Podružnica

Inozemna trgovačka društva i trgovci pojedinci mogu obavljati gospodarske djelatnosti osnivanjem podružnice. Osnivanje i djelovanje podružnica stranih trgovačkih društava uređeno je isto kao i za podružnice koje osnivaju domaća trgovačka društva.

Podružnica nije pravna osoba. S obzirom na to da nisu pravne osobe, podružnice ne mogu samostalno stjecati prava i obveze u pravnom prometu i poslovanju. Sva prava i obveze nastale djelovanjem podružnice preuzima osnivač. U slučaju spora prema trećim osobama, stranka nije podružnica nego društvo ili trgovac pojedinac kome pripada.

Podružnica posluje pod svojom tvrtkom i treba pritom navesti svoje sjedište i sjedište osnivača.

Uz prijavu za upis podružnice potrebno je priložiti u izvorniku i ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik sljedeće dokumente:

  • izvadak iz sudskog registra (iz kojega mora biti vidljiv pravni oblik i vrijeme osnivanja inozemnog osnivača podružnice)
  • podaci o osobama ovlaštenima za zastupanje i opseg njihovih ovlasti
  • odluka osnivača o osnivanju podružnice
  • ovjereni prijepis izjave o osnivanju po propisima zemlje u kojoj osnivač ima registrirano sjedište (društveni ugovor ili statut osnivača)
  • ovjereno skraćeno financijsko izvješće posljednje godine poslovanja osnivača.

Registarski sud može odobriti upis podružnice ako osnivač dokaže da:

  • je valjano osnovan
  • ima registrirano sjedište u drugoj zemlji (EGP i treće zemlje)
  • je osobama iz Hrvatske u zemlji osnivača omogućeno osnivanje podružnica pod istim uvjetima pod kojima je to u Hrvatskoj omogućeno i osnivaču.

Osnivač je dužan svaku promjenu podataka prijaviti registarskom trgovačkom sudu.

U slučaju osnivanja nekoliko podružnica istog osnivača provodi se postupak osnivanja za svaku podružnicu posebno. U tom slučaju, u prijavi za upis potrebno je naznačiti koja je glavna, a ostale se mora označiti rednim brojevima. Osnivač je obvezan imenovati jednu ili više osoba u svakoj podružnici koje su ga ovlaštene zastupati, s tim da može u nekoliko podružnica ovlastiti iste osobe.

Podružnice su dužne voditi poslovne knjige prema poreznim i računovodstvenim propisima i standardima.

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.