Inženjeri strojarstva

Ovlašteni inženjer strojarstva ( poslovi projektiranja i stručnog nadzora građenja)

Ovlašteni voditelj građenja

Ovlašteni voditelj radova

ispuniti obrazac Zahtjeva i priložiti dokumentaciju navedenu na obrascu Zahtjeva

Uvjeti za trajno obavljanje djelatnosti

Upis u Imenik ovlaštenih inženjera strojarstva HKIS (poslovi projektiranja i stručnog nadzora građenja) za državljane RH

Pravo na upis u imenik ovlaštenih inženjera strojarstva ima fizička osoba koja kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:

 1. da je završila odgovarajući preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij i stekla akademski naziv magistar inženjer, ili da je završila odgovarajući specijalistički diplomski stručni studij i stekla stručni naziv stručni specijalist inženjer ako je tijekom cijelog svog studija stekla najmanje 300 ECTS bodova, odnosno da je na drugi način propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja odgovarajuće struke
 2. da je nakon završetka odgovarajućeg diplomskog sveučilišnog studija ili nakon završetka odgovarajućeg specijalističkog diplomskog stručnog studija provela na odgovarajućim poslovima u struci najmanje dvije godine, da je nakon završetka odgovarajućeg diplomskog sveučilišnog studija ili odgovarajućeg specijalističkog diplomskog stručnog studija provela na odgovarajućim poslovima u struci najmanje jednu godinu, ako je uz navedeno iskustvo nakon završetka odgovarajućeg preddiplomskog sveučilišnog ili nakon završetka odgovarajućeg preddiplomskog stručnog studija stekla odgovarajuće iskustvo u struci u trajanju od najmanje tri godine, odnosno bila zaposlena na stručnim poslovima graditeljstva i/ili prostornoga uređenja u tijelima državne uprave ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te zavodima za prostorno uređenje županije, odnosno Grada Zagreba najmanje deset godina
 3. da je ispunila uvjete sukladno posebnim propisima kojima se propisuje polaganje stručnog ispita.

Potrebna dokumentacija

Državljani Republike Hrvatske

 • preslika važećeg osobnog dokumenta,
 • preslika diplome,
 • preslika Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova prostornog uređenja i graditeljstva,
 • dokaz o radnom stažu (Elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • popis stručnih poslova koje je podnositelj zahtjeva obavljao u radu na stručnim zadacima suradnika u projektiranju ili suradnika u nadzoru pri izvođenju strojarskih radova. Popis stručnih poslova mora biti ovjeren vlastoručnim potpisom podnositelja zahtjeva (prilog 1 Zahtjeva)
 • dokaz o uplati upisnine u iznosu od 2.000 HRK,

70 kn Upravne pristojbe (biljeg ili dokaz o izvršenoj uplati) u korist Državnog proračuna RH, IBAN HR1210010051863000160 model broj: HR64, poziv na broj odobrenja: 5002-47061-26023027358

 • preslika Izvoda iz matične knjige vjenčanih ili Rješenja o odobrenju promjene osobnog imena ili prezimena (u slučaju nepodudaranja imena i/ili prezimena u priloženoj dokumentaciji).

Upis u Imenik ovlaštenih voditelja građenja strojarske struke HKIS za državljane RH

Pravo na upis u imenik ovlaštenih voditelja građenja Komore ima fizička osoba koja kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:

 1. da je završila odgovarajući preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij i stekla akademski naziv magistar inženjer, ili da je završila odgovarajući specijalistički diplomski stručni studij i stekla stručni naziv stručni specijalist inženjer ako je tijekom cijelog svog studija stekla najmanje 300 ECTS bodova, odnosno da je na drugi način propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja odgovarajuće struke i ima najmanje tri godine radnog iskustva u struci

ili

da je završila studij i stekla stručni naziv stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer ili akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer odgovarajuće struke, odnosno da je na drugi način propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja odgovarajuće struke i ima najmanje četiri godine radnog iskustva u struci

ili

da je završila studij i stekla stručni naziv pristupnik inženjer odgovarajuće struke, odnosno da je na drugi način propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja odgovarajuće struke i da ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci

 1. da je ispunila uvjete sukladno posebnim propisima kojima se propisuje polaganje stručnog ispita.

