Znanstvena djelatnost

SLOBODA PREGOGRANIČNOG PRUŽANJA USLUGA:

Privatna znanstvena organizacija može započeti obavljati znanstvenu djelatnost, odnosno u sudski registar upisati takvu djelatnost prije izdavanja dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti. Dopusnica za obavljanje znanstvene djelatnosti uvjet je za upis u Upisnik znanstvenih organizacija.

ZAHTJEV ZA POSLOVNI NASTAN

Dopusnica za obavljanje znanstvene djelatnosti izdat će se privatnoj znanstvenoj organizaciji koja posjeduje:

 • pozitivnu akreditacijsku preporuku Agencije za znanost i visoko obrazovanje u postupku inicijalne akreditacije,
 • ispunjeni obrazac za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti koji se nalazi na mrežnim stranicama Agencije za znanost i visoko obrazovanje,
 • osnivački akt,
 • višegodišnji strateški program znanstvenih istraživanja u znanstvenome području za koje se traži izdavanje dopusnice,
 • dokaze o odgovarajućem prostoru i opremi za provedbu strateškog programa znanstvenih istraživanja,
 • dokaze o osiguranom potrebnom broju znanstvenika izabranih u odgovarajuće zvanje ili s odgovarajućim potrebnim brojem znanstvenih radova potrebnih za izbor u znanstveno zvanje, radi provedbe predloženog strateškog programa znanstvenih istraživanja,
 • dokaze o osiguranim potrebnim sredstvima za rad znanstvene organizacije.

Minimalni tehnički uvjeti za izdavanje dopusnice za privatne znanstvene organizacije su:

 • usvojen strateški program znanstvenih istraživanja,
 • odgovarajući prostor i opremu,
 • osigurana odgovarajuća struktura znanstvenika – mora imati u punom radnom odnosu s punim radnim vremenom najmanje tri znanstvenika, od čega najmanje dva znanstvenika u znanstvenom području za koje se traži dopusnica,
 • osigurana financijska sredstva za rad znanstvene organizacije.

Naknade: NEMA

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb

znanost@mzo.hr

Agencija za znanost i visoko obrazovanje

Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb

akreditacija-znanost@azvo.hr

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 105/04, 174/04, 02/07-OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14-O i RUSRH, 60/15-OUSRH i 131/17) propisuje sustav znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja.

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 45/09) uređuje osiguravanje i unapređivanje kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju postupcima inicijalne akreditacije, reakreditacije, tematskog vrednovanja i vanjske neovisne periodične prosudbe unutarnjeg sustava kvalitete (audit).

Pravilnik o uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti, uvjetima za reakreditaciju znanstvenih organizacija i sadržaju dopusnice (NN 83/10) propisuje uvjete za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti, uvjete za reakreditaciju znanstvenih organizacija i sadržaj dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti.

Odobrenje

Dopusnica za obavljanje znanstvene djelatnosti.

Rok ishođenja: do 90 dana

Pravni lijekovi i žalbe

Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom kod nadležnog upravnog suda u roku od 30 dana od dana primitka rješenja.

Sve informacije proizlaze iz propisa u djelokrugu nadležnog tijela.

Datum ažuriranja: 14. 11. 2019.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.