Sportski treneri, sportski učitelji (instruktori) i voditelji

Prva opcija – SLOBODA PREKOGRANIČNOG PRUŽANJA USLUGA

Ukoliko već imate registraciju poslovnog nastana u drugoj državi EU-a/EGP-a, omogućena vam je sloboda pružanja usluga na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije poslovnog nastana u Hrvatskoj te čekanja prethodne provjere.

U tom slučaju, šalje se e-izjava Jedinstvenoj kontaktnoj točki ili izravno na kvalifikacije-sport@mints.hr, uz fotografiranu ili skeniranu dostavu sljedećih podataka, odnosno dokumentacije (uz potpis bez pečata):

  • Obrazac 1 – Izjava o prvom pružanju usluge na privremenoj i povremenoj osnovi ili
  • Obrazac 2 – Izjava o godišnjoj obnovi usluga na privremenoj i povremenoj osnovi
  • dokaz državljanstvu
  • EU potvrda odnosno potvrda za obavljanje profesije za koju podnosi izjavu i da u trenutku podnošenja izjave nema, čak ni privremeno, zabranu obavljanja profesije za koju je podnio izjavu, podnosi se u neovjerenoj preslici
  • dokaz o stručnoj kvalifikaciji (u ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik sačinjenom od ovlaštenog stalnog sudskog tumača, podnosi se u neovjerenoj preslici)
  • dokaz da je podnositelj izjave obavljao profesiju za koju podnosi izjavu najmanje godinu dana tijekom posljednjih deset godina, u slučaju da ta profesija u državi članici poslovnog nastana nije regulirana (podnosi se u neovjerenoj preslici)

Druga opcija – SLOBODA POSLOVNOG NASTANA


Priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja sporta

Zahtjev za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja sporta u svrhu ostvarivanja prava poslovnog nastana podnosi se na kvalifikacije-sport@mints.hr te se pritom dostavlja sljedeća dokumentacija prema automatskom ili općem sustavu:

  • Obrazac 3 – zahtjev za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija u svrhu ostvarivanja prava na poslovni nastan
  • dokaz o državljanstvu
  • dokaz o formalnoj osposobljenosti ili drugi dokaz o završenom formalnom obrazovanju i/ili dokaz o stručnoj kvalifikaciji (podnosi se u ovjerenoj preslici i ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik sačinjenom od ovlaštenog stalnog sudskog tumača)
  • dokaz da u trenutku podnošenja zahtjeva nema zabranu obavljanja profesije za koju je podnio prijavu (u ovjerenoj preslici i ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik sačinjenom od ovlaštenog stalnog sudskog tumača)

Naknade

200 HRK za troškove rada Povjerenstva za usporedbu stručnih kvalifikacija koje daje mišljenje na stručne kvalifikacije na osnovu izvršene usporedbe između obrazovanja, stručnog usavršavanja, osposobljavanja i načina obavljanja profesije u državi u kojoj je stručna kvalifikacija stečena i uvjeta u Republici Hrvatskoj (jednom izvršena usporedba vrijedi za sve istovjetne stručne kvalifikacije).


Prijava

kvalifikacije-sport@mints.hr (za slanje fotografirane ili skenirane dokumentacije; uz potpis i bez pečata)

Trebate li bilo kakvu podršku? Obratite nam se na jednom mjestu.


Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo turizma i sporta

Prisavlje 14, 10000 Zagreb

+385 1 6042 955

kvalifikacije-sport@mints.hr

Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja športa (NN 49/17)


Odobrenje

Rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije iz područja sporta.

Rok ishođenja: 90 dana


Pravni lijekovi

Protiv rješenja nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor tužbom kod nadležnog Upravnog suda u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.


Datum zadnjeg ažuriranja: 22. prosinca 2021.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.