Središnje druge ugovorne strane (engl. Central Counterparty – CCP)

Dana 16. kolovoza 2012. na snagu je stupila odredba Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (dalje: EMIR), koje su se na subjekte nadzora Hanfe počele primjenjivati danom ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju. Zakonom o provedbi Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. godine o OTC izvedenicama, središnjoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (Narodne novine broj 54/13), propisano je da su Hanfa i Hrvatska narodna banka nadležna tijela zadužena za nadzor nad primjenom EMIR-a u Republici Hrvatskoj.

Središnje druge ugovorne strane (engl. Central Counterparty – CCP) su pravne osobe koje posreduju između drugih ugovornih strana u ugovorima kojima se trguje na jednom ili više financijskih tržišta, te postaju kupac svakom prodavatelju i prodavatelj svakom kupcu.

Pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja želi pružati usluge poravnanja u središnje druge ugovorne strane sukladno odredbama EMIR-a dužna je ishoditi odobrenje za rad od Agencije.

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

Pravna osoba sa poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj koja namjerava pružati usluge poravnanja u svojstvu središnje druge ugovorne strane mora imati stalan i raspoloživ temeljni kapital u iznosu od najmanje 7,5 mil. EUR. Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad podnosi se Agenciji, a izdano odobrenje za rad proizvodi učinke na cijelom području Europske unije. Odobrenje za rad se izdaje samo za aktivnosti vezane uz poravnanje. Ukoliko središnja druga ugovorna strana namjerava proširiti svoje poslovanje na dodatne usluge ili aktivnosti dužna je prethodno podnijeti Agenciji zahtjev za proširenje aktivnosti i usluga.

Obrazac zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad središnjoj drugoj ugovornoj strani se nalazi na:

http://www.hanfa.hr/getfile/40157/Obrazac%20zahtjeva%20za%20odobrenje%20CCP.docx

Više rukovodstvo središnje druge ugovorne strane, koje je definirano kao osoba ili osobe koje stvarno upravljaju poslovanjem središnje druge ugovorne strane ili izvršni član ili članovi upravnog odbora, ima dovoljno dobar ugled i dovoljno iskustva kako bi osiguralo pouzdano i razborito upravljanje središnjom drugom ugovornom stranom.

Kako bi Agencija bila u mogućnosti utvrditi ispunjava li predloženi član višeg rukovodstva gore navedene uvjete, uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad potrebno je dostaviti za svakog člana višeg rukovodstva i popunjeni Prilog II zahtjeva, a obrazac kojega se nalazi na sljedećem linku:

http://www.hanfa.hr/getfile/40159/Prilog%20II%20-Podaci%20o%20predlo%C5%BEenom%20%C4%8Dlanu%20vi%C5%A1eg%20rukovodstva-CCP.docx

Nadalje, svaki član višeg rukovodstva dužan je dostaviti i popunjeni Prilog III zahtjeva koji predstavlja Upitnik za predloženog člana višeg rukovodstva, a obrazac kojega se nalazi na sljedećem linku:

http://www.hanfa.hr/getfile/40160/Prilog%20III%20-%20Upitnik%20za%20predlo%C5%BEenog%20%C4%8Dlana%20vi%C5%A1eg%20rukovodstva-CCP.docx

Svaka fizička ili pravna osoba ili te osobe kada djeluju zajednički („predloženi stjecatelj”), koja je donijela odluku o stjecanju, izravnom ili neizravnom, kvalificiranog udjela u središnjoj drugoj ugovornoj strani ili o daljnjem povećanju, izravnom ili neizravnom, takvog kvalificiranog udjela u središ­njoj drugoj ugovornoj strani, ako kao posljedica te situacije postotak glasačkih prava ili kapitala koji ima dostigne ili premaši 10 %, 20 %, 30 % ili 50 % ili ako time središnja druga ugovorna strana postaje njegova podružnica („predloženo stjecanje”), o tome prvo obavješćuje pisanim putem nadležno tijelo središnje druge ugovorne strane u kojem želi steći ili povećati kvalificirani udjel, i pri tome navodi veličinu planiranog udjela i relevantne informacije.

