Inženjeri elektrotehnike

Regulirane profesije: ovlašteni inženjeri elektrotehničke struke (za poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja), ovlašteni voditelji građenja (inženjeri gradilišta), ovlašteni voditelji radova

 • Uvjeti za upis u Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike za obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja za državljane RH:
 • da je završio diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij i stekao akademski naziv magistar inženjer elektrotehnike ili da je završio odgovarajući specijalistički diplomski stručni studij i stekao stručni naziv stručni specijalist inženjer elektrotehnike ako je tijekom cijeloga svojeg studija stekao najmanje 300 ECTS bodova, odnosno da je na drugi način propisan posebnim propisom stekao stupanj obrazovanja strojarske struke
 • da je nakon završetka diplomskog sveučilišnog studija elektrotehnike ili nakon završetka specijalističkog diplomskog stručnog studija elektrotehnike proveo na odgovarajućim poslovima u struci najmanje dvije godine, odnosno da je nakon završetka diplomskog sveučilišnog studija elektrotehnike ili specijalističkog diplomskog stručnog studija elektrotehnike proveo na odgovarajućim poslovima u struci najmanje jednu godinu, ako je uz navedeno iskustvo nakon završetka preddiplomskog sveučilišnog ili nakon završetka preddiplomskog stručnog studija stekao odgovarajuće iskustvo u struci u trajanju od najmanje tri godine, odnosno bio zaposlen na stručnim poslovima u tijelima državne uprave ili jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje deset godina,
 • da je položio stručni ispit za obavljanje poslova sudionika u gradnji za strukovno područje elektrotehnike.

 Potrebni dokumenti za državljane RH:

 1. Dokaz o državljanstvu (preslika osobne, putovnice)
 2. Izvod iz matične knjige vjenčanih ili Rješenje o odobrenju promjene osobnog imena ili prezimena – preslika (u slučaju nepodudaranja imena i/ili prezimena u priloženoj dokumentaciji).
 3. Dokaz o stečenom akademskom nazivu magistar inženjer elektrotehnike, odnosno stručnom nazivu stručni specijalist inženjer elektrotehnike ako je tijekom cijeloga studija stekao najmanje 300 ECTS bodova, odnosno dokaz da je na drugi način propisan posebnim propisom stekao stupanj obrazovanja elektrotehničke struke – preslika diplome.
 4. Dokaz o akademskim kompetencijama stečenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem elektrotehnike, odnosno stručnim kompetencijama stečenim preddiplomskim i specijalističkim diplomskim stručnim studijem elektrotehnike (izdaje visokoškolska ustanova ili kao suplement diplomi ili u obliku preslike popisa svih položenih kolegija tijekom visokoškolskog studija s postignutim ocjenama).
 5. dokaz da je nakon završetka diplomskog sveučilišnog studija strojarstva ili nakon završetka specijalističkog diplomskog stručnog studija strojarstva proveo na odgovarajućim poslovima u struci najmanje dvije godine, odnosno da je nakon završetka diplomskog sveučilišnog studija strojarstva ili odgovarajućeg specijalističkog diplomskog stručnog studija strojarstva proveo na odgovarajućim poslovima u struci najmanje jednu godinu, ako je uz navedeno iskustvo nakon završetka preddiplomskog sveučilišnog ili nakon završetka preddiplomskog stručnog studija stekao odgovarajuće iskustvo u struci u trajanju od najmanje tri godine.
 6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova sudionika u gradnji
 1. preslika registracije tvrtke (rješenje o upisu tvrtke u Sudski registar s popisom djelatnosti)
 1. Dokaz o plaćenoj upisnini (ovjeren nalog o izvršenoj uplati)
 2. Dvije fotografije (veličine za osobnu iskaznicu).
 3. Potvrda o radnom stažu izdana od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (original).
 4. Fotokopija rješenja o postavljenju (prilažu samo podnositelji zahtjeva koji su zaposlenici državne uprave, lokalne uprave i samouprave i sl.).

