Gospodarenje otpadom (upis u očevidnike)

 1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike vodi sljedeće očevidnike za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom:
 • Očevidnik prijevoznika otpada,
 • Očevidnik posrednika u gospodarenju otpadom,
 • Očevidnik trgovaca otpadom,
 • Očevidnik reciklažnih dvorišta,
 • Očevidnik određenih osoba koje skladište vlastiti proizvodni otpad,
 • Očevidnik energetskih oporabitelja određenog otpada.

Uvjeti za obavljanje djelatnosti:

 1. Pravna ili fizička osoba – obrtnik može obavljati djelatnost prijevoza otpada ako je upisana u Očevidnik prijevoznika otpada. U Očevidnik prijevoznika otpada upisat će se osoba ako uz zahtjev dostavi dokaze o ispunjavanju sljedećih uvjeta:
 • da je registrirana za obavljanje djelatnosti prijevoza,
 • da posjeduje važeći dokument kojim se odobrava prijevoz sukladno propisu kojim su uređuje prijevoz,
 • da raspolaže vozilom i vozačem koji udovoljavaju uvjetima propisanim propisima kojima se uređuje prijevoz.
 1. Pravna ili fizička osoba – obrtnik može obavljati djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom ako je upisana u Očevidnik posrednika u gospodarenju otpadom. U očevidnik posrednika u gospodarenju otpadom, upisat će se osoba ako uz zahtjev dostavi dokaz da je registrirana za obavljanje djelatnosti posredovanja u gospodarenju otpadom.
 2. Pravna ili fizička osoba – obrtnik može obavljati djelatnost trgovanja otpadom ako je upisana u Očevidnik trgovaca otpadom. U Očevidnik trgovaca otpadom upisat će se osoba ako uz zahtjev dostavi dokaz da je registrirana za obavljanje djelatnosti trgovanja otpadom, te dokaz o imenovanju osobe odgovorne za gospodarenje otpadom. Trgovac otpadom smatra se vlasnikom otpada kojeg je otkupio i može preuzeti otpad u posjed ako raspolaže skladištem otpada za koje je izdana važeća dozvola ili reciklažnim dvorištem koje je upisano u Očevidnik reciklažnih dvorišta.
 3. Pravna ili fizička osoba – obrtnik može obavljati postupak sakupljanja otpada u reciklažnom dvorištu ako je upisan u Očevidnik reciklažnih dvorišta. U Očevidnik reciklažnih dvorišta upisat će se osoba ako uz zahtjev dostavi dokaze o ispunjavanju sljedećih uvjeta:
 • da je registrirana za djelatnost sakupljanja otpada,
 • da raspolaže reciklažnim dvorištem u smislu ovoga Zakona,
 • da je reciklažno dvorište označeno sukladno Pavilniku o gospodarenju otpadom,
 • da raspolaže odgovarajućim brojem spremnika za odvojeno prikupljanje otpada,
 • da je imenovala osobu odgovornu za gospodarenje otpadom.
 1. Pravna ili fizička osoba – obrtnik može privremeno skladištiti vlastiti proizvodni otpad u količini većoj od 150 t neopasnog otpada, odnosno 200 kg opasnog otpada ako je upisana u Očevidnik određenih osoba koje skladište vlastiti proizvodni otpad. U Očevidnik određenih osoba koje skladište vlastiti proizvodni otpad upisat će se osoba ako uz zahtjev dostavi dokaze da raspolaže odgovarajućim spremnicima i prostorom za privremeno skladištenje vlastitog proizvodnog otpada u sklopu građevine u kojoj obavlja osnovnu djelatnost, te dokaz o imenovanju osobe odgovorne za gospodarenje otpadom.
 2. Pravna ili fizička osoba – obrtnik te poljoprivrednik može obavljati postupak energetske oporabe određenog neopasnog otpada, ako je upisana u Očevidnik energetskih oporabitelja određenog otpada. Osoba upisana u Očevidnik energetskih oporabitelja određenog otpada može obavljati postupak energetske oporabe sljedećeg otpada:
 • biljni otpad iz poljoprivrede i šumarstva, osim slame i drugog prirodnog neopasnog poljoprivrednog ili šumskog materijala koji su člankom 3. stavkom 1. točkom 6. ovog Zakona izuzeti od primjene ovog Zakona
 • biljni otpad nastao u industriji proizvodnje hrane u slučaju kada se koristi proizvedena toplinska energija,
 • vlaknasti biljni otpad nastao proizvodnjom celuloze i papira, ukoliko se energetska oporaba obavlja na mjestu njegove proizvodnje i uz korištenje proizvedene toplinske energije,
 • drvni otpad izuzev onog koji može sadržavati halogene organske spojeve ili teške metale kao rezultat obrade sa sredstvima zaštite drveta, premazivanja ili lijepljenja, te drvnog otpada koji potječe od gradnje ili rušenja,
 • otpad od pluta.

