Potrošačko kreditiranje

Vjerovnik odobrava ili obećava odobriti kredit u okviru poslovne djelatnosti ili slobodnog zanimanja. Vjerovnici kojima je Ministarstvo financija izdalo odobrenje iz članka 21. Zakona o potrošačkom kreditiranju (NN, br. 75/09, 112/12, 143/13, 147/13, 9/15 i 78/15), mogu pružati isključivo usluge namjenskog potrošačkog kreditiranja u svrhu razvitka glavne djelatnosti koju pretežito obavljaju. Naime, djelatnost pružanja usluga potrošačkog kreditiranja ne može biti glavna djelatnost vjerovnika.

Kreditni posrednik prezentira ili nudi ugovore o kreditu potrošačima, provodi druge pripremne radnje za potrošače vezane uz ugovor o kreditu ili sklapa ugovore o kreditu s potrošačima u ime vjerovnika.

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

http://www.mfin.hr/hr/potrosacko-kreditiranje

Kadrovski, tehnički, organizacijski i ostali uvjeti

Kadrovski uvjeti

Vjerovnik odnosno kreditni posrednik mora za pružanje usluga potrošačkog kreditiranja odnosno posredovanja u potrošačkom kreditiranju (dalje u tekstu: pružanje usluga potrošačkog kreditiranja) imati u radnom odnosu, na svakom mjestu pružanja usluga potrošačkog kreditiranja, najmanje jednog radnika odgovarajuće stručne spreme i radnog iskustva, koji će raditi na poslovima potrošačkog kreditiranja.

Radnik ima odgovarajuću stručnu spremu i radno iskustvo ako ima:

 1. srednju stručnu spremu i najmanje tri godine radnog iskustva na području financija ili
 2. višu stručnu spremu odnosno stručni naziv stručnog pristupnika/pristupnice i najmanje dvije godine radnog iskustva na području financija ili
 3. visoku stručnu spremu odnosno naziv stručnog prvostupnika/prvostupnice i najmanje jednu godinu radnog iskustva na području financija.

Radnik zaposlen kod kreditnog posrednika u pomoćnoj ulozi ima odgovarajuću stručnu spremu i radno iskustvo ako ima:

 1. srednju stručnu spremu i najmanje jednu godinu radnog iskustva na području financija ili
 2. višu stručnu spremu odnosno stručni naziv stručnog pristupnika/pristupnice i najmanje šest mjeseci radnog iskustva na području financija ili
 3. visoku stručnu spremu odnosno naziv stručnog prvostupnika/prvostupnice i najmanje šest mjeseci radnog iskustva na području financija.

Tehnički uvjeti

Prostori za pružanje usluga potrošačkog kreditiranja, njihova opremljenost, rasvjeta i uvjeti okoliša moraju biti takvi da osiguravaju nesmetano odvijanje djelatnosti za koje su namijenjeni. Ako su prostori dio većega poslovnog prostora u kojem se obavljaju i druge djelatnosti osim usluga potrošačkog kreditiranja, susjedna područja u kojima se odvijaju druge djelatnosti moraju se prikladno odvojiti te se moraju poduzeti mjere za sprječavanje uzajamno štetnog djelovanja koje bi ometalo nesmetano odvijanje usluga potrošačkog kreditiranja.

Vjerovnik odnosno kreditni posrednik mora imati odgovarajuću informatičku opremu (uključujući i aplikativna programska rješenja – software) koja: omogućuje izračun efektivne kamatne stope u skladu sa Zakonom o potrošačkom kreditiranju, omogućuje nadležnom inspektoru uvid u podatke u skladu s odredbama Zakona (posebno u podatke o ukupnim troškovima potrošačkog kredita, efektivnoj kamatnoj stopi i kreditnim posrednicima), osigurava potrošaču uvid u točne podatke o stanju duga (preostalom iznosu potrošačkog kredita, kamata i drugih troškova) te izradu obračuna obveza u slučaju prijevremene otplate potrošačkog kredita prema članku 16. Zakona, omogućuje sigurnu pohranu podataka, omogućuje zaštitu osobnih podataka u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Organizacijski uvjeti

Vjerovnik odnosno kreditni posrednik mora svojim unutarnjim aktom:

 1. utvrditi pravila za provođenje postupka potrošačkog kreditiranja,
 2. propisati odgovornost radnika u postupku potrošačkog kreditiranja,
 3. propisati sustav sigurnosti čuvanja i korištenja osobnih podataka potrošača.

