Inženjeri građevinarstva

Ovlašteni inženjeri građevinarstva (Projektiranje i/ili stručni nadzor građenja)

Ovlašteni voditelji građenja i ovlašteni voditelji radova

Poslovi:

 • projektiranje i/ili stručni nadzor građenja (ovlašteni inženjer građevinarstva)
 • vođenje građenja (ovlašteni voditelj građenja, ovlašteni voditelj radova)

(1) Projektiranje i/ili stručni nadzor građenja

Uvjeti za obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja za državljane RH

Pravo na upis u imenik ovlaštenih arhitekata, ovlaštenih arhitekata urbanista, odnosno ovlaštenih inženjera Komore ima fizička osoba koja kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:

 1. da je završila odgovarajući preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij i stekla akademski naziv magistar inženjer, ili da je završila odgovarajući specijalistički diplomski stručni studij i stekla stručni naziv stručni specijalist inženjer ako je tijekom cijelog svog studija stekla najmanje 300 ECTS bodova, odnosno da je na drugi način propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja odgovarajuće struke
 2. da je nakon završetka odgovarajućeg diplomskog sveučilišnog studija ili nakon završetka odgovarajućeg specijalističkog diplomskog stručnog studija provela na odgovarajućim poslovima u struci najmanje dvije godine, da je nakon završetka odgovarajućeg diplomskog sveučilišnog studija ili odgovarajućeg specijalističkog diplomskog stručnog studija provela na odgovarajućim poslovima u struci najmanje jednu godinu, ako je uz navedeno iskustvo nakon završetka odgovarajućeg preddiplomskog sveučilišnog ili nakon završetka odgovarajućeg preddiplomskog stručnog studija stekla odgovarajuće iskustvo u struci u trajanju od najmanje tri godine, odnosno bila zaposlena na stručnim poslovima graditeljstva i/ili prostornoga uređenja u tijelima državne uprave ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te zavodima za prostorno uređenje županije, odnosno Grada Zagreba najmanje deset godina
 3. da je ispunila uvjete sukladno posebnim propisima kojima se propisuje polaganje stručnog ispita.

Potrebni dokumenti:

 • preslika važećeg osobnog dokumenta,
 • preslika diplome,
 • preslika dodatka diplome,
 • preslika Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova prostornog uređenja i graditeljstva,
 • dokaz o radnom stažu (Elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • radno iskustvo podnositelja zahtjeva – popis poslova u struci
 • dokaz o uplati upisnine u iznosu od 1.000,00 kn,
 • 70 kn Upravne pristojbe (biljezi RH),
 • jedna fotografija veličine 35×45 mm,
 • preslika Izvoda iz matične knjige vjenčanih ili Rješenja o odobrenju promjene osobnog imena ili prezimena (u slučaju nepodudaranja imena i/ili prezimena u priloženoj dokumentaciji).

(2) Vođenje građenja (ovlašteni voditelj građenja, ovlašteni voditelj radova)

Uvjeti za obavljanje poslova ovlaštenog voditelja građenja:

 • da je završio preddiplomski i diplomski sveučilišni studij građevinarstva ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij građevinarstva i stekao akademski naziv magistar inženjer građevinarstva, ili da je završio odgovarajući specijalistički diplomski stručni studij građevinarstva i stekao stručni naziv stručni specijalist inženjer ako je tijekom cijelog svog studija stekao najmanje 300 ECTS bodova, odnosno da je na drugi način propisan posebnim propisom stekao odgovarajući stupanj obrazovanja odgovarajuće struke i ima najmanje tri godine radnog iskustva u struci

ili

 • da je završio studij i stekao stručni naziv stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer ili akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer građevinske struke, odnosno da je na drugi način propisan posebnim propisom stekao odgovarajući stupanj obrazovanja građevinske struke i ima najmanje četiri godine radnog iskustva u struci

ili

 • da je završio studij i stekao stručni naziv pristupnik inženjer građevinske struke, odnosno da je na drugi način propisan posebnim propisom stekao odgovarajući stupanj obrazovanja odgovarajuće struke i da ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci.
 • da je položio stručni ispit za obavljanje poslova sudionika u gradnji za strukovno područje građevinarstva.

Upisom u imenik ovlaštenih voditelja građenja automatski se stječe pravo za obavljanje poslova ovlaštenih voditelja radova.