Svaka fizička ili pravna osoba koja je donijela odluku o prodaji, izravno ili neizravno, kvalificiranog udjela u središnjoj drugoj ugovornoj strani („predloženi prodavatelj”) o tome prvo obavješćuje pisanim putem nadležno tijelo i pri tome navodi veličinu tog udjela. Ta osoba također obavješćuje nadležno tijelo ako je odlučila smanjiti kvalificirani udjel tako da postotak glasačkih prava ili kapitala koji ima padne ispod 10 %, 20 %, 30 % ili 50 % ili tako da središnja druga ugovorna strana prestaje biti društvo kći te osobe.

Potrebni dokumenti

Zahtjevu za izdavanje odobrenja za pružanje usluga poravnanja u svojstvu središnje druge ugovorne strane,

potrebno je priložiti:

 1. Popunjeni obrazac zahtjeva za izdavanje odobrenja za pružanje usluga središnje druge ugovorne strane,
 2. 2. Izvadak iz sudskog registra ne stariji od 30 dana,
 3. Javnobilježnički ovjerena kopija osnivačkog akta,
 4. Pravila središnje druge ugovorne strane
 5. Dokaz o ispunjavanju kapitalnih zahtjeva iz članka 16. EMIR-a,
 6. Financijske projekcije za tekuću i najmanje sljedeće dvije godine,
 7. Dokaze o ispunjavanju organizacijskih zahtjeva iz članka 26. EMIR-a,
 8. Prikaz organizacijske strukture,
 9. Dokaz o plaćenoj administrativnoj pristojbi i naknadi,
 10. Sve priloge definirane u Prilogu I Zahtjeva – obrazac samoprocjene središnje druge ugovorne strane, koji je dostupan na sljedećem linku:

http://www.hanfa.hr/getfile/40158/Prilog%20I%20-%20Obrazac%20samoprocjene-CCP.docx

Za procjenu prikladnosti predloženog člana višeg rukovodstva potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 1. Ovjerena preslika osobne iskaznice predloženog člana višeg rukovodstva odnosno ovjerena preslika putovnice za strane državljane ,

2 Ovjerena preslika diplome predloženog člana višeg rukovodstva odnosno prijevod diplome stranog fakulteta koju je ovjerio stalni sudski tumač,

 1. Za predloženog člana višeg rukovodstva koji u trenutku podnošenja zahtjeva ne obnaša funkciju člana uprave u središnjoj drugoj ugovornoj strani u Republici Hrvatskoj, potvrda pravne osobe u kojoj je predloženi član višeg rukovodstva stekao relevantno iskustvo, pri čemu je potrebno navesti njegov opseg nadležnosti, ovlasti za odlučivanje i odgovornosti te, ako je izvedivo, broj zaposlenika kojima je rukovodio,
 2. Ispunjeni Upitnik iz Priloga III. Zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad,
 3. Ako su dostupne, preporuke izravno nadređenih osoba u poslodavcu predloženog člana višeg rukovodstva barem za posljednje tri godine,
 4. Izjava da predloženi član višeg rukovodstva nije počinio kazneno djelo ili prekršaj niti se protiv njega vodi kazneni ili prekršajni postupak,
 5. Ako je dostupan, izvod iz kaznene i prekršajne evidencije, i to:

– za državljane Republike Hrvatske uvjerenje općinskog suda o tome vodi li se protiv predloženog člana višeg rukovodstva kazneni postupak, koje nije starije od tri mjeseca, i

– za strane državljane podaci o prekršajnoj neosuđivanosti predloženog člana višeg rukovodstva, o tome vodi li se protiv kandidata kazneni ili prekršajni postupak te o tome je li kandidat pravomoćno osuđen za kazneno djelo, koji nisu stariji od tri mjeseca,

 1. Program vođenja poslova koji su su bitni za realizaciju i učinke planiranih aktivnosti u djelokrugu budućeg rada i odgovornosti predloženog člana višeg rukovodstva.
 2. Rezultati procjene primjerenosti predloženog člana višeg rukovodstva koju je proveo podnositelj zahtjeva s obrazloženjem,
 3. Detaljan životopis predloženog člana višeg rukovodstva koji uključuje popis svih društava i njihovih adresa u kojima je predloženi član višeg rukovodstva bio ili je još uvijek zaposlen, član uprave ili nadzornog odbora te u kojima je bio ili je još uvijek imatelj kvalificiranog udjela, kao i relevantne podatke o obrazovanju i stručnom usavršavanju predloženog člana višeg rukovodstva, prethodnim poslovnim iskustvima i svim poslovnim aktivnostima ili drugim relevantnim funkcijama koje predloženi član višeg rukovodstva trenutno obavlja ili je obavljao.
 4. Dokaz o plaćenoj administrativnoj pristojbi i naknadi.

