Arhitekti

Arhitekti

obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja i poslova prostornog uređenja

Upis u Imenik ovlaštenih arhitekata i Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista za državljane RH

 • da je završio diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij i stekao akademski naziv magistar inženjer arhitekture ako je tijekom cijeloga svojeg studija stekao najmanje 300 ECTS bodova, odnosno da je na drugi način propisan posebnim propisom stekao stupanj obrazovanja arhitektonske struke
 • da je nakon završetka studija proveo na odgovarajućim poslovima u struci najmanje dvije godine, da je nakon završetka odgovarajućeg diplomskog sveučilišnog studija proveo na odgovarajućim poslovima u struci najmanje jednu godinu, ako je uz navedeno iskustvo nakon završetka odgovarajućeg preddiplomskog sveučilišnog studija stekao odgovarajuće iskustvo u struci u trajanju od najmanje tri godine, odnosno bio zaposlen na stručnim poslovima graditeljstva i/ili prostornoga uređenja u tijelima državne uprave ili jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te zavodima za prostorno uređenje županije, odnosno Grada Zagreba najmanje deset godina
 • da je položio stručni ispit za obavljanje poslova sudionika u gradnji za strukovno područje arhitekture, odnosno stručni ispit za obavljanje poslova prostornog uređenja

Potrebni dokumenti (obrasci)

 • dokaz o stečenom akademskom nazivu magistar inženjer arhitekture / krajobrazne arhitekture, odnosno stručnom nazivu stručni specijalist inženjer arhitekture / krajobrazne arhitekture ako je tijekom cijeloga svojeg studija stekao/la najmanje 300 ECTS bodova, odnosno dokaz da je na drugi način propisan posebnim propisom stekao/la stupanj obrazovanja arhitektonske / krajobrazne struke
 • popis i opis stručnih poslova, koje je podnositelj zahtjeva obavljao do dana podnošenja zahtjeva za upis u odgovarajući imenik Komore (obrazac)
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • uvjerenje o prebivalištu na teritoriju Republike Hrvatske (u tu svrhu priznaje se i kopija osobne iskaznice)
 • uvjerenje da nije pod istragom i/ili kaznenim postupkom zbog kaznenog djela koji se vodi po službenoj dužnosti (izdaje općinski sud prema mjestu stanovanja, original ne stariji od 6 mjeseci)
 • dokaz o plaćenoj upisnini
 • izvod iz matične knjige vjenčanih ili Rješenje o odobrenju promjene osobnog imena ili prezimena (u slučaju nepodudaranja imena i/ili prezimena u priloženoj dokumentaciji)
 • dvije fotografije u printanom i u digitalnom obliku (veličina za osobnu iskaznicu, rezolucije 300 dpi i 500x400px)
 • fotokopija registracije (Rješenje o upisu pravne osobe u Sudski registar s popisom djelatnosti, Odluka ili sporazum o osnivanju javne ustanove ili sl.)
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • 70,00 kn Upravne pristojbe (biljezi RH)

Uvjeti za trajno obavljanje djelatnosti:

Upis u Imenike HKA: državljani država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske konfederacije

Poslove prostornog uređenja, projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja u svojstvu odgovorne osobe u okviru zadaća arhitektonske struke, ima pravo trajno obavljati i strana ovlaštena osoba iz druge države članice Europskog gospodarskog prostora i Švicarske konfederacije pod strukovnim nazivom ovlašteni arhitekt, ako je upisan u Imenik stranih ovlaštenih arhitekata, odnosno ovlašteni arhitekt urbanist ako je upisana u Imenik stranih ovlaštenih arhitekata urbanista.

