Promjena pravnog oblika – preoblikovanje trgovačkog društva

Your Europe

Svako trgovačko društvo može pri trgovačkom sudu promijeniti svoj pravni oblik, dvije godine od upisa u sudski registar ili upisa posljednje promjene u taj registar.

Preoblikovanjem se ne provodi likvidacija društva. Također, društvo nad kojim je otvoren stečajni postupak, ne može promijeniti oblik osim u situaciji kada je to dio provedbe stečajnog plana.

Preoblikovanje dioničkog društva

Dioničko društvo se može preoblikovati u društvo s ograničenom odgovornošću, u javno trgovačko društvo, ili u komanditno društvo. Odluku o preoblikovanju donosi glavna skupština društva glasovima koji predstavljaju najmanje devet desetina temeljnog kapitala zastupljenog na glavnoj skupštini prilikom donošenja odluke, statutom je moguće odrediti da je za to potrebna veća većina, odnosno može se zahtijevati ispunjenje dodatnih pretpostavki. Ako postoje dionice više rodova, za odluku je potrebna suglasnost dioničara svakog roda dionica.

Preoblikovanje društva s ograničenom odgovornošću

Društvo s ograničenom odgovornošću može se preoblikovati u dioničko društvo, javno trgovačko društvo i komanditno društvo. Odluku o preoblikovanju donosi skupština društva. Društvo s ograničenom odgovornošću može se preoblikovati u dioničko društvo odlukom skupštine društva s ograničenom odgovornošću koja se donosi većinom koja je potrebna za izmjenu društvenog ugovora.

Preoblikovanje društva osoba u društva kapitala

Javno trgovačko društvo i komanditno društvo mogu se odlukom svih članova društva preoblikovati u dioničko društvo. Javno trgovačko društvo i komanditno društvo mogu se odlukom svih članova društva preoblikovati u društvo s ograničenom odgovornošću.

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo pravosuđa i uprave

Ulica grada Vukovara 49

10 000 Zagreb

+385 1 3714 580

pitanja@mpu.hr

Zakon o trgovačkim društvima

(NN 111/9334/99121/99 – vjerodostojno tumačenje, 52/00 – Odluka USRH, 118/03107/07146/08137/09152/11 – pročišćeni tekst, 111/1268/13110/15 i 40/19)

Zakon o sudskom registru (NN 1/9557/961/9830/9945/9954/0540/0791/1090/11,148/1393/14110/15 i 40/19)

Pravilnik o poduzimanju radnji u postupku osnivanja trgovačkih društava na daljinu (NN 65/19)

Pravilnik o načinu upisa u sudski registar (NN 121/19)

Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca za davanje izjave o nepostojanju nepodmirenih dugovanja na osnovi poreza te doprinosa za mirovinsko, odnosno zdravstveno osiguranje kao ni dugovanja za neto plaće radnicima (NN 22/12)

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.