Prekogranično pružanje usluga – stalni sudski vještaci

U Hrvatskoj djelatnost stalnih sudskih vještaka je regulirana profesija u smislu Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15). U skladu s odredbama navedenog Zakona provodi se postupak priznavanja reguliranih profesija i inozemnih stručnih kvalifikacija državljana država članica Europske unije, država potpisnica EGP-a te trećih zemalja.

Nadležno tijelo koje provodi postupak  je Ministarstvo pravosuđa. Pristup reguliranoj profesiji i bavljenje tom profesijom odobrava se pod istim uvjetima koji se primjenjuju na državljane Republike Hrvatske.

Fizička osoba može usluge regulirane profesije pružati na privremenoj i povremenoj osnovi, a prije početka obavljanja regulirane profesije potrebno je Ministarstvu pravosuđa podnijeti izjavu u pisanom obliku.

Navedena izjava podnosi se prije početka prvog pružanja usluga u Republici Hrvatskoj, a uključuje osobne podatke i podatke o pojedinostima svakoga osiguranja ili bilo kojeg drugog sredstva osobne ili kolektivne zaštite s obzirom na profesionalnu odgovornost te se podnosi za svaku godinu u kojoj osoba namjerava privremeno ili povremeno pružati usluge u Republici Hrvatskoj.

Prije početka prvog pružanja usluga potrebno izjavi je priložiti sljedeće dokumente:

 1. a) dokaz o državljanstvu
 2. b) potvrdu kojom se potvrđuje da je osoba poslovno nastanjena u državi članici poslovnog nastana za bavljenje profesijom, odnosno djelatnostima o kojima je riječ i da u trenutku izdavanja potvrde nema, čak ni privremeno, zabranu obavljanja profesije, odnosno djelatnosti
 3. c) dokaz o stručnim kvalifikacijama
 4. d) bilo koji dokaz da je osoba obavljala profesiju o kojoj je riječ najmanje godinu dana tijekom zadnjih deset godina, u slučaju da profesija, stručno osposobljavanje i usavršavanje za tu profesiju nisu regulirani u državi članici poslovnog nastana
 5. e) dokaz o nekažnjavanju, odnosno dokaz da nije bilo privremenog ili trajnog oduzimanja prava na obavljanje profesije, u slučajevima profesija iz sigurnosnog sektora, zdravstvenog sektora i za profesije povezane s obrazovanjem maloljetnih osoba, uključujući i brigu o djeci i predškolsko obrazovanje, kada to Republika Hrvatska traži za svoje državljane
 6. f) odgovarajući dokaz da osoba posjeduje potrebnu razinu znanja hrvatskog jezika za potrebe obavljanja profesije u Republici Hrvatskoj, u slučaju profesija koje mogu imati posljedice za javno zdravlje i sigurnost primatelja usluga sukladno članku 10. ovoga Zakona

Odobrenje za pristup reguliranoj profesiji daje se u obliku rješenja.

E-POSTUPAK za ishođenje odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti

 • Obrazac se ispuni i vlastoručno potpiše
 • Obrazac se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati pristojbe na račun – sve u skeniram PDF obliku
 • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
 • Odobrenje/rješenje za obavljanje djelatnosti može na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva.
 • Nakon dobivanja odobrenja možete započeti obavljati uslužnu djelatnost.

OBRAZAC UPLATE IZ INOZEMSTVA NA RAČUN MINISTARSTVA FINANCIJA KOD HRVATSKE NARODNE BANKE

OBRAZAC REGULIRANE PROFESIJE

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: lpetrovic@pravosudje.hr

s naslovom: e-zahtjev – Jedinstvena kontaktna točka

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.