(2) Upisom u imenik ovlaštenih voditelja građenja automatski se stječe pravo za obavljanje poslova ovlaštenih voditelja radova.

Potrebna dokumentacija

Državljani Republike Hrvatske

 • preslika važećeg osobnog dokumenta,
 • preslika diplome,
 • preslika Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova prostornog uređenja i graditeljstva,
 • dokaz o radnom stažu (Elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • popis stručnih poslova koje je podnositelj zahtjeva obavljao u radu na poslovima građenja. Popis stručnih poslova mora biti ovjeren vlastoručnim potpisom podnositelja zahtjeva
 • dokaz o uplati upisnine u iznosu od 2.000 HRK,
 • 70 kn Upravne pristojbe (biljeg ili dokaz o izvršenoj uplati) u korist Državnog proračuna RH, IBAN HR1210010051863000160 model broj: HR64, poziv na broj odobrenja: 5002-47061-26023027358
 • preslika Izvoda iz matične knjige vjenčanih ili Rješenja o odobrenju promjene osobnog imena ili prezimena (u slučaju nepodudaranja imena i/ili prezimena u priloženoj dokumentaciji).

Upis u Imenik ovlaštenih voditelja radova strojarske struke HKIS za državljane RH

Pravo na upis u imenik ovlaštenih voditelja radova Komore ima fizička osoba koja kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:

 1. da je završila odgovarajući preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij i stekla akademski naziv magistar inženjer, ili da je uspješno završila odgovarajući specijalistički diplomski stručni studij kojim se stječe stručni naziv stručni specijalist inženjer ako je tijekom cijelog svog studija stekla najmanje 300 ECTS bodova, odnosno da je na drugi način propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja odgovarajuće struke i ima najmanje dvije godine radnog iskustva u struci

ili

da je završila studij i stekla stručni naziv stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer ili akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer odgovarajuće struke, odnosno da je na drugi način propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja odgovarajuće struke i ima najmanje tri godine radnog iskustva u struci

ili

da je završila studij i stekla stručni naziv pristupnik inženjer odgovarajuće struke, odnosno da je na drugi način propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja odgovarajuće struke i ima najmanje četiri godine radnog iskustva u struci

 1. da je ispunila uvjete sukladno posebnim propisima kojima se propisuje polaganje stručnog ispita.

Potrebna dokumentacija

Državljani Republike Hrvatske

 • preslika važećeg osobnog dokumenta,
 • preslika diplome,
 • preslika Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova prostornog uređenja i graditeljstva,
 • dokaz o radnom stažu (Elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • popis stručnih poslova koje je podnositelj zahtjeva obavljao u radu na poslovima građenja. Popis stručnih poslova mora biti ovjeren vlastoručnim potpisom podnositelja zahtjeva
 • dokaz o uplati upisnine u iznosu od 2.000 HRK,
 • 70 kn Upravne pristojbe (biljeg ili dokaz o izvršenoj uplati) u korist Državnog proračuna RH, IBAN HR1210010051863000160 model broj: HR64, poziv na broj odobrenja: 5002-47061-26023027358
 • preslika Izvoda iz matične knjige vjenčanih ili Rješenja o odobrenju promjene osobnog imena ili prezimena (u slučaju nepodudaranja imena i/ili prezimena u priloženoj dokumentaciji).

Uvjeti za trajno obavljanje djelatnosti

 Upis u Imenike HKIS: državljani država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru (poslovi projektiranja i stručnog nadzora građenja, vođenja građenja i vođenja radova)

Fizička osoba iz druge države ugovornice EGP-a ima pravo u Republici Hrvatskoj trajno obavljati poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, voditelja građenja, voditelja radova, u svojstvu ovlaštene osobe strojarske struke pod strukovnim nazivom koje ovlaštene osobe za obavljanje tih poslova imaju u Republici Hrvatskoj.

Osoba iz stavka 1. ovoga članka može trajno obavljati te poslove ako je upisana u Imenik stranih ovlaštenih inženjera strojarstva, stranih ovlaštenih voditelja građenja strojarske struke, odnosno stranih ovlaštenih voditelja radova strojarske struke Komore (u daljnjem tekstu: Imenik), u skladu s uvjetima koji su za članove Komore propisani posebnim zakonom kojim se uređuje udruživanje u Komoru.

