Središnje klirinško depozitarno društvo

Središnje klirinško depozitarno društvo može obavljati sljedeće djelatnosti:

 1. poslove vođenja središnjeg depozitorija nematerijaliziranih vrijednosnih papira,
 2. poslove vođenja središnjeg registra financijskih instrumenata,
 3. poslove upravljanja sustavom poravnanja iz članka 501. stavka 1. točke 2. Zakona o tržištu kapitala i/ili namire transakcija sklopljenih na uređenom tržištu i MTP-u ili izvan uređenog tržišta i MTP-a,
 4. usluge vezane uz korporativne akcije izdavatelja nematerijaliziranih vrijednosnih papira,
 5. poslove pohrane dionica u svezi s preuzimanjem dioničkih društava,
 6. poslove u svezi isplata i drugih prinosa iz nematerijaliziranih vrijednosnih papira i drugih financijskih instrumenata,
 7. usluge povjereništva,
 8. usluge glasovanja u svojstvu opunomoćenika na glavnim skupštinama,
 9. određivanje jedinstvene identifikacijske oznake financijskih instrumenata koji su upisani u središnji depozitorij i središnji registar koje vodi središnje klirinško depozitarno društvo,
 10. prodaja i održavanje računalnih programa koje razvije za obavljanje usluga iz točaka 1. do 7. ovog stavka, te druge s tim povezane poslove,
 11. poslove Operatera Fonda za zaštitu ulagatelja,
 12. vođenje službenog registra propisanih informacija,

Središnji depozitorij je središnji registar nematerijaliziranih vrijednosnih papira u koji se upisuju prava iz nematerijaliziranih vrijednosnih papira, imatelji tih prava i prava trećih osoba na vrijednosnim papirima. Središnjim depozitorijem nematerijaliziranih vrijednosnih papira upravlja središnje klirinško depozitarno društvo, kao operater središnjeg depozitorija.

Središnji registar je središnji registar nematerijaliziranih financijskih instrumenata koji nisu nematerijalizirani vrijednosni papiri, u koji se upisuju podaci o imateljima istih. Središnjim registrom upravlja operater središnjeg registra.

Poravnanje označava postupak uspoređivanja podataka po sklopljenim pravnim poslovima s nematerijaliziranim vrijednosnim papirima, utvrđivanje rokova podmirenja tih pravnih poslova te izračun obveza za namiru. Namira označava postupak posredovanja i kontrole prijenosa nematerijaliziranih vrijednosnih papira i/ili plaćanja u svezi s pravnim poslovima s vrijednosnim papirima.

Fond za zaštitu ulagatelja formiran je radi zaštite tražbina klijenata članova fonda koje član fonda nije u mogućnosti isplatiti i/ili vratiti klijentu u slučaju kada je nad članom fonda otvoren stečajni postupak ili ako Hanfa utvrdi da je kod člana fonda nastupila nemogućnost ispunjavanja obveza prema klijentima. Članstvo u fondu je obvezno za investicijska društva koja su ovlaštena držati novčana sredstva i/ili financijske instrumente klijenata, kreditne institucije koje pružaju investicijske usluge i/ili obavljaju investicijske aktivnosti na temelju odobrenja u skladu sa zakonom koji uređuje osnivanje i poslovanje kreditnih institucija te društva za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, kada pružaju investicijske usluge sukladno Zakonu o tržištu kapitala, a koji imaju registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj. Tražbine klijenta osigurane su do vrijednosti najviše 150.000 kuna te se isplaćuju iz sredstava fonda koja čine doprinosi članova fonda, sredstva naplaćena u stečajnim postupcima nad članom fonda, prihodi od ulaganja slobodnih sredstava fonda i ostali prihodi.

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

Središnje klirinško depozitarno društvo se osniva i posluje kao dioničko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj u skladu s propisima koji uređuju osnivanje i poslovanje trgovačkih društava. Središnje klirinško depozitarno društvo može se osnovati i kao Europsko društvo Societas Europea (SE) sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Tijela središnjeg klirinško depozitarnog društva su skupština, nadzorni odbor i uprava. Temeljni kapital središnjeg klirinškog depozitarnog društva mora iznositi najmanje 20.000.000,00 kuna i mora u cijelosti biti uplaćen u novcu, a dionice koje ga čine ne mogu biti izdane prije uplate punog iznosa za koji se izdaju.

