Internet trgovina

SLOBODA PREKOGRANIČNOG PRUŽANJA USLUGA: Ukoliko već imate registrirani poslovni nastan u drugoj EU/EGP državi, možete slobodno pružati usluge na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije poslovnog nastana u Hrvatskoj, uz uvjet da:

 • podnese pisanu dostavi izjavu o pružanju usluge na privremenoj i povremenoj osnovi koju dostavlja Jedinstvenoj kontaktnoj točci za usluge;
 • podnese e-zahtjev za ispunjavanje minimalno tehničkih uvjeta za prostor prodavaonice;
 • dostavi dokaz o ispunjavanju uvjeta poslovnog prostora temeljem posebnih propisa (o gradnji građevina, higijeni hrane, zaštiti okoliša, uređenju naselja, zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, života i zdravlja ljudi te zaštite na radu);
 • dostavi dokaz o pravu korištenja poslovnog prostora (vlasnički list, ugovor o zakupu).

ZAHTJEVI ZA POSLOVNI NASTAN

 • upis djelatnosti „usluge informacijskog društva“ u sudski odnosno obrtni registar;
 • e-zahtjev za ispunjavanje minimalno tehničkih uvjeta za prostor;
 • dokaz o pravu korištenja poslovnog prostora (vlasnički list, ugovor o zakupu);
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta poslovnog prostora temeljem posebnih propisa (o gradnji građevina, higijeni hrane, zaštiti okoliša, uređenju naselja, zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, života i zdravlja ljudi te zaštite na radu).

Minimalno tehnički i drugi uvjeti

 • minimalni tehnički uvjeti – osigurati odgovarajuće skladištenje robe, uz minimalnu veličinu skladišta od 6m2 (skladište ne treba ako se prodaju samo usluge);
 • ukoliko internet trgovac koristi skladište – dokaz o pravu korištenja i namjeni poslovnog prostora, opći uvjeti o gradnji;
 • ukoliko se obavlja internet trgovina sa hranom – opći sanitarni, zdravstveni i higijenski uvjeti;
 • uvjeti o vrsti robe, načinu trgovanja robom, fizikalno – kemijskim i drugim karakteristikama robe (prema posebnim propisima).

Nakon ishođenja odobrenja, pružatelj treba objaviti na internetskoj stranici sljedeće informacije:

 • naziv i sjedište poslovnog subjekta;
 • kontakt podaci davatelja usluge (telefon, e-pošta);
 • upisni broj iz sudskog ili drugog javnog registra;
 • informaciju da podliježe nadzoru Državnog inspektorata;
 • porezni broj ako je davatelj usluga obveznik plaćanja poreza na dodanu vrijednost.

Naknade

50 HRK za prodajne objekte izvan prodavaonica

130 HRK za prodajne objekte do 200m2

280 HRK za prodajne objekte veće od 200m2

Informacije o e-plaćanjima: Plaćanja se vrše prema državnom proračunu, ali ovise o županiji. Ukoliko se zahtjev podnosi putem e-usluge, nije potrebno slanje istoga e-poštom.

e-PRISTUP ovoj uslužnoj djelatnosti

 • e-USLUGA na jednom mjestu predajte zahtjev i dokumentaciju te ishodite odobrenje.

Info: na registriranu e-poštu dobit ćete potvrdu o slanju zahtjeva i potvrdu o ishođenju odobrenja.

Korisne informacije:

 1. Bez dodatnog fizičkog odlaska (barem upola kraće vrijeme postupka)
 2. Bez obveze stavljanja pečata (nije više potreban za pristup tržištu usluga)
 3. Bez obveze lijepljenja biljega (prihvaća se potvrda o internetskom plaćanju naknade).
 4. Nadležno tijelo treba dati odobrenje u roku od 30 dana (od uredno podnesene dokumentacije, nakon čeka nastupa šutnja administracije).
 5. Nakon dobivanja odobrenja možete započeti obavljati ovu uslužnu djelatnost.

Javite nam koliko je vremena trebalo. Predložite nam bilo kakvo poboljšanje. Trebate li bilo kakvu podršku? Obratite nam se na jednom mjestu.

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

+385 (0) 1 6106-111

pisarnica@mingo.hr

Zakon o trgovini (NN 87/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13 i 30/14)

Zakon o elektroničkoj trgovini (NN 173/03, 67/08, 36/09, 130/11 i 30/14)

Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica (NN 66/09, 108/09, 8/10 i 108/14)

Pravilnik o klasifikaciji prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo (NN 39/09)

Odobrenje

Rješenje o ispunjavanju minimalno tehničkih i drugih uvjeta za obavljanje djelatnosti trgovine

Pravni lijekovi i žalbe

Protiv rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta (Vukovarska 78, 10 000 Zagreb) u roku od 15 dana od dostave rješenja. Na žalbu se plaća upravna pristojba od 35 HRK.

Sve informacije proizlaze iz propisa u djelokrugu nadležnog tijela.

Datum ažuriranja: 27.8.2019.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.