Rad stranaca

 1. RAD DRŽAVLJANA DRŽAVA ČLANICA EGP-a

1.a UVJETI ZA RAD DRŽAVLJANA EGP

Državljanin države članice EGP-a koji je radnik ili samostalni djelatnik, koji namjerava boraviti duže od tri mjeseca u Republici Hrvatskoj, može izvršiti prijavu privremenog boravka u svrhu rada ako ima:

 1. valjanu osobnu iskaznicu ili putnu ispravu
 2. potvrdu o radnom odnosu ili dokaz da je samostalni djelatnik.

 Potrebni dokumenti

 • obrazac prijave privremenog boravka za državljane države članice EGP-a (Obrazac 1b),
 • preslika važeće osobne iskaznice ili putne isprave i
 • ugovor o radu odnosno potvrdu poslodavca o radnom odnosu ili
 • za samozaposlenu osobu npr. izvod iz obrtnog registra ili izvod iz sudskog registra ako je većinski vlasnik trgovačkog društva.

1.b RAD UPUĆENOG RADNIKA – DRŽAVLJANINA EGP

Uvjeti za rad državljana EGP-a

Državljanin države članice EGP-a koji je upućeni radnik, koji namjerava boraviti duže od tri mjeseca u Republici Hrvatskoj, može izvršiti prijavu privremenog boravka u svrhu rada ako ima:

 1. valjanu osobnu iskaznicu ili putnu ispravu
 1. dokaz da je upućeni radnik.

Potrebni dokumenti

 • obrazac prijave privremenog boravka za državljane države članice EGP (Obrazac 1b),
 • preslika važeće osobne iskaznice ili putne isprave i
 • potvrda A1 koju izdaje matična država iz koje je izaslan.

Pravni lijek

Tužba upravnom sudu.

 1.c BORAVIŠNE ISPRAVE

Državljanin države članice EGP-a, ako želi, može zatražiti izdavanje boravišne iskaznice (nije obvezno).

Naknada

Cijena boravišne iskaznice iznosi 79,50 kuna.

Ako se navedeni iznos uplaćuje na šalteru pošte / FINA-e / banke, može se uplaćivati samo putem uplatnica koje se dobiju u policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji, obzirom da navedene uplatnice sadrže serijski kontrolni broj.
Uplata naknade u iznosu od 79,50 kuna na izradu boravišne iskaznice može se izvršiti i putem Internet bankarstva, u korist Državnog proračuna, na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR65, poziv na broj: 7005-485-OIB (upisuje se OIB državljana države članice EGP-a za kojeg se vrši plaćanje).

Za državljane država članica EGP-a koji nemaju dodijeljen OIB, poziv na broj glasi: 7005-485-RKP-broj predmeta. 

 1. RAD DRŽAVLJANA TREĆIH ZEMALJA

Državljanin treće zemlje može raditi u Hrvatskoj na temelju izdane dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada, osim ako Zakonom nije drugačije propisano.

2.a RAD BEZ DOZVOLE ZA BORAVAK I RAD

Bez dozvole za boravak i rad i bez potvrde o prijavi rada mogu raditi sljedeće kategorije državljana trećih zemalja koji u Hrvatskoj imaju odobren:

 1. privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji s hrvatskim državljaninom, državljaninom treće zemlje na dugotrajnom boravištu, stalnom boravku, odobrenom azilu ili supsidijarnoj zaštiti sukladno propisu kojim se uređuje međunarodna zaštita
 2. privremeni boravak u svrhu životnog partnerstva s hrvatskim državljaninom, državljaninom treće zemlje na dugotrajnom boravištu, stalnom boravku, azilu ili supsidijarnoj zaštiti sukladno propisu kojim se uređuje međunarodna zaštita
 3. privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji ili životnog partnerstva s državljaninom treće zemlje kojem je izdana »EU plava karta« ili dozvola za boravak i rad za premještaj unutar društva (ICT)
 4. privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji ili životnog partnerstva s državljaninom treće zemlje koji ima odobrenje dugotrajnog boravišta u drugoj državi članici EGP-a
 5. privremeni boravak zbog humanitarnih razloga
 6. autonomni boravak
 7. privremeni boravak kao upućeni radnik
 8. privremeni boravak u svrhu istraživanja (temeljem ugovora o gostovanju)
 9. privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji ili životnog partnerstva s istraživačem koji radi temeljem ugovora o gostovanju
 10. privremeni boravak u svrhu studiranja, ako radi ili se samozapošljava najviše 20 sati tjedno, osim kad je studentska praksa sastavni dio studijskoga programa
 11. status redovitog učenika kada obavlja poslove posredstvom ovlaštenih posrednika, bez zasnivanja radnog odnosa najviše 20 sati tjedno
 12. privremeni boravak u svrhu boravka osobe s dugotrajnim boravištem u drugoj državi članici EGP-a
 13. azil ili supsidijarnu zaštitu ili je tražitelj međunarodne zaštite sukladno propisu kojim se uređuje međunarodna zaštita
 14. dugotrajno boravište
 15. stalni boravak.

2.b DOZVOLA ZA BORAVAK I RAD NA TEMELJU MIŠLJENJA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE

 1. TEST TRŽIŠTA RADA

Prije podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad poslodavac je dužan zatražiti provedbu testa tržišta rada kod područne službe odnosno ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (putem platforme HZZ OVDJE), osim u sljedećim slučajevima:

– ako se radi o produljenju dozvole za boravak i rad za istog poslodavca i istog državljanina treće zemlje

– ako Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na temelju stanja na nacionalnom, regionalnom i lokalnom tržištu rada u pogledu broja i strukture nezaposlenih osoba te potreba pojedinih gospodarskih djelatnosti, donese odluku o zanimanjima za koja poslodavac nije dužan zatražiti provedbu testa tržišta rada. Odluka će se objaviti na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

– ako se radi o zapošljavanju sezonskog radnika u poljoprivredi, šumarstvu, ugostiteljstvu i turizmu na području Republike Hrvatske u trajanju do 90 dana tijekom kalendarske godine

– ako se radi o jednoj od 30 decidirano navedenih kategorija državljana trećih zemalja u Zakonu o strancima (strani dopisnik, ključno osoblje u trgovačkim društvima, samozapošljavanje u trgovačkom društvu ili obrtu, EU plava karta itd.).

Test tržišta rada obuhvaća provjeru stanja u evidenciji nezaposlenih osoba i postupak posredovanja u cilju zapošljavanja radnika s nacionalnog tržišta rada.

O rezultatu testa tržišta rada područna služba odnosno ured Hrvatskog zavoda za zapošljavanje obavijestit će poslodavca najkasnije u roku od 15 dana od dana traženja poslodavca.

Ako je test tržišta rada pokazao da u evidenciji nezaposlenih osoba nema raspoloživih osoba koje ispunjavaju zahtjeve poslodavca za zapošljavanje ili se oni ne mogu ispuniti migracijama nezaposlenih osoba u zemlji, poslodavac može zatražiti dozvolu za boravak i rad, u roku od 90 dana od dana zaprimanja obavijesti o rezultatu testa tržišta rada.

 1. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA BORAVAK I RAD

Zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad podnosi se elektronički putem platforme HZZ/MUP OVDJE.

Policijska uprava odnosno policijska postaja po službenoj dužnosti će od područne službe odnosno ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje zatražiti mišljenje.

