Upis brodice u očevidnik brodica

U očevidnik brodica:

 1. mora se upisati brodica duljine veće od 2,5 metra ili brodica s ukupnom snagom porivnih strojeva većom od 5 kW, koja je u cjelini u vlasništvu fizičke ili pravne osobe s prebivalištem odnosno sjedištem u Republici Hrvatskoj
 2. može se upisati brodica duljine veće od 2,5 metra ili brodica s ukupnom snagom porivnih strojeva većom od 5 kW koja je u cjelini ili dijelom u vlasništvu strane fizičke ili pravne osobe ili osobe bez državljanstva ili državljanina Republike Hrvatske koji nema prebivalište u Republici Hrvatskoj ako brodica pretežno boravi u moru Republike Hrvatske

Vlasnik brodice iz točke 2. koji se nalazi u inozemstvu, a nema u Republici Hrvatskoj osobu ovlaštenu za zastupanje, dužan je odrediti opunomoćenika za primanje pismena s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.

Obrazac zahtjeva za prvi upis brodice

Obrazac zahtjeva za prvi upis brodice u očevidnik brodica moguće je preuzeti sa ove web-stranice, pod nazivom „Zahtjev za prvi upis brodice u očevidnik brodica“.

Kome se podnosi zahtjev za prvi upis brodice? Gdje se brodica upisuje?

Zahtjev za prvi upis brodice se podnosi lučkoj kapetaniji ili ispostavi u čiji se očevidnik brodica može upisati brodica;

 • Brodica se upisuje u evidenciju brodica (očevidnik) koju vodi lučka kapetanija, odnosno ispostava lučke kapetanije na čijem je području prebivalište, odnosno sjedište fizičke ili pravne osobe vlasnika brodice.
 • Iznimno se brodica može upisati u očevidnik brodica lučke kapetanije, odnosno ispostave lučke kapetanije na čijem se području brodica stalno ili pretežno zadržava ili plovi.

Nadležna tijela – kontakti

Kontakt podatke lučkih kapetanija i ispostava kao nadležnih tijela, moguće je pronaći na ovoj web-stranici. Dodatne kontakt podatke moguće je pronaći i na ovoj web-stranici.

Vrste očevidnika brodica

U Republici Hrvatskoj postoje slijedeći očevidnici brodica: očevidnik brodica za osobne potrebe, očevidnik brodica za gospodarske namjene i očevidnik javnih brodica.

Potrebni dokumenti

Uz zahtjev za prvi upis brodice potrebno je priložiti slijedeće:

 1. Isprava koja je pravni temelj za upis prava vlasništva na brodici i isprava kojom se dokazuje vlasništvo porivnog uređaja ( ugovor o kupoprodaji, račun o kupnji, rješenje o nasljeđivanju i dr.)
 2. Isprava kojom se dokazuje da je brodica brisana iz stranog upisnika brodica (ako je brodica bila upisana u strani upisnik brodica)
 3. Isprava kojom se dokazuje nosivost brodice za gospodarsku namjenu
 4. Svjedodžba o gradnji ili Potvrda o gradnji ili Deklaracija o sukladnosti izdana sukladno Direktivi EU 94/25 EC
 5. Dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra na plovilu ukoliko je brodica opremljena radijskom postajom (ovu dozvolu potrebno je pribaviti od Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM))
 6. Polica o osiguranju obvezne odgovornosti za neimovinske štete (ako je ukupna snaga porivnih uređaja veća od 15 kW)
 7. Osobna iskaznica
 8. Izvadak iz registra trgovačkih društava za pravnu osobu, odnosno obrtnog registra za fizičku osobu-obrtnika
 9. Propisano ovjerena punomoć za zastupanje (kada se zahtjev podnosi preko opunomoćenika)
 10. Propisano ovjerena punomoć za primanje pismena (po potrebi, ali obavezno kad se osoba po čijem je zahtjevu pokrenut postupak nalazi u inozemstvu, a nema u Republici Hrvatskoj osobu ovlaštenu za zastupanje. Također se napominje da je vlasnik brodice koja je u cjelini ili dijelom u vlasništvu strane fizičke ili pravne osobe ili osobe bez državljanstva ili državljanina Republike Hrvatske koji nema prebivalište u Republici Hrvatskoj, koji se nalazi u inozemstvu, a nema u Republici Hrvatskoj osobu ovlaštenu za zastupanje, dužan odrediti opunomoćenika za primanje pismena s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.)

