Ugostitelji

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

Ugostitelj može biti trgovačko društvo, zadruga, trgovac pojedinac ili obrtnik koji ispunjava uvjete za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, sa sjedištem u Hrvatskoj ili s poslovnim nastanom i registriranom ugostiteljskom djelatnošću u drugoj državi ugovornici Europskoga gospodarskog prostora ili Švicarskoj konfederaciji, u skladu s pravima o slobodi poslovnog nastana i slobodi prekograničnog pružanja usluga, ako ispunjava uvjete za obavljanje ugostiteljske djelatnosti propisane Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti.

Za izdavanje rješenja ugostitelj mora:

 • biti registriran za obavljanje ugostiteljske djelatnost
 • imati pravo korištenja poslovnim prostorom ili objektom
 • za ugostiteljski objekt u kojem će se obavljati ugostiteljska djelatnost ispunjavati određene uvjete za vrstu, odnosno vrstu i kategoriju ugostiteljskog objekta
 • dokazati da građevina, koja je, odnosno u kojoj je ugostiteljski objekt, ispunjava uvjet „uporabljivost“ građevine, prema Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17) – vidi pod Potrebni dokumenti – točka 4.
 • objekt mora ispunjavati uvjet zaštite od buke (Ministarstvo zdravstva) prema Zakonu o zaštiti od buke (NN 30/0955/13153/13)
 • opći i posebni uvjeti za vrstu, odnosno vrstu i kategoriju ugostiteljskog objekta propisani su općim dijelom Pravilnika i prilozima Pravilnika:

Skupina „Hoteli“:

Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli (NN 56/16)

 1. Hotel baština (heritage) – Prilog A,
 2. Difuzni hotel – Prilog B,
 3. Hotel – Prilog I,
 4. Aparthotel – Prilog II,
 5. Turističko naselje – Prilog III,
 6. Turistički apartmani – Prilog IV,
 7. Pansion – Prilog V,
 8. Integralni hotel (udruženi) – Prilog C,
 9. Lječilišne vrste – članak 28. stavak 4. Pravilnika
 10. Hoteli posebnog standarda – članak 28. stavak 4. Pravilnika i Prilog VI.
 11. Uvjeti za posebne standarde – Prilog VI,

Skupina „Kampovi“:

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Kampovi (NN 54/16)

 1. Kamp – Prilog I,
 2. Kamp odmorište – Prilog II,

Skupina „Ostali ugostiteljski objekti za smještaj“:

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine ostali ugostiteljski objekti za smještaj (NN 54/16)

 1. Soba i studio apartman – Prilog I,
 2. Apartman i kuća za odmor – Prilog II,
 3. Vrste prenoćište, učenički ili studentski dom ili akademis, odmaralište za djecu, hostel, lovački dom, planinarski dom Prilog III,
 4. Objekt za robinzonski smještaj – Prilog IV

Skupina „Restorani, Barovi, Catering objekti, Objekti jednostavnih usluga“:

Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina “Restorani”, “Barovi”, “Catering objekti” i “Objekti jednostavnih usluga” – neslužbeno pročišćeni tekst (NN 82/07, 82/09, 75/12, 69/13, 150/14)

 1. Ugostiteljski objekti iz skupina „Restorani“, „Barovi“, „Catering objekti“ i „Objekti jednostavnih usluga“ – Prilog I.

Potrebni dokumenti:

Za ishođenje rješenja o ispunjavanju uvjeta za vrstu odnosno vrstu i kategoriju ugostiteljskog objekta, stranka podnosi sljedeću dokumentaciju:

 1. zahtjev – vidi pod E- postupak
 2. izvadak iz sudskog (za ugostitelja – pravnu osobu) ili obrtnog registra (za ugostitelja – fizičku osobu)
 3. dokaz o pravu korištenja poslovnog prostora (kupoprodajni ugovor, izvadak iz zemljišnih knjiga kao dokaz o pravu vlasništva, ugovor o zakupu i dr.)
 4. dokaz o „uporabljivosti“ građevine sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17) i to:
 5. a) uporabna dozvola
 6. b) u smislu odredbe čl.175. Zakona o gradnji, uporabnom dozvolom se smatraju i sljedeći akti i dokumenti ako su izdani odnosno pribavljeni na temelju zakona koji je važio prije stupanja na snagu novog Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17):

Za građevine izgrađene do 15. veljače 1968.:

– uvjerenje ureda za katastar i geodetske poslove da je građevina upisana u katastarskom operatu prije 15.veljače 1968. (s izvodom iz katastarskog plana kao sastavnim dijelom uvjerenja)