Pravo na upis u Imenik ima strana fizička osoba koja kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:

 1. da ima stručne kvalifikacije potrebne za obavljanje tih poslova u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija, koje se dokazuju rješenjem Komore o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije za podnositelja zahtjeva
 2. da ima položen stručni ispit
 3. da udovoljava pretpostavci uzajamnosti (pretpostavka uzajamnosti ne primjenjuje se na državljana države ugovornice Europskog gospodarskog prostora i države članice Svjetske trgovinske organizacije)
 4. da u domicilnoj državi nema izrečenu mjeru privremenog ili trajnog oduzimanja prava na obavljanje profesije.

Potrebna dokumentacija za državljane država Europskog gospodarskog prostora (EGP) i/ili EU

 • dokaz o državljanstvu – preslika važećeg osobnog dokumenta (putovnica i/ili osobna iskaznica) ili potvrda o državljanstvu
 • dokaz o prijavljenom prebivalištu u Republici Hrvatskoj
 • rješenje HKIS o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje poslova regulirane profesije
 • uvjerenje/dokaz da nije izrečena mjera zabrane obavljanja poslova
 • potvrda poslodavca o zaposlenju u tvrtci zaposlenja (datum zaposlenja, naziv radnog mjesta, vrsta poslova koje obavljate i sl.)
 • 70 kn Upravne pristojbe (biljeg ili dokaz o izvršenoj uplati) u korist Državnog proračuna RH, IBAN HR1210010051863000160 model broj: HR64, poziv na broj odobrenja: 5002-47061-26023027358
 • potvrda o položenom stručnom ispitu u RH
 • dokaz o uplati upisnine u iznosu od 2.000 HRK

Državljani država izvan Europskog gospodarskog prostora (EGP) i/ili EU

Fizička osoba koja u stranoj državi ima pravo obavljati poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, voditelja građenja, voditelja radova, ima pravo u Republici Hrvatskoj pod pretpostavkom uzajamnosti trajno obavljati te poslove u svojstvu ovlaštene osobe pod istim uvjetima kao i ovlašteni inženjer strojarstva, ovlašteni voditelj građenja strojarske struke, odnosno ovlašteni voditelj radova strojarske struke (u daljnjem tekstu: članovi Komore), ako ima stručne kvalifikacije potrebne za obavljanje tih poslova u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija i posebnim zakonom kojim se uređuje udruživanje u Komoru.

Pretpostavka uzajamnosti ne primjenjuje se na državljana države ugovornice Europskog gospodarskog prostora (u daljnjem tekstu: EGP-a) i države članice Svjetske trgovinske organizacije

Potrebna dokumentacija za državljane država izvan Europskog gospodarskog prostora (EGP) i/ili EU

 • dokaz o državljanstvu – preslika važećeg osobnog dokumenta (putovnica i/ili osobna iskaznica)
 • dokaz o prijavljenom prebivalištu u Republici Hrvatskoj
 • rješenje HKIS o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje poslova regulirane profesije
 • uvjerenje/dokaz da nije izrečena mjera zabrane obavljanja poslova
 • potvrda poslodavca o zaposlenju u tvrtci zaposlenja (datum zaposlenja, naziv radnog mjesta, vrsta poslova koje obavljate i sl.)
 • potvrda o položenom stručnom ispitu u HR
 • 70 kn Upravne pristojbe ( RH) ili dokaz o izvršenoj uplati u korist Državnog proračuna RH, IBAN HR1210010051863000160, model broj: HR64, poziv na broj odobrenja: 5002-47061-26023027358
 • dokaz o uplati upisnine u iznosu od 2.000 HRK

Uvjeti za obavljanje djelatnosti na privremenoj ili povremenoj osnovi

Strana fizička osoba ima pravo u Republici Hrvatskoj povremeno ili privremeno obavljati poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, voditelja građenja i voditelja radova u svojstvu odgovorne osobe strojarske struke, ako prije početka prvog pružanja usluge izjavom u pisanom ili elektroničkom obliku o tome izvijesti Komoru.

