Priključak na električnu energiju

Your Europe

Zahtjevi za priključenje

Priključak je vezan uz građevinu. Pravo na priključenje ima svaka građevina ili dio građevine, u skladu s Uredbom o izdavanju energetskih suglasnosti i utvrđivanju uvjeta i rokova priključenja na elektroenergetsku mrežu, Pravilima o priključenju na distribucijsku mrežu, odnosno Pravilima o priključenju na prijenosnu mrežu. Građevina ili dio građevine mora zadovoljavati tehničke uvjete propisane mrežnim pravilima operatora sustava koji je nadležan za mrežu na koju se priključuje.

Priključenje na mrežu

Za priključenje su odgovorni operatori sustava. Za priključenje na distribucijsku mrežu odgovoran je HEP Operator distribucijskog sustava (HEP-ODS), a na prijenosnu mrežu Hrvatski operator prijenosnog sustava (HOPS).

Naknada za priključenje određuje se u skladu s Odlukom o iznosu naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage i Metodologijom utvrđivanja naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu novih korisnika mreže i za povećanje priključne snage postojećih korisnika mreže i snosi je korisnik mreže.

Korisnik mreže s operatorom sustava sklapa Ugovor o korištenju mreže.

Opskrba električnom energijom

U Hrvatskoj postoji jedan opskrbljivač u obvezi javne usluge (HEP ELEKTRA) i više tržišnih opskrbljivača. Korisnik mreže sklapa ugovor o opskrbi s izabranim opskrbljivačem u skladu s Općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom te uvjetima izabranog opskrbljivača.

Promjena vlasništva

Prilikom promjene vlasništva nad građevinom ili dijelom građevine koja već ima priključak novi vlasnik ima pravo sklopiti Ugovor o korištenju mreže i Ugovor o opskrbi električnom energijom na svoje ime. Pravila razgraničenja troškova propisana su Općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom i Pravilima za razgraničenje potrošnje i očitanje brojila u postupku promjene opskrbljivača HEP-ODS-a.

Privremeni krajnji kupac

Krajnji kupac u slučaju iznajmljivanja građevine može prava i obveze iz Ugovora o korištenju mreže i Ugovora o opskrbi električnom energijom prenijeti na privremenog krajnjeg kupca, u skladu s Općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom.

Promjena opskrbljivača

Krajnji kupac ima pravo promijeniti opskrbljivača u skladu s Pravilima o promjeni opskrbljivača električnom energijom.

Usporedba opskrbljivača

Krajnji kupac može usporediti cijene i uvjete opskrbljivača na stranici Hrvatske energetske regulatorne agencije.

Prigovori

Krajnji kupac ima pravo uložiti prigovor na postupanje odnosno žalbu na akt operatora sustava ili svog opskrbljivača. Prigovor ili žalba se podnose Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji, u skladu sa Zakonom o tržištu električne energije, Općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom i drugim propisima kojima se uređuje pristup mreži.

Kupci pod posebnom zaštitom

Kupci iz kategorije kućanstva koji su od nadležnog tijela za socijalnu skrb ishodili rješenje o statusu ugroženog kupca imaju pravo na posebnu zaštitu u skladu s odredbama Zakona o tržištu električne energije, Uredbe o kriterijima za stjecanje statusa ugroženih kupaca energije iz umreženih sustava, zakona kojim se uređuje energetski sektor te propisima o zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi.

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Radnička 80

10 000 Zagreb

+385 1 6109 370

info@mingor.hr

Zakon o tržištu električne energije (NN 22/13102/1568/1852/19)

Uredba o izdavanju energetskih suglasnosti i utvrđivanju uvjeta i rokova priključenja na elektroenergetsku mrežu (NN 7/18)

Uredba o kriterijima za stjecanje statusa ugroženih kupaca energije iz umreženih sustava (NN 95/15)

Odluka o iznosu naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage (NN 52/06)

Hrvatska energetska regulatorna agencija

Ulica grada Vukovara 14

10 000 Zagreb

+385 1 6323 700

hera@hera.hr

Opći uvjeti za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (NN 104/20)

Metodologija utvrđivanja naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu novih korisnika mreže i za povećanje priključne snage postojećih korisnika mreže (NN 51/1731/18104/20)

Pravila o promjeni opskrbljivača električnom energijom (NN 56/1533/17)

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.

Kupska ulica 4

10 000 Zagreb

+385 1 4545 111

Mrežna pravila prijenosnog sustava (NN 67/17)

Pravila o priključenju na prijenosnu mrežu (HOPS, 4/2018)

Hrvatski operator distribucijskog sustava d.o.o.

Ulica grada Vukovara 37

10 000 Zagreb

+385 1 6322 111

Mrežna pravila distribucijskog sustava (NN 74/1852/20)

Pravila o priključenju na distribucijsku mrežu (HEP-ODS, 4/2018)

Pravila za razgraničenje potrošnje i očitanje brojila u postupku promjene opskrbljivača (HEP-ODS, 10/2016)

Datum ažuriranja: 5. studenog 2020.

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.