Dioničko društvo

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

Dioničko društvo – trgovačko društvo u kojemu članovi (dioničari) sudjeluju s ulozima u temeljnom kapitalu podijeljenom na dionice.

 • Najniži iznos temeljnog kapitala je 200.000,00 kuna.
 • Pod jednakim uvjetima dioničari imaju jednaki položaj u društvu.
 • Glavna obveza dioničara je da na račun društva uplate iznos za koji su dionice izdane ili da mu prenesu stvar ili pravo ako uplaćuju dionicu ulaganjem stvari ili prava.
 • Svaka dionica daje pravo glasa u skupštini društva.

Društvo može izdati dionice:

 1. s nominalnim iznosom ili
 2. dionice bez tog iznosa.

Nominalni iznos dionice ne može biti manji od 10,00 kuna.

Po sadržaju prava koja daju dionice mogu biti:

1) redovne – dionice koje imatelju daju:

 1. pravo glasa u glavnoj skupštini društva,
 2. pravo na isplatu dijela dobiti društva (dividenda),
 3. pravo na isplatu dijela ostatka likvidacijske, odnosno stečajne mase društva.

2) povlaštene – dionice koje imatelju daju neka povlaštena prava, npr. pravo na dividendu u unaprijed utvrđenom novčanom iznosu ili u postotku od nominalnog iznosa dionice, pravo prvenstva pri isplati dividende i sl.

Povlaštena dionica može biti:

a) Kumulativna – daje imatelju dionice pravo naplate kumuliranih neisplaćenih dividendi prije isplate dividendi imateljima redovnih dionica.

b) Participativna – daje imatelju dionice pravo da pored određene dividende naplati i dividendu koja pripada imateljima redovnih dionica.

Upotreba dobiti

Neto dobit ostvarenu u poslovnoj godini društvo je dužno uporabiti za redom navedene namjene:

 1. za pokriće gubitka prenesenog iz ranijih godina,
 2. za unos u zakonske rezerve,
 3. za unos u rezerve za vlastite dionice, ako ih je društvo steklo ili ih namjerava steći,
 4. za unos u statutarne rezerve, ako ih društvo ima.

Podjela dobiti

Udjeli dioničara u dobiti određuju se prema temeljnom kapitalu društva koji otpada na njihove dionice. Ako ulozi u temeljni kapital nisu uplaćeni u cjelini ili nisu uplaćeni za sve dionice u istome omjeru, dioničari sudjeluju u podjeli dobiti u omjeru onoga što su uplatili. Statutom se može odrediti i drugačiji način podjele dobiti.

Upis u registar dionica

Dionice se upisuju u registar dionica društva s oznakom imena i prezimena, prebivališta, odnosno tvrtke i sjedišta imatelja dionica, ako je društvo izdalo dionice bez nominalnog iznosa njihov broj, a ako je riječ o dionicama s nominalnim iznosima njihov broj i nominalni iznos.

U odnosu prema društvu vrijedi kao dioničar samo onaj tko je upisan u registru dionica. Ako je društvo izdalo dionice kao vrijednosne papire u nematerijaliziranom obliku, mjerodavno je stanje na računu dioničara kojeg za dionice društva vodi zakonom za to ovlaštena pravna osoba.

TIJELA DRUŠTVA

Uprava društva

Uprava vodi poslove društva na vlastitu odgovornost.

Sastoji se od 1 ili više osoba (direktori) čiji se broj određuje statutom, a u slučaju većeg broja članova potrebno je imenovati predsjednika. U tom slučaju članovi su ovlašteni voditi poslove samo zajedno.

Uprava zastupa društvo. U tome je ovlaštena poduzimati sve pravne radnje zastupanja u poslovima, pred sudom i drugim organima vlasti.

Nadzorni odbor

Nadzire vođenje poslova društva te se sastoji od najmanje 3 člana.

Statutom se može odrediti i veći broj članova s time da njihov broj mora biti neparan.

