Raspoređeni radnici

Upućeni radnik je radnik kojega poslodavac iz druge države ugovornice EGP (strani poslodavac), u okviru privremenog ili povremenog (slobodnog) prekograničnog pružanja usluga, na ograničeno razdoblje:

  1. upućuje na rad u Hrvatsku za svoj račun i pod svojim vodstvom, na temelju ugovora sklopljenog između stranog poslodavca koji ga upućuje i korisnika usluge u Hrvatskoj, pod uvjetom da za vrijeme upućivanja između stranog poslodavca i radnika postoji radni odnos ili
  2. upućuje u Hrvatsku u svoju podružnicu ili u društvo u vlasništvu iste grupe kojoj pripada i strani poslodavac, pod uvjetom da za vrijeme upućivanja između stranog poslodavca i radnika postoji radni odnos ili
  3. ustupa kao agencija za privremeno zapošljavanje korisniku koji je osnovan ili posluje u Hrvatskoj pod uvjetom da za vrijeme ustupanja postoji radni odnos između agencije za privremeno zapošljavanje i radnika.

Upućeni radnik koji je državljanin treće zemlje, zakonito zaposlen kod stranog poslodavca koji ima poslovni nastan u drugoj državi članici EGP-a, i koji je upućen na rad u Hrvatskoj na razdoblje dulje od 3 mjeseca, dužan je regulirati privremeni boravak u svrhu rada upućenog radnika.

Upućenom radniku zajamčeni su sljedeći uvjeti rada:

  1. propisano najduže trajanje radnog vremena i najkraće trajanje odmora,
  2. najkraće trajanje plaćenog godišnjeg odmora,
  3. najniža plaća uključujući povećanu plaću za prekovremeni rad,
  4. zaštita zdravlja i sigurnost na radu,
  5. zaštitne mjere za rad trudnica, žena koje su nedavno rodile, odnosno doje i maloljetnih radnika,
  6. zabrana diskriminacije,
  7. uvjeti ustupanja preko agencija za zapošljavanje.

Navedeni uvjeti rada i zapošljavanja neće se primjenjivati na kvalificiranog radnika upućenog od strane poslodavca iz države EGP na rad u Hrvatskoj na razdoblje kraće od 8 dana ako ga strani poslodavac koji obavlja isporuku upućuje da izvrši početno sastavljanje, odnosno prvo postavljanje koje je nužno za stavljanje isporučene robe u uporabu i koje je ugovoreno kao bitni sastojak ugovora o isporuci robe.

Duljina trajanja razdoblja na koji je upućeni radnik upućen na rad u RH računa se na temelju referentnog razdoblja od 1 godine od početka upućivanja. U svrhu u obzir se uzimaju sva ranija razdoblja u kojima je isti posao za istog stranog poslodavca obavljao bilo koji po stranom poslodavcu raspoređeni radnik.

Strani poslodavac dužan je prije početka upućivanja podnijeti izjavu o upućivanju. Izjava se podnosi elektroničkim putem središnjem tijelu državne uprave nadležnom za poslove inspekcije rada i zaštite na radu na propisanom obrascu (http://www.mrms.hr/posting/instructions-for-foreign-companies/).

Poslodavac je dužan tijekom trajanja upućivanja, a najkasnije u roku od tri radna dana, prijaviti svaku promjenu podataka u izjavi o upućivanju.

Strani poslodavac dužan je u izjavi o upućivanju ovlastiti i imenovati osobu koja će tijekom razdoblja upućivanja na mjestu rada ili drugom jasno određenom i dostupnom mjestu u Republici Hrvatskoj čuvati te na zahtjev nadležnoga tijela dati na uvid, u papirnatom ili elektroničkom obliku, preslike ugovora o radu ili drugoga akta kojim je zasnovan radni odnos, radnu dozvolu ili drugi akt kojim se dokazuje da je upućeni radnik državljanin treće zemlje zakonito zaposlen, obračun plaće iz kojeg su vidljivi svi elementi i način utvrđivanja iznosa plaće, dokaz o isplati plaće, evidenciju radnog vremena iz koje je vidljiv početak, trajanje i završetak radnoga vremena, te ostale dokaze potrebne za kontrolu i nadzor, te na zahtjev nadležnih tijela dostaviti prijevod tih dokumenata na hrvatski jezik i pružiti nadležnim tijelima sve ostale potrebne informacije.

Strani poslodavac dužan je u izjavi o upućivanju imenovati osobu za kontakt u Republici Hrvatskoj koja će za vrijeme upućivanja biti ovlaštena u ime i za račun poslodavca surađivati s nadležnim tijelima te po potrebi primati i slati dokumente, zahtjeve, obavijesti i ostala pismena.

Više informacija možete naći na information about posted workers.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.