Upis broda u upisnike brodova

U upisnik brodova može se upisati:

 1. a) brod koji je u cjelini ili djelomično u vlasništvu državljana Republike Hrvatske,
 2. b) brod koji je u cjelini ili djelomično u vlasništvu državljana države članice Europske unije ako je kompanija ili brodar broda hrvatska pravna osoba,
 3. c) brod koji je u cjelini ili djelomično u vlasništvu pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj,
 4. d) brod koji je u cjelini ili djelomično u vlasništvu pravne osobe sa sjedištem u državi članici Europske unije ako je kompanija ili brodar broda pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj,
 5. e) brod koji je u cjelini ili djelomično u vlasništvu državljana države članice Europske unije ili pravne osobe osnovane sukladno propisima države članice Europske unije i sa sjedištem u državi članici Europske unije, pod uvjetom da je brod upravljan iz podružnice u Republici Hrvatskoj,
 6. f) brod koji je u vlasništvu strane fizičke osobe sa sjedištem izvan Republike Hrvatske ili izvan države članice Europske unije ako je kompanija ili brodar broda pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj,
 7. g) brod koji je u vlasništvu strane pravne osobe sa sjedištem izvan Republike Hrvatske ili izvan države članice Europske unije ako je kompanija ili brodar broda pravna osoba sa sjedištem u državi članici Europske unije, a ta kompanija ili brodar ima podružnicu u Republici Hrvatskoj,
 8. h) brod koji je u vlasništvu strane pravne osobe sa sjedištem izvan Republike Hrvatske i izvan druge države članice Europske unije odnosno Europskog gospodarskog prostora ako je ta strana pravna osoba brodovlasničko trgovačko društvo ovisno o pravnoj osobi sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja je porezni obveznik poreza po tonaži.

U slučajevima iz točki b), d), f), g) i h) sa zahtjevom kompanije ili brodara mora se suglasiti vlasnik broda.

Obrazac prijave za prvi upis broda

Obrazac prijave za prvi upis broda moguće je preuzeti sa ove web-stranice, pod nazivom „Prijava za prvi upis u upisnik broda Republike Hrvatske“.

Kojoj se lučkoj kapetaniji podnosi prijava za prvi upis broda? U upisnik koje lučke kapetanije se brod može upisati?

 1. Za upis broda koji je u cjelini u vlasništvu fizičke ili pravne osobe s prebivalištem, odnosno sjedištem u Republici Hrvatskoj, nadležne su lučke kapetanije u Puli, Rijeci, Senju, Zadru, Šibeniku, Splitu, Pločama i Dubrovniku, prema prebivalištu odnosno sjedištu vlasnika broda.
 2. Za upis broda koji je u cjelini ili dijelom u vlasništvu strane fizičke ili pravne osobe ili osobe bez državljanstva ili državljanina Republike Hrvatske s prebivalištem u inozemstvu, a brodar ili kompanija je hrvatska fizička ili pravna osoba s prebivalištem, odnosno sjedištem u Republici Hrvatskoj, nadležna je lučka kapetanija prema prebivalištu, odnosno sjedištu brodara odnosno kompanije.
 3. Za upis broda čiji vlasnik, brodar ili kompanija nema prebivalište odnosno sjedište na području lučke kapetanije, nadležna je lučka kapetanija iz točke 1. kojoj je podnesena prijava za prvi upis broda.

Nadležna tijela – kontakti

Kontakt podatke lučkih kapetanija kao nadležnih tijela, moguće je pronaći na ovoj web-stranici. Dodatne kontakt podatke moguće je pronaći i na ovoj web-stranici.

Vrste upisnika brodova

Za pomorske brodove postoje sljedeći upisnici brodova: upisnik trgovačkih brodova, upisnik ribarskih brodova, upisnik javnih brodova. Za brodove u gradnji postoji upisnik brodova u gradnji.