Središnje klirinško depozitarno društvo ne smije obavljati niti jednu drugu djelatnost osim djelatnosti navedenih u prethodnom poglavlju, bez prethodnog odobrenja Agencije. Za obavljanje djelatnosti pod rednim brojem 1., 2., 3., 11. i 12. središnje klirinško depozitarno društvo je dužno od Agencije prethodno ishoditi odobrenje za rad.

Uprava središnjeg klirinškog depozitarnog društva sastoji se od najmanje dva člana. Članovi uprave moraju imati dobar ugled, odgovarajuće stručne kvalifikacije i iskustvo potrebno za upravljanje središnjim klirinškim depozitarnim društvom pažnjom dobrog stručnjaka. Članovi uprave moraju voditi poslovanje središnjeg klirinškog depozitarnog društva u punom radnom vremenu i biti u radnom odnosu s središnjim klirinškim depozitarnim društvom, osim u slučaju ako su istodobno članovi uprave u trgovačkom društvu unutar iste grupe, pri čemu je za imenovanje članom uprave u trgovačkom društvu unutar iste grupe potrebna prethodna suglasnost Agencije. Najmanje jedan član uprave mora znati hrvatski jezik. Članovi uprave dužni su voditi poslove središnjeg klirinškog depozitarnog društva s područja Republike Hrvatske.

Član uprave središnjeg klirinškog depozitarnog društva može biti osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

 1. ima odgovarajuće stručne kvalifikacije, sposobnost i iskustvo potrebno za vođenje poslova središnjeg klirinškog depozitarnog društva,
 2. nije bila član nadzornog odbora, član uprave ili osoba na drugom rukovodećem položaju u središnjem klirinškom depozitarnom društvu, odnosno trgovačkom društvu nad kojim je otvoren stečajni postupak, donesena odluka o prisilnoj likvidaciji ili kojem je ukinuto odobrenje za rad, osim ako Agencija ocijeni da ta osoba nije svojim nesavjesnim ili nestručnim radom i postupanjem utjecala na prouzročenje stečaja, prisilne likvidacije ili ukidanje odobrenja za rad,
 3. koja nije u sukobu interesa u odnosu na središnje klirinško depozitarno društvo, članove nadzornog odbora, nositelje ključnih funkcija i više rukovodstvo središnjeg klirinškog depozitarnog društva,
 4. nad čijom imovinom nije otvoren stečajni postupak,
 5. ima dobar ugled,
 6. koja nije pravomoćno osuđena za prekršaj ili kazneno djelo koje predstavlja grubo ili trajno kršenje propisa iz nadležnosti Agencije, Hrvatske narodne banke ili srodnih nadzornih tijela iz Republike Hrvatske, država članica i trećih država, odnosno za kaznena djela propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 125/11. i 144/12.), i to:

– glava XXIII. – kaznena djela protiv imovine (osim za kazneno djelo neovlaštene uporabe tuđe pokretne stvari i kazneno djelo oštećenja tuđe stvari), kod kojih se kazneni postupak pokreće po službenoj dužnosti,

– glava IX. – kaznena djela protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva,

– glava XXIV. – kaznena djela protiv gospodarstva,

– glava XXVI. – kaznena djela krivotvorenja,

– glava XXVIII. – kaznena djela protiv službene dužnosti,

– glava XXIX. – kaznena djela protiv pravosuđa,

– glava XII. – kaznena djela protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja,

– kaznena djela iz glave II. Zakona o trgovačkim društvima, odnosno za

– kaznena djela iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03. – odluka Ustavnog suda, 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08. i 57/11.), i to:

– glava XVII. – kaznena djela protiv imovine (osim za kazneno djelo oduzimanja tuđe pokretne stvari i kazneno djelo uništenja i oštećenja tuđe stvari) kod kojih se kazneni postupak pokreće po službenoj dužnosti,

– glava XIII. – kaznena djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom,

– glava XXI. – kaznena djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja,

