Financijska davanja trgovačkih društava

Financijska davanja trgovačkih društava

U nižem tekstu navodima osnovna porezna i neporezna davanja koja bi Vas se mogla ticati, s osnovnim elementima za izračun. Informacije su maksimalno sažete te isključivo informativne naravi. Radi konkretnog izračuna molimo posavjetovati se s Vašim računovodstvenim servisom odnosno nadležnim tijelom koje je ovlašteno za obračun konkretnog nameta.

U tekstu navedena davanja ne odnose se na sve tvrtke već je potrebno utvrditi da li i Vaša tvrtka potpada pod grupu subjekata koji su dužni iste plaćati s obzirom na djelatnost za koju ste registrirani ili neki drugi kriterij razlikovanja.

 1. Porez na dohodak za zaposlenike i doprinosi

Osnova za izračunavanje – Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20)

Trgovačko društvo nije automatizmom obveznik ovog poreza i vezanih davanja, no kada zapošljava radnike (postoji ugovor o radu i odnos poslodavac – radnik), postoji i obveza plaćanja ovog poreza, prireza i doprinosa.

S obzirom na složenost izračuna i različite osnovice, najpraktičnije je koristiti neki od neslužbenih kalkulatora plaća kao npr. Kalkulator za izračun plaće na portalu Digitalna komora.

Minimalna plaća

Osnova za izračunavanje – Uredba o visini minimalne plaće (NN 117/21) svakom radniku u RH
pripada bruto plaća za obavljeni rad u punom radnom vremenu u iznosu od najmanje 4.687,50 kuna
(za razdoblje od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022.god.).

U odnosu na minimalnu plaću doprinosi koje je poslodavac (radnik) dužan uplaćivati, za izračun se koriste sljedeće stope:

 • porez na dohodak – 20% ili 30%, ovisno o visini porezne osnovice
 • prirez porezu na dohodak – prema odluci grada/općine, a maksimalno do 18%
 • 1. stup mirovinskog osiguranja – 15%
 • 2. stup mirovinskog osiguranja – 5%
 • Doprinos za zdravstveno osiguranje – 16,5%

Zadnjim izmjenama Zakona o doprinosima, direktor je obvezan plaćati doprinose na osnovicu od 65% prosječne plaće, o čemu konačni obračun radi Porezna uprava.

Detaljnije dostupno na stranicama Porezne uprave – Porez na dohodak.

Nadležno tijelo: Porezna uprava prema sjedištu društva te HZMO i HZZO

2) Porez na dobit

Osnova za izračunavanje – Zakon o porezu na dobit (NN 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16, 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20)

Obračunava se na računovodstvenu dobit, nastalu kao razlika između prihoda i rashoda trgovačkog društva te na naknade koje se isplaćuju nerezidentima.

Trgovačka društva dužna su plaćati porez na dobit po stopi od;

 • 10% ako su u poreznom razdoblju ostvareni prihodi do 7.500.000,00 kuna, ili
 • 18% ako su u poreznom razdoblju ostvareni prihodi jednaki ili veći od 7.500.000,01 kuna.

Za naknade (Porez na dobit po odbitku):

 • 15% osim za dividende i udjele u dobiti na koje se porez po odbitku plaća po stopi od 10%.
 • 10% na naknade za nastupe inozemnih izvođača kada naknadu isplaćuje tuzemni ili inozemni isplatitelj prema ugovoru s inozemnom osobom
 • 20 % na sve vrste usluga te spomenute naknade kada se plaćaju osobama koje imaju sjedište ili mjesto stvarne uprave, odnosno nadzora poslovanja u državama koje se nalaze na EU popisu nekooperativnih jurisdikcija u porezne svrhe, a s kojima RH ne primjenjuje ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

Detaljnije informacije dostupne na web stranicama Porezne uprave – Porez na dobit.

Nadležno tijelo: Porezna uprava prema sjedištu društva

3) Porez na dodanu vrijednost

Osnova za izračunavanje – Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20)

Porez se obračunava na isporuke dobara i usluga u tuzemstvu, uvoz, stjecanje dobara unutar EU u tuzemstvu, isporuku novih prijevoznih sredstava, korištenje poslovne imovine poreznog obveznika za njegove privatne potrebe ili potrebe zaposlenika i u dr. situacijama. Porezni obveznik je svaka osoba koja samostalno obavlja bilo koju gospodarsku djelatnost bez obzira na svrhu i rezultat obavljanja te djelatnosti.

Ovisno o vrsti robe, porez iznosi 5%, 13% i 25%.

Detaljnije dostupno na stranicama Porezne uprave – Porez na dodanu vrijednost.

Nadležno tijelo: Porezna uprava prema sjedištu društva

4) Članarina Hrvatskoj gospodarskoj komori

Osnova za izračunavanje – Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore od 12.01.2022.

I. skupina članica koje ne prelaze dva od sljedeća tri kriterija – 1) ukupna aktiva 7.500.000,00 kn, 2)
ukupni prihodi 15.000.000,00 kn, 3) broj zaposlenih do 50 djelatnika – oslobođeni plaćanja članarine.

II. skupina članica koje prelaze dva od tri kriterija za prvu skupinu, ali nikad ne prelaze dva od sljedeća
tri kriterija – 1) ukupna aktiva: 30.000.000,00 kn, 2) ukupni prihodi: 60.000.000,00 kn, 3) broj zaposlenih
do 250 djelatnika – 1.083,00 kn mjesečno.

III. skupinu čine članice koje prelaze dva od tri kriterija za II. skupinu –3.973,00 kn mjesečno.

Nadležno tijelo:Hrvatska gospodarska komora (Služba za financije i računovodstvo)

5) Spomenička renta

Osnova za izračunavanje – Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 66/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21)

Fizičke i pravne osobe, koje su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit skupa sa svojim poslovnim jedinicama, a koje obavljaju gospodarsku djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno – povijesne cjeline, obveznici su spomeničke rente.

