Rudarstvo

Vađenje kamenog ugljena, lignita, željeznih ruda, uranovih i torijevih ruda te ostalih ruda obojenih metala, ukrasnoga kamena i kamena za gradnju, vapnenca, gipsa, krede i škriljevca, minerala za kemikalije i gnojiva, treseta, soli, ostalih ruda i kamena, gline i kaolina; šljunčare i pješčare te pomoćne djelatnosti za ostalo rudarstvo i vađenje

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

  1. Djelatnost može obavljati fizička ili pravna osoba sa sjedištem ili podružnicom u Hrvatskoj, registrirana kod nadležnog tijela za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina, odnosno rudarski gospodarski subjekt kao fizička ili pravna osoba sa sjedištem u državama članicama Europske unije, registrirana za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina kod nadležnog tijela države članice Europske unije.
  2. Fizička ili pravna osoba ne smije imati nepodmirena dugovanja s osnova javnih davanja, s osnova neplaćenih naknada za istraživanje i/ili eksploataciju mineralnih sirovina, s osnova neplaćenih naknada za korištenje šume i/ili šumskog zemljišta, odnosno poljoprivrednog zemljišta u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina ili s osnova nezakonitog istraživanja i/ili eksploatacije mineralnih sirovina te neispunjene obveze u sanaciji i zaštiti prirode i okoliša, odnosno fizička ili pravna osoba kojoj je osnivač ili suosnivač fizička osoba ili pravna osoba koja ima nepodmirena dugovanja s osnova s osnova javnih davanja, s osnova neplaćenih naknada za istraživanje i/ili eksploataciju mineralnih sirovina, s osnova neplaćenih naknada za korištenje šume i/ili šumskog zemljišta, odnosno poljoprivrednog zemljišta u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina ili s osnova nezakonitog istraživanja i/ili eksploatacije mineralnih sirovina te neispunjene obveze u sanaciji i zaštiti prirode i okoliša.

Potrebni dokumenti

ne odnosi se na mineralne sirovine – ugljikovodike – naftu i/ili plin

  1. Kada fizička ili pravna osoba podnosi prijedlog za raspisivanje javnog nadmetanja, u prijedlogu obvezno mora naznačiti, odnosno priložiti:

1.1. naziv mineralne sirovine koju se namjerava istraživati,

1.2. zemljovidni položaj, veličinu i naziv predloženog istražnog prostora,

1.3. program ukupnih istražnih radova po vrsti i opsegu s troškovnikom te podrobni plan radova, koji će biti izvedeni u prvoj godini istraživanja,

1.4. ukupni iznos potrebnih novčanih sredstava za izvođenje planiranih istražnih radova, te način njihovog osiguranja,

1.5. izvod iz sudskog, odnosno obrtnog registra iz kojeg je vidljivo da je podnositelj prijedloga registriran za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina,

1.6. geološku ili drugu dokumentaciju o mogućnosti postojanja mineralne sirovine ili geoloških struktura pogodnih za skladištenje ugljikovodika i trajno zbrinjavanje plinova u predloženom istražnom prostoru,

1.7. dokaz da je prostor predloženog istražnog prostora u dokumentima prostornog uređenja planiran za izvođenje rudarskih radova,

1.8. zemljovid predloženog istražnog prostora s ucrtanim zemljišnim česticama i iskazanim katastarskim i zemljišnoknjižnim oznakama i priloženim zemljišnoknjižnim izvadcima za zemljišne čestice unutar obuhvata predloženog istražnog prostora i/ili službena pomorska navigacijska karta morskog dijela.

Naknada

70 HRK biljega

 e-plaćanje

Primatelj: Državni proračun – Državna riznica / Ministarstvo financija

IBAN: HR1210010051863000160

Model: 64

Poziv na broj: 5002 – oznaka za državnu upravnu pristojbu, a u slučaju kada je riječ o uplati hrvatskog državljanina/pravnog subjekta uz broj 5002 treba upisati i OIB

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo gospodarstvo

Uprava za energetiku i rudarstvo (Sektor za rudarstvo)

Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb

Tel.: +385 (0) 1 6106-111

E-mail: rudarstvo@mingo.hr

 Propisi

Odobrenja

Jedinstveni postupak za davanje koncesije za eksploataciju

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje mineralnih sirovina radi davanja koncesije za eksploataciju

Rješenje o odobrenju za istraživanje mineralnih sirovina

Rješenje o utvrđivanju eksploatacijskog polja

Odluka o davanju koncesije za eksploataciju mineralnih sirovina

Ugovor o koncesiji za eksploataciju mineralnih sirovina

Pravni lijekovi

Pravna zaštita tijekom cijelog jedinstvenog postupka za davanje koncesije za eksploataciju provodi se u skladu s odredbama Zakona o koncesijama

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.