Pozitivno mišljenje područne službe odnosno ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dostavit će se nadležnoj policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji ako je sklopljen ugovor o radu kao i dokaz o ispunjavanju zahtjeva poslodavaca traženih u testu tržišta rada koji se odnose na razinu obrazovanja, obrazovnu kvalifikaciju, radno iskustvo i sve druge uvjete koje zahtijeva poslodavac, te ako poslodavac:

 1. obavlja gospodarsku aktivnost u djelatnosti registriranoj u Republici Hrvatskoj,
 2. ima podmirene obveze po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi ministarstvo nadležno za financije,
 3. u zadnjih šest mjeseci, ima zaposlenog najmanje jednog radnika državljanina Republike Hrvatske odnosno državljanina države članice EGP-a ili Švicarske Konfederacije na neodređeno i puno radno vrijeme na području Republike Hrvatske i
 4. nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz područja radnih odnosa i socijalnog osiguranja.

Područna služba odnosno ured Hrvatskog zavoda za zapošljavanje gore navedene dokaze za pozitivno mišljenje pribavit će po službenoj dužnosti i/ili od poslodavca.

Poslodavac – fizička osoba čiji obrt posluje sezonski mora zapošljavati na području Republike Hrvatske najmanje jednog radnika državljanina Republike Hrvatske odnosno državljanina države članice EGP-a ili Švicarske Konfederacije u prethodnoj sezoni (poslodavac-fizička osoba ubraja se u broj zaposlenih radnika).

Područna služba odnosno ured Hrvatskog zavoda za zapošljavanje neće izdati pozitivno mišljenje ako je broj zaposlenih radnika državljana Republike Hrvatske odnosno državljana države članice EGP-a ili Švicarske Konfederacije kod poslodavca manji od 1/4 ukupno zaposlenih radnika.

Uvjeti za izdavanje dozvole za boravak i rad na temelju mišljenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Policijska uprava odnosno policijska postaja izdat će dozvolu za boravak i rad državljaninu treće zemlje ako:

– ispunjava opće uvjete za odobrenje privremenog boravka (1. ima valjanu stranu putnu ispravu, 2. ima sredstva za uzdržavanje, 3. uz zahtjev za odobrenje prvog privremenog boravka priloži dokaz da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz matične države ili države u kojoj je boravio duže od godine dana neposredno prije dolaska u Republiku Hrvatsku, 5. nema zabranu ulaska u Republiku Hrvatsku i boravka u Republici Hrvatskoj ili izdano upozorenje u SIS-u u svrhu zabrane ulaska, 6. ne predstavlja opasnost za javni poredak, nacionalnu sigurnost ili javno zdravlje)

– je sklopljen ugovor o radu te priložen dokaz o ispunjavanju zahtjeva poslodavaca traženih u testu tržišta rada koji se odnose na razinu obrazovanja, obrazovnu kvalifikaciju, radno iskustvo i sve druge uvjete koje zahtijeva poslodavac

– područna služba odnosno ured Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dala je pozitivno mišljenje.

Potrebni dokumenti za izdavanje dozvole za boravak i rad na temelju mišljenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

 • zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad (Obrazac 9a)
 • fotografija u boji veličine 35×45 mm
 • preslika važeće putne isprave
 • dokazom o osiguranim sredstvima za uzdržavanje smatra se ugovor o radu iz kojeg mora biti razvidna visina plaće državljanina treće zemlje (ako se radi o produženju kod drugog poslodavca tada se prilaže 6 platnih lista)
 • ugovor o radu
 • dokaz o ispunjavanju zahtjeva poslodavaca traženih u testu tržišta rada koji se odnose na razinu obrazovanja, obrazovnu kvalifikaciju, radno iskustvo i sve druge uvjete koje zahtijeva poslodavac
 • dokaz o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije sukladno posebnom propisu ako se radi o zapošljavanju državljanina treće zemlje koji će obavljati reguliranu profesiju (prema popisu reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj)
 • dokaz da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz matične države ili države u kojoj je boravio duže od godine dana neposredno prije dolaska u Republiku Hrvatsku (samo uz zahtjev za odobrenje prvog privremenog boravka).

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Dozvola za boravak i rad temeljem mišljenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Pravni lijekovi

Tužba upravnom sudu.

2.c DOZVOLA ZA BORAVAK I RAD BEZ TESTA TRŽIŠTA RADA I MIŠLJENJA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Dozvola za boravak i rad bez testa tržišta rada i mišljenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje podnosi se u policijskoj upravi/postaji (e-dozvole) i može se izdati:

 1. stranom dopisniku, akreditiranom u Republici Hrvatskoj ili izvjestitelju stranih medija
 2. ključnom osoblju u trgovačkim društvima, podružnicama i predstavništvima
 3. državljaninu treće zemlje radi samozapošljavanja u trgovačkom društvu u kojem ima vlasnički udio najmanje 51 % ili u obrtu u kojem ima vlasnički udio najmanje 51 %
 4. visokokvalificiranom državljaninu treće zemlje koji ispunjava uvjete za izdavanje EU plave karte
 5. državljaninu treće zemlje pružatelju usluga u ime ili za inozemnog poslodavca koji nema pravo poslovnog nastana u državi članici EGP-a i ne radi se o povezanim društvima
 6. učiteljima i nastavnicima radi izvođenja nastave u školskim ustanovama na jeziku i pismu nacionalnih manjina
 7. profesionalnim sportašima ili sportskim djelatnicima
 8. umjetnicima za rad u ustanovama u kulturi, stručnjacima na području zaštite kulturne baštine, knjižničarstva i arhivistike u Republici Hrvatskoj
 9. državljanima trećih zemalja koji su zasnovali radni odnos u stranim udrugama koje su registrirane kao strana udruga u Republici Hrvatskoj i još najmanje tri države
 10. državljanima trećih zemalja koji su članovi zakladnih tijela predstavništava stranih zaklada i fundacija upisanih u Upisnik predstavništava stranih zaklada i fundacija u Republici Hrvatskoj
 11. radi provedbe programa mobilnosti djece i mladih koje Republika Hrvatska provodi u suradnji s drugim državama
 12. znanstvenim istraživačima koji se zapošljavaju na znanstvena, znanstveno-nastavna ili druga istraživačka radna mjesta u znanstvenim pravnim osobama
 13. profesorima – izvornim govornicima stranih jezika, lektorima i drugim nastavnicima koji izvode nastavu na hrvatskim visokim učilištima i drugim obrazovnim ustanovama ili registriranim međunarodnim školama i školama stranih jezika
 14. državljanima trećih zemalja radi provođenja međunarodnog ugovora
 15. državljaninu treće zemlje koji je rukovoditelj, stručnjak ili pripravnik premješten unutar društva
 16. državljaninu treće zemlje premještenom unutar društva u svrhu dugoročne mobilnosti
 17. državljanima trećih zemalja koji dolaze na određeno razdoblje za obavljanje određenih poslova sukladno sporazumima koje je Vlada zaključila s trećim zemljama
 18. državljaninu treće zemlje koji je na specijalizaciji u Republici Hrvatskoj u djelatnosti zdravstva sukladno propisima kojima se uređuje područje zdravstva
 19. državljaninu treće zemlje koji dolazi radi provođenja strateških investicijskih projekata ili je nositelj poticajnih mjera sukladno propisu o poticanju ulaganja
 20. civilnom i vojnom dužnosniku vlada drugih zemalja koji u Republiku Hrvatsku dolaze raditi na temelju ugovora o suradnji s Vladom
 21. predstavniku ili osoblju vjerskih zajednica koji obavljaju isključivo vjerske ili karitativne poslove
 22. državljaninu treće zemlje radi obavljanja prakse u diplomatskoj misiji odnosno konzularnom uredu akreditiranom u Republici Hrvatskoj
 23. volonteru na temelju programa međunarodne razmjene i suradnje volontera, a ako volontira izvan programa međunarodne razmjene, mora imati suglasnost tijela nadležnog za provođenje volonterskog programa
 24. državljaninu treće zemlje u svrhu pripravništva kod subjekta domaćina na temelju Sporazuma o osposobljavanju
 25. državljaninu treće zemlje radi obavljanje stručne prakse, usavršavanja ili volontiranja u okviru Programa Unije, programa za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport Erasmus+ i njegovih sljednika, programa Europskih snaga solidarnosti kao i ostalih međunarodnih programa te ostalih programa i inicijativa koje provode ministarstva nadležna za obrazovanje, znanost te volonterstvo, koji ne mora priložiti dokaz da je subjekt domaćin u posjedu police osiguranja od odgovornosti prema trećim osobama
 26. državljaninu treće zemlje radi obavljanja poslova na plovilima i koji je upisan u popis posade
 27. osobama koje obavljaju poslove nadzora i inspekcije remonta i izgradnje brodova odnosno poslove nadzora ili inspekcije proizvodnje, montaže opreme, strojeva i drugih postrojenja na temelju ugovora o izvozu ili narudžbi stranog naručitelja u području brodogradnje
 28. upravnom osoblju, stručnjaku, nastavniku i predavaču stranih kulturnih, obrazovnih i znanstvenih institucija koji u Republici Hrvatskoj obavljaju poslove u okviru programa kulturne i obrazovne suradnje, kao i upravnom osoblju, stručnjaku, nastavniku i predavaču stranih kulturnih, obrazovnih i znanstvenih institucija koje u Republici Hrvatskoj imaju svoje podružnice, ako dolaze iz matične institucije
 29. umjetniku, autoru, tehničkom i ostalom nužnom osoblju koje sudjeluje na snimanju zahtjevnih audiovizualnih djela
 30. ostalim nužnim osobama, osim osobama koje su premještene unutar društava, kako je definirano Protokolom o pristupanju Republike Hrvatske Marakeškom ugovoru o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije.