Isprave koje se prilažu zahtjevu za upis u očevidnik brodica prilažu se u izvorniku, ovjerenom prijepisu ili ovjerenoj preslici. Ako je isprava napisana na stranom jeziku, zahtjevu se mora priložiti ovjereni prijevod isprave.

Naknade

Troškovi povezani sa postupkom prvog upisa:

 • Upravne pristojbe – načelno 35,00 kn
 • 20,00 kn naknade za izdavanje dozvole za plovidbu brodice (za detalje o načinu uplate ovog iznosa potrebno je kontaktirati lučku kapetaniju odnosno ispostavu kojoj se podnosi zahtjev za prvi upis)
 • naknada za osnovni pregled i po potrebi naknada za baždarenje (za detalje o načinu uplate ovih iznosa potrebno je kontaktirati lučku kapetaniju odnosno ispostavu kojoj se podnosi zahtjev za prvi upis)
 • Ostali troškovi – npr. trošak prijevoda, ovjere javnog bilježnika i/ili apostille, trošak izdavanja potvrde o brisanju i sl.

Nakon upisa u očevidnik brodica, svake je godine potrebno plaćati:

 • naknadu za upotrebu pomorskog dobra (bez obzira da li se pomorsko dobro upotrebljava ili ne).
 • naknadu za sigurnost plovidbe (osim ako se nedvojbeno dokaže da se niti jedan dan u godini na koju se odnosi naknada brodicom nije plovilo niti boravilo u unutarnjim morskim vodama ili teritorijalnom moru RH)

Dodatne informacije o ovim naknadama moguće je pronaći u slijedećim pravnim izvorima:

 • Naredba o visini naknade za upotrebu pomorskog dobra (NN 116/16)
 • Pravilnik o naknadi za sigurnosti plovidbe (NN 116/16)
 • Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16)
 • Pomorski zakonik (NN 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15)

Razni dodatni troškovi:

 • pristojba za vez, troškovi redovnih/izvanrednih pregleda, porez na plovila, osiguranje i sl.

E-postupak upisa u očevidnik brodica

 • Zahtjev (podnesak) se ispuni i vlastoručno potpiše (po potrebi se stavlja i pečat).
 • Podnesak se pošalje na e-mail nadležne lučke kapetanije odnosno ispostave, zajedno sa potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati pristojbe na račun – sve u skeniram PDF obliku.
 • Ako se upravne pristojbe plaćaju preko državnih biljega, iste je potrebno zalijepiti na podnesku te u tom slučaju podnesak nije moguće poslati e-mailom nego je isti nadležnoj lučkoj kapetaniji odnosno ispostave potrebno dostaviti poštom ili neposredno.
 • Ako se zahtjevu iz podneska može udovoljiti, Lučka kapetanija odnosno ispostave donosi rješenje kojim se dopušta upis u očevidnik brodica. Ako je riječ o prvom upisu brodice, uz rješenje se izdaje i dozvola za plovidbu brodice.
 • Rok za donošenje rješenja je načelno 30 a izuzetno 60 dana od dana podnošenja urednog podneska.

Oznaka i ime brodice

Nakon upisa u očevidnik brodica, lučka će kapetanija odnosno ispostava odrediti oznaku brodice.

Oznaka brodice mora biti ispisana na obje strane slobodnog boka pramčanog dijela brodice ili, ako je to preglednije, na vidljivom mjestu s obje strane nadgrađa, odnosno za glisere na sredini boka. Veličina slova i brojeva iz oznake brodice mora iznositi najmanje 10 cm, te mora biti u razmjeru s veličinom brodice.

Uz obveznu oznaku, brodica može imati i ime, koje određuje vlasnik.

Upis promjena

U slučaju promjene podataka koji su upisani u očevidniku brodica, potrebno je u roku od 30 dana od dana promjene nadležnoj lučkoj kapetaniji odnosno ispostavi podnijeti zahtjev za upis promjene podataka. Ako je riječ o okolnostima zbog kojih se brodica treba brisati iz očevidnika brodica, pogledajte poglavlje „Brisanje brodice“.