Uvjeti za trajno obavljanje djelatnosti:

Upis u Imenike HKIE: državljani Europskog gospodarskog prostora (EGP)

Poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja u svojstvu odgovorne osobe u okviru zadaća elektrotehničke struke, ima pravo trajno obavljati i strana ovlaštena osoba iz druge države EGP pod strukovnim nazivom ovlašteni inženjer elektrotehnike, ako je upisana u Imenik stranih ovlaštenih inženjera elektrotehnike. Zahtjevu za upis u Imenik stranih ovlaštenih inženjera elektrotehnike Komore, podnositelj zahtjeva prilaže slijedeće dokaze u neovjerenim preslikama, a original ili ovjerena preslika dokaza samo na traženje službene osobe (ako su dokazi napisani na stranom jeziku mora im biti priložen i prijevod na hrvatski jezik:

 1. Dokaz o državljanstvu (preslika osobne, putovnice)
 2. dokaz – rješenje Hrvatske komore inženjera elektrotehnike o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja u svojstvu odgovorne osobe,
 3. Dokaz da ste u državi članici EU iz koje dolazite kvalificirani za obavljanje navedene uređene profesije odnosno djelatnosti (Potvrda nadležnog tijela države članice EGP-a u kojoj je vidljivo za koju vrstu poslova ima ovlaštenje) (preslike – prijevodi)
 4. Dokaz o kvalifikacijama i stručnom iskustvu u najmanje dvije godine – u slučaju da u matičnoj državi ili drugoj državi članici iz koje dolazite nije regulirana profesija (preslike- prijevodi)
 5. dokaz o poznavanju hrvatskog jezika izdan od licenciranog učilišta
 6. potvrda o uplati upisnine 2.000 HRK
 7. potvrda o uplati upravne pristojbe 70 HRK
 8. Jedna fotografija
 9. Dokaz o tri godine stručnog iskustva na području države ugovornice EGP (u slučaju stečenog obrazovanja u trećim državama, a koje su potvrđene od strane te države ugovornice EGP) (preslike – prijevodi)

 Inženjeri elektrotehnike

Regulirane profesije: ovlašteni voditelji građenja (inženjeri gradilišta), ovlašteni voditelji radova

 Upis u imenik ovlaštenih voditelja građenja elektrotehničke struke za državljane RH:

2.1.         da je završio preddiplomski i diplomski sveučilišni studij elektrotehnike ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij elektrotehnike i stekao akademski naziv magistar inženjer elektrotehnike, ili da je završio odgovarajući specijalistički diplomski stručni studij elektrotehnike i stekao stručni naziv stručni specijalist inženjer ako je tijekom cijelog svog studija stekao najmanje 300 ECTS bodova, odnosno da je na drugi način propisan posebnim propisom stekao odgovarajući stupanj obrazovanja odgovarajuće struke i ima najmanje tri godine radnog iskustva u struci

ili

da je završio studij i stekao stručni naziv stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer ili akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer elektrotehničke struke, odnosno da je na drugi način propisan posebnim propisom stekao odgovarajući stupanj obrazovanja strojarske struke i ima najmanje četiri godine radnog iskustva u struci

ili

da je završio studij i stekao stručni naziv pristupnik inženjer elektrotehničke struke, odnosno da je na drugi način propisan posebnim propisom stekao odgovarajući stupanj obrazovanja odgovarajuće struke i da ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci

2.2.         da je položio stručni ispit za obavljanje poslova sudionika u gradnji za strukovno područje elektrotehnike.

Upisom u imenik ovlaštenih voditelja građenja automatski se stječe pravo za obavljanje poslova ovlaštenih voditelja radova.

 • Upis u imenik ovlaštenih voditelja radova elektrotehničke struke za državljane RH:

3.1.         da je završio i preddiplomski i diplomski sveučilišni studij elektrotehnike ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij elektrotehnike i stekao akademski naziv magistar inženjer, ili da je uspješno završio odgovarajući specijalistički diplomski stručni studij kojim se stječe stručni naziv stručni specijalist inženjer ako je tijekom cijelog svog studija stekao najmanje 300 ECTS bodova, odnosno da je na drugi način propisan posebnim propisom stekao odgovarajući stupanj obrazovanja odgovarajuće struke i ima najmanje dvije godine radnog iskustva u struci

ili

da je završio studij i stekao stručni naziv stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer ili akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer elektrotehničke struke, odnosno da je na drugi način propisan posebnim propisom stekao odgovarajući stupanj obrazovanja odgovarajuće struke i ima najmanje tri godine radnog iskustva u struci

ili

da je završio studij i stekao stručni naziv pristupnik inženjer elektrotehničke struke, odnosno da je na drugi način propisan posebnim propisom stekao odgovarajući stupanj obrazovanja odgovarajuće struke i ima najmanje četiri godine radnog iskustva u struci

3.2.         da je položio stručni ispit za obavljanje poslova sudionika u gradnji za strukovno područje elektrotehnike.