Potrebni dokumenti

Uz prijavu za prvi upis broda potrebno je priložiti slijedeće:

 1. Isprava koja je pravni temelj za upis prava vlasništva na brodu ( ugovor o kupoprodaji)
 2. Isprava kojom se dokazuje da je osoba koja zahtjeva upis prava vlasništva na svoje ime hrvatski državljanin ili hrvatska pravna osoba ( izvadak iz sudskog registra)
 3. (Ako osoba koja zahtjeva upis prava vlasništva na svoje ime nije hrvatski državljanin ili hrvatska pravna osoba), isprave iz kojih je vidljivo da je udovoljeno uvjetima za upis broda u upisnik brodova odnosno isprave iz kojih se dokazuje pravo da brod bude upisan u hrvatski upisnik brodova (čl. 315. st. 1. t. 2. i čl. 315. st. 3. u vezi sa čl. 187. Pomorskog zakonika)
 4. Izvadak/ci iz obrtnog registra (ako je kompanija ili brodar ili osoba koja zahtjeva upis prava vlasništva na svoje ime obrtnik)
 5. Potvrda o tehničkim podacima broda radi njegova upisa u upisnik, s potvrdom da je brod tehnički prihvatljiv za upis u hrvatski upisnik
 6. Dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra na plovilu (ovu dozvolu potrebno je pribaviti od Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM))
 7. Potvrda tijela koje vodi strani upisnik brodova da je brod brisan iz tog upisnika (ako se brod prenosi iz stranog upisnika u hrvatski upisnik brodova)
 8. Pisana izjava vlasnika broda da prenosi odgovornost za upravljanje brodom na kompaniju (ako vlasnik broda nije i kompanija)
 9. Povlastica za ribolov (za brodove koji se upisuju u upisnik ribarskih brodova)
 10. Rješenje o određivanju imena broda
 11. Propisano ovjerena punomoć za zastupanje (kada se prijava podnosi preko opunomoćenika)
 12. Propisano ovjerena punomoć za primanje pismena (po potrebi, ali obavezno u slučaju kad se osoba po čijem je zahtjevu pokrenut postupak nalazi u inozemstvu, a u Republici Hrvatskoj nema osobu ovlaštenu za zastupanje)

Naknade

Troškovi povezani sa postupkom prvog upisa:

 • Upravne pristojbe – načelno 35,00 kn
 • 20,00 kn naknade za izdavanje upisnog lista (naznačeni iznos treba uplatiti u gotovini u lučkoj kapetaniji kojoj se podnosi prijava)

Ako brod plovi ili boravi u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, potrebno je platiti naknadu za uporabu objekata sigurnosti plovidbe koja je prihod trgovačkog društva Plovput d.o.o.

E-postupak upisa u upisnik brodova

 • Odgovarajući obrazac prijave / prijedloga / zahtjeva (podnesak) se ispuni i vlastoručno potpiše (po potrebi se stavlja i pečat).
 • Podnesak se pošalje na e-mail nadležne lučke kapetanije, zajedno sa potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati pristojbe na račun – sve u skeniram PDF obliku.
 • Isprave na temelju kojih se obavljaju upisi u list B i list C moraju se priložiti u izvorniku, a ostale isprave mogu se priložiti i u ovjerenom prijepisu. Zbog toga te isprave nije moguće skenirati i poslati e-mailom nego je iste nadležnoj lučkoj kapetaniji potrebno dostaviti poštom ili neposredno i to istodobno sa slanjem obrasca i ostale dokumentacije na mail nadležne lučke kapetanije.
 • Ako se upravne pristojbe plaćaju preko državnih biljega, iste je potrebno zalijepiti na podnesku te u tom slučaju podnesak nije moguće poslati e-mailom nego je isti nadležnoj lučkoj kapetaniji potrebno dostaviti poštom ili neposredno.
 • Ako se zahtjevu iz podneska može udovoljiti, Lučka kapetanija donosi rješenje kojim se dopušta upis u odgovarajući upisnik brodova. Ako je riječ o prvom upisu broda, uz rješenje se izdaju upisni list i uvjerenje o najmanjem broju članova posade. Ako je riječ o prvom upisu ribarskog broda, rješenjem o upisu određuje se i oznaka ribarskog broda.
 • Rok za donošenje rješenja je načelno 30 a izuzetno 60 dana od dana podnošenja urednog podneska.

Ime i luka upisa

Rješenje o imenu broda, na temelju zahtjeva stranke, donosi lučka kapetanija nadležna za upis broda u odgovarajući upisnik brodova. Obrazac zahtjeva za određivanje imena možete preuzeti sa ove web-stranice, pod nazivom „Zahtjev za određivanje imena“.

