Stručni radnici u sustavu socijalne skrbi

Stručne poslove u centru za socijalnu skrb obavljaju:  socijalni radnik, pravnik, psiholog, socijalni pedagog i edukacijski rehabilitator  s položenim stručnim ispitom.

Stručne poslove u centru za socijalnu skrb iznimno obavljaju i drugi stručni radnici  odgovarajućeg obrazovanja i akademskog zvanja, ovisno o djelatnosti centra za socijalnu skrb.

Stručne poslove u domu socijalne skrbi i kod drugih pružatelja socijalnih usluga obavljaju: socijalni radnik, psiholog, socijalni pedagog, edukacijski rehabilitator, logoped, medicinska sestra, fizioterapeut, radni terapeut, kineziterapeut i odgajatelj s položenim stručnim ispitom.

Stručne poslove u domu socijalne skrbi i kod drugih pružatelja socijalnih usluga mogu obavljati i drugi stručni radnici odgovarajućeg obrazovanja i akademskog zvanja, ovisno o djelatnosti doma i drugih pružatelja socijalnih usluga.

PRIPRAVNIČKI STAŽ I NAČIN PRIJAVE POLAGANJA STRUČNOG ISPITA

Pripravnički staž traje 12 mjeseci, a pripravnička praksa (u okviru pripravničkog staža) traje 10 mjeseci.

Tijekom pripravničke prakse pripravnik se priprema za stjecanje stručnih znanja predviđenih programom općeg i posebnog dijela stručnog ispita, ovisno o poslovima radnog mjesta za kojeg se osposobljava.

Pripravnik polaže ispit nakon uspješno završene pripravničke prakse i pripravničkog staža.

Stručni radnik koji nakon završenog obrazovanja zasnuje radni odnos ili se stručno osposobljava za rad bez zasnivanja radnog odnosa nakon uspješno završenog pripravničkog staža ima obvezu polaganja stručnog ispita

Stručni radnik koji u vrijeme zasnivanja radnog odnosa u djelatnosti socijalne skrbi ima odgovarajuće radno iskustvo na poslovima određenog stupnja obrazovanja i odgovarajuće struke određeno za pripravnički staž, mora u roku od godine dana od prijema u radni odnos položiti stručni ispit.

Stručni radnik kojemu ugovorom o radu nije utvrđena obveza polaganja ispita, može podnijeti zahtjev za polaganje ispita

Stručni radnik koji nije u radnom odnosu, a ima u odgovarajućoj struci radni staž dulji od vremena određenog za pripravnički staž, može polagati ispit

Stručni radnik koji je dužan položiti ispit podnijet će prijavu za polaganje ispita najranije dva mjeseca prije isteka roka u kojem je dužan položiti ispit, odnosno nakon završene pripravničke prakse.

Prijava za polaganje stručnog ispita podnosi se poslodavcu kod kojeg je osoba koja polaže ispit u radnom odnosu ili na stručnom osposobljavanju, koji ovjerava podatke unesene u prijavu i zajedno s pripadajućom dokumentacijom, bez odlaganja dostavlja nadležnom  ministarstvu.

Stručni ispit se polaže pred ispitnim povjerenstvom ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi, a pripravnik zdravstvene struke (medicinska sestra, radni terapeut i fizioterapeut), stručni ispit polože u ministarstvu nadležnom za poslove zdravstva.

Stručni ispit se sastoji od općeg i posebnog dijela.

Opći dio ispita polaže se usmeno, a posebni dio ispita pismeno i usmeno.

Posebni dio ispita koji se polaže pismeno sastoji se od izrade pisane zadaće u okviru odgovarajućih poslova za koje se osposobljava odnosno koje obavlja osoba koja polaže ispit.

TROŠKOVI POLAGANJA STRUČNOG ISPITA

Troškovi polaganja stručnog ispita koji polažu socijalni radnik i pravnik  iznose 800, 00 kn.

Troškovi polaganja stručnog ispita koji polažu psiholog, socijalni pedagog, rehabilitator, logoped, odgajatelj, terapeut (kineziterapeut, glazbeni terapeut, likovni terapeut i stručni suradnik- terapeut) te drugi stručni radnici na poslovima obiteljskog centra iznose 700 kn

Troškovi popravnog ispita za svaki predmet koji kandidat ponavlja na stručnom ispitu iznose 200,00 kn.