Strana fizička osoba iz stavka 1. ima pravo obavljati poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, voditelja građenja i voditelja radova u svojstvu odgovorne osobe strojarske struke, uz uvjet da je:

 • stekla stručnu kvalifikaciju u državi EGP-a ili u trećoj zemlji pod uvjetom da je država članica već priznala takvu stručnu kvalifikaciju potrebnu za obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, voditelja građenja i voditelja radova
 • poslovno nastanjena u državi članici prema propisima za bavljenje istom profesijom u toj državi
 • osigurana od profesionalne odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, voditelja građenja i voditelja radova u svojstvu odgovorne osobe mogla učiniti investitoru ili drugim osobama.

Komora privremenost, odnosno povremenost pružanja usluga procjenjuje obzirom na okolnosti svakog pojedinog slučaja, uzimajući u obzir trajanje i učestalost pružanja usluga u Republici Hrvatskoj.

Strana fizička osoba koja u Republici Hrvatskoj obavlja poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, voditelja građenja i voditelja radova u svojstvu odgovorne osobe strojarske struke, odgovara za teže i lakše povrede dužnosti i ugleda pred stegovnim tijelima Komore, a u obavljanju poslova dužna je primjenjivati propise Republike Hrvatske, služiti se hrvatskim jezikom i latiničnim pismom, ili koristiti uslugu prevođenja.

Strana fizička osoba može podnijeti izjavu za privremeno ili povremeno obavljanje regulirane profesije projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, vođenja građenja i vođenja radova u svojstvu odgovorne osobe strojarske struke, pod pretpostavkom da i dalje nastavlja obavljati profesionalnu djelatnost u zemlji podrijetla.

Izjava:

 • se podnosi prije početka pružanja usluge
 • uključuje osobne podatke i podatke o pojedinostima svakoga osiguranja ili bilo kojeg drugog sredstva osobne ili kolektivne zaštite obzirom na profesionalnu odgovornost podnositelja
 • se podnosi za svaku godinu u kojoj podnositelj namjerava privremeno ili povremeno pružati usluge regulirane profesije strojarske struke u Republici Hrvatskoj.

Uz izjavu podnositelj mora priložiti:

 • dokaz o državljanstvu
 • potvrdu kojom potvrđuje da u državi EGP-a obavlja poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora

građenja, vođenja građenja i vođenja radova u svojstvu ovlaštene osobe

 • dokaz o stručnim kvalifikacijama s potvrdom o formalnoj osposobljenosti, o sposobnosti i/ili stručnom iskustvu, ako je potrebno i informacije o ukupnom trajanju studija, odslušanim predmetima, razlici između teorijskog i praktičnog dijela
 • ovlaštenje za obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, vođenja građenja

i vođenja radova u svojstvu odgovorne osobe u državi iz koje dolazi

 • dokaz da je osiguran od profesionalne odgovornosti, primjereno vrsti i stupnju opasnosti, za štetu koju bi obavljanjem poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, vođenja građenja i vođenja radova u svojstvu odgovorne osobe, mogao učiniti investitoru ili drugim

osobama

 • dokaz odnosno potvrdu kojom se potvrđuje da je podnositelj poslovno nastanjen u državi gdje obavlja profesionalnu djelatnost strojarske struke i da u trenutku izdavanja potvrde nema privremenu ili trajnu zabranu obavljanja djelatnosti. Za samozaposlene osobe dokazom se smatra: potvrda nadležnog tijela, potvrda strukovnih tijela kojima su države članice povjerile uređenje uvjeta pristupa obavljanju profesionalne djelatnosti, preslika profesionalne licence, ili preslika trgovinske/gospodarske evidencije. Za zaposlene osobe dokazom se smatra: potvrda nadležnog tijela, potvrda strukovnih tijela kojima su države članice povjerile uređenje uvjeta pristupa obavljanju profesionalne djelatnosti, ili preslika profesionalne licence
 • dokaz o nekažnjavanju, odnosno da nije izrečena mjera privremenog ili trajnog oduzimanja prava na obavljanje profesije zbog teže povrede pravila struke, ili zbog osude za kazneno djelo povezano s obavljanjem profesionalnih djelatnosti
 • izjavu o poznavanju hrvatskog jezika za potrebe obavljanja profesije u Republici Hrvatskoj, ili izjavu da će koristiti uslugu prevođenja
 • dokaz o uplati troškova postupka.