Prva osnovica spomeničke rente je korisna površina poslovnog prostora koji se nalazi u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno – povijesne cjeline. Spomenička renta plaća se mjesečno od 1,00 do 4,00 kune po m2 korisne površine poslovnog prostora koji se nalazi u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno – povijesne cjeline.

Visinu spomeničke rente propisuje svojom odlukom Grad Zagreb, grad ili općina.

Druga osnovica po kojoj su obveznici dužni plaćati jesu djelatnosti kojima se osobe bave, a one se razvrstavaju s obzirom na podjelu prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti za koje je takva obveza propisana:

 • 46.35 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima,
 • 46.45 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom,
 • 47.26 Trgovina na malo duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama,
 • 61. Telekomunikacije (osim održavanja komunikacijske mreže i prijenosa radijskog i televizijskog programa),
 • 64.1 Novčarsko posredovanje,
 • 66.1 Pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga, osim osiguranja i mirovinskih fondova,
 • 92.00 Djelatnosti kockanja i klađenja.

Stopa je 0,05% od ukupnog prihoda ostvarenog obavljanjem navedenih djelatnosti.

Nadležno tijelo : Ministarstvo kulture, Porezna uprava – za obračun, nadzor i naplatu.

6) Članarina turističkoj zajednici

Osnova za izračunavanje – Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/19, 144/20)

Obveznici plaćanja članarine su pravne i fizičke osobe koje imaju svoje sjedište, prebivalište, podružnicu i slično, na području lokalne turističke zajednice a koje trajno ili sezonski ostvaruju prihod pružanjem ugostiteljskih usluga, usluga u turizmu ili obavljaju djelatnost koja ima korist od turizma odnosno na čije prihode turizam ima utjecaj.

U skladu s čl. 5. Zakona obveznici plaćanja članarine plaćaju članarinu po sljedećim stopama:

Prva skupina – 0,14212

Druga skupina – 0,11367

Treća skupina – 0,08527

Četvrta skupina – 0,02842

Peta skupina – 0,01705

Nadležno tijelo : Ministarstvo turizma i sporta, Porezna uprava – za obračun, nadzor i naplatu.

7) Naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma

Osnova za izračunavanje – Zakon o šumama (NN 68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 145/20)

Obveznici plaćanja naknade su pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit te fizičke osobe koje su obveznici poreza na dohodak, a u RH obavljaju registriranu djelatnost i ostvaruju ukupni godišnji prihod ili primitak veći od 7.500.000,00 kuna.

Naknada se plaća u visini od 0,024 % od ukupnog prihoda ili ukupnog primitka tromjesečno i po završnom računu.

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede

8) Naknada za izdavanje certifikata potrebnih za korištenje servisa e-Račun

Osnova za reguliranje – Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ (NN 62/17).

Preduvjet za izdavanje bilo kojeg digitalnog certifikata je registracija u Fina PKI sustav.

Jednokratna registracija poslovnog subjekta u PKI sustav naplaćuje se u iznosu od 80,00 kn + PDV. Navedena naknada plaća se samo prilikom prvog izdavanja certifikata za poslovni subjekt.

Mjesečni iznos naknade za korištenje certifikata jest 50,00 kuna + PDV.

Više informacija je dostupno na stranicama FINA-e.

Nadležno tijelo: Financijska agencija, Odjel za e-račun

9) HRT pristojba

Osnova za izračunavanje – Odluka o utvrđivanju visine mjesečne pristojbe koja se plaća HRT za 2022. godinu te povlasticama za određene kategorije obveznika plaćanja.

Iznos od 80,00 kn mjesečno za svaki prijamnik.

Nadležno tijelo: Hrvatska radiotelevizija

10) Naknada za korištenje zaštićenih autorskih prava

Osnova za izračunavanje – Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 111/21)

Pružatelji usluga na teritoriju RH koji u okviru svojih djelatnosti javno koriste glazbena autorska djela / izvedbe umjetnika izvođača i dr. moraju prije započinjanja svojih aktivnosti zatražiti odobrenje za korištenje ovih predmeta zaštite, jer takvo korištenje podliježe plaćanju odgovarajuće naknade za nositelje prava, sukladno ZAPSP-u. Zahtjev se podnosi odgovarajućoj udruzi za kolektivno ostvarivanje prava.

Nadležno tijelo: Služba zaštite autorskih muzičkih prava (ZAMP) Hrvatskog društva skladatelja (HDS) i dr. udruge.

11) Naknada za slučaj nezapošljavanja osoba s invaliditetom

Osnova za izračunavanje – Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20)

U slučaju ako poduzeće ne zapošljava osobu s invaliditetom, a prema Zakonu je dužno s obzirom da zapošljava 20 i > zaposlenika, obvezno je zbog neispunjavanja kvotnog zapošljavanja uplaćivati novčanu naknadu u korist uplatnog računa propisanog provedbenim propisom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, doprinosa za obvezna osiguranja te prihoda za financiranje drugih javnih potreba.

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

12) Trošak provođenja zdravstvenog odgoja i zdravstvenog nadzora nad kliconošama, zaposlenim i drugim osobama

Osnova za provođenje – Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, čl. 26, čl. 37 (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20, 142/21)

Zakon izričito propisuje koji poduzetnici su dužni povremeno provoditi zdravstveni odgoj osoba odnosno zdravstveni nadzor, a između ostaloga tu su poduzetnici koji se bave ugostiteljskom djelatnošću, proizvodnjom i prometom kozmetičkih proizvoda, frizerski, kozmetički saloni i dr.

Nadležno tijelo: Ministarstvo zdravstva

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.