Izobrazba osoba ovlaštenih za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redovite preglede sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi

PROVOĐENJE PROGRAMA IZOBRAZBE

Uvjeti za obavljanje djelatnosti:

Program stručnog osposobljavanja Modul 1 i Modul 2, provjeru znanja stručne osposobljenosti i obvezno usavršavanje ovlaštenih osoba (program izobrazbe) provode pravne osobe koje za to imaju suglasnost Ministarstva.

Suglasnost za provedbu programa izobrazbe daje se pravnoj osobi koja:

 1. Zapošljava ili na drugi način osigurava stručne osobe koje će voditi izobrazbu i provjeru znanja ovlaštenih osoba
 2. raspolaže prostorom za provedbu programa izobrazbe
 3. raspolaže potrebnom tehničkom opremljenosti za provedbu programa izobrazbe
 4. ima potrebnu administraciju za vođenje evidencija i obavljanje drugih administrativnih poslova.

Stručne osobe su osobe koje:

 1. imaju završen diplomski sveučilišni studij arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke ili specijalistički diplomski stručni studij tehničke struke i koja je tijekom studija stekla najmanje 300 ECTS bodova,
 2. imaju najmanje deset godina radnog iskustva u struci i trajno rade na pripremi ili primjeni tehničke regulative iz područja energetske učinkovitosti koja je predmet programa izobrazbe i
 3. priznati su stručnjaci iz područja programa izobrazbe.

Potrebni dokumenti za nositelja Programa izobrazbe:

– preslike diploma stručnih osoba koje će provoditi Program izobrazbe,

– životopisi stručnih osoba koje će provoditi Program izobrazbe,

– detaljno razrađeni Program osposobljavanja i Program usavršavanja s planiranom satnicom prema Prilozima 4A, 4B i 4C Pravilnika,

– sadržaj i način provođenja provjere znanja polaznika Programa osposobljavanja,

– dokaz o vlasništvu, najmu ili pravu korištenja potrebnog prostora za provođenje Programa,

– preslike ugovora o radu na neodređeno vrijeme – administrativne osobe i pojedinih predavača na Programu izobrazbe,

– uvjerenja o nekažnjavanju za pravnu osobu i odgovornu osobu u pravnoj osobi, izdana od nadležnih Općinskih sudova,

– preslike ugovora o djelu predavača na Programu izobrazbe koji nisu zaposleni kod nositelja Programa izobrazbe,

– dokaz o uplaćenoj pristojbi

Naknada

35 HRK upravna pristojba za podnošenje zahtjeva za dodjelu suglasnosti za provođenje Programa izobrazbe

E-POSTUPAK za ishođenje odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti

 • Obrazac se ispuni i vlastoručno potpiše
 • Obrazac se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati pristojbe na račun – sve u skeniram PDF obliku
 • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
 • Odobrenje/rješenje za obavljanje djelatnosti može na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva.
 • Nakon dobivanja odobrenja možete započeti obavljati uslužnu djelatnost.

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA DAVANJE SUGLASNOSTI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA IZOBRAZBE

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: zahtjevi.energcert@mgipu.hr

s naslovom: e-zahtjev – Jedinstvena kontaktna točka

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Ulica Republike Austrije 20, Zagreb

+385 (0) 1 3782-444

zahtjevi.energcert@mgipu.hr

Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17)

Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi („Narodne novine“ broj  73/15., 133/15.)

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Rješenje o davanju suglasnosti za provođenje Programa izobrazbe

Pravni lijekovi

Protiv rješenja žalba nije dopuštena, ali može se pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.