Članove nadzornog odbora bira glavna skupština društva.

Izbor ustroja društva

Statutom se može odrediti da društvo umjesto uprave i nadzornog odbora ima upravni odbor.

Glavna skupština

Dioničari u stvarima društva svoja prava ostvaruju na glavnoj skupštini.

Glavna skupština odlučuje o pitanjima koja su izričito određena zakonom i statutom društva, a osobito o:

 1. izboru i opozivu članova nadzornog, odnosno upravnog odbora, osim ako ih se ne imenuje u taj odbor,
 2. upotrebi dobiti,
 3. davanju razrješnice članovima uprave i nadzornog, odnosno upravnog odbora,
 4. imenovanju revizora društva,
 5. izmjenama statuta,
 6. povećanju i smanjenju temeljnoga kapitala društva,
 7. imenovanju revizora za ispitivanje radnji obavljenih u osnivanju društva ili radnji vođenja poslova društva i utvrđivanju naknade za njegov rad,
 8. uvrštenju dionica društva na uređeno tržište radi trgovanja i o povlačenju dionica s tog uvrštenja,
 9. prestanku društva.

Pravo glasa

 • Na glavnoj skupštini odluke se donose većinom danih glasova (obična većina), ako se zakonom ili statutom ne odredi da je za to potrebna neka veća većina ili se zahtijeva i ispunjenje dodatnih pretpostavki.
 • Pravo glasa stječe se potpunom uplatom uloga.
 • Pravo glasa ostvaruje se prema nominalnim iznosima dionica, a na temelju dionica bez nominalnog iznosa prema njihovu broju.

OSNIVANJE DRUŠTVA

Izjave osnivača o usvajanju statuta daju se u ispravi koja se sastavlja kod javnog bilježnika.

Punomoćnici moraju imati punomoć ovjerenu od javnog bilježnika.

U ispravi se moraju navesti:

 1. osnivači i njihova prebivališta,
 2. ako društvo izdaje dionice s nominalnim iznosima ti iznosi, u protivnom broj dionica, iznos za koji se izdaju i, ako se izdaju dionice više rodova, rod dionica koje preuzima svaki dioničar,
 3. uplaćeni iznos temeljnoga kapitala,
 4. izjavu osnivača da prihvaćaju statut.

Statut društva mora sadržavati odredbe o:

 1. tvrtki i sjedištu društva,
 2. predmetu poslovanja,
 3. iznosu temeljnoga kapitala,
 4. podjeli temeljnog kapitala na dionice s nominalnim iznosima ili na one bez tog iznosa, kod dionica s nominalnim iznosima o tim iznosima i ukupnom broju dionica svakog nominalnog iznosa a kod dionica bez tog iznosa samo o njihovu broju a ako se izdaju dionice više rodova, rodu dionica i broju dionica svakoga roda,
 5. tome da se izdaju dionice koje glase na ime,
 6. tome ima li društvo upravu i nadzorni odbor ili upravni odbor te ovisno o tome broju članova uprave i nadzornog odbora, odnosno upravnog odbora i izvršnih direktora,
 7. načinu i obliku objave priopćenja društva,
 8. vremenu trajanja i prestanku društva.

Osnivanje društva može biti:

 1. Simultano – osnivači osnivaju društvo preuzimanjem svih dionica društva, usvajanjem i potpisivanjem statuta te izjavom da osnivaju dioničko društvo.
 • Dionice se uplaćuju novcem, ulaganjem stvari ili prava.
 • Prije upisa društva u sudski registar mora se, ako se ulozi uplaćuju u novcu, uplatiti najmanje 1/4 najnižeg iznosa te dionice za koji se ona može izdati, bez obzira na to je li riječ o dionici u nematerijaliziranom obliku ili o dionici za koju se izdaje isprava o dionici, a ako se dionica izdaje za viši iznos od tog iznosa dionice i cijeli iznos koji prelazi taj iznos.
 • Ako se dionica uplaćuje dijelom u novcu, a dijelom ulogom stvari, odnosno prava, prije upisa društva u sudski registar mora se u potpunosti uplatiti i onaj dio koji se ne uplaćuje ulaganjem stvari ili prava.
 • Prije upisa društva u sudski registar ulog u stvarima i u pravima mora se unijeti u cjelini.

