Komanditno društvo

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

Komanditno društvo – trgovačko društvo u koje se udružuju dvije ili više osoba radi trajnog obavljanja djelatnosti pod zajedničkom tvrtkom od kojih najmanje jedna odgovara za obveze društva solidarno i neograničeno cijelom svojom imovinom (komplementar), a najmanje jedna odgovara za obveze društva samo do iznosa određenog imovinskog uloga u društvo (komanditor).

Ako odredbama ove glave nije drugačije određeno, na komanditno društvo primjenjuju se odredbe kojima se uređuje javno trgovačko društvo.

Ugovor o osnivanju društva

Društvo se osniva ugovorom (društveni ugovor).

Društvenim ugovorom moraju se odrediti;

  • član ili članovi društva koji imaju položaj komplementara,
  • član ili članovi društva koji imaju položaj komanditora.

Upis u sudski registar

  1. Podaci koji se upisuju za javno trgovačko društvo,
  2. podaci o komanditorima i visini uloga svakoga od njih.

Prilikom objave upisa društva objavljuje se samo broj komanditora, a ne i njihova imena i ulozi u društvo.

Sloboda ugovaranja

Svi odnosi između članova društva uređuju se društvenim ugovorom.

Upravljanje društvom

Društvom upravljaju komplementari. Komanditori nisu ovlašteni upravljati poslovima društva.

Komanditor se ne može usprotiviti odlukama ni postupcima komplementara, osim odlukama i postupcima koji se odnose ili se poduzimaju izvan granica redovnog poslovanja društva.

Udio u dobiti i u gubitku

Jedna trećina dobiti tekuće godine dijeli se na članove društva tako da svakome od njih pripadne dio koji odgovara njegovome udjelu u kapitalu društva.

Pri izračunavanju udjela u dobiti koji članu pripada, ulozi koje je član tijekom poslovne godine unio u društvo računaju se u srazmjeru s vremenom koje je proteklo od uplate. Ako je član u poslovnoj godini smanjio svoj udio u kapitalu, uračunava se tako smanjeni udio u srazmjeru s vremenom koje je proteklo od učinjenoga smanjenja.

Dobit tekuće godine pripisuje se komanditorovom ulogu u kapital društva sve dok on ne dosegne iznos koji se društvenim ugovorom obvezao uplatiti kao svoj ulog.

U snošenju gubitka nastalog poslovanjem društva komanditor sudjeluje samo do visine svoga udjela u kapitalu društva, a i s neuplaćenim dijelom iznosa koji se društvenim ugovorom obvezao uplatiti kao svoj ulog.

Isplata dobiti

Udio u dobiti isplaćuje se komanditoru u roku određenom u društvenom ugovoru ili odlukom komplementara, ako taj rok nije određen ugovorom.

Kada o roku za isplatu dobiti odlučuju komplementari, taj rok za komanditore ne može biti dulji od 60 dana računajući od dana usvajanja financijskih izvješća društva.

Zastupanje

Komanditor nije ovlašten zastupati društvo.

Iznimno, komanditoru se može odlukom svih komplementara dati prokura i trgovačka punomoć.

Odgovornost komanditora

Komanditor ne odgovara za obveze društva ako je u cjelini uplatio ulog na koji se obvezao društvenim ugovorom.

Ako komanditor ne uplati u cjelini ulog na koji se obvezao društvenim ugovorom, odgovara vjerovnicima društva neposredno i solidarno s ostalim članovima društva do visine ugovorenoga uloga umanjenoga za uplaćeni dio.

Smrt ili prestanak komanditora

Smrt ili prestanak komanditora koji je pravna osoba ne dovodi do prestanka društva.

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.