Potrebni dokumenti

 • preslika važećeg osobnog dokumenta,
 • preslika diplome,
 • preslika Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova prostornog uređenja i graditeljstva,
 • dokaz o radnom stažu (Elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • radno iskustvo podnositelja zahtjeva – popis poslova u struci
 • dokaz o uplati upisnine u iznosu od 1.000,00 kn,
 • 70 kn Upravne pristojbe (biljezi RH),
 • jedna fotografija veličine 35×45 mm,
 • preslika Izvoda iz matične knjige vjenčanih ili Rješenja o odobrenju promjene osobnog imena ili prezimena (u slučaju nepodudaranja imena i/ili prezimena u priloženoj dokumentaciji).

Upis u imenik ovlaštenih voditelja radova građevinske struke

 • da je završio i preddiplomski i diplomski sveučilišni studij građevinarstva ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij građevinarstva i stekao akademski naziv magistar inženjer, ili da je uspješno završio odgovarajući specijalistički diplomski stručni studij kojim se stječe stručni naziv stručni specijalist inženjer ako je tijekom cijelog svog studija stekao najmanje 300 ECTS bodova, odnosno da je na drugi način propisan posebnim propisom stekao odgovarajući stupanj obrazovanja odgovarajuće struke i ima najmanje dvije godine radnog iskustva u struci

ili

 • da je završio studij i stekao stručni naziv stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer ili akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer građevinske struke, odnosno da je na drugi način propisan posebnim propisom stekao odgovarajući stupanj obrazovanja odgovarajuće struke i ima najmanje tri godine radnog iskustva u struci

ili

 • da je završio studij i stekao stručni naziv pristupnik inženjer građevinske struke, odnosno da je na drugi način propisan posebnim propisom stekao odgovarajući stupanj obrazovanja odgovarajuće struke i ima najmanje četiri godine radnog iskustva u struci
 • da je položio stručni ispit za obavljanje poslova sudionika u gradnji za strukovno područje građevinarstva.

Potrebni dokumenti

 • preslika važećeg osobnog dokumenta,
 • preslika diplome,
 • preslika Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova prostornog uređenja i graditeljstva,
 • dokaz o radnom stažu (Elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • radno iskustvo podnositelja zahtjeva – popis poslova u struci (
 • dokaz o uplati upisnine u iznosu od 1.000,00 kn,
 • 70 kn Upravne pristojbe (biljezi RH),
 • jedna fotografija veličine 35×45 mm,
 • preslika Izvoda iz matične knjige vjenčanih ili Rješenja o odobrenju promjene osobnog imena ili prezimena (u slučaju nepodudaranja imena i/ili prezimena u priloženoj dokumentaciji).

(4)       Uvjeti za trajno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, vođenja građenja i vođenja radova u svojstvu odgovorne osobe:

Upis u Imenike HKIG: državljani država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske konfederacije

Poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, vođenja građenja i vođenja radova u svojstvu odgovorne osobe, ima pravo trajno obavljati i strana ovlaštena osoba iz druge države članice Europskog gospodarskog prostora i Švicarske konfederacije pod strukovnim nazivom ovlašteni voditelj građenja, odnosno ovlašteni voditelj radova, ako je upisana u Imenik stranih ovlaštenih osoba za vođenje građenja, odnosno Imenik stranih ovlaštenih osoba za vođenje radova.

Potrebni dokumenti

 • dokaz o državljanstvu – preslika važećeg osobnog dokumenta (putovnica i/ili osobna iskaznica) ili potvrda o državljanstvu
 • dokaz o prijavljenom prebivalištu u Republici Hrvatskoj
 • Rješenje HKIG o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje poslova regulirane profesije
 • uvjerenje/dokaz da nije izrečena mjera zabrane obavljanja poslova
 • potvrda poslodavca o zaposlenju u tvrtci zaposlenja (datum zaposlenja, naziv radnog mjesta, vrsta poslova koje obavljate i sl.)
 • jedna fotografija (kao za osobni dokument / veličine 35×45 mm – ukoliko se dostavlja putem e-maila isključivo u jpg. formatu)
 • upravna pristojba u iznosu 70,00 kn (biljezi RH koji se dostavljaju kao prilog Zahtjevu)
 • potvrda o položenom stručnom ispitu u HR
 • preslika uplate naknade 2.900,00 kn