Ako se u državi iz koje dolazi strana fizička osoba poslovi projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, voditelja građenja i voditelja radova obavljaju bez posebnog ovlaštenja, umjesto dokaza iz stavka 3. podstavka 4. ovoga članka uz izjavu se prilaže dokaz da je podnositelj izjave poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, voditelja građenja i voditelja radova u svojstvu odgovorne osobe obavljao u punom ili nepunom radnom vremenu istovjetnog ukupnog trajanja najmanje godinu dana u zadnjih deset godina u državi članici u kojoj ta profesija nije regulirana.

Uz izjavu podnositelj je dužan dati konkretne podatke o nazivu i vrsti projekta odnosno objektu stručnog nadzora građenja, ili objektu na kojemu vodi građenje ili vodi radove, te predviđenom vremenu trajanja za pojedinu realizaciju poslova.

Dokumenti se predaju u prijevodu na hrvatski jezik i preslikama, a original dokumenta predaje se samo na traženje službene osobe.

Dođe li do bitnih promjena okolnosti potvrđenih dokumentima dostavljenim uz izjavu, podnositelj je dužan Komori podnijeti samo one dokumente, koji su odlučni za ocjenu te bitne promjene.

Komora prilikom podnošenja prve izjave obvezno provodi postupak provjere inozemne stručne kvalifikacije u skladu s odredbama posebnog zakona kojim se uređuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija i drugim posebnim propisima, obzirom da se radi o obavljanju poslova reguliranih profesija koje imaju utjecaja na sigurnost primatelja usluge.

U postupku provjere uspoređuje se dokumentacija o inozemnim stručnim kvalifikacijama podnositelja izjave sa stručnim kvalifikacijama koje su u Republici Hrvatskoj propisane kao uvjet za obavljanje tih reguliranih profesija strojarske struke.

Potrebna dokumentacija – prilozi dostavljaju se u ovjerenim prijevodima na hrvatski jezik:

 • dokaz o državljanstvu – preslika važećeg osobnog dokumenta (putovnica i/ili osobna iskaznica)
 • diploma/svjedodžba i suplement/dodatak diplomi/svjedodžbi (suplement diplomi/svjedodžbi sadrži popis kolegija/predmeta)
 • ovlaštenje za obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, vođenja građenja i vođenja radova u svojstvu odgovorne osobe u državi iz koje dolazi – izdano od tijela koje izdaje ovlaštenje za obavljanje profesije (ne starije od 6 mjeseci)
 • dokaz o nekažnjavanju, odnosno da nije izrečena mjera privremenog i/ili trajnog oduzimanja prava na obavljanje profesije u matičnoj državi izdano od nadležnog tijela koje izdaje ovlaštenje za obavljanje regulirane profesije (ne starije od 6 mjeseci)
 • dokaz o važećem osiguranju od profesionalne odgovornosti na minimalni iznos od =1.000.000 HRK (cca.135.000 EUR)
 • preslika originala police osiguranja izdane na ime i prezime te važeća na teritoriju RH odnosno EU
 • dokaz/potvrda o stručnom iskustvu (poslovi u struci) detaljno u zadnje 2 godine (Prilog 1)
 • izjava o poznavanju hrvatskog jezika i/ili izjava o korištenju usluge prevođenja (prema točki 5. Izjave)
 • potvrda poslodavca o zaposlenju u državi EGP-a odnosno potvrda da o poslovnom nastanu u državi ugovornici EGP-a (datum zaposlenja, naziv radnog mjesta, vrsta poslova koje obavljate i sl.)
 • dokaz o uplati godišnje članarine u iznosu od 2.280 HRK

Uvjeti za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije:

Postupak priznavanja inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, voditelja građenja i voditelja radova u svojstvu ovlaštene osobe strojarske struke, pokreće se na zahtjev kandidata koji se podnosi Komori.

Uz zahtjev za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija kandidat je dužan priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • dokaz o državljanstvu
 • dokaz o završenom formalnom obrazovanju ili dokaz o formalnoj osposobljenosti
 • dokaz o stručnoj kvalifikaciji ili potvrda kompetentnosti
 • dopunsku ispravu o studiju (diploma supplement) ili obrazovni program
 • dokaz o položenom stručnom ispitu ako je polaganje stručnog ispita propisano propisima te države
 • izjavu o poznavanju hrvatskog jezika za potrebe obavljanja profesije u Republici Hrvatskoj, ili izjavu da će koristiti uslugu prevođenja
 • dokaz o uplati troškova postupka.

