Privatni dječji vrtići

Uvjeti za početak obavljanja djelatnosti:

– odobren program rada,

– potreban broj odgojitelja, stručnih suradnika i ostalih zaposlenika,

– osiguran prostor i oprema za trajno obavljanje djelatnosti, sukladno standardima i normativima rada propisanim Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe

– osigurana novčana sredstva za osnivanje i početak rada dječjeg vrtića i

– dokaz o ispunjavanju drugih uvjeta propisanih zakonom.

Potrebni dokumenti:

Pravna ili fizička osoba osniva dječji vrtić aktom o osnivanju koji se podnosi Ministarstvu znanosti i obrazovanja putem dva zahtjeva i to:

 1. zahtjev za ocjenu sukladnosti akta o osnivanju sa zakonom uz koji se prilaže:
  – dva primjerka akta o osnivanju koji je potpisao osnivač i
  – dokaz o uplati upravne pristojbe
 2. zahtjev za suglasnost na program rada dječjeg vrtića uz koji se prilaže:
  – dva primjerka programa rada dječjeg vrtića i
  – 35 HRK upravne pristojbe

Akt o osnivanju dječjeg vrtića mora sadržavati odredbe propisane člankom 13. Zakona o ustanovama i odredbe iz članka 8. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju o:

– programu rada dječjeg vrtića te načinu i uvjetima njegova ostvarivanja,
– odgojiteljima i stručnim suradnicima,
– uvjetima i načinu osiguranja prostora i opreme,
– vlastima ravnatelja dječjeg vrtića.

Program rada dječjeg vrtića u osnivanju je dokument koji osnivač treba izraditi prema temeljnim propisima koji uređuju rani i predškolski odgoj u Republici Hrvatskoj. Program koji zadovoljava propise i stručne zahtjeve, načinjen je na temelju strukturalnih i sadržajnih odrednica koje definiraju način sastavljanja programa, a nalaze se na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja i Agencije za odgoj i obrazovanje. Suglasnost na program izdaje nadležno Ministarstvo temeljem pozitivnog stručnog mišljenja Agencije za odgoj i obrazovanje.

Nakon što Ministarstvo donese rješenje o ocjeni sukladnosti akta o osnivanju sa zakonom i suglasnost na program rada dječjeg vrtića, osnivač podnosi zahtjev za početak rada županijskom uredu odnosno gradskom uredu Grada Zagreba nadležnom za poslove odgoja i obrazovanja, koji donosi rješenje o početku obavljanja djelatnosti dječjeg vrtića.

Dječji vrtić može započeti s radom nakon što je pribavio rješenje o početku rada koje donosi ured državne uprave u županiji, odnosno gradski ured Grada Zagreba nadležan za obrazovanje i upis u nadležni trgovački sud, ukoliko dječji vrtić ispunjava sve uvjete za početak obavljanja djelatnosti dječjeg vrtića.

Postupak utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za početak rada dječjeg vrtića provodi se prema odredbama zakona kojim se uređuje opći upravni postupak, a provodi ga stručno povjerenstvo koje imenuje ured državne uprave u županiji, odnosno gradski ured Grada Zagreba.

Osnivač dječjeg vrtića podnosi prijavu za upis u sudski registar nakon što pribavi:

 • rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja kojim je utvrđeno da je akt o osnivanju dječjeg vrtića u sukladnosti sa zakonom i
 • rješenje županijskog ureda, odnosno gradskog ureda Grada Zagreba nadležnog za poslove odgoja i obrazovanja kojim se odobrava početak obavljanja djelatnosti predškolskog odgoja.

Temeljem upisa u sudski registar osnivač dostavlja ministarstvu nadležnom za odgoj i obrazovanje sve podatke o dječjem vrtiću koji se unose u elektronički upisnik dječjih vrtića kojeg vodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Naknada:

140 HRK

Broj računa za e-plaćanje:

Korisnik: Državni proračun

broj računa: HR1210010051863000160

model: HR64

poziv na broj: 5002-1222-OIB uplatitelja

svrha doznake: upravna pristojba – rješenje iz područja obrazovanja

e-postupak

opcija 1: Predajte zahtjev online (e-Građani)

opcija 2:

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: pisarnica@mzo.hr

OBRAZAC ZAHTJEV ZA OSNIVANJE DJEČJEG VRTIĆA BEZ OBZIRA NA OSNIVAČA

(Obrazac zahtjeva se vlastoručno potpiše te se skeniran šalje e-poštom zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o plaćanju naknade internet bankarstvom. Relevantno odobrenje dobiva preko e-pošte).

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Samostalni sektor za pravne poslove i

Uprava za odgoj i obrazovanje

Služba za predškolski odgoj i obrazovanje

Donje Svetice 38, 10000 Zagreb

Tel.: +385 (0) 1 4569-000, +385 (0) 1 4569-023

te županijski ured za društvene djelatnosti, odnosno zagrebački gradski ured

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/1997, 107/2007, 94/2013)

Zakon o ustanovama (NN 76/1993, 29/1997, 47/1999 i 35/2008)

Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08 i 90/2010)

Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece (Glasnik Ministarstva kulture i prosvjete RH 7-8/91)

Predškolski odgoj s programskim usmjerenjima njege, odgoja, zaštite i rehabilitacije djece predškolske dobi s poteškoćama u razvoju, Ministarstvo kulture i prosvjete, Zavod za školstvo RH, 1993.

Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje, MZOŠ, 2011.

Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (NN 5/2015)

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Rješenje ureda državne uprave o ispunjavanju svih uvjeta za početak rada dječjeg vrtića

Rješenje Ministarstva obrazovanja i znanosti na akt o osnivanju

Rješenje o upisu u registar javnih ustanova nadležnog trgovačkog suda

Pravni lijekovi

Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom kod nadležnog upravnog suda u roku od 30 dana od dana primitka rješenja.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.