Zahtjevu za upis u Imenik stranih ovlaštenih arhitekata, odnosno Imenik stranih ovlaštenih arhitekata urbanista podnositelj zahtjeva prilaže slijedeće dokaze u neovjerenim preslikama, a original ili ovjerena preslika dokaza samo na traženje službene osobe (ako su dokazi napisani na stranom jeziku mora biti priložen i prijevod na hrvatski jezik):

 • rješenje Hrvatske komore arhitekata o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije,
 • potvrdu o poznavanju hrvatskog jezika izdana od strane licenciranog učilišta prema zajedničkom referentnom okviru za jezike, minimalno stupanj B2,
 • uvjerenje o prebivalištu na teritoriju Republike Hrvatske (original ne stariji od 6 mjeseci)
 • uvjerenje da nije pod istragom i/ili kaznenim postupkom zbog kaznenog djela koji se vodi po službenoj dužnosti (izdaje općinski sud prema mjestu stanovanja, original ne stariji od 6 mjeseci)
 • dokaz o plaćenoj upisnini
 • dokaz o državljanstvu, u koju svrhu se priznaje preslika važećeg osobnog dokumenta iz kojeg je razvidno državljanstvo
 • dvije fotografije u printanom i u digitalnom obliku (veličina za osobnu iskaznicu, rezolucije 300 dpi i 500x400px)
 • fotokopija registracije (Rješenje o upisu pravne osobe u Sudski registar s popisom djelatnosti, Odluka ili sporazum o osnivanju javne ustanove ili sl.)
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • 70,00 kn Upravne pristojbe (biljezi RH)

(Na arhitekte koji u Republici Hrvatskoj žele obavljati poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja i posjeduju dokaz o formalnoj osposobljenosti naveden u točki 5.7.1. Priloga V. i točki 6. Priloga VI. Direktive 2005/36/EZ i Direktive 2013/55/EU primjenjuju se odredbe o automatskom priznavanju kvalifikacija.)

Arhitekti

obavljanje poslova vođenja građenja (ovlašteni voditelj građenja i/ili ovlašteni voditelj radova)

Upis u imenik ovlaštenih voditelja građenja arhitektonske struke za državljane RH:

 • da je završio preddiplomski i diplomski sveučilišni studij arhitekture ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij arhitekture i stekao akademski naziv magistar inženjer, ako je tijekom cijelog svog studija stekao najmanje 300 ECTS bodova, odnosno da je na drugi način propisan posebnim propisom stekao odgovarajući stupanj obrazovanja odgovarajuće struke i ima najmanje tri godine radnog iskustva u struci

ili

 • da je završio studij i stekao akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer arhitektonske struke, odnosno da je na drugi način propisan posebnim propisom stekao odgovarajući stupanj obrazovanja odgovarajuće struke i ima najmanje četiri godine radnog iskustva u struci

ili

 • da je završio studij i stekao stručni naziv pristupnik inženjer arhitektonske struke, odnosno da je na drugi način propisan posebnim propisom stekao odgovarajući stupanj obrazovanja odgovarajuće struke i da ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci
 • da je položio stručni ispit za obavljanje poslova sudionika u gradnji za strukovno područje arhitekture

Upisom u imenik ovlaštenih voditelja građenja automatski se stječe pravo za obavljanje poslova ovlaštenih voditelja radova.

Upis u imenik ovlaštenih voditelja radova arhitektonske struke za državljane RH:

 • dokaz o stečenom akademskom nazivu magistar inženjer arhitekture / krajobrazne arhitekture, odnosno stručnom nazivu stručni specijalist inženjer arhitekture / krajobrazne arhitekture ako je tijekom cijeloga svojeg studija stekao/la najmanje 300 ECTS bodova, odnosno dokaz da je na drugi način propisan posebnim propisom stekao/la odgovarajući stupanj obrazovanja iz područja arhitektonske / krajobrazne struke
 • ILI
 • dokaz o stečenom stručnom nazivu stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer arhitekture / krajobrazne arhitekture, odnosno akademskom nazivu sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer arhitekture / krajobrazne arhitekture, odnosno dokaz da je na drugi način propisan posebnim propisom stekao/la odgovarajući stupanj obrazovanja iz područja arhitektonske / krajobrazne struke
 • ILI
 • dokaz o stečenom stručnom nazivu pristupnik inženjer arhitekture / krajobrazne arhitekture, odnosno dokaz da je na drugi način propisan posebnim propisom stekao/la odgovarajući stupanj obrazovanja iz područja arhitektonske / krajobrazne struke
 • popis i opis stručnih poslova, koje je podnositelj zahtjeva obavljao do dana podnošenja zahtjeva za upis u odgovarajući imenik Komore
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • uvjerenje o prebivalištu na teritoriju Republike Hrvatske (u tu svrhu priznaje se kopija osobne iskaznice)
 • uvjerenje da nije pod istragom i/ili kaznenim postupkom zbog kaznenog djela koji se vodi po službenoj dužnosti (izdaje općinski sud prema mjestu stanovanja, original ne stariji od 6 mjeseci)
 • Dokaz o plaćenoj upisnini
 • izvod iz matične knjige vjenčanih ili Rješenje o odobrenju promjene osobnog imena ili prezimena (u slučaju nepodudaranja imena i/ili prezimena u priloženoj dokumentaciji)
 • dvije fotografije u printanom i u digitalnom obliku (veličina za osobnu iskaznicu, rezolucije 300 dpi i 500x400px)
 • fotokopija registracije (Rješenje o upisu pravne osobe u Sudski registar s popisom djelatnosti, Odluka ili sporazum o osnivanju javne ustanove ili sl.)
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • 70,00 kn Upravne pristojbe (biljezi RH)

Uvjeti za trajno obavljanje poslova vođenja građenja u svojstvu odgovorne osobe:

Upis u Imenike HKA: državljani država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske konfederacije

Poslove voditelja građenja, odnosno voditelja radova u svojstvu odgovorne osobe u okviru zadaća arhitektonske struke, ima pravo trajno obavljati i strana ovlaštena osoba iz druge države članice Europskog gospodarskog prostora i Švicarske konfederacije pod strukovnim nazivom ovlašteni voditelj građenja, odnosno ovlašteni voditelj radova, ako je upisana u Imenik stranih ovlaštenih osoba za vođenje građenja, odnosno Imenik stranih ovlaštenih osoba za vođenje radova.

Uvjeti za obavljanje djelatnosti na privremenoj ili povremenoj osnovi

Strana ovlaštena osoba iz druge države članice Europske unije ima pravo u Republici Hrvatskoj privremeno ili povremeno obavljati poslove prostornog uređenja, projektiranja i ili stručnog nadzora građenja, vođenja građenja u svojstvu odgovorne osobe ako se prije početka obavljanja prvog posla prijavi Hrvatskoj komori arhitekata podnošenjem izjave u pisanom ili elektroničkom obliku (propisani obrazac izjave). Strana ovlaštena osoba može podnijeti prijavu za privremeno ili povremeno obavljanje poslova prostornog uređenja, projektiranja i ili stručnog nadzora građenja, poslove vođenja građenja, sve u svojstvu odgovorne osobe, kada i dalje obavlja svoju profesionalnu djelatnost u zemlji podrijetla.

Uz izjavu podnositelj mora priloži sljedeće dokumente(zahtjev)

 • dokaz o državljanstvu
 • potvrdu o poslovnom nastanu za obavljanje arhitektonske djelatnosti u državi članici
 • dokaz da nije izrečena mjera privremenog ili trajnog oduzimanja prava na obavljanje profesije
 • dokaz da je kandidat obavljao profesiju najmanje jednu godinu tijekom desetogodišnjeg razdoblja u slučaju da profesija nije regulirana u državi članici poslovnog nastana
 • potvrdu kojom se potvrđuje da u državi ugovornici EGP-a obavlja poslove prostornog uređenja, projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja ili voditelja građenja, voditelja radova, poslove voditelja projekta i poslove ispitivanja i prethodnih istraživanja u svojstvu ovlaštene osobe
 • dokaz da je kandidat osiguran od profesionalne odgovornosti, uključujući Mišljenje brokera  o valjanosti police osiguranja u Republici Hrvatskoj
 • izjava kandidata da posjeduje potrebnu razinu znanja hrvatskog jezika za potrebe obavljanja profesije u Republici Hrvatskoj u svojstvu odgovorne osobe ili da će se u poslovima obavljanja profesije u Republici Hrvatskoj u svojstvu odgovorne osobe koristiti uslugama prevođenja
 • potvrda o uplati administrativne naknade