– glava XXIII. – kaznena djela protiv vjerodostojnosti isprava,

– glava XXV. – kaznena djela protiv službene dužnosti,

– glava XXII. – kaznena djela protiv pravosuđa,

– glava XI. – kaznena djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina, i to kazneno djelo povrede prava na rad i drugih prava iz rada i kazneno djelo povrede prava na zdravstvenu i invalidsku zaštitu, a koja su u pravnom kontinuitetu s prethodno navedenim kaznenim djelima iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 125/11. i 144/12).,

 1. za koju je na osnovi dosadašnjeg ponašanja moguće opravdano zaključiti da će pošteno i savjesno obavljati poslove člana uprave središnjeg klirinškog depozitarnog društva te koja može posvetiti dovoljno vremena ispunjavanju obveza iz svoje nadležnosti,
 2. ispunjava uvjete za člana uprave propisane zakonom koji uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava,
 3. nije član uprave, odnosno prokurist drugog trgovačkog društva osim ako se radi o trgovačkom društvu unutar iste grupe.

Svaka pravna ili fizička osoba (namjeravani stjecatelj) koja namjerava izravno ili neizravno steći ili povećati udjel u središnjem klirinškom depozitarnom društvu što bi rezultiralo time da visina udjela u kapitalu ili u glasačkim pravima dosegne ili premaši 20%, 30% ili 50%, ili da središnje klirinško depozitarno društvo postane ovisno društvo namjeravanog stjecatelja, dužna je prethodno podnijeti Agenciji zahtjev za izdavanje suglasnosti u pisanom obliku i dobiti suglasnost Agencije za to stjecanje.

Obrazac zahtjeva za izdavanje suglasnosti za člana uprave središnjeg klirinškog depozitarnog društva nalazi se na sljedećem linku (navedeni obrazac se koristi i za izdavanje suglasnosti za člana uprave burze):

http://www.hanfa.hr/getfile/6655/Upitnik%20za%20kandidata%20za%20%C4%8Dlana%20uprave%20burze_Obrazac%20ISUB.doc

Potrebni dokumenti

Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad središnjem klirinškom depozitarnom društvu podnose osnivači središnjeg klirinškog depozitarnog društva, odnosno uprava društva ukoliko se radi o već osnovanom društvu, na obrascu »Zahtjev za izdavanje odobrenja središnjem klirinškom depozitarnom društvu« (Obrazac OSKDD). Navedeni obrazac nalazi se na sljedećem linku:

http://www.hanfa.hr/getfile/6656/Zahtjev%20za%20izdavanje%20odobrenja%20sredi%C5%A1njem%20klirin%C5%A1kom%20depozitarnom%20dru%C5%A1tvu_Obrazac%20OSKDD.doc

Zahtjevu za izdavanje odobrenja potrebno je priložiti:

 1. Statut s ispravom na temelju koje je usvojen;
 2. Potvrdu o uplaćenom temeljnom kapitalu;
 3. Detaljan prikaz organizacijske strukture;
 4. Podatke o vlasničkoj strukturi;
 5. Podatke o imateljima kvalificiranih udjela;
 6. Podatke o uskoj povezanosti imatelja kvalificiranih udjela u društvu;
 7. Popis članova nadzornog odbora;
 8. Zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje dužnosti članova uprave;
 9. Izjavu o ispunjenju uvjeta i opis načina ispunjavanja uvjeta propisanih člankom 524. stavkom 2. Zakona o tržištu kapitala;
 10. Prijedlog Pravila i Uputa središnjeg klirinškog depozitarnog društva;
 11. Prijedlog Cjenika središnjeg klirinškog depozitarnog društva;
 12. Prijedlog Pravila o načinu uplate doprinosa i upotrebi sredstava Fonda za zaštitu ulagatelja, ako se zahtjev odnosi na izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti poslove Operatera Fonda za zaštitu ulagatelja;
 13. Poslovni plan s podacima o planiranim poslovnim aktivnostima (Program rada);
 14. Prijedloge akata kojima središnje klirinško depozitarno društvo propisuje pravila, mjere i postupke iz članaka 511. do 522. Zakona o tržištu kapitala;
 15. Podatke o izdvajanju poslovnih procesa;
 16. Za podnositelje zahtjeva pravne osobe financijske izvještaje za protekle tri godine, odnosno ako je društvo osnovano unutar protekle tri godine, financijske izvještaje za svaku godinu od osnivanja, a ako financijski izvještaji podliježu obvezi revizije, prilažu se revidirani financijski izvještaji;
 17. Potvrdu o plaćenoj naknadi i administrativnoj pristojbi;
 18. Dodatnu dokumentaciju na zahtjev Agencije

