Priključak na plin

Your Europe

Zahtjevi za priključenje

Priključak je vezan uz građevinu. Pravo na priključenje ima svaka građevina ili dio građevine, u skladu s Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava, odnosno Mrežnim pravilima transportnog sustava. Građevina ili dio građevine mora zadovoljavati tehničke uvjete propisane Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava, odnosno Mrežnim pravilima transportnog sustava.

Priključenje na plinski sustav

Za priključenje na distribucijski sustav odgovoran je operator distribucijskog sustava (u Republici Hrvatskoj ih ima 33), a za priključenje na transportni sustav odgovoran je operator transportnog sustava (PLINACRO d.o.o.).

Naknada za priključenje određuje se u skladu s Odlukom o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta za regulacijsko razdoblje 2017. – 2021. godina i Metodologijom utvrđivanja naknade za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta, a naknadu snosi investitor priključka ili vlasnik građevine.

Investitor priključka ili vlasnik građevine, ovisno o tome na koji sustav se priključuje, sklapa ugovor o priključenju s operatorom distribucijskog sustava, odnosno sa operatorom transportnog sustava.

Opskrba plinom

U Republici Hrvatskoj trenutno dozvolu za opskrbu plinom ima 48 energetskih subjekata od kojih je 32 opskrbljivača plinom koji pružaju opskrbu plinom u obvezi javne usluge. Krajnji kupac sklapa ugovor o opskrbi plinom s izabranim opskrbljivačem u skladu s Općim uvjetima opskrbe plinom i uvjetima opskrbljivača plinom.

Promjena vlasništva

Prilikom promjene vlasništva nad građevinom ili dijelom građevine koja već ima priključak plina novi vlasnik ima pravo sklopiti Ugovor o opskrbi plinom na svoje ime s opskrbljivačem plina uz predočenje odgovarajuće isprave o promjeni vlasništva. Razgraničenje potrošnje, odnosno očitanje stanja plinomjera suglasno utvrđuju dotadašnji i novi vlasnik građevine ili samostalne uporabne cjeline te dostavljaju opskrbljivaču plinom u skladu s Općim uvjetima opskrbe plinom.

Privremeni krajnji kupac (Prijenos ugovora o opskrbi plinom na treću osobu)

Krajnji kupac u slučaju iznajmljivanja građevine može na određeno vrijeme, uz pristanak opskrbljivača plinom, na treću osobu prenijeti svoj ugovor o opskrbi plinom u skladu s Općim uvjetima opskrbe plinom.

Promjena opskrbljivača

Krajnji kupac ima pravo promijeniti opskrbljivača plinom u skladu s Općim uvjetima opskrbe plinom.

Usporedba opskrbljivača

Hrvatska energetska regulatorna agencija će, u skladu s Općim uvjetima opskrbe plinom, s ciljem poticanja učinkovitog tržišnog natjecanja i osnaživanja pozicije krajnjih kupaca, uspostaviti alat za usporedbu cijene plina kako bi se krajnjim kupcima olakšalo donošenje odluke o izboru opskrbljivača plinom, olakšala usporedba cijene plina i uvjeta opskrbe plinom, te olakšao pristup kontaktima opskrbljivača plinom.

Prigovori

Krajnji kupac ima pravo uložiti prigovor na postupanje odnosno žalbu na akt operatora distribucijskog sustava, operatora transportnog sustava ili opskrbljivača plinom. Prigovor ili žalba se podnose Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji, u skladu sa Zakonom o tržištu plina, Općim uvjetima opskrbe plinom, Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava i Mrežnim pravilima transportnog sustava.

Kupci pod posebnom zaštitom

Kupci iz kategorije kućanstva koji su od nadležnog tijela za socijalnu skrb ishodili rješenje o statusu ugroženog kupca imaju pravo na posebnu zaštitu u skladu s odredbama Zakona o tržištu plina, Uredbe o kriterijima za stjecanje statusa ugroženih kupaca energije iz umreženih sustava, zakona kojim se uređuje energetski sektor te propisima o zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi.

Nadležna tijela i propisi

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Radnička 80

10 000 Zagreb

+385 1 6109 370

info@mingor.hr

Zakon o tržištu plina (NN 18/18, 23/20)

Uredba o kriterijima za stjecanje statusa ugroženih kupaca energije iz umreženih sustava (NN 95/15)

Hrvatska energetska regulatorna agencija

Ulica grada Vukovara 14

10 000 Zagreb

+385 1 6323 700

hera@hera.hr

Opći uvjeti opskrbe plinom (NN 50/18, 88/19, 39/20)

Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava (NN 50/18, 88/19, 36/20)

Metodologija utvrđivanja naknade za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta (NN 48/18)

Odluka o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta za regulacijsko razdoblje 2017. – 2021. godina (NN 122/16)

PLINACRO d.o.o. – Operator plinskog transportnog sustava

Savska cesta 88A

10 000 Zagreb

+385 1 6301 777

plinacro@plinacro.hr

Mrežna pravila transportnog sustava (NN 50/18, 31/19, 89/19, 36/20)

Popis svih operatora distribucijskog sustava u Hrvatskoj

Datum ažuriranja: 13. studenog 2020.

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.