Usporedno sa zahtjevom za izdavanje odobrenja za rad nužno je podnijeti zahtjev za stjecanje kvalificiranog udjela u središnjoj drugoj ugovornoj strani.

Zahtjevu za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela potrebno je priložiti:

– za predloženog stjecatelja fizičku osobu:

 1. a) ime, prezime, djevojačko prezime, mjesto i datum rođenja, prebivalište odnosno boravište, državljanstvo, OIB ili drugi odgovarajući identifikacijski broj, kontakt podatke i druge osobne podatke,
 2. b) ovjerenu presliku osobne iskaznice ili putovnice,
 3. c) detaljan životopis predloženog stjecatelja koji uključuje popis svih društava i njihovih adresa u kojima je predloženi stjecatelj bio ili je još uvijek zaposlen, član uprave ili nadzornog odbora te u kojima je bio ili je još uvijek imatelj kvalificiranog udjela, kao i relevantne podatke o obrazovanju i stručnom usavršavanju predloženog stjecatelja, prethodnim poslovnim iskustvima i svim poslovnim aktivnostima ili drugim relevantnim funkcijama koje predloženi stjecatelj trenutno obavlja ili je obavljao,
 4. d) u odnosu na predloženog stjecatelja i svako društvo kojim je predloženi stjecatelj upravljao ili koje je bilo pod kontrolom predloženog stjecatelja, informacije o:

– kaznenim evidencijama ili kaznenim istragama ili postupcima, relevantnim građanskim i upravnim postupcima i disciplinskim mjerama (uključujući i diskvalifikaciju predloženog stjecatelja kao direktora tvrtke, ili provođenju stečaja, insolventnosti ili sličnog postupka), i to putem službene potvrde ako je ista dostupna unutar relevantne države članice ili treće zemlje;

– pojedinostima svih otvorenih istraga, postupcima izvršenja ili izrečenim sankcijama nadzornog tijela koje se odnose na predloženog stjecatelja, kao i otvorenim istragama, postupcima izvršenja ili izrečenim sankcijama nadzornog tijela koje se odnose na predloženog stjecatelja, a koje su dovele do odbijanja zahtjeva od strane nadležnog tijela;

– pojedinostima odbijanja registracije, odobrenja, članstva ili dozvole za obavljanje trgovinske, poslovne ili profesionalne djelatnosti; ili povlačenja, opoziva ili prekida takve registracije, odobrenja, članstva ili dozvole, ili isključenje iz članstva od strane profesionalnog tijela ili udruženja, te

– pojedinostima o svakom otpuštanju s radnog mjesta ili položaja povjerenika, prekid zastupničkog odnosa ili sličnoj situaciji.

 1. e) informacije o tome je li od strane drugog nadležnog tijela prethodno već provedena procjena prikladnosti predloženog stjecatelja kao stjecatelja ili kao osobe koja rukovodi poslovanjem kreditne institucije, društva za osiguranje i/ili reosiguranje, društva za upravljanje investicijskim ili mirovinskim fondovima, investicijskog društva ili leasing društva, naziv tog tijela i dokaz o ishodu procjene.
 2. f) informacije o tome je li od strane drugog tijela prethodno već provedena procjena prikladnosti predloženog stjecatelja kao stjecatelja kvalificiranog udjela ili kao osobe koja rukovodi poslovanjem reguliranog subjekta koji nije regulirani subjekt iz točke e), naziv tog tijela i dokaz o ishodu procjene.
 3. g) informacija o financijskom položaju predloženog stjecatelja, uključujući detalje o izvorima prihoda, imovine i obveza, te danih ili primljenih zaloga, fiducija i jamstava.
 4. h) opis profesionalne djelatnosti predloženog stjecatelja.
 5. i) financijske podatke, uključujući kreditni rejting i javno dostupna izvješća o društvima koja predloženi stjecatelj kontrolira ili istima upravlja, a ako je primjenjivo, i o predloženom stjecatelju, uključujući i informaciju o tome dovodi li imovina predloženog stjecatelja u pitanje ispunjenje njegovih financijskih obveza u budućnosti, nalazi li se predloženi stjecatelj na popisu neurednih dužnika (npr. HROK, lista poreznih dužnika Ministarstva financija, crna lista, kreditni registar i sl.) i je li nad imovinom predloženog stjecatelja pokrenut ovršni ili stečajni postupak ili postupak osobnog bankrota,
 6. j) opis financijskih i nefinancijskih interesa ili odnosa predloženog stjecatelja s osobama navedenima u sljedećim točkama:

