Privatna psihološka praksa i grupna privatna psihološka praksa

Uvjeti za izdavanje odobrenja za obavljanje psihološke djelatnosti u privatnoj psihološkoj praksi i grupnoj privatnoj psihološkoj praksi

Uvjeti:

Osobe koje žele psihološku djelatnost obavljati u privatnoj psihološkoj praksi trebaju zadovoljavati sljedeće uvjete:

 • imati završen preddiplomski i diplomski studij psihologije, odnosno dodiplomski studij psihologije,
 • biti učlanjeni u Hrvatsku psihološku komoru
 • imati osnovnu dopusnicu,
 • imati posebnu dopusnicu, ako će se baviti oblicima rada za koje se propisuje posebna dopusnica,
 • raspolagati propisanim prostorom i opremom,
 • imati najmanje jednu godinu staža u obavljanju psihološke djelatnosti
 • biti radno sposobni za obavljanje psihološke djelatnosti,
 • ne smiju biti radnom odnosu s punim radnim vremenom,
 • ne smiju obavljati neku drugu samostalnu djelatnost.

Psiholog koji želi otvoriti privatnu praksu treba podnijeti Komori zahtjev za izdavanje rješenja o privatnoj praksi. Uz zahtjev za otvaranje privatne prakse treba priložiti dokaze o stažu u obavljanju psihološke djelatnosti, liječničku svjedodžbu o psihofizičkoj sposobnosti radi utvrđivanja radne sposobnosti, druge dokumente i dokaze za podatke koji se u zahtjevu navode.

Psiholozi koji žele obavljati psihološku djelatnost u grupnoj privatnoj psihološkoj praksi prilažu ugovor o grupnoj praksi koji mora najmanje sadržavati:

 • osobne podatke o psiholozima koji sklapaju ugovor
 • naziv i sjedište grupne privatne psihološke prakse
 • područja psihološke djelatnosti s kojom će se baviti, te naznaku da članovi grupne prakse imaju potrebne dopusnice,
 • voditelja grupne prakse,
 • osnivačka sredstva,
 • način ulaganja sredstava,
 • međusobna prava i obveze članova,
 • način raspdjele sredstava,
 • način podjele dobiti,
 • način raskida ugovora i otkazne rokove,
 • način i uvjete izlaska pojedinog člana iz grupne prakse,
 • nadležnost suda u slučaju spora.

Posebno povjerenstvo Komore izvršit će uvid da li podnositelj zahtjeva ispunjava propisane uvjete prostora i opreme. Po izvršenom uvidu sačinjava se zapisnik o udovoljavanju uvjetima prostora i opreme koji se dostavlja Komori.

Ako podnositelj zahtjeva ispunjava propisane uvjete za obavljanje privatne prakse, Komora će izdati rješenje o izdavanju odobrenja za obavljanje psihološke djelatnosti u privatnoj praksi.

Privatna praksa upisuje se u Imenik psihologa koji obavljaju privatnu praksu i imenik grupne psihološke prakse, koji se vodi u Komori.

Temeljem navedenog rješenja psiholog može započeti s obavljanjem privatne prakse.

Potrebni dokumenti:

 • zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju obavljanja privatne psihološke prakse i grupne privatne psihološke prakse,
 • dokazi o stažu u obavljanju psihološke djelatnosti
 • potvrda ovlaštene zdravstvene ustanove ili specijalista medicine rada u privatnoj praksi o općoj zdravstvenoj sposobnosti za rad podnositelja zahtjeva
 • dokaz o državljanstvu i prebivalištu (kopija osobne iskaznice/putovnice ili original na uvid)
 • dokaz o završenom fakultetu i/ili o priznatoj inozemnoj stručnoj kvalifikaciji psihologa (kopija, original na uvid)
 • svjedodžba odnosno diploma o završenom školovanju na hrvatskom jeziku ili odgovarajuća isprava nadležne obrazovne ustanove kojom se dokazuje poznavanje jezika odnosno dokaz o poznavanju
 • dokaz o završenom stručnom osposobljavanju za psihologa ili dokaz da je podnositelj zahtjeva koji ima državljanstvo države članice EU ili države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru osposobljen za obavljanje poslova psihologa sukladno propisima države članice EU ili države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru
 • za strane državljane zemalja koje nisu države članice EU ili države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru dokumentacija određena pozitivnim zakonskim i podzakonskim propisima kojima se uređuje rad stranaca u Republici Hrvatskoj (npr. radna i boravišna dozvola)
 • potpisana izjava podnositelja zahtjeva kojom isti pod materijalnom i kaznenom odgovornošću jamči da raspolaže odgovarajućom opremom i prostorom za obavljanje psihološke djelatnost u smislu svih pozitivnih zakonskih propisa Republike Hrvatske
 • drugi dokumenti i dokazi za podatke koji se u zahtjevu navode
 • ugovor o grupnoj praksi ako psihološku djelatnost namjerava obavljati u grupnoj privatnoj psihološkoj praksi

