Djelatnost dadilje

Djelatnost dadilje

Djelatnost dadilje obuhvaća čuvanje, brigu i skrb za djecu u dobi do 14 godina u stambenom ili poslovnom prostoru koji služi za obavljanje djelatnosti dadilje ili u stambenom prostoru roditelja, u skladu s odredbama Zakona o dadiljama.

 

UVJETI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI

Djelatnost dadilje može obavljati obrtnik koji ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti dadilje sukladno odredbama Zakona o dadiljama.

Poslove dadilje, koji se obavljaju u okviru registrirane djelatnosti, obavlja osoba koja ispunjava osobne i stručne uvjete za obavljanje poslova dadilje, a obavlja i obrtnik, odnosno kao zaposlenik obrta, sukladno odredbama Zakona o dadiljama.

Poslove dadilje, može obavljati i osoba koja ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti dadilje, odnosno poslova dadilje u okviru registrirane djelatnosti sukladno propisima države članice Europske unije ili države ugovornice ugovora o Europskom gospodarskom prostoru.

Osoba koja ispunjava uvjete za obavljanje poslova dadilje sukladno propisima države članice Europske unije ili države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru, a ne obavlja ih u okviru registrirane djelatnosti sukladno tim propisima, može u Republici Hrvatskoj obavljati poslove dadilje u okviru registrirane djelatnosti kao obrtnik sukladno uvjetima iz Zakona o dadiljama ili kao zaposlenik obrta koji obavlja djelatnost dadilje sukladno odredbama ovoga Zakona.

Obrtnik može obavljati djelatnost dadilje ako:

 • je upisan u obrtni registar s registriranom djelatnošću dadilje,
 • je upisan u imenik dadilja, sukladno odredbama ovoga Zakona,
 • ima poslovni ili stambeni prostor te opremu koja ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti dadilje.

Dadilja može biti osoba koja:

 • je poslovno sposobna,
 • ima prebivalište, odnosno odobren boravak u Republici Hrvatskoj,
 • ima opću zdravstvenu sposobnost za rad, što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove ili specijalista medicine rada u privatnoj praksi,
 • nije pravomoćno osuđena te se protiv nje ne vodi kazneni postupak za kaznena djela protiv života i tijela, protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, protiv časti i ugleda, protiv braka, obitelji i mladeži, protiv imovine i protiv zdravlja ljudi iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08. i 57/11.), te kaznena djela protiv života i tijela, kaznena djela protiv osobne slobode, kaznena djela protiv časti i ugleda, kaznena djela protiv spolne slobode, kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, kaznena djela protiv braka, obitelji i djece, kaznena djela protiv zdravlja ljudi i kaznena djela protiv imovine iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 125/11. i 144/12.),
 • nema izrečenu sigurnosnu mjeru ili zaštitnu mjeru zabrane obavljanja djelatnosti pravomoćnom sudskom presudom, rješenjem o prekršaju ili odlukom nadležnog tijela dok ta mjera traje, odnosno koja nema izrečenu mjeru za zaštitu prava i dobrobiti djeteta sukladno posebnom propisu,
 • nema izrečenu prekršajno pravnu sankciju za nasilje u obitelji,
 • poznaje hrvatski jezik i latinično pismo,
 • ima najmanje srednjoškolsko obrazovanje,
 • je stručno osposobljena, sukladno odredbama ovoga Zakona,
 • je upisana u imenik dadilja, sukladno odredbama ovoga Zakona.

Pomoćna dadilja može biti osoba koja:

 • je poslovno sposobna,
 • ima prebivalište, odnosno odobren boravak u Republici Hrvatskoj,
 • ima opću zdravstvenu sposobnost za rad, što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove ili specijalista medicine rada u privatnoj praksi,
 • nije pravomoćno osuđena te se protiv nje ne vodi kazneni postupak za kaznena djela protiv života i tijela, protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, protiv časti i ugleda, protiv braka, obitelji i mladeži, protiv imovine i protiv zdravlja ljudi iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08. i 57/11.), te kaznena djela protiv života i tijela, kaznena djela protiv osobne slobode, kaznena djela protiv časti i ugleda, kaznena djela protiv spolne slobode, kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, kaznena djela protiv braka, obitelji i djece, kaznena djela protiv zdravlja ljudi i kaznena djela protiv imovine iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 125/11. i 144/12.),
 • nema izrečenu sigurnosnu mjeru ili zaštitnu mjeru zabrane obavljanja djelatnosti pravomoćnom sudskom presudom, rješenjem o prekršaju ili odlukom nadležnog tijela dok ta mjera traje, odnosno koja nema izrečenu mjeru za zaštitu prava i dobrobiti djeteta sukladno posebnom propisu,
 • nema izrečenu prekršajno pravnu sankciju za nasilje u obitelji,
 • poznaje hrvatski jezik i latinično pismo,
 • ima najmanje srednjoškolsko obrazovanje,
 • i koja je upisana u imenik pomoćnih dadilja.