 Uvjeti za trajno obavljanje poslova vođenja građenja u svojstvu odgovorne osobe:

Upis u Imenike HKIS: državljani država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske konfederacije

Poslove voditelja građenja, odnosno voditelja radova u svojstvu odgovorne osobe u okviru zadaća elektrotehničke struke, ima pravo trajno obavljati i strana ovlaštena osoba iz druge države članice Europskog gospodarskog prostora i Švicarske konfederacije pod strukovnim nazivom ovlašteni voditelj građenja, odnosno ovlašteni voditelj radova, ako je upisana u Imenik stranih ovlaštenih osoba za vođenje građenja, odnosno Imenik stranih ovlaštenih osoba za vođenje radova.

Uvjeti za obavljanje djelatnosti na privremenoj ili povremenoj osnovi

Strana ovlaštena osoba može u Republici Hrvatskoj na privremenoj ili povremenoj osnovi pružati usluge određene regulirane profesije u području građevinarstva bilo kao osoba zaposlena kod određenog poslodavca ili osoba koja obavlja samostalnu djelatnost, u skladu s uvjetima propisanim posebnim zakonom. Strana ovlaštena osoba dužna je prije početka obavljanja prvog posla prijaviti se Komori podnošenjem pisane izjave (propisani obrazac izjave). Strana ovlaštena osoba može podnijeti prijavu za privremeno ili povremeno obavljanje određene regulirane profesije u području elektrotehnike i to za poslove projektiranja i ili stručnog nadzora građenja te vođenja građenja, sve u svojstvu odgovorne osobe, kada i dalje obavlja svoju profesionalnu djelatnost u zemlji podrijetla.

Izjava se:

 • podnosi se prije početka prvog pružanja usluga određene regulirane profesije u području strojarstva u Republici Hrvatskoj,
 • uključuje osobne podatke i podatke o pojedinostima profesionalnog osiguranja,
 • podnosi se za svaku godinu u kojoj podnositelj izjave namjerava privremeno ili povremeno pružati usluge u Republici Hrvatskoj.

Uz izjavu podnositelj mora priloži sljedeće dokumente:

 • Potvrda o državljanstvu – preslika važećeg osobnog dokumenta s fotografijom (putovnica ili osobna iskaznica) ili potvrda o državljanstvu izdana u matičnoj državi
 • Presliku inozemne visokoškolske kvalifikacije
 • Potvrda o zakonskom osnivanju kojom se potvrđuje da je podnositelj poslovno nastanjen u državi gdje obavlja profesionalnu djelatnost strojarske struke i da u trenutku izdavanja potvrde nema privremenu ili trajnu zabranu obavljanja djelatnosti.
 • Za samozaposlene osobe dokazom se smatra potvrda nadležnog tijela, potvrda strukovnih tijela kojima su države članice povjerile uređenje uvjeta pristupa obavljanju profesionalne djelatnosti, ili preslika profesionalne licence, ili preslika trgovinske/gospodarske evidencije.
 • Za zaposlene osobe dokazom se smatra potvrda nadležnog tijela, potvrda strukovnih tijela kojima su države članice povjerile uređenje uvjeta pristupa obavljanju profesionalne djelatnosti, ili preslika profesionalne licence.
 • Dokaz o ovlaštenju za projektiranje i/ili provođenje stručnog nadzora građenja u državi iz koje dolazi, izdano od nadležnog tijela koje izdaje ovlaštenje za obavljanje regulirane profesije zajedno sa potvrdom da podnositelj zahtjeva nije pod stegovnim postupkom te da protiv njega nije izrečena zabrana obavljanja posla
 • Dokaz da je osiguran od odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja ili vođenja građenja u svojstvu odgovorne osobe, mogao počiniti investitoru ili trećim osobama, u koju svrhu se priznaje polica osiguranja izdana na ime i prezime važeća na teritoriju RH.
 • Potvrda o stručnom iskustvu od najmanje dvije godine u zadnjih deset godina koje je prethodilo pružanju usluga, u slučaju da ta profesija nije regulirana u državi poslovnog nastana strane ovlaštene osobe, u prijevodu na hrvatski jezik
 • Životopis na hrvatskom jeziku iz kojeg mora biti vidljiv tijek obrazovanja i radno iskustvo (primjer dobre prakse: Europass CV).
 • Jedna fotografija veličine 35×45 mm.

