Gospodarsko interesno udruženje

Gospodarsko interesno udruženje – pravna osoba koju osnivaju dvije ili više fizičkih i pravnih osoba da bi olakšale i promicale obavljanje gospodarskih djelatnosti koje čine predmete njihova poslovanja te da bi poboljšale ili povećale njihov učinak ali tako da ta pravna osoba za sebe ne stječe dobit.

Udruženje se osniva bez temeljnoga kapitala.

Prava članova ne mogu se izraziti vrijednosnim papirima.

Predmet poslovanja udruženja mora biti u svezi s gospodarskim djelatnostima koje obavljaju članovi udruženja s time da uz to može obavljati samo pomoćnu djelatnost.

Ako Zakonom o trgovačkim društvima nije što drugo određeno, na udruženje se primjenjuju odredbe o javnome trgovačkome društvu.

Udruženje ne može:

– ostvarivati neposredne ni posredne ovlasti vođenja ni nadzora nad djelovanjem poduzeća njegovih članova, drugih društava i fizičkih osoba,

– neposredno ni posredno držati dionice ili udjele u poduzećima članova; ono to ne može činiti ni u drugim poduzećima izuzev kada je to potrebno radi ostvarenja cilja udruženja, ali samo za račun članova,

– biti članom drugoga udruženja,

– pribavljati sredstava na tržištu kapitala.

Članovi udruženja mogu biti osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost i osobe koje se bave slobodnim zanimanjima uređenim posebnim propisima.

Osnivanje Gospodarskog interesnog udruženja (GIU-a)

GIU nastaje sklapanjem ugovora o njegovom osnivanju.

Ugovor o osnivanju

Ugovor o osnivanju udruženja sklapa se u obliku javnobilježničke isprave i mora sadržavati:

 1. tvrtku udruženja,
 2. sjedište udruženja,
 3. tvrtku, odnosno ime i prezime, pravni oblik, sjedište, odnosno prebivalište članova udruženja te registar i broj pod kojim su u tome registru upisani,
 4. vrijeme trajanja udruženja ako se ono ne osniva na neodređeno vrijeme.

Podaci iz ugovora i njihove izmjene imaju učinak prema trećima od dana objave.

Prijavu za upis udruženja u sudski registar, kao i sve promjene podataka koji se za nj upisuju, podnose svi članovi uprave udruženja.

Prijava za upis u sudski registar

Udruženje se upisuje u sudski registar suda na čijem se području nalazi sjedište udruženja navedeno u ugovoru o osnivanju.

Prijava za upis mora pored podataka iz ugovora o osnivanju sadržavati također:

 • imena i prezimena članova uprave,
 • njihove osobne identifikacijske brojeve,
 • prebivalište i
 • ovlaštenje za zastupanje udruženja.

Radi upisa u sudski registar moraju se prijaviti i:

 1. izmjene gore spomenutih podataka,
 2. oglašavanje udruženja ništetnim,
 3. osnivanje i prestanak podružnica,
 4. prestanak udruženja,
 5. imena likvidatora udruženja, njihovi osobni identifikacijski brojevi, prebivalište i ovlaštenje za zastupanje kao i promjena tih podataka,
 6. okončanje likvidacije udruženja,
 7. klauzula ugovora, odnosno odredbu pravnoga akta koja oslobađa novoga člana udruženja od odgovornosti za obveze druženja nastale prije njegova pristupanja udruženju.

Prijavu i sve naknadne promjene upisa u sudski registar podnose svi članovi uprave udruženja, a za upis okončanja likvidacije udruženja svi likvidatori.

Prijavi za upis prilažu se:

 1. ugovor o osnivanju udruženja i pravni akt o oslobođenju od odgovornosti novog člana za obveze udruženja koja su nastala prije njegova pristupanja udruženju,
 2. izmjene ugovora uključujući i sve izmjene članstva u udruženju,
 3. odluka o osnivanju i ukidanju podružnice,
 4. sudska odluka kojom se udruženje oglašava ništetnim,
 5. odluke o imenovanju i opozivu članova uprave udruženja i o tome djeluju li pojedinačno ili skupno, a ako se radi o imenovanju, njihove izjave da ne postoje zapreke za imenovanje utvrđene Zakonom,
 6. izjava člana kojom ustupa svoj udio ili dio udjela u udruženju te odluku ostalih članova kojom se na to daje suglasnost,
 7. odluka članova ili suda o prestanku udruženja,
 8. odluka o postavljanju i opozivu likvidatora udruženja,
 9. odluka o okončanju likvidacije,
 10. odluka o promjeni sjedišta udruženja.

Stjecanje pravne osobnosti.

Udruženje stječe pravnu osobnost danom upisa u sudski registar.

Datum objave: 15.srpnja 2021

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.