Zahtjevu za izdavanje suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave potrebno je priložiti:

 1. Pisanu suglasnost nadzornog odbora središnjeg klirinškog depozitarnog društva, odnosno organa nadležnog za imenovanje članova uprave u središnjem klirinškom depozitarnom društvu,
 2. Osobne podatke osobe koja se imenuje uključujući ime, prezime, djevojačko prezime, mjesto i datum rođenja, prebivalište odnosno boravište, državljanstvo i druge osobne podatke,
 3. Informacije o obrazovanju uključujući kronološki popis svih stupnjeva obrazovanja s godinom završetka, trajanjem i stečenim akademskim zvanjem,
 4. Informacije o stručnom usavršavanju uključujući kronološki popis svih oblika stručnog usavršavanja, pri čemu valja navesti teme, organizatore i trajanje, godine polaganja stručnih ispita, certifikata, licencija i slično,
 5. Za strane državljane informacije o razini znanja hrvatskog jezika,
 6. Informacije o radnom iskustvu, uključujući navođenje kronološkim redom svih dosadašnjih poslodavaca i radnih mjesta, odnosno funkcija koje su obavljali izvan radnog mjesta s naznakom razdoblja u kojima su obavljali pojedine funkcije,
 7. Za radna mjesta ili funkcije na kojima je kandidat radio odnosno koje je obnašao u posljednjih deset godina, navodi se:

– opis poslova koje je kandidat obavljao na tom radnom mjestu ili funkciji,

– organizacijska struktura poslodavca kod kojeg su se poslovi obavljali odnosno funkcija obnašala u vrijeme kad je kandidat radio na tom radnom mjestu, osim ako kandidat izjavi da bi to predstavljalo povredu njegove obveze na čuvanje poslovne tajne, te ako mu je ista dostupna,

– opseg nadležnosti, ovlasti za odlučivanje i odgovornost te

– broj radnika kojima je kandidat za člana uprave rukovodio,

 1. Pri inicijalnom imenovanju u tom središnjem klirinškom depozitarnom društvu informaciju o preporuci koju daje izravno nadređena osoba, odnosno kod članova uprave član nadzornog odbora, u poslodavcu kod kojeg je kandidat radio posljednje tri godine ako su dostupne odnosno, ako nisu dostupne, obrazloženje razloga njihove nedostupnosti,
 2. Informaciju o tome vodi li se protiv osobe postupak odnosno je li kandidat pravomoćno osuđen za jedno ili više kaznenih djela,
 3. Informaciju o tome je li kandidat pravomoćno osuđen, je li protiv njega izrečena mjera i vode li nadležni sudovi ili tijela postupke protiv kandidata zbog nepravilnosti ili nepridržavanja Zakona i podzakonskih, odnosno bilo kojih propisa kojima se uređuje bankovna, financijska ili osiguravateljna djelatnost ili kojima se uređuju instrumenti platnog prometa ili kojima se regulira pružanje financijskih usluga ili bilo kojih drugih relevantnih propisa, a koji mogu dovesti u sumnju dobar ugled kandidata,
 4. Informaciju o tome vodi li se protiv kandidata postupak odnosno je li kandidat pravomoćno osuđen za neki od prekršaja koji nisu navedeni u točki 9. ovog stavka ovog članka Pravilnika, a koji bi mogli negativno utjecati na financijsku stabilnost kandidata i njegov ugled,
 5. Informaciju o financijskom stanju kandidata uključujući i informaciju o tome dovodi li imovina kandidata u pitanje ispunjenje njegovih financijskih obveza u budućnosti, nalazi li se kandidat na popisu neurednih dužnika (npr. HROK, lista poreznih dužnika Ministarstva financija, crna lista, kreditni registar i sl.) i je li nad imovinom kandidata pokrenut ovršni ili stečajni postupak ili postupak osobnog bankrota,
 6. Informaciju o financijskim i poslovnim rezultatima trgovačkih društava u kojima kandidat jest ili je bio značajni dioničar ili u kojima kandidat ima ili je imao značajne poslovne udjele odnosno u kojima je obavljao funkciju člana uprave ili neku drugu rukovodeću funkciju, uključujući i informaciju o tome je li nad društvom provedena predstečajna nagodba, otvoren stečajni postupak, donesena odluka o prisilnoj likvidaciji ili mu je oduzeto odobrenje za rad,
 7. Informaciju o tome je li procjenu ispunjenja uvjeta za člana uprave osobe već provelo neko drugo nadležno tijelo (uključujući podatke o tom tijelu i dokaze o rezultatima procjene),
 8. Informaciju o svim poslovnim odnosima osobe i s njom povezane osobe s središnjim klirinškim depozitarnim društvom, članovima uprave, nadzornog odbora, višim rukovodstvom središnjeg klirinškog depozitarnog društva kao i trgovačkog društva unutar iste grupe te kvalificiranim imateljem u središnjem klirinškom depozitarnom društvu,
 9. Informaciju o rezultatu procjene ispunjenja uvjeta za člana uprave, koja je provedena u skladu s politikom za izbor i procjenu ispunjenja uvjeta za člana uprave.