Uvjeti za izdavanje dozvole za boravak i rad bez testa tržišta rada i mišljenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Dozvola za boravak i rad bez testa tržišta rada i mišljenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odobrit će se državljaninu treće zemlje koji:

 1. ima valjanu stranu putnu ispravu
 2. ima sredstva za uzdržavanje
 3. ima zdravstveno osiguranje (nije potrebno ako je sklopljen ugovor o radu s hrvatskim poslodavcem)
 4. uz zahtjev za odobrenje prvog privremenog boravka priloži dokaz da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz matične države ili države u kojoj je boravio duže od godine dana neposredno prije dolaska u Republiku Hrvatsku, osim ako je osoba premještena unutar društva koja se koristi mobilnošću iz druge države članice EGP-a
 5. nema zabranu ulaska u Republiku Hrvatsku i boravka u Republici Hrvatskoj ili izdano upozorenje u SIS-u u svrhu zabrane ulaska
 6. ne predstavlja opasnost za javni poredak, nacionalnu sigurnost ili javno zdravlje
 7. ima ugovor o radu i
 8. priloži dokaz o stečenoj obrazovnoj kvalifikaciji. Zahtjevu se prilaže i rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije sukladno posebnom propisu ako se radi o zapošljavanju državljanina treće zemlje koji će obavljati reguliranu profesiju prema popisu reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj.

Uz zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad državljanin treće zemlje koji se samozapošljava u vlastitom obrtu u kojem ima vlasnički udio najmanje 51 % nije dužan priložiti ugovor o radu.

2.d Dodatni uvjeti za izdavanje dozvole za boravak i rad za državljanina treće zemlje koji obavlja ključne poslove:

 1. vrijednost temeljnog kapitala trgovačkog društva odnosno imovina komanditnog ili javnog trgovačkog društva prelazi iznos od 200.000,00 kuna
 2. u trgovačkom društvu, podružnici ili predstavništvu stranog trgovačkog društva zaposlena su na neodređeno i puno radno vrijeme najmanje tri hrvatska državljana na poslovima različitim od poslova prokurista, člana uprave ili nadzornog odbora, a čija brutoplaća iznosi najmanje visinu prosječne bruto isplaćene plaće u Republici Hrvatskoj u protekloj godini prema službeno objavljenom podatku tijela državne uprave nadležnog za statistiku
 3. njegova bruto plaća iznosi najmanje 1,5 prosječne bruto isplaćene plaće u Republici Hrvatskoj u protekloj godini prema službeno objavljenom podatku tijela državne uprave nadležnog za statistiku.

Ako više državljana trećih zemalja obavlja ključne poslove za istog poslodavca, dozvola za boravak i rad može se izdati ako:

 1. vrijednost temeljnog kapitala trgovačkog društva odnosno imovina komanditnog ili javnog trgovačkog društva prelazi iznos od 200.000,00 kuna
 2. je na svakog zaposlenog državljanina treće zemlje zaposleno najmanje tri hrvatska državljana na neodređeno i puno radno vrijeme na poslovima različitim od poslova prokurista, člana uprave ili nadzornog odbora, a čija bruto plaća iznosi najmanje visinu prosječne bruto isplaćene plaće u Republici Hrvatskoj u protekloj godini prema službeno objavljenom podatku tijela državne uprave nadležnog za statistiku
 3. njihova brutoplaća iznosi najmanje 1,5 prosječne bruto isplaćene plaće u Republici Hrvatskoj u protekloj godini prema službeno objavljenom podatku tijela državne uprave nadležnog za statistiku.

Državljanin treće zemlje koji je upisan kao osoba ovlaštena za zastupanje trgovačkog društva, podružnice ili predstavništva dužan je regulirati dozvolu za boravak i rad kao ključno osoblje, te mu se za isto trgovačko društvo, podružnicu ili predstavništvo ne može izdati dozvola za boravak i rad temeljem mišljenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

2.e Dodatni uvjeti za izdavanje dozvole za boravak i rad državljaninu treće zemlje koji se samozapošljava u vlastitom trgovačkom društvu ili u trgovačkom društvu u kojem ima vlasnički udio veći od 51% ili vlastitom obrtu u kojem ima vlasnički udio najmanje 51 %:

 1. u osnivanje trgovačkog društva ili obrta uložio je najmanje 200.000,00 kuna
 2. na neodređeno i puno radno vrijeme zaposlena su najmanje tri hrvatska državljana, a čija bruto plaća iznosi najmanje visinu prosječne bruto isplaćene plaće u Republici Hrvatskoj u protekloj godini prema službeno objavljenom podatku tijela državne uprave nadležnog za statistiku
 3. njegova mjesečna bruto plaća iznosi najmanje 1,5 prosječne mjesečne bruto isplaćene plaće u Republici Hrvatskoj prema posljednjem službeno objavljenom podatku tijela državne uprave nadležnog za statistiku, dok državljanin treće zemlje koji se samozapošljava u vlastitom obrtu mora dokazati da iznos ostvaren dohotkom od samostalne djelatnosti iznosi najmanje 1,5 prosječne mjesečne neto isplaćene plaće u Republici Hrvatskoj prema posljednjem službeno objavljenom podatku tijela državne uprave nadležnog za statistiku.