Državljani države EGP-a kojima profesija strojarske struke za koju traže priznavanje nije regulirana profesija u domicilnoj državi, pored dokaza iz stavka 2. ovoga članka dužni su priložiti i:

 • dokaz minimalne razine stručne kvalifikacije koja neposredno prethodi razini

kvalifikacije koja se zahtijeva u Republici Hrvatskoj

 • dokaz osposobljenosti za obavljanje regulirane profesije strojarske struke
 • dokaz poslodavca iz države poslovnog nastana da je tu profesiju strojarske struke obavljao u punom ili nepunom radnom vremenu istovjetnog ukupnog trajanja najmanje godinu dana u zadnjih deset godina u državi EGP-a u kojoj ta profesija nije regulirana.

Državljani trećih država pored dokaza iz stavaka 1. i 2. ovoga članka dužni su priložiti i:

 • dokaz da je stručna kvalifikacija stečena u trećoj državi
 • dokaz da ima tri godine stručnog iskustva u svojstvu zaposlene ili samozaposlene osobe u obavljanju poslova regulirane profesije strojarske struke na području države EGP-a koja je priznala formalnu osposobljenost stečenu u trećoj državi time što je dopustila obavljanje regulirane profesije strojarske struke unutar njezinih granica prema važećim propisima.

Dokaze kandidat dostavlja u prijevodu na hrvatski jezik i preslikama, a original dokumenta predaje se samo na traženje službene osobe.

Komora zadržava pravo zatražiti i druge dokumente/podatke koji mogu biti od važnosti za postupak priznavanja inozemne stručne kvalifikacije.

Naknade

Za državljane RH

Upisnina u iznosu od 2.000 HRK

Godišnja članarina u iznosu od 2.280 HRK

Na račun Hrvatske komore inženjera strojarstva:

IBAN HR5623600001102094156, Zagrebačka banka

Model broj: 67     Poziv na broj odobrenja: OIB podnositelja zahtjeva/ člana

Državljani država ugovornica Ugovora o Europskom ekonomskom prostoru

Provjera inozemne stručne kvalifikacije u iznosu od 2.000 HRK

Na račun Hrvatske komore inženjera strojarstva:

IBAN HR5623600001102094156, SWIFT: ZABAHR2X, Zagrebačka banka

Model broj: 67     Poziv na broj odobrenja: porezni broj uplatitelja naknade (pravne ili fizičke osobe)

Godišnja članarine u iznosu od 2.280 HRK

Na račun Hrvatske komore inženjera strojarstva:

IBAN HR5623600001102094156, SWIFT: ZABAHR2X, Zagrebačka banka

Model broj: 67    Poziv na broj odobrenja: porezni broj uplatioca naknade (pravne ili fizičke osobe)

Upravna pristojba u iznosu 70 HRK

Upravna pristojba prilaže se Zahtjevu u slučaju kada HKIS provodi upravni postupak

Uplata pristojbi:   Državni proračun RH

Model broj: HR64 Poziv na broj odobrenja: 5002-47061-26023027358

Račun broj: HR1210010051863000160

Za uplate iz inozemstva račun broj: SWIFT: NBHRHR2XXXX IBAN: HR1210010051863000160, Hrvatska narodna banka, Zagreb

E-POSTUPAK za ishođenje odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti

 • Obrazac se ispuni i vlastoručno potpiše
 • Obrazac se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati pristojbe na račun – sve u skeniram PDF obliku
 • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
 • Odobrenje/rješenje za obavljanje djelatnosti može na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva.
 • Nakon dobivanja odobrenja možete započeti obavljati uslužnu djelatnost.