Više informacija možete pronaći na sljedećem linku:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_03_32_588.html

Usporedno sa zahtjevom za izdavanje odobrenja za rad nužno je podnijeti zahtjev za stjecanje kvalificiranog udjela u središnjem klirinškom depozitarnom društvu.

Zahtjevu za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela potrebno je priložiti:

 1. Za namjeravanog stjecatelja pravnu osobu:
 2. a) izvadak iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra, u izvorniku ili ovjerenoj preslici;
 3. b) statut namjeravanog stjecatelja, odnosno drugi akt iz kojeg je vidljiv njegov organizacijski ustroj;
 4. c) izvod iz registra dioničara ili knjige udjela, u izvorniku ili ovjerenoj preslici;
 5. d) popis fizičkih osoba koje su krajnji dioničari odnosno imatelji poslovnih udjela namjeravanog stjecatelja u kojem su navedeni sljedeći podaci: ime i prezime, adresa stanovanja odnosno prebivalište i drugi identifikacijski podaci, ukupni nominalni iznos dionica i postotni udio u temeljnom kapitalu namjeravanog stjecatelja,
 6. e) popis osoba koje vode poslovanje društva;
 7. f) popis osoba koje su u smislu Zakona o tržištu kapitala u odnosu uske povezanosti sa namjeravanim stjecateljem, te opis načina povezanosti;
 8. g) popis osoba koje s namjeravanim stjecateljem čine skupinu povezanih osoba;
 9. h) financijske izvještaje za posljednje tri poslovne godine;
 10. i) revizorsko mišljenje za financijski izvještaj za posljednju poslovnu godinu, ako je namjeravani stjecatelj obveznik revizije financijskog izvještaja;
 11. j) ako je od zadnjeg godišnjeg financijskog izvještaja prošlo više od 9 mjeseci, financijske izvještaje za tekuću godinu;
 12. k) dokaz o osiguranim sredstvima za stjecanje kvalificiranog udjela te opis načina, odnosno izvor financiranja;
 13. l) opis strategije ulaganja i upravljanja s kvalificiranim udjelima u financijskim i kreditnim institucijama iz koje je vidljivo sljedeće:

– ukupni nominalni iznos dionica i postotni udio u temeljnom kapitalu koji se namjerava steći,

– sposobnost stjecatelja za daljnje povećavanje financijskih sredstava,

– poslovna etičnost stjecatelja,

– sustav upravljanja rizicima,

– izvori ulaganja kapitala,

– financijska sposobnost namjeravanog stjecatelja;

 1. m) opis aktivnosti stjecatelja u svezi stjecanja koja su prethodila podnošenju zahtjeva;
 2. n) uvjerenje o nekažnjavanju ili adekvatne podatke o tome da namjeravani stjecatelj ili osoba iz podtočke e), f) i g) ove točke nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, te za neko od sljedećih kaznenih djela:

– zlouporabe tržišta financijskih instrumenata;

– prikrivanja protuzakonito pribavljenog novca;

– financiranja terorizma;

– protiv imovine, kod kojih se kazneni postupak pokreće po službenoj dužnosti;

– protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja;

– protiv pravosuđa;

– protiv vjerodostojnosti isprava;

– protiv službene dužnosti;

– počinjeno iz koristoljublja.