Uvjeti za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije:

Postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija primjenjuje se na strane ovlaštene osobe državljane država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru (EGP) koje su stručne kvalifikacije stekle u državi ugovornici EGP-a, i koje u Republici Hrvatskoj, žele obavljati određenu reguliranu profesiju kao osobe zaposlene kod poslodavca, ili osobe koje samostalno obavljaju djelatnost.

Uz propisani obrazac zahtjeva za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije potrebno je priložiti i sljedeću dokumentaciju:

 • presliku inozemne visokoškolske kvalifikacije u prijevodu na hrvatski jezik
 • presliku službenog dokumenta izdanog od strane visokog učilišta koji sadrži sljedeće podatke: položene ispite s ocjenama, službeni naziv i trajanje studijskog programa te uvjete upisa (npr. dodatak diplomi, prijepis ispita s ocjenama), u prijevodu na hrvatski jezik
 • dokaz o ovlaštenju za obavljanje regulirane profesije strojarske struke u državi iz koje dolazi, u prijevodu na hrvatski jezik
 • potvrdu poslodavca iz države poslovnog nastana kojom potvrđuje stručno iskustvo od najmanje dvije godine tijekom zadnjih deset godina koje je prethodilo pružanju usluga, u slučaju da ta profesija nije regulirana u državi poslovnog nastana strane ovlaštene osobe, u prijevodu na hrvatski jezik,
 • potvrdu države EGP-a koja je priznala stručnu kvalifikaciju stranoj ovlaštenoj osobi državljaninu treće države, uz dokaz poslodavca da ima tri godine stručnog iskustva na poslovima regulirane profesije, u prijevodu na hrvatski jezik,
 • dokaz o državljanstvu ovlaštene strane osobe (preslika putovnice ili osobne iskaznice) -dokument sa fotografijom
 • rješenje nadležnog tijela ili presliku vjenčanog lista (za osobe koje su promijenile ime i/ili prezime),
 • životopis na hrvatskom iz kojeg mora biti vidljiv tijek obrazovanja i radno iskustvo, primjeri dobre prakse: Europass CV,
 • potvrda o uplati naknade za troškove postupka.

Naknada

70 HRK upravne pristojbe

Upisnina: 2 000 HRK

Članarina: 1 800 HRK godišnje

Podaci potrebni za e-uplate:

Primatelj: Hrvatska komora inženjera elektrotehnike

IBAN: HR7823600001102094148

Model: 67

Poziv na broj: OIB podnositelja zahtjeva

Podaci potrebni za uplate iz inozemstva:

HRVATSKA KOMORA INZENJERA ELEKTROTEHNIKE

ULICA GRADA VUKOVARA 271/III

10000 ZAGREB, CROATIA

IBAN: HR7823600001102094148

BANK INFO:

ZAGREBACKA BANKA D.D.

TRG JOSIPA JELACICA 10

10000 ZAGREB

IBAN: HR8823600001000000013

SWIFT: ZABAHR2X

Podaci potrebni za uplatu upravnih pristojbi, ako je iznos veći od 100 HRK:

Model: 64

Poziv na broj: 5002-47061-31185646618

E-POSTUPAK za ishođenje odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti

 • Obrazac se ispuni i vlastoručno potpiše
 • Obrazac se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati pristojbe na račun – sve u skeniram PDF obliku
 • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
 • Odobrenje/rješenje za obavljanje djelatnosti može na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva.
 • Nakon dobivanja odobrenja možete započeti obavljati uslužnu djelatnost.