– bilo koji drugi sadašnji dioničar odnosno imatelj udjela u temeljnom kapitalu središnje druge ugovorne strane koja je predmet namjeravanog stjecanja;

– svaka osoba koja ima pravo koristiti pravo glasa u središnjoj drugoj ugovornoj strani koja je predmet namjeravanog stjecanja;

– svaki član uprave ili sličnog tijela, u skladu s relevantnim nacionalnim zakonodavstvom ili višeg rukovodstva središnje druge ugovorne strane koja je predmet namjeravanog stjecanja, i

– središnja druga ugovorna strana koja je predmet namjeravanog stjecanja i grupa kojoj istapripada.

 1. k) obavijesti o svim drugim interesima ili aktivnostima predloženog stjecatelja koje mogu biti u sukobu s interesima ili aktivnostima središnje druge ugovorne strane koja je predmet namjeravanog stjecanja i moguća rješenja tih sukoba interesa.

– za predloženog stjecatelja pravnu osobu:

 1. a) naziv tvrtke i sjedište, kao i kontakt podatke,
 2. b) izvadak iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra ne stariji od 30 dana, u izvorniku ili ovjerenoj preslici, statut predloženog stjecatelja, odnosno drugi osnivački akt, sukladno zakonodavstvu države u kojoj predloženi stjecatelj ima sjedište;
 3. c) ažurirani pregled poslovnih aktivnosti predloženog stjecatelja;
 4. d) popis osoba koje vode poslovanje predloženog stjecatelja i njihove detaljne životopise;
 5. e) popis svih stvarnih vlasnika pravne osobe;
 6. f) trenutno važeći izvod iz registra dioničara ili knjige udjela predloženog stjecatelja, u izvorniku ili ovjerenoj preslici;
 7. g) u odnosu na predloženog stjecatelja, za svaku osobu koja stvarno vodi poslovanje predloženog stjecatelja, svakog poduzetnika pod kontrolom predloženog stjecatelja, i svakog dioničara ili člana društva koji vrši značajan utjecaj na predloženog stjecatelja na način kako je navedeno u točki l) ovog stavka u nastavku, informacije iz točke d) prethodnog odlomka,
 8. h) informacije o tome je li od strane drugog nadležnog tijela prethodno već provedena procjena prikladnosti osoba iz prethodne točke kao stjecatelja ili osobe koja rukovodi poslovanjem kreditne institucije, društva za osiguranje, i/ili

reosiguranje, društva za upravljanje investicijskim ili mirovinskim fondovima, investicijskog društva ili leasing društva, naziv tog tijela i dokaz o ishodu procjene.

