Predstavništva

Predstavništvo u Hrvatskoj može osnovati strana osoba koja obavlja gospodarsku djelatnost te nacionalna ili međunarodna gospodarska udruga.

Predstavništvo je sastavni dio strane osobe i nema status pravne osobe, već predstavlja osnivača, odnosno obavlja poslove po nalogu osnivača, pod nazivom tvrtke osnivača, uz naznaku da se radi o predstavništvu. Poslovi koje predstavništvo obavlja se odnose isključivo na istraživanje tržišta, obavljanje promidžbenih i informativnih poslova i predstavljanje osnivača.

Predstavništva ne mogu obavljati poslove iz djelatnosti osnivača, odnosno sklapati poslove za osnivača pa prema tome niti ostvarivati dobit u RH.

Također, predstavništva više ne mogu osnivati tvrtke sa sjedištem na unutarnjem tržištu Europskog gospodarskog prostora (EU, Norveška, Island i Lihtenštajn). Osnivanje je moguće isključivo za tvrtke iz Švicarske i trećih zemalja.

Sva predstavništva se upisuju u registar.

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS U REGISTAR PREDSTAVNIŠTAVA STRANIH OSOBA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Prijava za upis u Registar

• tvrtka,sjedište i predmet poslovanja osnivača

• naziv i sjedište predstavništva u Republici Hrvatskoj

• podaci o odgovornoj osobi za rad predstavništva u Republici Hrvatskoj: ime, prezime, prebivalište i broj identifikacijskog dokumenta – osobne iskaznice, domovnice, ili putovnice za hrvatske državljane, a za strane državljane putovnica – broj putovnice i država koja ju je izdala ( uz prijavu potrebno je priložiti ovjerenu presliku identifikacijskog dokumenta za odgovornu osobu)

• opis poslova predstavništva u Republici Hrvatskoj

2. Odluka osnivača o osnivanju predstavništva, nazivu i sjedištu predstavništva i imenovanju odgovorne osobe

3. Isprava o upisu osnivača predstavništva u registar koji se vodi u zemlji u kojoj osnivač ima sjedište, iz koje se vidi pravni oblik, vrijeme osnivanja i osobe ovlaštene za zastupanje društva

4. Dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi u iznosu od 35,00 kuna za upis u Registar predstavništava stranih osoba u Republici Hrvatskoj

Upravna pristojba se uplaćuje u državnim biljezima ili uplatom na račun:

SWIFT KOD: NBHRHR2XXXX

broj računa (IBAN): HR12 1001 0051 -8630 00160

Model i poziv na broj: 64 (ako ne prolazi 64  onda 00) 5002 – 47053 – (svoj ID)

korisnik: državni proračun

svrha doznake: upravna pristojba

Napisati napomenu ako ne prolazi model 64 da se radi o upravnoj pristojbi za otvaranje predstavništva.

NAPOMENA: Sve dokumente potrebno je dostaviti u izvorniku kao i u prijevodu na hrvatski jezik ovjerenom od ovlaštenog sudskog tumača. Potpisi na Odlukama moraju biti ovjereni kod notara ili apostilama.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.