Uz izjavu podnositelj mora priloži sljedeće dokumente:

 • Potvrda o državljanstvu – preslika važećeg osobnog dokumenta s fotografijom (putovnica ili osobna iskaznica) ili potvrda o državljanstvu izdana u matičnoj državi
 • Dokaz o formalnoj osposobljenosti, u koju svrhu se prilaže i prijevod na hrvatski jezik,
 • Potvrda o zakonskom osnivanju kojom se potvrđuje da je podnositelj poslovno nastanjen u državi gdje obavlja profesionalnu djelatnost arhitektonske struke i da u trenutku izdavanja potvrde nema privremenu ili trajnu zabranu obavljanja djelatnosti
 • Dokaz o ovlaštenju za prostorno uređenje, projektiranje i/ili provođenje stručnog nadzora građenja, za vođenje građenja u državi iz koje dolazi, izdano od nadležnog tijela koje izdaje ovlaštenje za obavljanje regulirane profesije zajedno sa potvrdom da podnositelj zahtjeva nije pod stegovnim postupkom te da protiv njega nije izrečena zabrana obavljanja posla
 • Dokaz o profesionalnom osiguranju od odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem poslova prostornog uređenja, projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, vođenje građenja u svojstvu odgovorne osobe, mogao počiniti investitoru ili trećim osobama, u koju svrhu se priznaje polica profesionalnog osiguranja važeća na teritoriju RH

Uvjeti za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije

Postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija primjenjuje se na osobe koje su stručnu kvalifikaciju stekle u jednoj od država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarskoj konfederaciji (dalje u tekstu: država ugovornica EGP-a), i koje u Republici Hrvatskoj, žele obavljati reguliranu profesiju ovlaštenog arhitekta, ovlaštenog arhitekta urbanista, ovlaštenog voditelja građenja, odnosno ovlaštenog voditelja radova kao osobe zaposlene kod poslodavca, ili osobe koje samostalno obavljaju djelatnost.

Uz propisani obrazac zahtjeva za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije potrebno je priložiti i sljedeću dokumentaciju:

 • dokaz o državljanstvu, u koju svrhu se priznaje preslika važećeg osobnog dokumenta iz kojeg je razvidno državljanstvo ili potvrda o državljanstvu izdana u matičnoj državi,
 • dokaz o formalnoj i stručnoj osposobljenosti, ili drugi dokaz o završenom formalnom obrazovanju, u koju svrhu se priznaje dokument koji je preveden na hrvatski jezik
 • dokaz o ovlaštenju za obavljanje profesionalnih poslova u državi iz koje dolazi
 • dokaz o stručnom usavršavanju i osposobljavanju
 • dokaz o stručnom iskustvu
 • potvrda o uplati naknade za troškove postupka.

Uvjeti za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije

Postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija primjenjuje se na osobe koje su stručnu kvalifikaciju stekle u jednoj od država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarskoj konfederaciji (dalje u tekstu: država ugovornica EGP-a), i koje u Republici Hrvatskoj, žele obavljati reguliranu profesiju ovlaštenog arhitekta, ovlaštenog arhitekta urbanista, ovlaštenog voditelja građenja, odnosno ovlaštenog voditelja radova kao osobe zaposlene kod poslodavca, ili osobe koje samostalno obavljaju djelatnost.

