Pravna osoba s javnim ovlastima u području medicinsko-biokemijske djelatnosti

ZAHTJEVI TIJEKOM POSTUPKA

  • Zahtjev za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacije podnosi se na zupan@hkmb.hr

Naknade

1.000 HRK za troškove postupka

70 HRK za državne pristojbe

Broj za plaćanje Internet bankarstvom

korisnik: Hrvatska komora medicinskih biokemičara

broj računa: HR9623600001101567599

model: HR00

poziv na broj: OIB uplatitelja

svrha doznake: upravna pristojba i/ili trošak postupka

Nadležno tijelo i propisi

Hrvatska komora medicinskih biokemičara

Eugena Kumičića 5, 10 000 Zagreb

+385 1 4572 297

ivica.zupan@hkmb.hr

Zakonu o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15 i 70/19),

Pravilniku o mjerilima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija (NN br. 89/13),

Zakonu o općem upravnom postupku (NN 47/09)

Odobrenje

Rješenje o priznanju inozemne stručne kvalifikacije

Rok ishođenja: do 90 dana

Pravni lijekovi i žalbe

Mogućnost žalbe u roku od 15 dana dostaviti na ivica.zupan@hkmb.hr

Žalbeni postupak sastoji se od podnošenju žalbe ministarstvu nadležnom za zdravstvo putem Hrvatske komore medicinskih biokemičara.

Rok dobivanja odgovora na žalbu: 15 dana

Protiv rješenja ministarstva nadležnog za zdravstvo podnositelj zahtjeva nema pravo žalbe, ali može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom.

Sve informacije proizlaze iz propisa u djelokrugu nadležnog tijela.

Datum ažuriranja: 31.7.2019.

Did you find this page helpful? Give us your feedback.