ZAHTJEV ZA AKTIVIRANJE U IMENIKU OVLAŠTENIH INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE

ZAHTJEV ZA AKTIVIRANJE U IMENIKU OVLAŠTENIH VODITELJA GRAĐENJA ELEKTROTEHNIČKE STRUKE

ZAHTJEV ZA AKTIVIRANJE U IMENIKU OVLAŠTENIH VODITELJA RADOVA ELEKTROTEHNIČKE STRUKE

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE EU POTVRDE

ZAHTJEV ZA UPIS U EVIDENCIJU VODITELJA PROJEKTA

ZAHTJEV ZA UPIS U EVIDENCIJU VODITELJA RADOVA – TEHNIČARA

ZAHTJEV ZA UPIS U IMENIK STRANIH OVLAŠTENIH OSOBA ELEKTROTEHNIČKE STRUKE

ZAHTJEV ZA UPIS U IMENIK OVLAŠTENIH INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE

ZAHTJEV ZA UPIS U IMENIK OVLAŠTENIH VODITELJA GRAĐENJA

ZAHTJEV ZA UPIS U IMENIK OVLAŠTENIH VODITELJA RADOVA

ZAHTJEV ZA ISPIS IZ IMENIKA OVLAŠTENIH INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE

ZAHTJEV ZA ISPIS IZ IMENIKA OVLAŠTENIH VODITELJA GRAĐENJA ELEKTROTEHNIČKE STRUKE

ZAHTJEV ZA ISPIS IZ IMENIKA OVLAŠTENIH VODITELJA RADOVA ELEKTROTEHNIČKE STRUKE

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE JAVNE ISPRAVE

ZAHTJEV ZA MIROVANJEM U IMENIKU OVLAŠTENIH INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE

ZAHTJEV ZA MIROVANJEM U IMENIKU OVLAŠTENIH VODITELJA GRAĐENJA ELEKTROTEHNIČKE STRUKE

ZAHTJEV ZA MIROVANJEM U IMENIKU OVLAŠTENIH VODITELJA RADOVA ELEKTROTEHNIČKE STRUKE

ZAHTJEV (IZJAVA) ZA POVREMENO ILI PRIVREMENO OBAVLJANJE POSLOVA U SVOJSTVU ODGOVORNE OSOBE ELEKTROTEHNIČKE STRUKE U REPUBLICI HRVATSKOJ

ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE INOZEMNE STRUČNE KVALIFIKACIJE u svrhu pružanja usluga na privremenoj i povremenoj osnovi regulirane profesije elektrotehničke struke u Republici Hrvatskoj

ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE INOZEMNE STRUČNE KVALIFIKACIJE u svrhu ostvarivanja prava na poslovni nastan u Republici Hrvatskoj

ZAHTJEV ZA PROMJENU PODATAKA

ZAHTJEV ZA UPIS U UPISNIK UREDA ZA SAMOSTALNO OBAVLJANJE POSLOVA PROJEKTIRANJA I/ILI STRUČNOG NADZORA GRAĐENJA

ZAHTJEV ZA UPIS U UPISNIK ZAJEDNIČKIH UREDA

ZAHTJEV ZA ZATVARANJE UREDA ZA SAMOSTALNO OBAVLJANJE POSLOVA PROJEKTIRANJA I/ILI STRUČNOG NADZORA GRAĐENJA

ZAHTJEV ZA ZATVARANJE ZAJEDNIČKOG UREDA

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: administrator@hkie.hr

s naslovom: e-zahtjev – Jedinstvena kontaktna točka

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Ulica Republike Austrije 20, Zagreb

Hrvatska komora inženjera elektrotehnike

e-mail adresa elektroničke točke za podnošenje zahtjeva Komori: elektroinzenjeri@hkie.hr

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15)

Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN /15)

Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15)

Statut HKIE

Pravilnik o upisima HKIE

Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija

Kodeks strukovne etike HKIE

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike Hrvatske komore inženjera elektrotehnike

Rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije

Potvrda o upisu u evidenciju stranih ovlaštenih osoba za privremeno ili povremeno obavljanje poslova

Pravni lijekovi

Protiv Rješenja o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike Hrvatske komore inženjera i

Rješenja o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.