Ime, oznaka (ako je riječ o ribarskom brodu) i luka upisa mora biti čitljivo ispisana velikim slovima, latiničnim i tehničkim pismom, bojom koja se vidljivo razlikuje od boje kojom je brod obojen. Visina znakova kojima je ispisano ime, oznaka i luka upisa mora biti u skladu s veličinom broda, a iznosi najmanje 20 centimetara. Sastavni dijelovi oznake moraju biti odvojeni najmanje 10 cm.

Upis promjena

U slučaju promjene podataka koji su upisani u upisniku brodova, potrebno je u roku od 30 dana od dana promjene nadležnoj lučkoj kapetaniji podnijeti prijavu (prijedlog) za upis promjene podataka. Ako je riječ o okolnostima zbog kojih se brod treba brisati iz upisnika brodova, pogledajte poglavlje „Brisanje broda“.

Obrazac prijave (prijedloga) za upis promjene podataka moguće je preuzeti sa ove web-stranice, pod nazivom „Prijedlog za upis podataka broda ili jahte“.

Upis hipoteke

Hipoteka na brodu može nastati ugovorom (ugovorna hipoteka) ili sudskom odlukom (prisilna sudska hipoteka). Ugovor o hipoteci može sadržavati sporazum stranaka o vrijednosti broda, te o najnižoj prodajnoj cijeni.

Privremeni upis broda

Privremeni upisni list izdaje se brodu nabavljenom u inozemstvu koji još nema upisni list te brodu koji je u inozemstvu, a izgubljen mu je upisni list. Brod koji još nije upisan u hrvatski upisnik brodova stječe privremenim upisnim listom hrvatsku državnu pripadnost i pravo i dužnost vijati zastavu Republike Hrvatske. Privremeni upisni list važi najdulje tri mjeseca od njegova izdavanja, ali njegovo važenje prestaje i prije i to u trenutku kad brod stigne u prvu hrvatsku luku.

Privremeni upisni list izdaje nadležna lučka kapetanija ili diplomatsko ili konzularno predstavništvo Republike Hrvatske.

Brisanje broda

Brod se briše iz upisnika brodova:

 1. ako je propao ili se pretpostavlja da je propao,
 2. ako više ne udovoljava uvjetima za upis u upisnik brodova,
 3. ako se povuče iz plovidbe,
 4. ako se upiše u drugi hrvatski upisnik brodova,
 5. ako to iznimno rješenjem dopusti Ministarstvo,
 6. na zahtjev vlasnika broda, ako se ne radi o obveznom brisanju broda,
 7. ako se upiše u hrvatski upisnik jahti.

Vlasnik broda dužan je u roku od 15 dana od dana nastanka okolnosti iz točaka 1., 2. i 3. podnijeti lučkoj kapetaniji prijavu za brisanje broda iz upisnika brodova.

Obrazac je prijave za brisanje broda moguće je preuzeti sa ove web-stranice, pod nazivom „Prijava za brisanje broda ili jahte“.

Pravni lijekovi

Protiv rješenja lučke kapetanije u predmetima upisa u upisnik brodova može se izjaviti žalba Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture u Zagrebu u roku od 15 odnosno 30 dana od dana dostave rješenja; 15 dana ako je rješenje dostavljeno stranci u Republici Hrvatskoj, odnosno 30 dana ako je rješenje dostavljeno stranci u inozemstvu. Žalba se predaje u pisanom obliku neposredno ili putem preporučene pošte nadležnoj lučkoj kapetaniji, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik. Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za sve stranke i drugostupanjsko tijelo, te podliježe plaćanju upravne pristojbe u iznosu od 70,00 kuna.

Propisi

 • Pomorski zakonik (NN 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15)
 • Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09)
 • Pravilnik o načinu vođenja i podacima koji se unose u upisnike pomorskih objekata, vođenju postupka EOP upisa, obrascima te nadležnosti lučkih kapetanija za upis (NN 124/15)
 • Pravilnik o načinu, uvjetima i postupku određivanja, označavanja i vođenja evidencije imena i oznaka pomorskih objekata (NN 124/15)
 • Pravilnik o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu koji moraju imati pomorski brodovi, plutajući objekti i nepomični odobalni objekti (NN 63/07, 76/11, 46/13, 104/15, 31/16, 83/16)
 • Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova (Radiooprema NN 54/15, Pregrađivanje NN 54/15, Prijevoz tereta NN 54/15, Pomorska oprema NN 152/2014, Sredstva za signalizaciju NN 118/2014, itd.)
 • Pravilnik o naknadi za uporabu objekata sigurnosti plovidbe (NN 138/15)

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.