U slučaju promjene prava vlasništva brodice, novi je vlasnik brodice dužan u roku od 30 dana od dana stjecanja prava vlasništva zatražiti promjenu podataka u očevidniku brodica. Ukoliko novi vlasnik tako ne postupi, raniji vlasnik brodice ovlašten je podnijeti zahtjev za brisanje brodice iz očevidnika brodica.

Obrasce raznovrsnih zahtjeva povezanim sa brodicama moguće je preuzeti sa ove web-stranice.

Upis hipoteke

U list C uloška očevidnika brodica upisuju se stvarna prava kojima je brodica ili njezin dio opterećen, te prava stečena na tim pravima, zakup brodice, pravo prvokupa, te druga ograničenja raspolaganja brodicom kojima je podvrgnut vlasnik brodice, zabrane opterećivanja i otuđivanja, te sve zabilježbe za koje nije izričito određeno da se upisuju u drugi list uloška.

Upis u list C provodi se temeljem rješenja nadležne lučke kapetanije (ne ispostave).

Privremeno odobrenje za plovidbu

Lučka kapetanija ili ispostava može na zahtjev vlasnika brodice, izdati neupisanoj brodici privremeno odobrenje za plovidbu u trajanju do 30 dana zbog obavljanja probnih vožnji ili uplovljavanja u luku na čijem području se nalazi lučka kapetanija odnosno ispostava u kojoj će se brodica upisati.

Brisanje brodice

Brodica se briše iz očevidnika brodica ako:

 1. propadne ili se pretpostavlja da je propala ili bude uništena,
 2. više ne udovoljava uvjetima za upis u očevidnik brodica,
 3. se povuče iz plovidbe,
 4. postane pripadnost broda ili drugoga plovnog objekta ili se preinakom skrati na duljinu 2,5 metra ili manju,
 5. se upiše u drugi hrvatski očevidnik brodica,
 6. se upiše u hrvatski upisnik jahti,
 7. se proda u inozemstvo,
 8. novi vlasnik brodice nije u roku od 30 dana podnio zahtjev za upis promjene.

Vlasnik brodice dužan je u roku od 15 dana od dana nastanka okolnosti iz točaka 1. do 4. podnijeti zahtjev lučkoj kapetaniji za brisanje brodice iz očevidnika brodica.

Obrazac zahtjeva za brisanje brodice moguće je preuzeti sa ove web-stranice, pod nazivom „Zahtjev za brisanje brodice iz očevidnika“.

Javni pretraživač plovila

Putem Javnog pretraživača plovila svatko može pregledati dio podataka iz upisnika (očevidnika) u koje su upisani brodice, jahte i čamci. Više informacija možete saznati ovdje.

e-Plovilo

Putem e-Plovila mogu se provjeriti tehnički podaci o plovilu u listu A, podaci o vlasništvu u listu B te tereti i zabilježbe u listu C. Omogućen je također uvid u podatak o valjanosti tehničkog pregleda plovila kao i pregled ispostavljene naknade za sigurnost plovidbe, odnosno naknade za upotrebu objekata sigurnosti plovidbe.

Pravni lijekovi

Protiv rješenja lučke kapetanije odnosno ispostave u predmetima upisa u očevidnik brodica može se izjaviti žalba Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture u Zagrebu u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. Žalba se predaje u pisanom obliku neposredno ili putem preporučene pošte nadležnoj lučkoj kapetaniji odnosno ispostavi, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik. Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za sve stranke i drugostupanjsko tijelo, te podliježe plaćanju upravne pristojbe u iznosu od 70,00 kuna.

Propisi

 • Pomorski zakonik (NN 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15)
 • Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09)
 • Pravilnik o brodicama i jahtama (NN 27/05, 57/06, 80/07, 3/08, 18/09, 56/10, 97/12, 137/13, 18/16)
 • Pravila za statutarnu certifikaciju brodica i jahti (NN 19/16)
 • Naredba o visini naknade za upotrebu pomorskog dobra (NN 116/16)
 • Pravilnik o naknadi za sigurnosti plovidbe (NN 116/16)
 • Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16)
 • Naredba o visini naknade za utvrđivanje sposobnosti brodica za plovidbu i o visini naknade za baždarenje brodica (NN 159/13)

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.