 1. i) informacije o tome je li od strane drugog tijela prethodno već provedena procjena prikladnosti osoba iz točke g) kao stjecatelja kvalificiranog udjela ili kao osobe koja rukovodi poslovanjem reguliranog subjekta koji nije regulirani subjekt iz prethodne točke, naziv tog tijela i dokaz o ishodu procjene.
 2. j) opis financijskih i nefinancijskih interesa ili odnosa predloženog stjecatelja, ili, ako je primjenjivo, grupe kojoj predloženi stjecatelj pripada, s osobama navedenima u točki j) prethodnog odlomka,
 3. k) obavijesti o svim drugim interesima ili aktivnostima predloženog stjecatelja koji mogu biti u sukobu s interesima ili aktivnostima središnje druge ugovorne strane koja je predmet namjeravanog stjecanja i moguća rješenja tih sukoba interesa.
 4. l) dioničarsku strukturu odnosno strukturu imatelja udjela predloženog stjecatelja, s identitetom svih dioničara odnosno imatelja udjela sa značajnim utjecajem i njihovom udjelu u kapitalu i glasačkim pravima predloženog stjecatelja, uključujući podatke o bilo kakvim dioničarskim ili sličnim sporazumima.
 5. m) ako je predloženi stjecatelj dio grupe, kao društvo kćer ili kao matično društvo, detaljnu organizacijsku shemu cijele korporativne strukture i podatke o udjelu u kapitalu i glasačkim pravima dioničara članova grupe i o aktivnostima koje trenutno obavljaju članovi grupe.
 6. n) ako je predloženi stjecatelj dio grupe, kao društvo kćer ili kao matično društvo, informacije o odnosima između financijskih subjekata u grupi i drugih nefinancijskih subjekata u grupi.
 7. o) popis i osnovne podatke o nadziranim subjektima unutar grupe, te nazive nadležnih nadzornih tijela.
 8. p) financijska izvješća, na pojedinačnoj i, gdje je primjenjivo, na konsolidiranoj i sub-konsolidiranoj razini, bez obzira na veličinu predloženog stjecatelja, za posljednja tri godine, revidirana, u slučajevima u kojima se financijski izvještaji revidiraju, od strane vanjskog revizora, uključujući:

– bilancu ili izvještaj o financijskom položaju;

– račun dobiti i gubitka ili izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti, te

– godišnja izvješća, zajedno sa svim prilozima, koja su predana nadležnom registru (primjerice Financijska agencija).

 1. r) u slučaju da je predloženi stjecatelj novoosnovani subjekt, umjesto podataka navedenih u prethodnoj točki stavka, predloženi stjecatelj je dužan nadležnom tijelu središnje druge ugovorne strane koja je predmet namjeravanog stjecanja dostaviti sljedeće informacije:

– projekciju bilance ili izvještaja o financijskom položaju za prve tri poslovne godine, uključujući i pretpostavke korištene u planiranju, i projekciju računa dobiti i gubitka ili izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti za prve tri poslovne godine, uključujući i pretpostavke korištene u planiranju.

 1. s) informacije o kreditnom rejtingu predloženog stjecatelja i ukupnom kreditnom rejtingu grupe kojoj predloženi stjecatelj pripada, ako je primjenjivo, kao i podatke nalazi li se predloženi stjecatelj na popisu neurednih dužnika (npr. HROK, lista poreznih dužnika Ministarstva financija, crna lista, kreditni registar i sl.) i je li nad imovinom predloženog stjecatelja ili matičnog društva predloženog stjecatelja pokrenut ovršni ili stečajni postupak.

Više informacija je moguće dobiti na sljedećem linku:

http://www.hanfa.hr/getfile/40155/Odluka%20kvalificirani%20ulagatelj-CCP.pdf

Naknada

Naknade su određene Pravilnikom o izračunu, visini i naplati naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, a donesene su od strane Upravnog vijeća Hrvatske agencija za nadzor financijskih usluga, te se mogu pronaći na sljedećem linku: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_12_151_2848.html

Upute za uplatu naknada potražiti na linku:

http://www.hanfa.hr/getfile/42089/UPUTE%20ZA%20UPLATU%20NAKNADA%20za%202015.pdf

Nadležno tijelo i propisi

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA)

Adresa: Miramarska 24B, 10 000 Zagreb

e-pošta: capital.markets@hanfa.hr

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad pružanje usluga poravnanja u svojstvu središnje druge ugovorne strane podnosi se Agenciji. Odobrenje se izdaje na neodređeno vrijeme, ne može se prenijeti na drugu osobu i ne vrijedi za pravnog sljednika. Središnja druga ugovorna strana je dužna trajno ispunjavati uvjete pod kojima je odobrenje izdano.

Pravni lijekovi

Protiv rješenja Agencije žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom Upravnom sudu u roku od 30 dana od dana njegova primitka.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.