Društvo s ograničenom odgovornošću

POSTUPAK OSNIVANJA

 1. Odrediti naziv tvrtke
 • U sudskom registru potrebno je provjeriti da li je željeni naziv već iskorišten kod nadležnog trgovačkog suda.
 • Savjetujemo imati više varijanti imena prilikom podnošenja zahtjeva nadležnom sudu.
 1. Javni bilježnik ovjerava:
 • izjavu o osnivanju (1 osnivač) ili društveni ugovor (2 ili > osnivača) kojima se definiraju naziv, sjedište tvrtke, temeljni kapital, prava i obveze osnivača, imenuju članovi uprave (nadzornog odbora) i dr.,
 • prijavu za upis društva u sudski registar (Obrazac Po),
 • izjavu o nepostojanju nepodmirenih dugovanja.
 1. Temeljni kapital
 • Uplata temeljnog kapitala na prolazni račun u banci/FINA-i u iznosu od 20.000,00 HRK.
 • Prije upisa društva u sudski registar svaki osnivač mora uplatiti najmanje 1/4 uloga za preuzeti poslovni udio koji uplaćuje u novcu.
 • Ulog u novcu mora se u cijelosti unijeti u roku od godine dana od dana upisa društva u sudski registar.
 1. Sudski registar
 • Dokumentaciju pripremljenu kod javnog bilježnika zajedno sa potvrdom o uplati temeljnog kapitala dostavlja se trgovačkom sudu radi upisa u sudski registar (pristojba u iznosu 100,00 HRK za prijavu + 300,00 HRK za osnivanje).
 • Po izvršenju upisa trgovački sud dostavlja rješenje o upisu skupa sa OIB-om novoosnovanog društva javnom bilježniku ili FINA-i.
 1. Izrada pečata
 • Potrebno je priložiti kopiju Rješenja o upisu u sudski registar.
 1. Državni zavod za statistiku
 • Podnijeti zahtjev (tiskanica RPS-1) DZS za izdavanje Obavijesti o razvrstavanju poslovnih subjekata prema NKD-u 2007.
 • Zahtjevu se prilaže kopija potvrde o upisu u sudski registar, OIB.
 • DZS izdaje poslovnom subjektu Obavijest o razvrstavanju u roku od 15 dana od dana primitka potpune prijave za razvrstavanje.
 1. Otvaranje žiro – računa društva
 • Zahtjevu za otvaranjem prilaže se kopija Rješenja o upisu u sudski registar, Obavijest o razvrstavanju DZS-a, pečat i osobna iskaznica.
 • Banka izrađuje potpisni karton na kojem su evidentirani osnovni podaci o društvu i ovlaštenim članovima za raspolaganje novčanim sredstvima po računu.
 1. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO)
 • Podnijeti prijavu o početku poslovanja obveznika plaćanja doprinosa (M-11 P).
 • Podnijeti prijavu na mirovinsko osiguranje za osiguranu osobu (M-1 P).

Dokumentacija, rokovi za prijavu

 1. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO)
 • Podnijeti prijavu o obvezniku uplate doprinosa na obrascu Tiskanica 1.
 • Podnijeti prijavu na osnovno zdravstveno osiguranje za osiguranu osobu – Tiskanica 2

Dokumentacija i prilozi prijavi

 1. Porezna uprava
 • Prijava nadležnoj PU prema sjedištu društva radi upisa u registar obveznika poreza na dobit (RPO obrazac). Potrebno je priložiti:
 1. rješenje suda o osnivanju,
 2. obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta,
 3. ugovor o najmu s vlasnikom prostora u kojem je sjedište firme,
 4. ugovor s knjigovodstvenim servisom,
 5. kopija potpisnog kartona,
 6. prijava društva na HZMO i HZZO.
 • Prijava nadležnoj PU prema sjedištu društva radi upisa u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost (obrazac P-PDV).

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.