Uvjeti o prebivalištu odnosno boravku te o poznavanju hrvatskog jezika ne odnose se na dadilje državljane država članica Europske unije i država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru.

Kada se djelatnost dadilje obavlja u stambenom prostoru, uvjeti vezani uz neosuđenost za kaznena djela, neizrečene sigurnosne ili zaštitne mjere zabrane obavljanja djelatnost i prekršajno pravne sankcije za nasilje obitelji moraju biti ispunjeni i u odnosu na članove kućanstva obrtnika.

Obrtnik je dužan kod osiguratelja u Republici Hrvatskoj ili kod osiguratelja u državi članici Europske unije i državi ugovornici Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru sklopiti ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu, koji pokriva opću odgovornost i odgovornost iz djelatnosti (profesionalnu odgovornost) za štetu koju bi djetetu, roditelju ili trećim osobama mogao prouzročiti obavljanjem djelatnosti dadilje.

 

NADLEŽNO TIJELO

Ministarstvo socijalne politike i mladih

Savska cesta 66, 10000 Zagreb

Tel.: +385 (0) 1 5557-111

E-mail: ministarstvo@mspm.hr

 

Obiteljski centri u županijama

 

ISPRAVA ILI UPIS POTREBNI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI

Rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje

Rješenje o ispunjavanju uvjeta za pomoćnu dadilju

Rješenje o upisu dadilje u imenik dadilja

Rješenje o upisu pomoćne dadilje u imenik pomoćnih dadilja

Rješenje o brisanju obrtnika iz Registra

Rješenje o brisanju dadilje iz imenika dadilja, odnosno pomoćne dadilje iz imenika pomoćnih dadilja

 

ROK VAŽENJA OVE ISPRAVE ILI UPISA

Neodređeno, uz obvezu prijave svake promjene.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje podnosi se zahtjev nadležnom obiteljskom centru.

Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje mora sadržavati sljedeće podatke i dokaze:

 • akt o upisu obrta u obrtni registar,
 • rješenje ureda državne uprave u županiji, odnosno upravnog tijela Grada Zagreba o ispunjavanju prostornih uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje,
 • rješenje o upisu obrtnika u imenik dadilja, sukladno odredbama ovoga Zakona,
 • ugovor o osiguranju s ovlaštenim osiguravateljskim društvom za slučaj odgovornosti za štetu nastalu obavljanjem djelatnosti dadilje, sklopljen sukladno odredbama ovoga Zakona,
 • dokaz o pravu korištenja poslovnog ili stambenog prostora u kojem se djelatnost dadilje namjerava obavljati.

Ako će se djelatnost dadilje obavljati u stambenom prostoru, zahtjev mora sadržavati pisanu izjavu obrtnika o sastavu kućanstva, a nadležni obiteljski centar će po službenoj dužnosti pribaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta vezanih uz neosuđivanost za kaznena djela, neizrečene sigurnosne ili zaštitne mjere zabrane obavljanja djelatnost i ne postojanje prekršajno pravnih sankcija za nasilje obitelji.

Upis u obrtni registar s registriranom djelatnošću dadilje

Zahtjev za upis u obrtni registar sa registriranom djelatnošću dadilje podnosi se Uredu državne uprave u županiji odnosno Upravnom tijelu Grada Zagreba

Poslovni ili stambeni prostor te oprema

Rješenje o ispunjavanju prostornih uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje donose Uredi državne uprave u županiji odnosno Upravno tijelo Grada Zagreba.

Upis u Imenik dadilja

Rješenje o upisu u Imenik dadilja i rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilja donose Obiteljski centri u županijama, odnosno Obiteljski centar Grada Zagreba.

Da bi dadilja počela legalno obavljati djelatnost, dadilja mora prvo podnijeti zahtjev za upis u Imenik dadilja nadležnom obiteljskom centru. Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu I.-1 prema kojem je dužna priložiti:

 1. izvod iz matice rođenih
 2. presliku osobne iskaznice ili drugi dokaz o prebivalištu ili odobrenom boravku
 3. potvrdu ovlaštene zdravstvene ustanove ili specijalista medicine rada u privatnoj praksi o općoj zdravstvenoj sposobnosti za rad podnositelja zahtjeva
 4. svjedodžbu odnosno diplomu o završenom školovanju na hrvatskom jeziku ili odgovarajuću ispravu nadležne obrazovne ustanove kojom se dokazuje poznavanje jezika odnosno dokaz o poznavanju
 5. dokaz o najmanje srednjoškolskom obrazovanju
 6. dokaz o završenom stručnom osposobljavanju za dadilju ili dokaz da je podnositelj zahtjeva koji ima državljanstvo države članice EU ili države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru osposobljen za obavljanje poslova dadilje sukladno propisima države članice EU ili države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru
 7. dokaz o stručnom usavršavanju.