Odgovornost osnivača

Osnivači solidarno odgovaraju društvu:

 1. za štetu koja mu je pričinjena zbog netočnosti ili nepotpunosti podataka što su ih dali u svezi osnivanja društva,
 2. za to da uprava odnosno izvršni direktori društva mogu slobodno raspolagati s iznosima uplaćenim za dionice društva,
 3. ako osnivači s nakanom ili s grubom nepažnjom oštete društvo ulogom u stvarima, odnosno u pravima, preuzimanjem stvari, odnosno prava ili troškovima osnivanja, solidarno su obvezni da mu nadoknade tako pričinjenu štetu.

Za štetu ne odgovara osnivač koji nije znao za činjenice na temelju kojih je nastala odgovornost za štetu niti bi primjenom pozornosti urednog i savjesnog gospodarstvenika za njih morao znati.

2. Sukcesivno – osnivači usvajaju statut, preuzimaju dio dionica i upućuju javni poziv (prospekt) za upis dionica na temelju kojeg se upisuju u registar dionica.

Javni poziv za upis dionica (prospekt) mora sadržavati:

 1. tvrtku, sjedište i predmet poslovanja društva koje se osniva,
 2. iznos temeljnoga kapitala društva,
 3. broj i, ako se izdaju dionice više rodova, rodove dionica koje se nude za upis, njihov nominalni iznos, ako se izdaju dionice s nominalnim iznosom, u protivnom njihov broj i iznos za koji se izdaju te broj i rod dionica koje su preuzete bez javnog poziva za upis dionica,
 4. dan kada je usvojen statut,
 5. ime i prezime, odnosno tvrtku, prebivalište, odnosno sjedište a za fizičke osobe i osobni identifikacijski broj osnivača,
 6. mjesto gdje se upisuju dionice s napomenom da se tamo mogu razgledati statut, izvješće o osnivanju i izvješće o reviziji,
 7. vrijeme početka i kraja upisa,
 8. dan kada prestaje obveza upisnika ako se do tada društvo ne prijavi za upis u sudski registar,
 9. iznos koji treba uplatiti za upisane dionice prije upisa društva u sudski registar i posljedice ako se to pravodobno ne učini,
 10. podatke o posebnim pogodnostima, ulozima u stvarima i u pravima, preuzimanju stvari, troškovima osnivanja, posebnim plaćanjima i naknadama,
 11. način sazivanja osnivačke skupštine,
 12. najveći iznos troškova osnivanja koji idu na teret društva.
 • Rok za upis dionica ne može biti dulji od 3 mjeseca računajući od dana određenoga za početak roka za upis.
 • Ako u roku nisu upisane i u skladu s prospektom uplaćene sve dionice, osnivači mogu u roku od 15 dana po proteku toga roka sami upisati ili preuzeti dionice koje nisu upisane.
 • Ako osnivači u roku iz prethodnoga stavka ovoga članka ponuđene dionice ne preuzmu ili ih ne upišu i ne uplate u skladu s prospektom, smatra se da osnivanje nije uspjelo, a osnivači moraju u narednih 15 dana novim oglasom pozvati upisnike da podignu uplaćene iznose.
 • Ako upis dionica uspije, osnivači moraju u roku od 15 dana po proteku roka za upis dionica koji je određen prospektom rasporediti dionice upisnicima.

Prijava za upis u sudski registar

– podnose svi članovi uprave i nadzornog odbora, odnosno svi izvršni direktori i članovi upravnog odbora.

