GOSPODARSKO INTERESNO UDRUŽENJE

Gospodarsko interesno udruženje – pravna osoba koju osnivaju dvije ili više fizičkih i pravnih osoba da bi olakšale i promicale obavljanje gospodarskih djelatnosti koje čine predmete njihova poslovanja te da bi poboljšale ili povećale njihov učinak ali tako da ta pravna osoba za sebe ne stječe dobit.

 • Udruženje se osniva bez temeljnoga kapitala,
 • prava članova ne mogu se izraziti vrijednosnim papirima,
 • Predmet poslovanja udruženja mora biti u svezi s gospodarskim djelatnostima koje obavljaju članovi udruženja s time da uz to može obavljati samo pomoćnu djelatnost,
 • ako Zakonom nije što drugo određeno, na udruženje se primjenjuju odredbe o javnome trgovačkome društvu.

Udruženje ne može:

 • ostvarivati neposredne ni posredne ovlasti vođenja ni nadzora nad djelovanjem poduzeća njegovih članova, drugih društava i fizičkih osoba,
 • neposredno ni posredno držati dionice ili udjele u poduzećima članova; ono to ne može činiti ni u drugim poduzećima izuzev kada je to potrebno radi ostvarenja cilja udruženja, ali samo za račun članova,
 • biti članom drugoga udruženja,
 • pribavljati sredstava na tržištu kapitala.

Članovi udruženja

 • mogu biti osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost i
 • osobe koje se bave slobodnim zanimanjima uređenim posebnim propisima.

Ugovor o osnivanju

Ugovor o osnivanju udruženja sklapa se u obliku javnobilježničke isprave i mora sadržavati:

 1. tvrtku udruženja,
 2. sjedište udruženja,
 3. predmet poslovanja zbog kojega se udruženje osniva,
 4. tvrtku, odnosno ime i prezime, pravni oblik, sjedište, odnosno prebivalište članova udruženja te registar i broj pod kojim su u tome registru upisani,
 5. vrijeme trajanja udruženja ako se ono ne osniva na neodređeno vrijeme.

Podaci iz ugovora i njihove izmjene imaju učinak prema trećima od dana objave.

Prijava za upis u sudski registar

Udruženje se upisuje u sudski registar suda na čijem se području nalazi sjedište udruženja.

Prijava za upis mora pored podataka iz ugovora o osnivanju sadržavati također:

 • imena i prezimena članova uprave,
 • njihove osobne identifikacijske brojeve,
 • prebivalište i
 • ovlaštenje za zastupanje udruženja.

Radi upisa u sudski registar moraju se prijaviti i:

 1. izmjene gore spomenutih podataka,
 2. oglašavanje udruženja ništetnim,
 3. osnivanje i prestanak podružnica,
 4. prestanak udruženja,
 5. imena likvidatora udruženja, njihovi osobni identifikacijski brojevi, prebivalište i ovlaštenje za zastupanje kao i promjena tih podataka,
 6. okončanje likvidacije udruženja,
 7. klauzulu ugovora, odnosno odredbu pravnoga akta koja oslobađa novoga člana udruženja od odgovornosti za obveze druženja nastale prije njegova pristupanja udruženju.

Prijavu i sve naknadne promjene upisa u sudski registar podnose svi članovi uprave udruženja, a za upis okončanja likvidacije udruženja svi likvidatori.

Prijavi za upis prilažu se:

 1. ugovor o osnivanju udruženja i pravni akt o oslobođenju od odgovornosti novog člana,
 2. izmjene ugovora uključujući i sve izmjene članstva u udruženju,
 3. odluka o osnivanju i ukidanju podružnice,
 4. sudska odluka kojom se udruženje oglašava ništetnim,
 5. odluke o imenovanju i opozivu članova uprave udruženja i o tome djeluju li pojedinačno ili skupno, a ako se radi o imenovanju, njihove izjave da ne postoje zapreke za imenovanje utvrđene Zakonom,
 6. izjava člana kojom ustupa svoj udio ili dio udjela u udruženju te odluku ostalih članova kojom se na to daje suglasnost,
 7. odluka članova ili suda o prestanku udruženja,
 8. odluka o postavljanju i opozivu likvidatora udruženja,
 9. odluka o okončanju likvidacije,
 10. odluka o promjeni sjedišta udruženja.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.