Izdavanje rješenja za oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta/cestarine

E-POSTUPAK za izdavanje rješenja za oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta/cestarine:

  • Obrazac se ispuni i vlastoručno potpiše
  • Obrazac se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati pristojbe na račun – sve u skeniranom PDF obliku
  • Rješenje za oslobađanje plaćanja godišnje naknade/cestarine može se na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva.
  • Nakon dobivanja rješenja ostvaruje se pravo na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta u jednoj kalendarskoj godini (prilaganjem rješenja kod registracije vozila odnosno ovjeravanja produljenja valjanosti prometne dozvole) te pravo na smart karticu (oslobađanje plaćanja cestarine) za jedan osobni automobil koji osoba s tjelesnim oštećenjem ima u svom vlasništvu ili koji koristi na temelju ugovora o leasingu.

OBRAZAC Zahtjev za izdavanje rješenja za oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i oslobađanje plaćanja cestarine za besplatno korištenje autocesta i objekata s naplatom  

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: OSTO.prava@mmpi.hr

s naslovom: e-zahtjev – Jedinstvena kontaktna točka

Potrebni dokumenti:

  • Prometna dozvola (iznimno, ako je zahtjev podnesen prije registracije, osoba s invaliditetom prilaže dokaz o vlasništvu osobnog automobila)
  • Rješenje nadležnog tijela iz kojeg je vidljiv postotak tjelesnog oštećenja odnosno postotak invalidnosti (rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili rješenje nadležnog tijela po propisima o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ili rješenje nadležnog tijela po propisima o posebnoj zaštiti vojnih invalida i civilnih invalida rata)

Ukoliko se iz rješenja nadležnog tijela ne može nedvojbeno utvrditi da se radi o tjelesnom oštećenju na temelju kojeg se ostvaruje pravo na  oslobađanje naknade od plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta/cestarine, prilaže se:

  • Nalaz i mišljenje ovlaštenog vještaka Hrvatskog zavoda za mirovinskog osiguranje ili
  • Nalaz i mišljenje drugostupanjskog liječničkog povjerenstva nadležnog za davanje nalaza i mišljenja po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ili po Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata odnosno drugim propisima

Naknada

nema

Nadležno postupovno tijelo:

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Prisavlje 14, 10 000 Zagreb

+385 (0)1/6169 445

OSTO.prava@mmpi.hr

Propisi:

Zakon o cestama („Narodne novine“, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14)

Pravilnik o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine („Narodne novine“, broj 84/11)

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv rješenja kojim se ostvaruje pravo na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.