Za građevine izgrađene od 16. veljače 1968. do 19. lipnja 1991.:

– konačna uporabna dozvola ili

– pravomoćna građevinska dozvola izdana do 19. lipnja 1991. i potvrda građevinske inspekcije da u svezi s tom građevinom nije u tijeku postupak građevinske inspekcije

Za građevine izgrađene od 20. lipnja 1991. do 01. listopada 2007.:

– konačna uporabna dozvola ili

– uvjerenje za uporabu kojim se utvrđuje da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom u pogledu vanjskih gabarita i namjene

Za građevine izgrađene od 01. listopada 2007.:

– konačna uporabna dozvola ili

– za objekte do 400 m2 – potvrda upravnog tijela da mu je dostavljeno završno izvješće nadzornog inženjera

 1. c) u smislu odredbe čl.177. Zakona o gradnji, uporabnom dozvolom se smatraju i sljedeći akti i dokumenti:

Za rekonstruirane građevine:

– rješenja o izvedenom stanju ili potvrda o izvedenom stanju na temelju Zakona o prostornom uređenju i gradnji, a sukladno čl. 177. stavku 3. Zakona o gradnji

Za legalizirane građevine:

– rješenje o izvedenom stanju na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 90/11)

– rješenje o izvedenom stanju za završenu zgradu na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12)

 1. d) izvadak iz zemljišne knjige ukoliko je iz zemljišnoknjižnog izvatka vidljivo da je građevina upisana u zemljišnoj knjizi sa zabilježbom da je prilikom upisa priložena uporabna dozvola.
 2. rješenje Ministarstva zdravstva o provedenim mjerama za zaštitu od buke

(sukladno članku 2. Pravilnika o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zaštitu od buke (NN 91/07) – obvezi utvrđivanja da li su provedene mjere za zaštitu od buke podliježu sve djelatnosti, koje se koriste izvorima buke, a čija emisija buke može u okolnim boravišnim i/ili radnim prostorima izazvati imisiju buke koja prelazi dopuštene granice.)

 1. dodatni dokumenti – ovisno o stanju prostora i opreme objekta (npr. atesti), na zahtjev službene osobe

Iznimno, ugostitelju će se izdati rješenje o ispunjavanju uvjeta za vrstu i kategoriju ugostiteljskog objekta u prostoru stambene namjene za ugostiteljski objekt vrste soba, apartman, studio apartman i kuća za odmor, s tim da je za objekte koji se nalaze u zgradi čija je građevinska površina veća od 400 m² prethodno potrebno ishoditi pozitivno mišljenje tijela nadležnog za zaštitu od požara.

Iznimno, ako je za zgradu u kojoj će se obavljati ugostiteljska djelatnost u roku podnesen zahtjev za pokretanje postupka ozakonjenja nezakonito izgrađene građevine nadležnom upravnom tijelu za izdavanje rješenja o izvedenom stanju, sukladno posebnom propisu kojim je uređeno postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama, ugostitelju će se, ako ispunjava propisane uvjete, izdati privremeno rješenje o obavljanju ugostiteljske djelatnosti u nekoj od vrsta ugostiteljskih objekata, do izvršnosti rješenja kojim će se odlučiti o zahtjevu za donošenje rješenja o izvedenom stanju, a najdulje do 31. prosinca 2020. godine.

Naknada

 • za zahtjeve koji se podnose Gradu Zagrebu 20 HRK
 • za rješenja koja izdaju Uredi državne uprave u županijama, Grad Zagreb i Ministarstvo turizma, naplaćuje se upravna pristojba, kako slijedi:

Za rješenje o utvrđivanju minimalnih uvjeta ugostiteljskih objekata koji se ne kategoriziraju, za pružanje ugostiteljskih usluga na otvorenom (terase) plaćaju se pristojbe u iznosima utvrđenim prema vrsti ugostiteljskog objekta:

