Prestanak društva u skraćenom postupku, bez likvidacije

Your Europe

Svi se članovi moraju suglasno složiti s odlukom o prestanku društva u skraćenom postupku, bez likvidacije, a koja mora sadržavati sljedeće podatke:

  • tvrtka, sjedište, osobni identifikacijski broj (u nastavku: OIB) i matični broj subjekta društva koje prestaje,
  • ukupni broj članova društva, imena i prezimena, prebivališta i OIB-i svakog člana društva (odnosno tvrtke i sjedišta ako je član društva pravna osoba), te
  • plan raspodjele imovine društva

Svi članovi društva dužni su dati i izjavu:

  • da društvo nema nepodmirenih obveza prema radnicima i bivšim radnicima društva niti drugih nepodmirenih obveza po osnovi radnog odnosa radnika i bivših radnika,
  • da društvo nema spornih ni nespornih, dospjelih ni nedospjelih obveza prema drugim vjerovnicima te
  • da se svaki član obvezuje podmiriti, solidarno sa svim ostalim članovima društva, sve preostale obveze društva, pokaže li se naknadno da one postoje

Odluka o prestanku društva i izjava članova društva donose se u obliku javnobilježničkog akta ili privatne isprave koju potvrđuje javni bilježnik.

Prestanak društva po skraćenom postupku bez likvidacije prijavljuje se registarskom sudu, a uz prijavu se prilaže odluka o prestanku društva, izjava svih članova društva da društvo nema nepodmirenih obveza te da se svaki član obvezuje podmiriti obveze ako se naknadno utvrdi da one postoje i potvrda da društvo nema nepodmireni dospjeli dug po osnovi javnih davanja.

Nakon brisanja društva iz sudskog registra za obveze društva koje je prestalo u skraćenom postupku bez likvidacije odgovaraju članovi društva solidarno cijelom svojom imovinom.

Vjerovnici mogu tražbine koje su imali prema društvu ostvariti prema članovima društva u roku od dvije godine od dana objave brisanja društva iz sudskog registra.

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo pravosuđa i uprave

Ulica grada Vukovara 49

10 000 Zagreb

+385 1 3714 580

gradjansko.pravo@pravosudje.hr

Zakon o trgovačkim društvima

(NN 111/9334/99121/99 – vjerodostojno tumačenje, 52/00 – Odluka USRH, 118/03107/07146/08137/09152/11 – pročišćeni tekst, 111/1268/13110/15 i 40/19)

Zakon o sudskom registru (NN 1/9557/961/9830/9945/9954/0540/0791/1090/11,148/1393/14110/15 i 40/19)

Pravilnik o poduzimanju radnji u postupku osnivanja trgovačkih društava na daljinu (NN 65/19)

Pravilnik o načinu upisa u sudski registar (NN 121/19)

Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca za davanje izjave o nepostojanju nepodmirenih dugovanja na osnovi poreza te doprinosa za mirovinsko, odnosno zdravstveno osiguranje kao ni dugovanja za neto plaće radnicima (NN 22/12)

Stečajni zakon (NN 71/15104/17)

Pravilnik o sadržaju i obliku obrazaca na kojima se podnose podnesci u predstečajnom i stečajnom postupku (NN 67/19)

Datum ažuriranja: 30. studenoga 2020.

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.