Troškove ispita snosi poslodavac koji je uputio pripravnika ili stručnog radnika na ispit.

Stručni radnik koji ispunjava uvjete za polaganje ispita, kojem nije utvrđena obveza polaganja ispita ili koji nije u radnom odnosu, a želi polagati ispit, troškove ispita snosi sam.

Rješenje, odnosno poziv za polaganje stručnog ispita, s podacima o mjestu, vremenu polaganja ispita, obvezi plaćanja troškova ispita, kandidatu i ustanovi koja ga je uputila na ispit, dostavlja se najmanje 15 dana prije datuma polaganja ispita.

Dokaz o plaćenim troškovima ispita dostavljaju se na samom ispitu.

Osobi koja je prijavila ispit i odgodila njegovo polaganje uplaćeni iznos se priznaje za iduće polaganje ispita.

Na osnovi zapisnika o polaganju ispita osobi koja je položila ispit ministarstvo izdaje uvjerenje o položenom ispitu. Primjerak uvjerenja o položenom ispitu dostavlja se poslodavcu koji je osobu uputila na polaganje ispita odnosno osobi koja je položila ispit, ako ju na polaganje ispita nije uputio poslodavac.

E-POSTUPAK za podnošenje zahtjeva za polaganje stručnog ispita stručnih radnika u djelatnosti socijalne skrbi

  • obrazac (prijava za polaganje stručnog ispita) je potrebno ispuniti,, vlastoručno potpisati i ovjeriti od strane poslodavca.
  • obrazac se dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove socijalne skrbi, ili ministarstvu nadležnom za zdravstvo, (ako se radi o zdravstvenim radnicima), zajedno s propisanom dokumentacijom u PDF formatu
  • uz prijavu se prilaže: preslika diplome o završenoj spremi (ovjerena kod javnog bilježnika), preslika ugovora o radu odnosno ugovora o provođenju stručnog usavršavanja bez

zasnivanja radnog odnosa  (ovjerena od poslodavca), pripravnička knjižica (ovjerena od glavnog stručnog voditelja), potvrda kompetencije (koju izdaje nadležna strukovna komora) ako je stručni radnik stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju

Potvrdu o stažu izdanu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje pripravnik je dužan dostaviti nakon završenog pripravničkog staža najkasnije do izdavanja uvjerenja o položenom ispitu.

  • rješenje o odobravanju polaganja stručnog ispita moguće je dostaviti elektroničkom poštom, a naknadno se dostavlja i putem pošte
  • rješenje o odobravanju polaganja stručnog ispita, odnosno poziv za polaganje stručnog ispita kandidatu se dostavlja najmanje 15 dana prije dana polaganja ispita.
  • dokaz o plaćenim troškovima ispita dostavlja se na samom ispitu.

OBRAZAC – Prijava za polaganje stručnog ispita

Adresa e-pošte za dostavu prijave s dokumentacijom: pisarnica@mdomsp.hr

s naslovom: e-zahtjev-Jedinstvena kontaktna točka

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 78,

Tel.:+385 (0) 6106 310

E-mail: info@mrosp.hr

Pravilnik o pripravničkom stažu i polaganju stručnog ispita u djelatnosti socijalne skrbi (Narodne novine, broj: 66/15, 56/20).

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20).

Zakon o upravnim pristojbama (Narodne novine, broj 115/16).

Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (Narodne novine, broj: 82/15, 70/19, 47/20)

Zakon o djelatnosti socijalnog rada (Narodne novine, broj: 16/19)

Zakon o psihološkoj djelatnosti (Narodne novine, broj: 98/19)

Zakon o socijalnopedagoškoj djelatnosti (Narodne novine, broj: 98/19)

Zakon o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti (Narodne novine, broj: 124/11, 16/19).

Zakon o djelatnosti psihoterapije (Narodne novine, broj: 64/18)

Pravni lijekovi

Protiv rješenja o polaganju stručnog ispita se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor kod upravnog suda u roku od 30 dana od dana primitka rješenja.

Upravni spor se pokreće tužbom koja se podnosi nadležnom upravnom sudu neposredno ili putem pošte, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik kod tog upravnog suda.

Datum ažuriranja: 23.03.2021.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.