Stručnjaci za poslove miniranja

Prva opcija – SLOBODA PREKOGRANIČNOG PRUŽANJA USLUGA

Ukoliko već imate registraciju poslovnog nastana u drugoj državi EU-a/EGP-a, omogućena je sloboda pružanja usluga na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije poslovnog nastana u Hrvatskoj.

U tom slučaju, šalje se e-izjava izravno nadležnom tijelu na info@mup.hr, uz fotografiranu ili skeniranu dostavu sljedećih podataka, odnosno dokumentacije (uz potpis bez pečata):

 za nadzemna i podzemna miniranja

 • dokaz o registraciji poslovnog nastana u drugoj državi EU-a/EGP-a i da u trenutku izdavanja potvrde nema zabrane obavljanja djelatnosti
 • dokaz o kvalifikaciji (SSS rudarske struke)
 • dokaz o obavljanju profesije najmanje godinu dana tijekom prethodnih 10 godina (samo u slučaju da profesija, odnosno stručno osposobljavanje i usavršavanje za istu nisu regulirani u državi članici poslovnog nastana)
 • potvrda o plaćanju naknade za izradu dozvole za miniranje (internetsko bankarstvo)

za poslove miniranja pri protuminskom djelovanju

 • dokaz o registraciji poslovnog nastana u drugoj državi EU-a/EGP-a i da u trenutku izdavanja potvrde nema zabrane obavljanja djelatnosti
 • dokaz o kvalifikaciji (SSS uz posjedovanje ovlasti za pirotehničara)
 • dokaz o radnom iskustvu na poslovima miniranja ili razminiranja (najmanje 1 godina)
 • potvrda o plaćanju naknade za izradu dozvole za miniranje (internetsko bankarstvo

  za specijalna miniranja

 • dokaz o registraciji poslovnog nastana u drugoj državi EU-a/EGP-a i da u trenutku izdavanja potvrde nema zabrane obavljanja djelatnosti
 • dokaz o kvalifikaciji (preddiplomski ili diplomski sveučilišni, odnosno stručni studij rudarske struke)
 • radno iskustvo na navedenim poslovima od 4 ili 5 godina ovisno o akademskom stupnju
 • potvrda o plaćanju naknade za izradu dozvole za miniranje (internetsko bankarstvo)

Druga opcija – SLOBODA POSLOVNOG NASTANA

Ukoliko imate registrirani poslovni nastan u drugoj državi EU-a/EGP-a, kao fizičkim osobama omogućeno vam je pružanje usluga na trajnoj osnovi, uz registraciju poslovnog nastana te dostavu sljedeće dokumentacije:

 za nadzemna i podzemna miniranja

 • dokaz o kvalifikaciji (SSS rudarske struke)
 • dokaz o položenom stručnom ispitu pred tijelom uprave nadležnom za poslove rudarstva
 • uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti
 • dokaz o poznavanju hrvatskog jezika
 • potvrda o plaćanju naknade za izradu dozvole za miniranje

 za poslove miniranja pri protuminskom djelovanju

 • dokaz o kvalifikaciji (SSS uz posjedovanje ovlasti za pirotehničara)
 • radno iskustvo na poslovima miniranja ili razminiranja (najmanje 1 godina)
 • uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti
 • dokaz o poznavanju hrvatskog jezika
 • potvrda o plaćanju naknade za izradu dozvole za miniranje

 za specijalna miniranja

 • dokaz o kvalifikaciji (preddiplomski ili diplomski sveučilišni, odnosno stručni studij rudarske struke)
 • dokaz o položenom stručnom ispitu pred tijelom uprave nadležnom za poslove rudarstva
 • uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti
 • radno iskustvo od 4 ili 5 godina ovisno o akademskom stupnju
 • dokaz o poznavanju hrvatskog jezika
 • potvrda o plaćanju naknade za izradu dozvole za miniranje (internetsko bankarstvo)

Priznavanje kvalifikacije

Zahtjev za priznavanje kvalifikacije podnosi se na info@mup.hr 


Naknade

2,65 EUR za izdavanje dozvole za miniranje

13,94 EUR za izradu obrasca dozvole za miniranje

Plaćanje putem internetskog bankarstva

IBAN: HR 1210010051863000160

Poziv na broj: 5002-713-OIB

Svrha: troškovi izdavanja/izrade dozvole za miniranje

Korisnik: Ministarstvo unutarnjih poslova


Prijava

info@mup.hr (za slanje fotografirane ili skenirane dokumentacije; uz potpis i bez pečata)


Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo unutarnjih poslova

Ul. Grada Vukovara 33, 10 000 Zagreb

+385 1 6122 111

info@mup.hr

Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja (NN 70/17 i 141/20)

Pravilnik o dozvoli za miniranje (NN 57/06,21/07 i 119/07)


Odobrenje 

Rješenje o izdavanju dozvole za miniranje.

Rok ishođenja: 30 dana


Pravni lijekovi

Mogućnost pokretanja upravnog spora pred mjesno nadležnim upravnim sudom u roku od 30 dana od dostave rješenja.

Datum zadnjeg ažuriranja: 8. prosinca 2022.

.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.