(5)       Uvjeti za obavljanje djelatnosti na privremenoj ili povremenoj osnovi

Strana ovlaštena osoba može u Republici Hrvatskoj na privremenoj ili povremenoj osnovi pružati usluge određene regulirane profesije u području građevinarstva bilo kao osoba zaposlena kod određenog poslodavca ili osoba koja obavlja samostalnu djelatnost, u skladu s uvjetima propisanim posebnim zakonom. Strana ovlaštena osoba dužna je prije početka obavljanja prvog posla prijaviti se Komori podnošenjem pisane izjave (propisani obrazac izjave). Strana ovlaštena osoba može podnijeti prijavu za privremeno ili povremeno obavljanje određene regulirane profesije u području građevinarstva i to za poslove projektiranja i ili stručnog nadzora građenja te vođenja građenja, sve u svojstvu odgovorne osobe, kada i dalje obavlja svoju profesionalnu djelatnost u zemlji podrijetla.

Potrebni dokumenti

 • dokaz o državljanstvu
 • potvrdu kojom se potvrđuje da u državi ugovornici EGP-a obavlja poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja/ voditelja građenja/ voditelja radova/ poslove voditelja projekta i poslove ispitivanja i prethodnih istraživanja u svojstvu ovlaštene osobe
 • uvjerenje/dokaz o nekažnjavanju, odnosno da nije izrečena mjera privremenog ili trajnog oduzimanja prava na obavljanje profesije, s obzirom da se radi o profesiji iz sigurnosnog sektora
 • ovlaštenje za obavljanje poslova projektiranja i/ili provođenje stručnog nadzora građenja/ vođenja građenja/ voditelja projekta i poslove ispitivanja i prethodnih istraživanja u svojstvu odgovorne osobe u državi iz koje dolazi
 • dokaz da je osiguran od profesionalne odgovornosti, primjereno vrsti i stupnju opasnosti, za štetu koju bi obavljanjem poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja/ vođenja građenja/ poslove voditelja projekta i poslove ispitivanja i prethodnih istraživanja u svojstvu odgovorne osobe mogao učiniti investitoru ili drugim osobama.

Ako se u državi iz koje dolazi strana ovlaštena osoba poslovi projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, voditelja građenja, voditelja radova, poslovi voditelja projekta i poslovi ispitivanja i prethodnih istraživanja obavljaju bez posebnog ovlaštenja, umjesto dokaza o ovlaštenju uz prijavu se prilaže dokaz da je podnositelj prijave poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, voditelja građenja, voditelja radova, poslove voditelja projekta i poslove ispitivanja i prethodnih istraživanja u svojstvu odgovorne osobe obavljao u punom ili nepunom radnom vremenu istovjetnog ukupnog trajanja najmanje godinu dana u zadnjih deset godina u državi članici u kojoj ta profesija nije regulirana.

Uvjeti za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije:

Postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija primjenjuje se na strane ovlaštene osobe državljane država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru (EGP) koje su stručne kvalifikacije stekle u državi ugovornici EGP-a, i koje u Republici Hrvatskoj, žele obavljati reguliranu profesiju građevinske struke kao osobe zaposlene kod poslodavca, ili osobe koje samostalno obavljaju djelatnost.

Uz propisani obrazac zahtjeva za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije potrebno je priložiti i sljedeću dokumentaciju:

 • dokaz o državljanstvu
 • dokaz o završenom formalnom obrazovanju ili dokaz o formalnoj osposobljenosti
 • dokaz o stručnoj kvalifikaciji ili potvrda kompetentnosti
 • dopunsku ispravu o studiju (diploma supplement) ili obrazovni program
 • dokaz o položenom stručnom ispitu ako je polaganje stručnog ispita propisano propisima te države
 • izjavu o poznavanju hrvatskog jezika za potrebe obavljanja profesije u Republici Hrvatskoj, ili izjavu da će koristiti uslugu prevođenja
 • dokaz o uplati troškova postupka.

Državljani države EGP-a kojima profesija građevinske struke za koju traže priznavanje nije regulirana profesija u domicilnoj državi, pored prethodno navedenih dokaza dužni su priložiti i:

 • dokaz minimalne razine stručne kvalifikacije koja neposredno prethodi razini kvalifikacije koja se zahtijeva u Republici Hrvatskoj
 • dokaz osposobljenosti za obavljanje regulirane profesije građevinske struke
 • dokaz poslodavca iz države poslovnog nastana da je tu profesiju građevinske struke obavljao u punom

ili

 • nepunom radnom vremenu istovjetnog ukupnog trajanja najmanje godinu dana u zadnjih deset godina u državi EGP-a u kojoj ta profesija nije regulirana.