U prijavi za upis u sudski registar moraju se navesti:

 1. tvrtka, sjedište, adresa društva u Republici Hrvatskoj i predmet poslovanja društva,
 2. iznos za koji su izdane dionice,
 3. ukupni iznos uplate za izdane dionice i u čemu su one uplaćene,
 4. izjava članova uprave odnosno izvršnih direktora da su upoznati s obvezom izvješćivanja suda i da nema okolnosti koje bi bile protivne odredbi članka 239. stavka 2. ovoga Zakona,
 5. članovi uprave i nadzornog odbora odnosno izvršni direktori i članovi upravnog odbora društva te njihovo prebivalište i osobni identifikacijski brojevi građana,
 6. ima li društvo jednog dioničara za fizičku osobu ime i prezime, osobni identifikacijski broj, prebivalište, a za strance broj i oznaku osobne identifikacijske isprave i državu koja ju je izdala, a za pravnu osobu tvrtka ili naziv i matični broj subjekta odnosno odgovarajući podaci ako je riječ o stranoj osobi.

Prijavi se prilažu:

 1. statut društva i isprave na temelju kojih je statut usvojen te isprave na temelju kojih su osnivači preuzeli dionice,
 2. ako se u osnivanju daje posebna pogodnost ili se ulaže, odnosno preuzima stvar ili pravo, ugovori kojima se to utvrđuje i provodi,
 3. dokaz o uplaćenom iznosu, unosu stvari i prava i o tome da društvo može s njima slobodno raspolagati (dokaz o uplaćenom iznosu izdaje ovlaštena kreditna institucija),
 4. obračun troškova osnivanja u kojemu se iskazuju pojedine stavke i ukupnost troškova,
 5. isprave o imenovanju uprave i nadzornog odbora, odnosno izvršnih direktora i članova upravnog odbora,
 6. izvješća o osnivanju i o reviziji osnivanja s dokumentacijom koja im je priložena,
 7. ako se za odredbu o predmetu poslovanja društva ili za neku drugu odredbu statuta zahtijeva suglasnost, dozvola ili drugi akt državnog organa ili neke institucije, akt toga organa ili institucije.

U sudski registar upisuju se:

 1. tvrtka društva,
 2. sjedište društva,
 3. predmet poslovanja društva,
 4. visina temeljnog, odnosno odobrenog kapitala,
 5. dan kada je usvojen statut,
 6. imena i prezimena članova uprave, predsjednika i članova nadzornog odbora odnosno izvršnih direktora i članova upravnog odbora i njihovi osobni identifikacijski brojevi građana te prebivalište,
 7. trajanje društva,
 8. ovlaštenja članova uprave za zastupanje.
 9. podaci iz članka 187. stavka 1. točke 6. ovoga Zakona ako je društvo osnovao jedan osnivač,
 10. drugi podaci propisani posebnim zakonom.

PRESTANAK DRUŠTVA

Razlozi za prestanak društva jesu:

 1. istek vremena određenoga u statutu, ako je društvo bilo osnovano na određeno vrijeme,
 2. odluka glavne skupštine koja se mora donijeti s glasovima koji predstavljaju najmanje 3/4 temeljnoga kapitala zastupljenoga na glavnoj skupštini društva pri donošenju odluke, ako se statutom za to ne traži veća većina ili ispunjenje dodatnih pretpostavki,
 3. pravomoćna odluka registarskog suda kojom se određuje brisanje društva po službenoj dužnosti,
 4. pripajanje društva drugome društvu, spajanje s drugim društvom i podjela društva razdvajanjem,
 5. odluka stečajnog vijeća o otvaranju i zaključenju stečajnog postupka na temelju članka 63. stavak 1. Stečajnog zakona,
 6. otvaranje stečajnog postupka,
 7. ništetnost društva,
 8. ukidanje društva.

Ako odluku o prestanku društva donosi glavna skupština, ta se odluka mora prijaviti sudu radi upisa u sudski registar, a ako odluku o tome donese sud, odluka će se upisati u taj registar po službenoj dužnosti.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.