Državljanin treće zemlje koji je upisan kao osnivač trgovačkog društva ili u kojem ima vlasnički udio najmanje 51 % ili u obrtu u kojem ima vlasnički udio najmanje 51 %, dužan je regulirati dozvolu za boravak i rad kao osoba koja se samozapošljava, te mu se za isto trgovačko društvo ili obrt ne može izdati dozvola za boravak i rad temeljem mišljenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

2.f Dodatna dokumentacija za izdavanje dozvole za boravak i rad državljaninu treće zemlje koji se samozapošljava u vlastitom trgovačkom društvu ili u trgovačkom društvu u kojem ima vlasnički udio veći od 51 posto ili vlastitom obrtu u kojem ima vlasnički udio najmanje 51 %

Dodatna dokumentacija za samozapošljavanje u trgovačkom društvu:

 • preslike ugovora o radu te prijave na mirovinsko i zdravstveno osiguranje za najmanje 3 hrvatska državljana
 • popis članova društva ovjeren od Trgovačkog suda ili potvrdu javnog bilježnika o članovima društva ovjerenu od Trgovačkog suda, ako zahtjev podnosi državljanin treće zemlje koji u trgovačkom društvu ima vlasnički udio veći od 51%
 • računi i drugi dokazi iz kojih je vidljivo ulaganje kroz materijalnu i nematerijalnu imovinu u najmanjem iznosu od 200.000,00 kuna (materijalnom imovinom smatra se vrijednost nekretnina/zgrada i opreme/strojeva, od čega vrijednost nekretnina smije iznositi najviše 50% ukupne vrijednosti materijalne imovine, nematerijalna imovina odnosno opravdani troškovi ulaganja, mogu uključivati određene kategorije nematerijalnih ulaganja (patenti, licencije, know-how i dr.). Materijalna i nematerijalna imovina koja predstavlja troškove ulaganja mora zadovoljavati sljedeće uvjete: da se koristi isključivo u trgovačkom društvu, da se smatra imovinom s mogućnošću otpisa (amortizirajuća imovina) i da mora biti uključena u imovinu odnosno biti iskazana u bilanci
 • trgovačko društvo koje posluje u Republici Hrvatskoj duže od godinu dana mora biti u sustavu poreza na dodanu vrijednost, što dokazuje potvrdom prijave Ministarstvu financija – Poreznoj upravi
 • BON 1 i BON 2, kao i potvrda nadležne Porezne uprave o podmirenim poreznim obvezama i doprinosima ne stariji od mjesec dana.

Dodatna dokumentacija za samozapošljavanje u vlastitom obrtu u kojem ima vlasnički udio najmanje 51 %:

 • preslike ugovora o radu i prijave na mirovinsko i zdravstveno osiguranje za najmanje 3 hrvatska državljana
 • računi i drugi dokazi iz kojih je vidljivo ulaganje kroz materijalnu i nematerijalnu imovinu u najmanjem iznosu od 200.000,00 kuna (materijalnom imovinom smatra se vrijednost nekretnina/zgrada i opreme/strojeva, od čega vrijednost nekretnina smije iznositi najviše 50% ukupne vrijednosti materijalne imovine, nematerijalna imovina odnosno opravdani troškovi ulaganja, mogu uključivati određene kategorije nematerijalnih ulaganja (patenti, licencije, know-how i dr.). Materijalna i nematerijalna imovina koja predstavlja troškove ulaganja mora zadovoljavati sljedeće uvjete: da se koristi isključivo u obrtu i da se smatra imovinom s mogućnošću otpisa (amortizirajuća imovina)
 • BON 2, kao i potvrda nadležne Porezne uprave o podmirenim poreznim obvezama i doprinosima ne stariju od mjesec dana
 • potvrda o visini dohotka od samostalne djelatnosti i rješenje o utvrđivanju obveze doprinosa za obveznika doprinosa, izdanih od strane Porezne uprave
 • popis dugotrajne imovine – Obrazac DI kod produženja dozvole za boravak i rad.

VAŽNO: Kod podnošenja zahtjeva za PRVO IZDAVANJE DOZVOLE ZA BORAVAK I RAD U NOVOOSNOVANOM OBRTU u kojem ima vlasnički udio najmanje 51 %, državljanin treće zemlje prilaže:

 • zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad (Obrazac 9a)
 • fotografija u boji veličine 35×45
 • dokaz o osiguranim sredstvima za uzdržavanje
 • dokaz o zdravstvenom osiguranju
 • presliku valjane putne isprave
 • dokaz o upisu obrta u obrtni registar i
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta o ulaganju kroz materijalnu i nematerijalnu imovinu u iznosu od 200.000 HRK
 • dokaz da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz matične države ili države u kojoj je boravio duže od godine dana neposredno prije dolaska u Republiku Hrvatsku (samo uz zahtjev za odobrenje prvog privremenog boravka).

Nakon izdavanja prve dozvole za boravak i rad za samozapošljavanje u novoosnovanom obrtu, državljanin treće zemlje dužan je u roku od 6 mjeseci nadležnoj policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji dostaviti obrtnicu ili rješenje o upisu dana početka obavljanja obrta i preslike ugovora o radu i prijave na mirovinsko i zdravstveno osiguranje za najmanje 3 hrvatska državljana.

2.g Uvjeti za izdavanje dozvole za boravak i rad za državljanina treće zemlje koji:

 1. u trgovačkom društvu obavlja ključne poslove ili u tom trgovačkom društvu ima vlasnički udio od najmanje 51 %, a trgovačko društvo je nositelj poticajnih mjera sukladno propisu o poticanju ulaganja ili provodi strateške investicijske projekte sukladno propisu o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske
 2. u Republici Hrvatskoj obavlja poslove ili provodi projekte na temelju međunarodnih ugovora o stručno-tehničkoj pomoći, koje je Republika Hrvatska sklopila s međunarodnom organizacijom:

a) da ima valjanu putnu ispravu

b) da ima sredstva za uzdržavanje

c) da ima zdravstveno osiguranje

d) uz zahtjev za odobrenje prvog privremenog boravka priloži dokaz da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz matične države ili države u kojoj je boravio duže od godine dana neposredno prije dolaska u Republiku Hrvatsku

e) nema zabranu ulaska u Republiku Hrvatsku i boravka u Republici Hrvatskoj ili izdano upozorenje u SIS-u u svrhu zabrane ulaska

f) ne predstavlja opasnost za javni poredak, nacionalnu sigurnost ili javno zdravlje.

Potrebni dokumenti:

 • zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad (Obrazac 9a)
 • fotografija u boji veličine 35×45 mm
 • preslika važeće putne isprave
 • dokaz o zdravstvenom osiguranju
 • dokaz o osiguranim sredstvima za uzdržavanje
 • potvrda nadležnog ministarstva da se radi o trgovačkom društvu koje je nositelj poticajnih mjera ili da provodi strateške investicijske projekte sukladno posebnim propisima
 • dokaz da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz matične države ili države u kojoj je boravio duže od godine dana neposredno prije dolaska u Republiku Hrvatsku (uz zahtjev za odobrenje prvog privremenog boravka.

