Javno trgovačko društvo

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

Javno trgovačko društvo – trgovačko društvo u koje se udružuju dvije ili više osoba zbog trajnog obavljanja djelatnosti pod zajedničkom tvrtkom, a svaki član društva odgovara vjerovnicima društva neograničeno solidarno cijelom svojom imovinom. Član društva može biti svaka fizička ili pravna osoba.

Prijava za upis u sudski registar

Prijava za upis u sudski registar mora sadržavati:

 1. tvrtku,
 2. sjedište,
 3. adresu,
 4. predmet poslovanja društva,
 5. ime i prezime, OIB i prebivalište, odnosno tvrtku i sjedište svakoga člana društva te
 6. imena i prezimena osoba ovlaštenih da zastupaju društvo i njihove ovlasti.

Prijavi se prilaže:

 1. ugovor o osnivanju društva (društveni ugovor).
 2. pored društvenog ugovora potrebno je prijaviti svaku naknadnu promjenu društvenog ugovora, tvrtke i sjedišta, predmeta poslovanja društva, stupanje novoga člana u društvo, prestanak članstva u društvu te promjene ovlasti za zastupanje društva.

Društveni ugovor

Pravni odnosi između članova društva uređuju se društvenim ugovorom.

Odredbe Zakona primjenjivati će se utoliko, ukoliko članovi svoje odnose u društvu drugačije ne urede društvenim ugovorom.

Ulozi u društvu

Ako nije drugačije ugovoreno, članovi društva moraju unijeti jednake uloge.

Član može u društvo uložiti:

 • novac,
 • stvari,
 • prava,
 • rad i druge usluge ili dobra.

Vrijednost nenovčanog uloga članovi sporazumno određuju u novcu.

Vođenje poslova društva

Svaki član društva ima pravo i obvezu da vodi poslove društva.

Ako je društvenim ugovorom vođenje poslova prenijeto na jednoga ili na više određenih članova društva, ostali članovi društva su od toga isključeni.

Društvenim ugovorom može se predvidjeti da se članovi društva koji su ovlašteni voditi poslove društva moraju pridržavati uputa koje daju ostali članovi društva.

Donošenje odluka

Za donošenje odluka društva potrebna je suglasnost svih članova ovlaštenih da sudjeluju u odlučivanju.

Ako je društvenim ugovorom utvrđeno da se odluke donose većinom glasova, u sumnji se većina računa prema broju članova.

Račun dobiti i gubitka

Krajem svake poslovne godine utvrđuje se račun dobiti i gubitka. Na temelju tog računa svakome se članu izračunava njegov udio u dobiti ili u gubitku, srazmjerno njegovome udjelu u društvu.

Udio u dobiti i gubitku

Jedna trećina dobiti tekuće godine dijeli se na članove društva tako da svakome od njih pripadne dio koji odgovara njegovome udjelu u kapitalu društva.

Zabrana raspolaganja člana svojim udjelom

Član društva ne može bez suglasnosti ostalih članova raspolagati svojim udjelom u društvu.

Zastupanje društva

Svaki član je ovlašten zastupati društvo, ako društvenim ugovorom nije isključen od zastupanja.

Društvenim ugovorom može se odrediti da svi članovi ili više njih mogu zastupati društvo samo skupno.

Opseg ovlasti za zastupanje

Član društva može sklapati pravne poslove i poduzimati pravne radnje pred sudom i izvan njega s time da može otuđiti i opteretiti nekretnine te dati i opozvati prokuru.

Ograničenje ovlasti za zastupanje ne djeluje prema trećima. To napose vrijedi ako se ovlast ograničava samo na određene poslove ili vrste poslova, a ako se treba ostvariti samo pod određenim okolnostima, za određeno vrijeme ili na određenome mjestu.

Razlozi prestanka

 1. istek vremena za koje je osnovano,
 2. odluka članova društva,
 3. pravomoćna odluka suda kojom se utvrđuje da je upis društva u sudski registar bio nezakonit,
 4. stečaj društva,
 5. smrt, odnosno prestanak nekoga od članova društva, ako što drugo ne proizlazi iz društvenog ugovora,
 6. otvaranje stečaja nad nekim od članova društva,
 7. otkaz nekoga od članova društva ili njegovoga vjerovnika,
 8. pravomoćna odluka suda.

Kada se pokreće postupak likvidacije

 • Nakon nastanka razloga za prestanak društva ako članovi ne dogovore drugačiji način obračuna i podjele ili se nad društvom ne otvori stečaj.
 • Ako društvo prestane zbog otkaza kojega izjavi vjerovnik nekoga od članova ili zbog toga što je nad nekim od članova društva otvoren stečaj, likvidacija se ne mora provesti samo ako se s time suglasi vjerovnik ili stečajni upravitelj.

Primjena zakona o obveznim odnosima

Ako Zakonom o trgovačkim društvima nije drugačije propisano, na javno trgovačko društvo primjenjuju se propisi kojima se uređuju obvezni odnosi o ortaštvu.

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.