Uz propisani obrazac zahtjeva za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije potrebno je priložiti i sljedeću dokumentaciju: (zahtjev)

 • dokaz o državljanstvu
 • dokaz o formalnoj osposobljenosti ili drugi dokaz o završenom formalnom obrazovanju iz priloga V. i VI. Direktive 2005/36/EU
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu, ako je polaganje stručnog ispita propisano propisima te države EGP-a te je isto navedeno u prilogu V. i VI. Direktive 2005/36/
 • dokaz o stručnom usavršavanju i osposobljavanju
 • dokaz o stručnom iskustvu
 • Potvrda o uplati administrativne naknade
 • 70,00 KN Upravne pristojbe (biljezi RH)

Naknade

Upravna pristojba 70 HRK

Za državljane RH i strane osobe upisane u Imenik stranih ovlaštenih arhitekata

Upisnina u iznosu od 1 000 HRK

Godišnja članarina u iznosu od 1 800 HRK

Na račun Hrvatske komore arhitekata:

IBAN: HR9123600001102088676, Zagrebačka banka

Poziv na broj odobrenja: OIB podnositelja zahtjeva/ člana

Državljani država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarska konfederacije za izdavanje Potvrde o upisu u evidenciju stranih ovlaštenih osoba za privremeno ili povremeno obavljanje poslova

Administrativna naknada od 350 HRK

Na račun Hrvatske komore arhitekata:

IBAN: HR9123600001102088676

SWIFT: ZABAHR2X, Zagrebačka banka

Priznavanje inozemne stručne kvalifikacije

Administrativna naknada od 200 HRK

Na račun Hrvatske komore arhitekata:

IBAN: HR9123600001102088676, Zagrebačka banka

Poziv na broj odobrenja: OIB podnositelja zahtjeva/člana

E-POSTUPAK za ishođenje odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti

 

 • Obrazac se ispuni i vlastoručno potpiše
 • Obrazac se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati pristojbe na račun – sve u skeniram PDF obliku
 • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
 • Odobrenje/rješenje za obavljanje djelatnosti može na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva.
 • Nakon dobivanja odobrenja možete započeti obavljati uslužnu djelatnost.

OBRAZAC – Zahtjev za upis u Imenik ovlaštenih voditelja radova.doc

OBRAZAC – Zahtjev za upis u Upisnik samostalnih ureda.doc

OBRAZAC – Zahtjev za upis u Imenik ovlaštenih voditelja građenja.doc

OBRAZAC – Zahtjev za upis u Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista.doc

OBRAZAC – Zahtjev za upis u Imenik ovlaštenih stranih osoba.doc

OBRAZAC – Zahtjev za upis u Imenik ovlaštenih arhitekata.doc

OBRAZAC – Zahtjev za upis u Evidenciju voditelja projekta.doc

OBRAZAC – Zahtjev za upis u Evidenciju voditelja radova sa završenom srednjom stručnom spremom tehničara arhitektonske struke.doc

OBRAZAC – Zahtjev za upis u Upisnik zajedničkih ureda.doc

OBRAZAC – Zahtjev za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije.doc

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: arhitekti@arhitekti-hka.hr

s naslovom: e-zahtjev – Jedinstvena kontaktna točka

Nadležno tijelo i propisi

Hrvatska komora arhitekata

Ulica grada Vukovara 271 /II, Zagreb

info@arhitekti-hka.hr; arhitekti@arhitekti-hka.hr

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15)

Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN /15)

Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (Narodne novine 82/15)

Pravilnik o upisima u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske komore arhitekata

Pravilnik o uvjetima i postupku za privremeno ili povremeno pružanje usluga te priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija

Statut Hrvatske komore arhitekata (NN140/15)

Kodeks strukovne etike ovlaštenih arhitekata

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata

Rješenje o upisu u Imenik stranih ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata

Rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije

Potvrda o upisu u evidenciju stranih ovlaštenih osoba za privremeno ili povremeno obavljanje poslova

Pravni lijekovi

Protiv Rješenja o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata i Rješenja o upisu u Imenik stranih ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata i Rješenja o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.