 2.h Uvjeti za izdavanje dozvole za boravak i rad za pružatelja usluga u ime ili za inozemnog poslodavca koji nema pravo poslovnog nastana u državi članici EGP-a

 1. pružatelj usluge zaposlen je kod inozemnog poslodavca koji nema pravo poslovnog nastana u drugoj državi članici EGP-a i ima odgovarajuće kvalifikacije i
 2. inozemni poslodavac ima sklopljen ugovor s trgovačkim društvom odnosno obrtnikom registriranim u Republici Hrvatskoj, pod uvjetom da se radi o specifičnom pružanju usluga na području visoke tehnologije.

Potrebni dokumenti za izdavanje dozvole za boravak i rad za pružatelja usluga u ime ili za inozemnog poslodavca koji nema pravo poslovnog nastana u državi članici EGP-a:

 • zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad (Obrazac 9a)
 • fotografija u boji veličine 35×45 mm
 • preslika važeće putne isprave
 • dokaz o zdravstvenom osiguranju
 • dokaz o osiguranim sredstvima za uzdržavanje
 • potvrda o radno-pravnom statusu kod inozemnog poslodavca
 • dokaz o stručnim kvalifikacijama državljanina treće zemlje
 • ugovor sklopljen između inozemnog poslodavca i trgovačkog društva odnosno obrta u Republici Hrvatskoj o pružanju usluga
 • dokaz da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz matične države ili države u kojoj je boravio duže od godine dana neposredno prije dolaska u Republiku Hrvatsku (samo uz zahtjev za odobrenje prvog privremenog boravka).

 2.i DOZVOLA ZA BORAVAK I RAD ZA OSOBE PREMJEŠTENE UNUTAR DRUŠTVA (ICT)

Državljanin treće zemlje koji se premješta unutar društva je osoba koja obavlja poslove rukovoditelja, stručnjaka ili pripravnika i ima ugovor o radu s trgovačkim društvom, podružnicom ili predstavništvom koje ima poslovni nastan u trećoj zemlji koje ga privremeno premješta za profesionalne potrebe ili za potrebe osposobljavanja u trgovačko društvo, podružnicu ili predstavništvo s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: subjekt) koji pripada istom trgovačkom društvu ili povezanim društvima.

Osoba premještena unutar društva je:

 1. rukovoditelj – osoba na vodećem položaju koja upravlja poslovanjem subjekta s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj i koja se nalazi pod općim nadzorom ili prima smjernice od uprave ili dioničara trgovačkog društva ili osobe koja obnaša istovjetnu dužnost, a taj položaj obuhvaća: upravljanje subjektom ili pojedinim njegovim dijelom, nadzor i kontrolu rada drugog nadzornog, stručnog ili rukovodećeg osoblja te ovlast za odlučivanje o pravima i obvezama iz radnog odnosa u vezi s osobljem
 2. stručnjak – osoba koja posjeduje kompetencije od ključne važnosti za područje djelovanja, tehnike ili rukovođenje subjekta s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj. Pri procjeni kompetencije uzima se u obzir ne samo znanje specifično za subjekt s poslovnim nastanom već i ima li ta osoba posebnu stručnost koja se dokazuje stručnim kvalifikacijama, uključujući odgovarajuće stručno iskustvo za vrstu posla ili aktivnost koja zahtijeva specifično tehničko znanje, uključujući moguće članstvo u ovlaštenoj strukovnoj udruzi
 3. pripravnik – osoba koja posjeduje diplomu visokog učilišta, a koja je premještena u subjekt s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj u svrhu karijernog razvoja ili kako bi sudjelovala u osposobljavanju u poslovnim tehnikama ili metodama i plaćena je za vrijeme tog premještaja.

 Dodatni uvjeti za izdavanje dozvole za boravak i rad osobama premještenim unutar društva:

 1. subjekt s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj i trgovačko društvo s poslovnim nastanom u trećoj zemlji pripadaju istom trgovačkom društvu ili povezanim društvima
 2. je rukovoditelj ili stručnjak zaposlen unutar istog trgovačkog društva ili skupine trgovačkih društava u neprekidnom razdoblju najmanje devet mjeseci neposredno prije dana premještaja unutar društva odnosno u neprekidnom razdoblju najmanje šest mjeseci ako se radi o pripravniku
 3. priloži ugovor o radu i potvrdu o premještaju iz koje su vidljivi: detalji o trajanju premještaja i lokacija jednog ili više subjekata; dokaz da će u jednom ili više subjekata preuzeti funkciju rukovoditelja, stručnjaka ili pripravnika; plaća, kao i ostali uvjeti zaposlenja koji su osigurani za vrijeme premještaja unutar društva i dokaz da će se po završetku premještaja unutar društva moći premjestiti natrag u trgovačko društvo, podružnicu ili predstavništvo koje ima poslovni nastan u trećoj zemlji, a iz priloženog ugovora o radu odnosno potvrde o premještaju mora biti vidljivo da ima zajamčene sljedeće uvjete rada:

– propisano najduže trajanje radnog vremena i najkraće trajanje odmora

– najkraće trajanje plaćenoga godišnjeg odmora

– povećanu plaću za prekovremeni rad

– propisanu zaštitu zdravlja i sigurnost na radu

– propisanu zabranu diskriminacije

– propisane zaštitne mjere za rad trudnica, žena koje su nedavno rodile odnosno doje i maloljetnih radnika, a navedeni uvjeti rada jamče se na razini prava utvrđenih pravnim propisima Republike Hrvatske odnosno kolektivnim ugovorima čija je primjena na temelju posebnog propisa proširena na sve poslodavce i radnike na određenom području, grani ili djelatnosti

 1. rukovoditelj ili stručnjak ima potrebne stručne kvalifikacije i iskustvo potrebno za rad u subjektu s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj u koji treba biti premješten, a pripravnik diplomu visokog učilišta
 2. plaća koju prima nije manja od plaće koju primaju zaposleni u Republici Hrvatskoj koji rade na usporedivim radnim mjestima u skladu s primjenjivim zakonima ili kolektivnim ugovorima
 3. glavna svrha osnivanja subjekta u Republici Hrvatskoj nije olakšavanje reguliranja boravka osoba premještenih unutar društva
 4. premještaj unutar društva za rukovoditelje i stručnjake nije duži od tri godine odnosno jedne godine za pripravnike.

Potrebni dokumenti

 • zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad (Obrazac 9a)
 • preslika važeće putne isprave
 • fotografija u boji veličine 35×45 mm
 • dokaz o zdravstvenom osiguranju
 • dokaz o sredstvima za uzdržavanje
 • dokaz da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz matične države ili države u kojoj je boravio duže od godine dana neposredno prije dolaska u Republiku Hrvatsku (samo uz zahtjev za odobrenje prvog privremenog boravka)
 • dokaz da se radi o povezanim društvima prilažu izvod iz sudskog registra ili drugi dokaz da subjekt s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj i trgovačko društvo s poslovnim nastanom u trećoj zemlji pripadaju istom trgovačkom društvu ili skupini trgovačkih društava
 • ugovor o radu zaključen s trgovačkim društvom s poslovnim nastanom u trećoj zemlji
 • potvrdu o premještaju
 • potvrdu trgovačkog društva da rukovoditelj ili stručnjak ima potrebne kvalifikacije i iskustvo za rad u Republici Hrvatskoj
 • diplomu visokog učilišta za pripravnika.

