e-Uvjeti

E – uvjeti su posebni uvjeti gradnje definirani propisima iz nadležnosti HAKOM-a i koje HAKOM izdaje putem istoimene web aplikacije u postupku izdavanja lokacijske dozvole odnosno HAKOM utvrđuje posebne uvjete i izdaje potvrdu glavnog projekta.

Potrebni dokumenti

Za podnošenje zahtjeva potrebno je priložiti idejni projekt ili izvadak iz idejnog projekta iz kojeg se jasno iščitava koja je vrsta građevine, investitor, k.č. i k.o. na kojoj će nastati predmetna građevina.

Podnošenje zahtjeva

Zahtjev se može podnijeti pisanim putem ili putem web aplikacije „e-uvjeti“

Postupak podnošenja u potpunosti je dan na webu – upute

E-POSTUPAK

  • Pristupi se aplikaciji e-Uvjeti koja se nalazi na portalu www.hakom.hr
  • Ispuni se obrazac u aplikaciji
  • Obrazac se zajedno sa svim potrebnim dokumentima (u privitku) šalje HAKOM-u
  • Korisnik će dobiti obavijest da je HAKOM uspješno zaprimio Zahtjev na daljnju obradu te će ispisati klasifikacijsku oznaku otvorenog predmeta

Nadležno tijelo i propisi

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti

Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb

+ 385 (0)1 700 70 07

Posebne uvjete gradnje izdaju javno pravna tijela čk. 3, st 15. i drugo Zakona o gradnji i Zakona o elektroničkim komunikacijama – vezano za HAKOM gdje se objašnjava – poglavlje IV pitanje EKI, EKM i druge povezane opreme.

PU gradnje za linijske građevine – ZEK, Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine NN 75/13

PU stambene, poslovne, ST-PO – ZEK, Pravilnik o tehničkim uvjetima za elektroničku komunikacijsku mrežu poslovnih i stambenih zgrada NN 155/09, Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine NN 75/13,

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.