 1. utvrđivanje minimalnih uvjeta za ugostiteljske objekte koji se ne kategoriziraju, i to:
 2. vrste: restoran, gostionica, zdravljak, zalogajnica, pizzeria, bistro, slastičarnica, objekt brze prehrane, pripremnica obroka (catering) HRK 140
 3. vrste: noćni klub, noćni bar, disco klub HRK 560
 4. vrste: kavana, caffe-bar, pivnica, buffet, krčma, konoba i klet HRK 210
 5. vrste: objekt jednostavnih usluga u kiosku, objekt jednostavnih brzih usluga, objekt jednostavnih usluga u nepokretnom vozilu ili priključnom vozilu, objekt jednostavnih usluga u šatoru, objekt jednostavnih usluga na klupi, objekt jednostavnih usluga na kolicima (ili sl. napravama) HRK 140
 6. vrste: prenoćište, odmaralište za djecu, hostel, planinarski dom, lovački dom, učenički ili studentski dom, ili akademis, objekt za robinzonski smještaj HRK 210
 7. vrste: kamp odmorište HRK 210
 8. utvrđivanje minimalnih uvjeta i uvjeta za kategoriju za ugostiteljske objekte:
 9. vrste: hotel, aparthotel, hotel baština (heritage), turističko naselje, turistički apartmani, pansion, difuzni hotel, integralni hotel (udruženi) lječilišne vrste i hoteli posebnog standarda:

– do 100 smještajnih jedinica                                                                                                                                    HRK 700

– preko 100 smještajnih jedinica                                                                                                                              HRK 1.050

 1. vrsta: kamp:

– do 100 smještajnih jedinica (do 300 osoba)                                                                                                        HRK 700

– preko 100 smještajnih jedinica                                                                                                                              HRK 1.050

 1. vrste: soba, apartman, studio apartman, kuća za odmor HRK 140
 • za rješenja za koja nije propisana posebna pristojba pred tijelima državne uprave HRK 35
 • za rješenja za koja nije propisana posebna pristojba, a koja izdaje Grad Zagreb HRK 50

Plaćanje upravnih pristojbi:

 • izravno na propisani račun neovisno o iznosu pristojbe
 • u iznosu do 100 kuna može se platiti i u državnim biljezima

Podaci za e-plaćanje upravne pristojbe:

– popuniti prema podacima navedenim uz nadležno tijelo kojem je podnesen zahtjev za ishođenje rješenja – podaci za uplatu upravne pristojbe

Troškovi postupka (dnevnice, troškovi puta i smještaja za članove povjerenstva (ukoliko ih ima, naknadno se plaćaju)

E-POSTUPAK za ishođenje rješenja o ispunjavanju uvjeta za vrstu, odnosno vrstu i kategoriju ugostiteljskog objekta

 • Obrazac zahtjeva se ispuni i vlastoručno potpiše
 • Obrazac zahtjeva se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati pristojbe na račun – sve skenirano u PDF obliku
 • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
 • Rješenje za obavljanje djelatnosti može se na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 60 dana od uredno podnesenog zahtjeva (u slučajevima kada se provodi posebni ispitni postupak (očevid)).
 • Nakon ishođenja rješenja možete započeti obavljati uslužnu djelatnost. (izvršno rješenje)

Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za vrstu ugostiteljskog objekta

Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za vrstu/vrstu i kategoriju ugostiteljskog objekta za smještaj

Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za posebni standard

Zahtjev za dodjelu oznake kvalitete

Odjava obavljanja ugostiteljske djelatnosti u ugostiteljskom objektu

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: Ministarstvo turizma, Uredi državne uprave u županijama, odnosno Grad Zagreb

s naslovom: e-zahtjev -ugostitelji

Nadležno tijelo i propisi

Za vrste ugostiteljskih objekata iz skupine „Hoteli“, za vrste hotela i vrste kojih se kategorije označavaju zvjezdicama, te iz skupine „Kampovi“, za vrstu Kamp:

Ministarstvo turizma

Prisavlje 14, 10000 Zagreb

Tel.: +385 (0) 1 6169-111

Za ostale vrste ugostiteljskih objekata nadležni su prema mjestu gdje se objekt nalazi:

Uredi državne uprave u županiji, Gradski ured Grada Zagreba

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15 i 121/16)

Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli (NN 56/16)

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Kampovi (NN 54/16)

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine ostali ugostiteljski objekti za smještaj (NN 54/16)

Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina “Restorani”, “Barovi”, “Catering objekti” i “Objekti jednostavnih usluga” – neslužbeno pročišćeni tekst:/.docx ; /.pdf ; (NN 82/07, 82/09, 75/12, 69/13, 150/14)

Pravilnik za dodjelu oznake kvalitete ugostiteljskog objekta vrste Hotel (NN 9/16)

Pravilnik o upisnicima ugostiteljskih objekata i o upisnicima o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu (NN 5/08)

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju (NN 140/15)

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u vrsti odnosno vrsti i kategoriji ugostiteljskog objekta.

Pravni lijekovi

Protiv rješenja ureda državne uprave u županijama odnosno upravnog tijela Grada Zagreba podnosi se žalba Ministarstvu turizma. Protiv rješenja koje donosi Ministarstvo turizma nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.