 Kratkoročna mobilnost osobe premještene unutar društva

Državljanin treće zemlje koji ima valjanu dozvolu izdanu u svrhu premještaja unutar društva, koju je izdala druga država članica EGP-a, može raditi u subjektu s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj koji pripada istom trgovačkom društvu ili povezanim društvima u razdoblju do 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana, bez obveze ishođenja dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada.

 Dugoročna mobilnost osobe premještene unutar društva

Državljaninu treće zemlje koji ima valjanu dozvolu izdanu u svrhu premještaja unutar društva, a koju je izdala druga država članica EGP-a i koji namjerava raditi dulje od 90 dana u subjektu s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj koji pripada istom trgovačkom društvu ili povezanim društvima, može se izdati dozvola za boravak i rad za dugoročnu mobilnost.

Potrebni dokumenti

 • zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad (Obrazac 9a)
 • valjana dozvola boravka izdanu u svrhu premještaja unutar društva, a koju je izdala druga država članica EGP-a.
 • preslika važeće putne isprave
 • fotografija u boji veličine 35×45 mm
 • dokaz o zdravstvenom osiguranju
 • dokaz o sredstvima za uzdržavanj
 • dokaz da se radi o povezanim društvima prilažu izvod iz sudskog registra ili drugi dokaz da subjekt s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj i trgovačko društvo s poslovnim nastanom u trećoj zemlji pripadaju istom trgovačkom društvu ili skupini trgovačkih društava
 • ugovor o radu zaključen s trgovačkim društvom s poslovnim nastanom u trećoj zemlji
 • potvrdu o premještaju
 • potvrdu trgovačkog društva da rukovoditelj ili stručnjak ima potrebne kvalifikacije i iskustvo za rad u Republici Hrvatskoj
 • diplomu visokog učilišta za pripravnika

2.j DOZVOLA ZA BORAVAK I RAD ZA VOLONTERE I PRIPRAVNIKE

VOLONTERI

Na zahtjev državljanina treće zemlje koji će volontirati može se izdati dozvola za boravak i rad ako ispunjava opće uvjete za odobrenje privremenog boravka te priloži:

 1. sporazum sa subjektom domaćinom koji je registriran u Republici Hrvatskoj, a koji mora sadržavati: opis volonterskog programa; trajanje volonterstva; uvjete provođenja i nadziranja volonterstva; sate volonterstva; resurse dostupne za pokriće troškova boravka i smještaja državljanina treće zemlje, najmanji iznos džeparca tijekom boravka i osposobljavanje za rad s djecom i ranjivim skupinama kako je propisano propisom kojim se uređuje volonterstvo i
 2. dokaz da je subjekt domaćin u posjedu police osiguranja od odgovornosti prema trećim osobama osim ako dolazi u okviru Europske volonterske službe (EVS).

Iznimno, dozvola za boravak i rad može se izdati državljaninu treće zemlje koji nisu obuhvaćeni programom međunarodne razmjene i suradnje volontera, ako priloži ugovor o volonterstvu sukladno propisu kojim se uređuje volonterstvo i uz suglasnost tijela nadležnog za provođenje volonterskog programa.

Potrebni dokumenti

 • zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad (Obrazac 9a)
 • preslika važeće putne isprave
 • fotografija u boji veličine 35×45 mm
 • dokaz o zdravstvenom osiguranju
 • dokaz o sredstvima za uzdržavanje
 • dokaz da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz matične države ili države u kojoj je boravio duže od godine dana neposredno prije dolaska u Republiku Hrvatsku (samo uz zahtjev za odobrenje prvog privremenog boravka)
 • sporazum sa subjektom domaćinom koji je registriran u Republici Hrvatskoj
 • dokaz da je subjekt domaćin u posjedu police osiguranja od odgovornosti prema trećim osobama osim ako dolazi u okviru Europske volonterske službe (EVS).

PRIPRAVNICI

Na zahtjev državljanina treće zemlje koji dolazi u svrhu pripravništva može se izdati dozvola za boravak i rad ako ispunjava opće uvjete za odobrenje privremenog boravka te priloži:

– sporazum o osposobljavanju sa subjektom domaćinom koji je registriran u Republici Hrvatskoj kojim se predviđa teoretsko i praktično osposobljavanje koji sadržava: opis programa osposobljavanja, uključujući obrazovni cilj ili komponente učenja, trajanje pripravništva, uvjete provođenja i nadzora pripravništva, sate pripravništva i pravni odnos između pripravnika i subjekta domaćina i

– dokaz o stjecanju kvalifikacije razine visokog obrazovanja unutar dvije godine koje prethode danu podnošenja zahtjeva ili dokaz o trenutačnom studiranju s ciljem stjecanja kvalifikacije razine visokog obrazovanja.

Potrebni dokumenti

 • zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad (Obrazac 9a)
 • preslika važeće putne isprave
 • fotografija u boji veličine 35×45 mm
 • dokaz o zdravstvenom osiguranju
 • dokaz o sredstvima za uzdržavanje
 • dokaz da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz matične države ili države u kojoj je boravio duže od godine dana neposredno prije dolaska u Republiku Hrvatsku (samo uz zahtjev za odobrenje prvog privremenog boravka)
 • sporazum o osposobljavanju sa subjektom domaćinom
 • dokaz o stjecanju kvalifikacije razine visokog obrazovanja unutar dvije godine koje prethode danu podnošenja zahtjeva ili dokaz o trenutačnom studiranju s ciljem stjecanja kvalifikacije razine visokog obrazovanja.

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Dozvola za boravak i rad bez testa tržišta rada i mišljenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Pravni lijekovi

Tužba upravnom sudu.

2.k EU PLAVA KARTA (dozvola za boravak i rad za visokokvalificirane državljane trećih zemalja)

Dozvola boravka i rada (“EU plava karta”) za državljanina treće zemlje koji je visokokvalificirani radnik istodobno je odobrenje za privremeni boravak i rad u Hrvatskoj.

Uvjeti za izdavanje dozvole za boravak i rad – EU plave karte

Dozvola boravka i rada (EU plava karta) može se odobriti državljaninu treće zemlje koji:

 1. ima valjanu stranu putnu ispravu
 2. ima sredstva za uzdržavanje
 3. uz zahtjev za odobrenje prvog privremenog boravka priloži dokaz da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz matične države ili države u kojoj je boravio duže od godine dana neposredno prije dolaska u Republiku Hrvatsku
 4. nema zabranu ulaska u Republiku Hrvatsku i boravka u Republici Hrvatskoj ili izdano upozorenje u SIS-u u svrhu zabrane ulaska
 5. ne predstavlja opasnost za javni poredak, nacionalnu sigurnost ili javno zdravlje

te priloži:

 1. ugovor o radu za obavljanje visokokvalificiranih poslova za drugu osobu i pod njezinim vodstvom, u trajanju od najmanje godinu dana, koji je zaključen s trgovačkim društvom, podružnicom, predstavništvom, obrtnikom, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvom, zadrugom, udrugom ili ustanovom, registriranom u Republici Hrvatskoj
 2. dokaz o visokom obrazovanju odnosno diplomu, potvrdu ili drugi dokaz o formalnoj kvalifikaciji koju je izdalo visoko učilište koje je priznato u matičnoj državi
 3. dokaz da ispunjava uvjete u skladu s posebnim propisima o stručnim kvalifikacijama za obavljanje regulirane profesije navedene u ugovoru u radu.

