Provjera projekata (revizija) iz zaštite od požara

Provjera projekta (revizija) provodi se za najzahtjevnije građevine u pogledu zaštite od požara. Ovlaštenje se daje fizičkoj osobi.

UVJETI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI Ovlaštenje za obavljanje provjere projekata daje se osobi koja:

 • prema propisima koji uređuju prostorno uređenje i gradnju ima pravo na obavljanje poslova projektiranja u području zaštite od požara, koja ima visoku stručnu spremu, odnosno završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij s najmanje deset godina radnog iskustva u projektiranju, koja je projektirala u svojstvu odgovorne osobe građevine osobite inženjerske složenosti i koja je na drugi način unaprijedila tehničku struku u području zaštite od požara ili
 • ima ima najmanje visoku stručnu spremu, odnosno završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij s najmanje deset godina radnog iskustva u inspekcijskom nadzoru zaštite od požara građevina osobite inženjerske složenosti i koja je na drugi način unaprijedila tehničku struku u području zaštite od požara.

NADLEŽNO TIJELO

Ministarstvo unutarnjih poslova, Uprava za upravne i inspekcijske poslove, Sektor za inspekcijske poslove

Ulica grada Vukovara 33, 10000 Zagreb

Tel.: +385 (0) 1 6122-111

e-mail: pitanja@mup.hr

www.mup.hr

www.policija.hr

ISPRAVA ILI UPIS POTREBNI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI Ovlaštenje za obavljanje provjere projekata iz zaštite od požara

ROK VAŽENJA OVE ISPRAVE ILI UPISA Ovlaštenje se daje na rok od 2 godina. Ovlaštenje se može produžiti na rok od 5 godina na temelju zahtjeva za produženje ovlaštenja. Zahtjev za produženje podnosi se prije isteka roka na koji je ovlaštenje dano.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Dokumenti potrebni za izdavanje ovlaštenja za izradu elaborata zaštite od požara:

 • zahtjev (ime i prezime podnositelja zahtjeva, OIB, datum i mjesto rođenja, zvanje i podatke o stjecanju zvanja, stručnu biografiju),
 • dokaz o stečenom zvanju odnosno stručnoj spremi,
 • dokaz o pravu na obavljanje poslova projektiranja u području zaštite od požara prema propisima koji uređuju prostorno uređenje I gradnju, odnosno o radnom iskustva u inspekcijskom nadzoru zaštite od požara građevina osobite inženjerske složenosti,
 • dokaz o položenome državnom stručnom ispitu čiji ispitni program sadrži područje zaštite od požara,
 • dokaz o radnom iskustva u projektiranju u svojstvu odgovorne osobe, za osobe ovlaštene za poslove projektiranja,
 • dokaz o načinu na koji je ostvaren doprinos unapređenju tehničke struke u području zaštite od požara usavršavanju znanja u području zaštite od požara,
 • 70,00 kn državnih biljega.

Izvornici na uvid ili ovjerene preslike, na hrvatskom jeziku ili prevedene od strane ovlaštenog sudskog tumača Obrasci ne postoje, informacije se mogu naći na www.mup.hr

TROŠKOVI

 • upravna pristojba u iznosu od 70,00 kn
 • naknada za troškove postupka u iznosu 2.500,00 kn

PODACI ZA UPLATUADRESA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb, Ilica 335 Dostavu je moguće izvršiti poštom ili osobno.

ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE

Sukladno Zakonu o općem upravnom postupku postupak može trajati najdulje 30 dana, iznimno još 30 dana ako to opravdava složenost predmeta.

PRAVNI LIJEKOVI

Protiv rješenja se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom.

PROPISI KOJIMA SE UREĐUJE DJELATNOST:

dostupni online na stranicama Narodnih novina

1. Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 2. Pravilnik o revidentima iz zaštite od požara (NN 141/11) Izvor informacija: Ministarstvo unutarnjih poslova Datum zadnje izmjene: 6.9.2013.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.