Trgovina naftnim derivatima

Potrebni dokumenti

Za ishođenje rješenja o suglasnosti za obavljanje djelatnosti trgovine na veliko i trgovine s trećim zemljama, trgovačko društvo podnosi sljedeću dokumentaciju:

  • zahtjev, koji sadrži podatke o nazivu naftnog derivata, tarifnoj oznaci derivata iz carinske tarife, oznaku, kapacitet i lokaciju spremnika za naftni derivat upravna pristojba
  • rješenje o ispunjavanju minimalno tehničkih uvjeta za skladištenje derivata sukladno propisima
  • izvadak iz odgovarajućeg registra, kojim podnositelj dokazuje da je registriran za obavljanje djelatnosti (sudski registar ili obrtni registar)
  • obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD
  • dokaz o vlasništvu ili važeći ugovor o zakupu ili drugi ugovor s vlasnikom skladišta
  • HERA – dozvola za obavljanje trgovinske djelatnosti – trgovina na veliko naftnim derivatima
  • HERA – dozvola za obavljanje trgovinske djelatnosti – skladištenje naftnih derivata.

Naknada

Upravna pristojba 1.000 HRK po suglasnosti, odnosno 200 HRK za promjenu u suglasnosti plaća

Podaci za e-plaćanje:

korisnik: Državni proračun

IBAN: HR121001005-1863000160

poziv na broj: HR64 5002-47115-OIB trgovačkog društva

svrha doznake: upravna pristojba – derivat/plin

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo gospodarstva

Uprava za trgovinu i unutarnje tržište

Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

Tel.: +385 (0) 1 6106-111

info@mingo.hr

Zakon o trgovini (NN 87/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13 i 30/14)

Uredba o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s trećim zemljama za određenu robu (NN 47/14)

Odobrenje

Rješenje o suglasnosti po svakoj pojedinoj vrsti naftnog derivata iz članka 1. Uredbe o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s trećim zemljama za određenu robu donosi Ministarstvo gospodarstva.

Pravni lijek

Protiv rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom Upravnom sudu Republike Hrvatske, Avenija Dubrovnik 6. i 8., Zagreb u roku 30 dana od dana dostave rješenja.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.