U priloženom ugovoru o radu mora biti naznačena i bruto godišnja plaća u iznosu koji ne smije biti manji od 1,5 prosječne bruto godišnje plaće prema službeno objavljenom podatku tijela državne uprave nadležnog za statistiku.

Potrebni dokumenti

 • zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad (Obrazac 1)
 • preslika važeće putne isprave
 • ugovor o radu ili drugi odgovarajući ugovor za obavljanje poslova visokokvalificiranog radnika u vremenskom trajanju od najmanje godinu dana (sa bruto godišnjom plaćom u iznosu koji ne smije biti manji od 1,5 prosječne bruto godišnje plaće prema službeno objavljenom podatku tijela državne uprave nadležnog za statistiku),
 • dokaz o visokoškolskoj izobrazbi ili završenom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili specijalističkom diplomskom stručnom studiju
 • rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije sukladno posebnom propisu ako se radi o zapošljavanju državljanina treće zemlje koji će obavljati reguliranu profesiju prema popisu reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj
 • dokaz da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz matične države ili države u kojoj je boravio duže od godine dana neposredno prije dolaska u Republiku Hrvatsku (samo uz zahtjev za odobrenje prvog privremenog boravka).

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Dozvola za boravak i rad ”EU PLAVA KARTA”

Pravni lijekovi

Tužba upravnom sudu.

 1. RAD UPUĆENOG RADNIKA – DRŽAVLJANINA TREĆE ZEMLJE

 Uvjeti za reguliranje privremenog boravka u svrhu rada upućenog radnika

Državljanin treće zemlje kojeg poslodavac s poslovnim nastanom u drugoj državi članici EGP-a upućuje na rad u Hrvatsku duže od 90 dana dužan je regulirati privremeni boravak u svrhu rada upućenog radnika.

Privremeni borak u svrhu rada upućenog radnika može se odobriti ako državljanin treće zemlje:

 1. ima valjanu stranu putnu ispravu
 2. ima sredstva za uzdržavanje
 3. ima zdravstveno osiguranje
 4. nema zabranu ulaska u Republiku Hrvatsku i boravka u Republici Hrvatskoj ili izdano upozorenje u SIS-u u svrhu zabrane ulaska
 5. ne predstavlja opasnost za javni poredak, nacionalnu sigurnost ili javno zdravlje.

Potrebni dokumenti

 • zahtjev za izdavanje odobrenja za privremeni boravak (Obrazac 1a)
 • fotografija u boji veličine 35×45 mm
 • preslika važeće putne isprave
 • dokaz o zdravstvenom osiguranju
 • dokaz o osiguranim sredstvima za uzdržavanje
 • ugovor o radu zaključen sa stranim poslodavcem koji ima poslovni nastan u drugoj državi članici EGP-a
 • potvrda A1 koju izdaje matična država iz koje je izaslan.

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Privremeni boravak u svrhu rada upućenog radnika

Pravni lijek

Tužba upravnom sudu.

2.l UPRAVNE PRISTOJBE ZA DOZVOLU ZA BORAVAK I RAD I PRIVREMENI BORAVAK U SVRHU RADA UPUĆENOG RADNIKA

Upravna pristojba za izdavanje dozvole za boravak i rad je 560 kuna.

Ako se navedeni iznos uplaćuje na šalteru pošte / FINA-e / banke, može se uplaćivati samo putem uplatnica koje se dobiju u policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji.
NAPOMENA: Uplata upravnih pristojbi za izdavanje dozvole za boravak i rad (560 kuna) može se izvršiti i putem Internet bankarstva, u korist Državnog proračuna, na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR64, poziv na broj: 5002-713-OIB (upisuje se OIB državljanina treće zemlje za kojeg se uplaćuje upravna pristojba).
Za strance koji nemaju dodijeljen OIB, poziv na broj glasi: 5002-713-broj valjane putne isprave/osobne iskaznice.

(VAŽNO: maksimalno 10 brojeva, a ukoliko brojčana oznaka početno sadržava nule (0), iste se ne upisuju. NE upisuju se niti slovne oznake, kose crte, točka, zarez i sl.).
Primjerice, broj putne isprave/osobne iskaznice stranog državljanina je AZ004586, tada poziv na broj glasi: 5002-713-4586 (bez slovnih oznaka i nula, maksimalno deset brojčanih oznaka).

Upravna pristojba za odobrenje privremenog boravka je 350 kuna.

Ako se navedeni iznos uplaćuje na šalteru pošte / FINA-e / banke, može se uplaćivati samo putem uplatnica koje se dobiju u policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji.
NAPOMENA: Uplata upravnih pristojbi za izdavanje privremenog boravka (350 kuna) može se izvršiti i putem Internet bankarstva, u korist Državnog proračuna, na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR64, poziv na broj: 5002-713-OIB (upisuje se OIB državljanina treće zemlje za kojeg se uplaćuje upravna pristojba).

Za državljane treće zemlje koji nemaju dodijeljen OIB, poziv na broj glasi: 5002-713-broj valjane putne isprave/osobne iskaznice.

(VAŽNO: maksimalno 10 brojeva, a ukoliko brojčana oznaka početno sadržava nule (0), iste se ne upisuju. NE upisuju se niti slovne oznake, kose crte, točka, zarez i sl.).
Primjerice, broj putne isprave/osobne iskaznice stranog državljanina je AZ004586, tada poziv na broj glasi: 5002-713-4586 (bez slovnih oznaka i nula, maksimalno deset brojčanih oznaka).

2.m BIOMETRIJSKA DOZVOLA BORAVKA

Svi državljani trećih zemalja kojima je odobren privremeni boravak odnosno izdana dozvola za boravak i rad (osim državljana trećih zemalja kojima je izdana dozvola za boravak i rad za sezonski rad do 90 dana) dužni su ishoditi biometrijsku dozvolu boravka.

Cijena obrasca biometrijske dozvole boravka iznosi 240 kuna.

Također se naplaćuje i upravna pristojba od 70 kuna na IBAN državnog proračuna ili državnim biljezima.

Ako se navedeni iznosi uplaćuju na šalteru pošte / FINA-e / banke, može se uplaćivati samo putem uplatnica koje se dobiju u policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji, obzirom da navedene uplatnice sadrže serijski kontrolni broj.

NAPOMENA: Uplata pristojbi za dozvolu boravka u iznosu od 240 kuna može se izvršiti i putem Internet bankarstva, u korist Državnog proračuna, na IBAN državnog proračuna
HR1210010051863000160, model HR65, poziv na broj 7005-485-OIB (navodi se OIB osobe kojoj će se izraditi dozvola boravka).

Za državljane treće zemlje koji nemaju dodijeljen OIB, poziv na broj glasi: 7005-485-RKP-broj predmeta.

Uplata upravne pristojbe u iznosu od 70 kuna na izradu biometrijske dozvole boravka može se izvršiti i putem Internet bankarstva, u korist Državnog proračuna, na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, MODEL HR64, POZIV NA BROJ: 5002-713-OIB.
Za državljane treće zemlje koji nemaju OIB poziv na broj glasi: 5002-713-broj valjane putne isprave/osobne iskaznice.

 1. POTVRDA O PRIJAVI RADA

Policijska uprava odnosno policijska postaja može državljaninu treće zemlje izdati potvrdu o prijavi rada radi izvršenja ugovorenih poslova čije izvršenje traje kraće vremensko razdoblje na području Republike Hrvatske.