Naknada: registracija privatne psihološke prakse 700 HRK

Broj računa za e-plaćanje:

korisnik: Hrvatska psihološka komora

broj računa: HR1123600001101712980

model i poziv na broj: HR67 OIB

svrha doznake: troškovi registracije privatne psihološke prakse

Dodatne obaveze:

Uredno plaćanje članarine i izvršavanje drugih obveza prema Komori.

Psiholog koji obavlja psihološku djelatnost u privatnoj psihološkoj praksi obavezan je osigurati se od odgovornosti za štetu koju bi mogao počiniti trećima obavljanjem privatne psihološke djelatnosti.

Psiholog koji obavlja privatnu psihološku praksu ima pravo upotrebljavati faksimil koji u pravilu sadrži ime i prezime i akademski naziv (npr. profesor psihologije, diplomirani psiholog, magistar/magistra psihologije), a može sadržavati i stručni naziv te znanstveno i nastavno zvanje.

Psiholog koji zapošljava djelatnike u privatnoj psihološkoj praksi treba ih prijaviti Komori u roku od 8 dana od zasnivanja radnog odnosa s njima.

Psiholog koji obavlja privatnu psihološku praksu ima pravo oglašavati svoju djelatnost sukladno odredbama Pravilnika o načinu oglašavanja rada i načinu isticanja naziva psihologa koji obavljaju privatnu praksu.

Psiholog koji obavlja privatnu psihološku praksu može, iz opravdanog razloga, privremeno obustaviti poslovanje, o čemu treba obavijestiti Komoru. U obavijesti treba navesti razlog i vrijeme trajanja privremene obustave poslovanja.

E-POSTUPAK za otvaranje privatne psihološke prakse:

 • obrazac ispuniti i vlastoručno potpisati
 • obrazac dostaviti na e-poštu nadležnog postupovnog tijela zajedno s pripadajućim dokumetima i potvrdom o uplati troškova registracije privatne psihološke prakse – sve u skeniranom PDF obliku
 • priložene dokumente potrebno je nadležnom postupovnom tijelu dostaviti i klasičnom poštom ili fizičkim putem
 • rješenje o izdavanju odobrenja za obavljanje privatne psihološke prakse dostavlja se klasičnom poštom

OBRAZAC – ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE PRIVATNE PSIHOLOŠKE PRAKSE I GRUPNE PRIVATNE PSIHOLOŠKE PRAKSE

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: hpk@psiholoska-komora.hr

s naslovom: e-zahtjev – Jedinstvena kontaktna točka

Nadležno tijelo i propisi:

Hrvatska psihološka komora

Selska cesta 90 A, 10000 Zagreb

Tel.: +385 (0) 1 3014 001

E-mail: hpk@psiholoska-komora.hr

Zakon o psihološkoj djelatnosti (NN 47/03)

Pravilnik o izdavanju i oduzimanju odobrenja za privatnu praksu (http://www.psiholoska-komora.hr/71)

Pravilnik o načinu oglašavanja rada i načinu isticanja naziva privatne prakse (http://www.psiholoska-komora.hr/70)

Odobrenje za obavljanje djelatnosti:

 • Rješenje o izdavanju odobrenja za obavljanje privatne psihološke prakse

Pravni lijek:

Protiv ovog rješenja može se podnijeti žalba nadležnom ministarstvu u roku od 15 dana od dostave rješenja.

Žalba se podnosi putem Hrvatske psihološke komore, Zagreb, Selska cesta 90A.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.