Potrebni dokumenti

Prema Pravilniku o odobrenju za pružanje usluga potrošačkog kreditiranja (NN, br. 14/10 i 16/13), (čl.6-čl.16) :

Zahtjev:

 1. ime i prezime odnosno naziv ili tvrtku podnositelja zahtjeva
 2. ime i prezime odgovorne osobe u pravnoj osobi podnositelju zahtjeva,
 3. adresu odnosno sjedište podnositelja zahtjeva
 4. matični broj (MB) odnosno osobni identifikacijski broj (OIB) podnositelja zahtjeva,
 5. za fizičku osobu podnositelja zahtjeva ovjereni preslik obrtnice ili izvatka iz registra nadležnog tijela,
 6. za pravnu osobu podnositelja zahtjeva ovjereni preslik izvatka iz sudskog ili drugog registra,
 7. mjesto pružanja usluge potrošačkog kreditiranja,
 8. ukupan broj zaposlenih u pravnoj osobi odnosno pri fizičkoj osobi podnositelju zahtjeva,
 9. ime i prezime osobe odgovorne za provođenje postupka potrošačkog kreditiranja,
 10. popis vrsta potrošačkog kreditiranja koje namjerava pružati,
 11. ukupan iznos planiranih potrošačkih kredita za tekuću i sljedeću godinu,
 12. dokaz o uplati naknade.

Uz zahtjev priložiti slijedeće dokumente:

– poslovni plan

– potvrda porezne uprave o nepostojanju poreznog duga koja ne smije biti starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva

– potvrda nadležnog suda koja ne smije biti starija od 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva

– popis kvalificiranih vlasnika

– izvadak iz sudskog registra u izvorniku ili ovjerenom presliku, ne starijem od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva

– podaci o radnicima (broje zaposlenih koji će obavljati poslove potrošačkog kreditiranja, ovjereni preslik diplome, svjedodžbe ili potvrde, ovjereni preslik radne knjižice i izjava poslodavca iz koje je vidljivo radno iskustvo na području financija)

– podaci o poslovnom prostoru (priložiti opis ili skicu prostora)

– podaci o informatičkoj opremi (priložiti dokumentaciju iz koje su vidljivi podaci o informatičkoj opremi)

– podaci o organizacijskim uvjetima (priložiti akte iz kojih su vidljivi podaci o ispunjavanju uvjeta)

Naknada

Naknada za provedbu postupka izdavanja odobrenja iznosi pet tisuća (5.000,00) kuna i plaća se u korist državnog proračuna.

Upute za uplatu naknade:

Žiro-račun za uplatu naknade za provedbu u postupku izdavanja odobrenja za pružanje usluga potrošačkog kreditiranja:

Broj računa primatelja: 1001005-1863000160

Naziv primatelja: Državni proračun RH

Model: 65

Poziv na broj odobrenja: 7005-418-20157

Šifra opisa plaćanja (vezna oznaka): 88

Opis plaćanja : Naknada za postupak licenciranja za pružanje usluga potrošačkog kreditiranja

Pri uplati sredstava u instituciji kod koje će se obaviti plaćanje potrebno je napomenuti da se obavezno treba unijeti ime I prezime platitelja

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo financija

Služba za potrošače i financijsku pismenost, licenciranje i nadzor

Katančićeva 5

10000 Zagreb

http://www.mfin.hr/hr/potrosacko-kreditiranje

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Rješenje kojim se daje odobrenje za pružanje usluga potrošačkog kreditiranja.

Pravni lijekovi

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni sport podnošenjem tužbe nadležnom Upravnom sudu u roku od 30 dana od dana njegova primitka.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.