Na temelju potvrde o prijavi rada, do 90 dana u kalendarskoj godini, mogu raditi sljedeći državljani trećih zemalja:

 1. turistički predstavnici odnosno animatori sukladno propisu kojim se uređuje pružanje usluga u turizmu
 2. turistički predstavnici stranih turističkih agencija koji dolaze na temelju sklopljenog ugovora o pružanju usluga s turističkom agencijom u Republici Hrvatskoj
 3. znanstvenici na znanstvenom i stručnom usavršavanju, znanstvenici – predstavnici međunarodnih organizacija te znanstvenici koji će sudjelovati u provedbi znanstvenih projekata važnih za Republiku Hrvatsku
 4. upravno osoblje, stručnjaci, nastavnici i predavači stranih kulturnih, obrazovnih i znanstvenih institucija, koji u Republici Hrvatskoj obavljaju posao u okviru programa kulturne i obrazovne suradnje, kao i upravno osoblje, stručnjaci, nastavnici i predavači stranih kulturnih, obrazovnih i znanstvenih institucija koje u Republici Hrvatskoj imaju svoje podružnice, ako dolaze iz matične institucije
 5. strani dopisnici akreditirani u Republici Hrvatskoj ili izvjestitelji stranih medija
 6. osobe koje obavljaju poslove nadzora i inspekcije remonta i izgradnje brodova odnosno poslove nadzora ili inspekcije proizvodnje, montaže opreme, strojeva i drugih postrojenja na temelju ugovora o izvozu ili narudžbi stranog naručitelja u području brodogradnje
 7. radi obavljanja poslova na plovilima i koji su upisani u popis posade
 8. predavači koji sudjeluju na organiziranim stručnim skupovima i seminarima
 9. umjetnici i tehničko osoblje za operne, baletne, kazališne, koncertne, likovne i druge kulturne priredbe odnosno autori i izvođači na području filmske i televizijske umjetnosti
 10. stručnjaci na području zaštite kulturne baštine, knjižničarstva i arhivistike
 11. umjetnici, autori, tehničko i ostalo osoblje koji sudjeluju na snimanju visokobudžetnih filmova
 12. ostale prijeko potrebne osobe osim osoba koje su premještene unutar društva (ICT) te poslovni posjetitelji kako je definirano Protokolom o pristupanju Republike Hrvatske Marakeškom ugovoru o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije
 13. radi provođenja međunarodnog ugovora.

Na temelju potvrde o prijavi rada, do 30 dana u kalendarskoj godini, mogu raditi državljani trećih zemalja:

 1. koji provode stručnu izobrazbu, usavršavanje ili školovanje radnika zaposlenih kod pravnih i fizičkih osoba u Republici Hrvatskoj
 2. koji su zaposlenici stranog poslodavca koji je proizvođač strojeva ili opreme i koji dolaze radi njihove isporuke, montaže ili servisa, a njihov rad je uvjet za ostvarivanje jamstvenih prava
 3. fizičke osobe i djelatnici pravne osobe iz trećih zemalja registrirane za obavljanje pogrebničke djelatnosti sukladno propisu kojim se uređuje pogrebnička djelatnost
 4. na sajamskim ili izložbenim priredbama na kojima izlaže njihov poslodavac
 5. radnici u cirkusima ili zabavnim parkovima
 6. na snimanju modnih editorijala ili reklamnih kampanja
 7. prateće izvjestiteljsko, organizacijsko i tehničko osoblje na sportskim priredbama i natjecanjima
 8. autori i izvođači na području glazbene, glazbeno-scenske i plesne umjetnosti, kao i prateće izvjestiteljsko, organizacijsko i tehničko osoblje
 9. koji se stručno usavršavaju kod trgovačkog društva koje je povezano s inozemnim poslodavcem
 10. pružatelji revizorskih i konzultantskih usluga.

Uvjeti za izdavanje potvrde o prijavi rada

Pravna ili fizička osoba koja zapošljava ili koristi usluge državljana trećih zemalja mora imati sklopljen odgovarajući ugovor ili drugi dokaz o izvršenju posla sa državljaninom treće zemlje ili inozemnim poslodavcem koji šalje državljanina treće zemlje na rad u Republiku Hrvatsku.

Potrebni dokumenti

Ne postoji obrazac zahtjeva

Potrebni dokumenti:

 • pisani zahtjev za izdavanje potvrde o prijavi rada (koji sadrži ime i prezime državljanina treće zemlje, datum, mjesto i država rođenja, njegovo državljanstvo, podaci o vremenskom razdoblju za koje se traži izdavanje potvrde o prijavi rada i vrsti poslova koje će državljanin treće zemlje obavljati), te uz
 • predočenje ovjere preslike važeće putne isprave državljanina treće zemlje odnosno druge isprave koja služi za prelazak državne granice i
 • dokumentacije iz koje je vidljivo da se radi o poslovima za koje se traži izdavanje potvrde o prijavi rada (odgovarajući ugovor ili drugi dokaz o izvršenju posla s državljaninom treće zemlje ili inozemnim poslodavcem koji šalje državljanina treće zemlje na rad u Republiku Hrvatsku).

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Potvrda o prijavi rada

Pravni lijek

Tužba upravnom sudu.

UPRAVNA PRISTOJBA

Upravna pristojba za izdavanje potvrde o prijavi rada je 105 kuna.

Ako se navedeni iznos uplaćuje na šalteru pošte / FINA-e / banke, može se uplaćivati samo putem uplatnica koje se dobiju u policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji.
NAPOMENA: Uplata upravne pristojbe za izdavanje potvrde o prijavi rada u iznosu od 105 kuna može se izvršiti i putem Internet bankarstva, u korist Državnog proračuna, na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR64, poziv na broj: 5002-713-OIB (upisuje se OIB državljanina treće zemlje za kojeg se uplaćuje upravna pristojba).
Za državljane treće zemlje koji nemaju dodijeljen OIB, poziv na broj glasi: 5002-713-broj valjane putne isprave/osobne iskaznice.

(VAŽNO: maksimalno deset brojeva, a ukoliko brojčana oznaka početno sadržava nule (0), iste se ne upisuju. NE upisuju se niti slovne oznake, kose crte, točka, zarez i sl.).
Primjerice, broj putne isprave/osobne iskaznice stranog državljanina je AZ004586, tada poziv
na broj glasi: 5002-713-4586 (bez slovnih oznaka i nula, maksimalno do deset brojčanih oznaka).

 

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo unutarnjih poslova

Ulica grada Vukovara 33, 10000 Zagreb

pitanja@mup.hr

Zakon o strancima (NN 133/20)

Pravilnik o statusu i radu državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj: 52/12, 81/13, 38/15, 100/17, 61/18 i 116/18)

Pravilnik o boravku i radu visokokvalificiranih državljana trećih država u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj: 120/12, 81/13 i 38/15)

Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj: 66/19, 53/20 i 144/20)

Pravilnik o ulasku i boravku u Republici Hrvatskoj državljana država članica Europskog gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji (Narodne novine, broj: 107/20 i 148/20)

Obrasci

Obrazac 1 zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad (EU plave karte)

Obrazac 1a zahtjeva za izdavanje odobrenja za privremeni boravak

Obrazac 1b prijave privremenog boravka za državljane država članica EGP

Obrazac 9a zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.