Detaljniji popis vrsta otpada i uvjeta za postupak energetske oporabe neopasnog otpada dat je u Dodatku XV Pravilnika o gospodarenju otpadom.

 1. U gore navedeni Očevidnik upisat će se osoba koja uz zahtjev dostavi dokaze o ispunjavanje sljedećih uvjeta:
 • da je registrirana za obavljanje djelatnosti u kojoj se koristi energija dobivena oporabom,
 • da raspolaže uređajima i opremom za energetsku oporabu otpada,
 • da je imenovala osobu odgovornu za gospodarenje otpadom,
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 11. Pravilnika o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 23/14, 51/14, 121/15 i 132/15) u kojem je propisano je da je postupkom energetske oporabe određenog otpada koja se obavlja temeljem upisa u Očevidnik energetskih oporabitelja određenog otpada, dopušteno obraditi vrste otpada u skladu s dodatnim uvjetima propisanim dodatkom XV Pravilnika u ukupnoj količini otpada koja je manja od 3000 kilograma po satu

Dokumenti

Naknada:

Nema naknade (za podnošenje zahtjeva) + 35 HRK (za odbijanje zahtjeva)

e-plaćanje:

Primatelj: Državni proračun Republike Hrvatske

IBAN: HR1210010051863000160

Model: HR64

Poziv na broj: 5002-47053-OIB

E-POSTUPAK za ishođenje odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti

 • Obrazac se elektronski ispuni na mrežnoj stranici Ministarstva, ispiše i ovjeri.
 • Obrazac se, zajedno sa svim potrebnim dokumentima pošalje poštom ili osobno na adresu nadležnog postupovnog tijela.
 • Odobrenje/rješenje za obavljanje djelatnosti može se na zahtjev dobiti e-poštom od nadležnog postupovnog tijela. Isto se dobiva naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok za izdavanje potvrde /rješenja je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva. Pri isporuci elektroničkim putem rješenje/odobrenje postaje izvršno kad je dostava istog zabilježena na poslužitelju za primanje takvih poruka, odnosno kod dostave klasičnom poštom u trenutku vlastoručnog potpisivanja zaprimljene dostavnice uz naznaku datuma primitka.
 • Nakon dobivanja potvrde može se započeti obavljati uslužnu djelatnost.

OBRAZAC: GOSPODARENJE OTPADOM (UPIS U OČEVIDNIKE)

Napomena: U tijeku je izrada informatičkog programa koji će omogućiti direktni elktronički upis, bez potrebe dostavljanja dokumentacije osobno ili poštom.

Nadležno tijelo i propisi:

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

Tel.: +385 (0) 1 3717-111

okolis.otpad@mzoe.hr

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17)

Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/14 , 51/14, 121/15, 132/15)

Propisi iz područja gospodarenja otpadom

Odobrenje za obavljanje djelatnosti:

Potvrda kojom se osoba upisuje u Očevidnik

Rješenje kojim se odbija zahtjev za izdavanje potvrde

Pravni lijekovi:

Protiv rješenja nije moguće izjaviti žalbu, ali se može pokrenuti upravni spor. Pravni lijek je sastavni dio svakog rješenja.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.