Državljani trećih država pored prethodno navedenih dokaza dužni su priložiti i:

 • dokaz da je stručna kvalifikacija stečena u trećoj državi
 • dokaz da ima tri godine stručnog iskustva u svojstvu zaposlene ili samozaposlene osobe u obavljanju poslova regulirane profesije građevinske struke na području države EGP-a koja je priznala formalnu osposobljenost stečenu u trećoj državi time što je dopustila obavljanje regulirane profesije građevinske struke unutar njezinih granica i prema važećim propisima.

 Naknada

1 000 HRK upisnina

1 800 HRK godišnja članarina

70 HRK upravna pristojba za upis u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva

70 HRK upravna pristojba za Evidenciju stranih ovlaštenih osoba za povremeno ili privremeno obavljanje regulirane profesije građevinske struke u Republici Hrvatskoj

70 HRK upravna pristojba za priznavanje stručne kvalifikacije po općem sustavu

70 HRK upravna pristojba za priznavanje stručne kvalifikacije na temelju stručnog iskustva

Broj računa za e-plaćanje:

Primatelj: Hrvatska komora inženjera građevinarstva

Opis: upisnina/članarina

SWIFT: ZABAHR2X

IBAN: HR8323600001102087559

Model: HR00

Poziv na broj: OIB uplatitelja – podnositelja zahtjeva

E-POSTUPAK za ishođenje odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti

 • Obrazac se ispuni i vlastoručno potpiše
 • Obrazac se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati pristojbe na račun – sve u skeniram PDF obliku
 • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
 • Odobrenje/rješenje za obavljanje djelatnosti može na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva.
 • Nakon dobivanja odobrenja možete započeti obavljati uslužnu djelatnost.

Zahtjev za upis u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva

Zahtjev za upis u Imenik ovlaštenih voditelja građenja

Zahtjev za upis u Imenik ovlaštenih voditelja radova

Zahtjev za mirovanje članstva

Zahtjev za aktiviranje članstva

Zahtjev za promjenu podataka

Zahtjev za ispis

Zahtjev za upis u Upisnik samostalnih ureda ovlaštenih inženjera građevinarstva

Zahtjev za upis u Upisnik zajedničkih ureda ovlaštenih inženjera građevinarstva

Zahtjev za zatvaranje samostalnog ureda

Zahtjev za zatvaranje zajedničkog ureda

Zahtjev za upis u Evidenciju voditelja projekta

Zahtjev za upis u Evidenciju tehničara građevinske struke

Izjava strane ovlaštene osobe za obavljanje regulirane profesije građevinske struke u RH

Godišnja obnova Izjave za obavljanje regulirane profesije građevinske struke u RH

Zahtjev za upis u Evidenciju odobrenja za rad izdanih stranim državljanima građevinske struke

Zahtjev za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije

Zahtjev za upis u Evidenciju stranih ovlaštenih osoba koji po pozivu Vlade RH rade na projektu od posebnog kulturnog značaja

Zahtjev za upis u Imenik stranih ovlaštenih inženjera građevinarstva

Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka

Zahtjev za mirenje

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: pisarnica@hkig.hr

s naslovom: e-zahtjev – Jedinstvena kontaktna točka

Nadležno tijelo i propisi

Hrvatska komora inženjera građevinarstva

Ulica grada Vukovara 271, Zagreb

mirko.franic@hkig.hr

vlasta.trupeljak@hkig.hr

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15)

Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15)

Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15)

Statut Hrvatske komore inženjera građevinarstva (NN 132/15)

Pravilnici

Pravilnik o upisima u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske komore inženjera građevinarstva i pečatima, iskaznicama i natpisnim pločama

Pravilnik o uvjetima i postupku izdavanja potvrde za pružanje usluga privremeno ili povremeno

 1. Odobrenje za obavljanje djelatnosti za državljane RH

Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva

Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih voditelja građenja

Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih voditelja radova

Rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije

Potvrda o upisu u evidenciju stranih ovlaštenih osoba za privremeno ili povremeno obavljanje poslova

 1. Strane ovlaštena osoba iz druge države članice Europske

Potvrda o upisu u evidenciju stranih ovlaštenih osoba za privremeno ili povremeno obavljanje poslova

Rješenje o upisu u Imenik stranih ovlaštenih inženjera građevinarstva

Rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.