Osnovne, srednje i umjetničke škola, srednjih škola te učenički domovi

ZAHTJEV ZA POSLOVNI NASTAN

 • e-Podnesak – ocjena sukladnosti akta o osnivanju sa zakonom
 • e-Podnesak – zahtjev za početak rada školske ustanove

Akt o osnivanju školske ustanove mora sadržavati odredbe o:

 • podatke o tvrtki, nazivu, odnosno imenu te sjedištu, odnosno prebivalištu osnivača,
 • nazivu i sjedištu ustanove,
 • djelatnosti ustanove,
 • tijelima ustanove i upravljanju,
 • stručnim zaposlenicima potrebnim za izvođenje nastavnog programa,
 • osiguranju prostora, nastavnih sredstava i pomagala,
 • načinu raspolaganja viškom prihoda,
 • pokrivanju manjka prihoda ustanove,
 • ograničenjima glede stjecanja, opterećivanja i otuđivanja nekretnina i druge imovine ustanove,
 • međusobnim pravima i obvezama osnivača i ustanove,
 • sredstvima koja su ustanovi potrebna za osnivanje i početak rada te načinu njihovog pribavljanja ili osiguranja,
 • privremenom ravnatelju ustanove,
 • općim aktima ustanove.

Zahtjev za početak rada školske ustanove mora sadržavati:

 • privremeni statut,
 • popis stručnih osoba potrebnih za izvođenje programa obrazovanja usklađen s programima koje je donijelo Ministarstvo ili koji su usklađeni s propisima države/institucije u kojoj se taj program provodi,
 • podaci o prostoru i opremi te načinu njihova osiguranja,
 • dokaz da su sredstva koja su ustanovi potrebna za osnivanje i početak rada osigurana te način njihova pribavljanja,
 • dokaze o ispunjenosti tehničkih, zdravstvenih i ekoloških uvjeta za obavljanje djelatnosti,
 • mišljenje nadležne međunarodne udruge, odnosno organizacije, ako škola radi po međunarodnom programu ili programu alternativne škole,
 • dokaze o ispunjavanju uvjeta utvrđenih posebnim propisima ako srednja škola provodi program nautičkog ili brodostrojarskog smjera.

U svakom je slučaju potrebna registracija poslovnog nastana.

Naknade

140 HRK za rješenje u području odgoja i obrazovanja

2.100 HRK za rješenje o odobrenju rada privatne škole

Broj za plaćanje Internet bankarstvom

Korisnik: Državni proračun

broj računa: HR1210010051863000160

model: HR64

poziv na broj: 5002-1222-OIB uplatitelja

svrha doznake: upravna pristojba – rješenje iz područja obrazovanja

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Uprava za odgoj i obrazovanje

Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb

+385 1 4569 000

pravniposlovi@mzo.hr

odgojiobrazovanje@mzo.hr

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Pravilnik o načinu i postupku utvrđivanja uvjeta za početak rada školske ustanove

Zakon o ustanovama

Zakon o umjetničkom obrazovanju

Odobrenje

Rješenje o ocjeni sukladnosti osnivačkog akta sa zakonom.

Rješenje o odobrenju za početak rada školske ustanove

Pravni lijekovi i žalbe

Protiv rješenja nije dopuštena žalba ali se može pokrenuti upravni spor.

Rok ishođenja do 60 dana

Sve informacije proizlaze iz propisa u djelokrugu nadležnog tijela.

Datum ažuriranja: 8. studenog 2019.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.