Da bi pomoćna dadilja počela legalno obavljati djelatnost, pomoćna dadilja mora prvo podnijeti zahtjev za upis u Imenik pomoćnih dadilja nadležnom obiteljskom centru. Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu I.-2 prema kojem je dužna priložiti:

 1. izvod iz matice rođenih
 2. presliku osobne iskaznice ili drugi dokaz o prebivalištu ili odobrenom boravku
 3. potvrdu ovlaštene zdravstvene ustanove ili specijalista medicine rada u privatnoj praksi o općoj zdravstvenoj sposobnosti za rad podnositelja zahtjeva
 4. svjedodžbu odnosno diplomu o završenom školovanju na hrvatskom jeziku ili odgovarajuću ispravu nadležne obrazovne ustanove kojom se dokazuje poznavanje jezika
 5. dokaz o najmanje srednjoškolskom obrazovanju

Obrasci su sastavni dio Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja registra osoba koje obavljaju djelatnost dadilje, te obliku, sadržaju i načinu vođenja imenika dadilja i imenika pomoćnih dadilja koji je objavljen u Narodnim novinama broj 96/13.

 

TROŠKOVI

Rješenje koje donosi obiteljski centar oslobađa se naplate upravne pristojbe.

 

PODACI ZA UPLATU

ADRESA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Osobno ili poštom.

 

ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE

Obiteljski centar donosi rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje koje se bez odgode dostavlja podnositelju zahtjeva i Ministarstvu socijalne politike i mladih.

Obiteljski centar donosi rješenje o upisu dadilje u imenik dadilja u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Obiteljski centar donosi rješenje o upisu pomoćne dadilje u imenik pomoćnih dadilja u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

PRAVNI LIJEKOVI

Na rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje može se izjaviti žalba Ministarstvu socijalne politike i mladih u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

Na rješenje kojim će se u slučaju prestanka ispunjavanja nekog od uvjeta iz ovoga Zakona ukinuti rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje može se izjaviti žalba Ministarstvu socijalne politike i mladih u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

Na rješenje o ispunjavanju uvjeta za pomoćnu dadilju može se izjaviti žalba Ministarstvu socijalne politike i mladih u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

Na rješenje o brisanju obrtnika iz Registra može se izjaviti žalba Ministarstvu socijalne politike i mladih u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

Na rješenje o upisu dadilje u imenik dadilja, kao i na rješenje o upisu pomoćne dadilje u imenik pomoćnih dadilja može se izjaviti žalba Ministarstvu socijalne politike i mladih u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

Na rješenje o brisanju dadilje iz imenika dadilja može se izjaviti žalba Ministarstvu socijalne politike i mladih u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

Ured državne uprave u županiji, odnosno upravno tijelo Grada Zagreba donosi rješenje kojim utvrđuje jesu li ispunjeni prostorni uvjeti za obavljanje djelatnosti dadilje propisani Pravilnikom o uvjetima prostora, opremljenosti prostora odgovarajućom opremom i ostalim uvjetima za obavljanje djelatnosti dadilje. Protiv navedenog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu socijalne politike i mladih u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

 

PROPISI KOJIMA SE UREĐUJE DJELATNOST:

dostupni online na stranicama Narodnih novina

 • Zakon o dadiljama (NN, 37/13)
 • Pravilnik o uvjetima prostora, opremljenosti prostora odgovarajućom opremom i ostalim uvjetima za obavljanje djelatnosti dadilje (NN, 74/13)
 • Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja registra osoba koje obavljaju djelatnost dadilje, te obliku, sadržaju i načinu vođenja imenika dadilja i imenika pomoćnih dadilja (NN, 96/13)
 • Pravilnik o načinu provođenja nadzora nad obavljanjem djelatnosti dadilje (NN, 96/13)
 • Odluka o donošenju programa osposobljavanja za poslove dadilje (NN, 89/13)

KORISNI LINKOVI:

http://www.mspm.hr/djelokrug_aktivnosti/djelatnost_dadilje

http://www.hok.hr/press/novosti/novi_propisi/hrvatski_sabor_usvojio_zakon_o_dadiljama

Izvor informacija: Ministarstvo poduzetništva i obrta

Datum zadnje izmjene: 11.9.2013.

Je li vam ova stranica bila korisna? Molimo unesite svoje komentare i prijedloge.