 1. o) dokaz da nije pokrenut ili otvoren stečajni postupak nad imovinom namjeravanog stjecatelja;
 2. p) mišljenje ili suglasnost nadležnog tijela iz države članice ili treće države o namjeravanom stjecanju, kada je to primjenjivo,
 3. r) potvrdu o plaćanju administrativne pristojbe i naknade.
 1. Za namjeravanog stjecatelja fizičku osobu:
 2. a) ovjerenu presliku osobne iskaznice ili putovnice;
 3. b) životopis namjeravanog stjecatelja koji uključuje popis svih društava i njihovih adresa u kojima je bio ili je još uvijek zaposlen, član uprave ili nadzornog odbora te u kojima je bio ili je još uvijek imatelj kvalificiranog udjela;
 4. c) uvjerenje o nekažnjavanju ili adekvatne podatke o tome da stjecatelj nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, te za neko od sljedećih kaznenih djela:

– zlouporabe tržišta financijskih instrumenata;

– prikrivanja protuzakonito pribavljenog novca;

– financiranja terorizma;

– protiv imovine, kod kojih se kazneni postupak pokreće po službenoj dužnosti;

– protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja;

– protiv pravosuđa;

– protiv vjerodostojnosti isprava;

– protiv službene dužnosti;

– počinjeno iz koristoljublja;

 1. d) dokumentacije navedene u prethodnoj točki pod e), f), j), k) i l);
 2. e) potvrdu o plaćanju administrativne pristojbe i naknade

Detaljnije informacije nalaze se na sljedećem linku:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_01_5_132.html

Naknada

Naknade su određene Pravilnikom o izračunu, visini i naplati naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, a donesene su od strane Upravnog vijeća Hrvatske agencija za nadzor financijskih usluga, te se mogu pronaći na sljedećem linku:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_12_151_2848.html

Upute za uplatu naknada potražiti na linku:

http://www.hanfa.hr/getfile/42089/UPUTE%20ZA%20UPLATU%20NAKNADA%20za%202015.pdf

Nadležno tijelo i propisi

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA)

Adresa: Miramarska 24B, 10 000 Zagreb

e-pošta: capital.markets@hanfa.hr

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad središnjem klirinškom depozitarnom društvu podnose osnivači središnjeg klirinškog depozitarnog društva, odnosno uprava društva ukoliko se radi o već osnovanom društvu, a odobrenje izdaje Agencija. Odobrenje se izdaje na neodređeno vrijeme, ne može se prenijeti na drugu osobu i ne vrijedi za pravnog sljednika. Središnje klirinško depozitarno društvo je dužno trajno ispunjavati uvjete pod kojima je odobrenje izdano.

Zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave središnjeg klirinškog depozitarnog društva podnosi kandidat za člana uprave uz obvezno priloženu pisanu suglasnost nadzornog odbora ili drugog organa u središnjem klirinškom depozitarnom društvu nadležnog za imenovanje članova uprave za mandat koji ne može biti duži od pet godina.

Zahtjev za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalficiranog udjela u središnjem klirinškom depozitarnom društvu podnosi svaka pravna ili fizička osoba (namjeravani stjecatelj) koja namjerava izravno ili neizravno steći li povećati udjel u središnjem klirinškom depozitarnom društvu što bi rezultiralo time da visina udjela u kapitalu ili glasačkim pravima dosegne ili premaši 20%, 30% ili 50%, ili da središnje klirinško depozitarno društvo postane ovisno društvo namjeravanog stjecatelja s podatkom o visini udjela koji se namjerava steći.

Pravni lijekovi

Protiv rješenja Agencije žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom Upravnom sudu u roku od 30 dana od dana njegova primitka

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.