ZAHTJEV ZA UPIS U IMENIK OVLAŠTENIH INŽENJERA STROJARSTVA

ZAHTJEV ZA UPIS U IMENIK OVLAŠTENIH VODITELJA GRAĐENJA

ZAHTJEV ZA UPIS U IMENIK OVLAŠTENIH VODITELJA RADOVA

ZAHTJEV ZA UPIS U IMENIK STRANIH OVLAŠTENIH OSOBA STROJARSKE STRUKE

ZAHTJEV ZA UPIS U UPISNIK UREDA ZA SAMOSTALNO OBAVLJANJE POSLOVA PROJEKTIRANJAI/ILI STRUČNOG NADZORA GRAĐENJA

ZAHTJEV ZA UPIS U UPISNIK ZAJEDNIČKIH UREDA

ZAHTJEV ZA UPIS U EVIDENCIJU VODITELJA PROJEKTA

ZAHTJEV ZA UPIS U EVIDENCIJU VODITELJA RADOVA SA ZAVRŠENOM SREDNJOM STRUČNOM SPREMOM – TEHNIČAR STROJARSKE STRUKE –

ZAHTJEV ZA UPIS U EVIDENCIJU ODOBRENJA ZA RAD IZDANIH STRANIM INŽENJERIMA STROJARSKE STRUKE

ZAHTJEV ZA UPIS U EVIDENCIJU STRANIH OVLAŠTENIH OSOBA KOJI PO POZIVU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE RADE NA PROJEKTU OD POSEBNOG KULTURNOG ZNAČAJA

ZAHTJEV ZA MIROVANJE ČLANSTVA U KOMORI

ZAHTJEV ZA AKTIVIRANJE ČLANSTVA

ZAHTJEV ZA PONOVNI UPIS U IMENIK OVLAŠTENIH INŽENJERA STROJARSTVA

ZAHTJEV ZA UPIS  OVLAŠTENIH INŽENJERA STROJARSTVA UPISANIH U IMENIK OVLAŠTENIH INŽENJERA STROJARSTVA DO 31.12.2015. U IMENIK OVLAŠTENIH VODITELJA GRAĐENJA

ZAHTJEV ZA UPIS  OVLAŠTENIH INŽENJERA STROJARSTVA UPISANIH U IMENIK OVLAŠTENIH INŽENJERA STROJARSTVA DO 31.12.2015. U IMENIK OVLAŠTENIH VODITELJA RADOVA

ZAHTJEV ZA PROMJENU PODATAKA

ZAHTJEV ZA PRESTANAK ČLANSTVA

ZAHTJEV ZA PRESTANAK RADA SAMOSTALNOG UREDA

ZAHTJEV ZA PRESTANAK RADA ZAJEDNIČKOG UREDA

ZAHTJEV ZA IZDAVANJEM EU POTVRDE

ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE INOZEMNE STRUČNE KVALIFIKACIJE

IZJAVA STRANE OVLAŠTENE OSOBE ZA OBAVLJANJE REGULIRANE PROFESIJE STROJARSKE STRUKE U REPUBLICI HRVATSKOJ

IZJAVA STRANE OVLAŠTENE OSOBE ZA OBAVLJANJE REGULIRANE PROFESIJE STROJARSKE STRUKE U REPUBLICI HRVATSKOJ – obnova

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: pisarnica@hkis.hr

s naslovom: e-zahtjev – Jedinstvena kontaktna točka

Nadležno tijelo i propisi

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Ulica grada Vukovara 271 /III

10 000 Zagreb, Hrvatska

www.hkis.hr

info@hkis.hr

smiljka.pavic@hkis.hr

T +385 1 7775 570

F +385 1 7775 574

OIB 26023027358

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15)

Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15)

Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija, (NN 82/15)

Statut Hrvatske komore inženjera strojarstva (NN 137/15)

Pravilnik o upisima u imenike, upisnike i evidencije hrvatske komore inženjera strojarstva i pečatima, iskaznicama i natpisnim pločama

Pravilnik o uvjetima i postupku izdavanja potvrde za pružanje usluga na privremenoj ili povremenoj osnovi i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija za osobe strojarske struke

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

 • Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera strojarstva
 • Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih voditelja građenja strojarske struke
 • Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih voditelja radova strojarske struke
 • Rješenje o upisu u Imenik stranih ovlaštenih osoba strojarske struke
 • Rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije
 • Potvrda o upisu u Evidenciju stranih osoba strojarske struke za povremeno ili privremeno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, voditelja građenja, voditelja radova, voditelja projekta i poslova ispitivanja i prethodnih istraživanja u svojstvu odgovorne osobe Hrvatske komore inženjera strojarstva

Pravni lijekovi

Protiv rješenja dopuštena je žalba koja se podnosi Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja u roku 15 dana od dana dostave rješenja. Žalba se predaje neposredno ili šalje poštom u pisanom obliku, u tri primjerka, putem tijela koje je izdalo rješenje. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu od 50 HRK.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.