Iznajmljivanje vozila (rent-a-car)

Uslugu iznajmljivanja osobnih vozila bez vozača mogu pružati pravne i fizičke osobe tj.trgovačka društva, zadruge, trgovci pojedinci i obrtnici, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi ugovornici Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarskoj Konfederaciji, a koji su registrirani za pružanje usluga u turizmu registrirane za pružanje te usluge.

Pri pružanju usluga potrebno je udovoljavati uvjetima propisanim zakonom o pružanju usluga u turizmu i posebnim propisima kojima se uređuje sigurnost prometa na cestama.

Uvjeti za pružanje usluga

Pružatelj usluga dužan je:

  1. imati registriranu djelatnost najma vozila (rent-a-car)
  2. sva vozila registrirati i osigurati sukladno posebnim propisima kojima se regulira registracija i osiguranje, uključujući osiguranje vozača i putnika od posljedica nesretnog slučaja prilikom iznajmljivanja vozila bez vozača
  3. imati najmanje jedan poslovni prostor koji može biti: poslovnica uređena za prijam putnika, kiosk u kojem se ili iz kojeg se pružaju usluge ili poslovni prostor iz kojeg se pružaju usluge (šalter) odnosno pult ako se isti nalaze u objektima namijenjenim trgovačkim aktivnostima, u hotelima, u sajamskim prostorijama, na kolodvorima ili terminalima za javne usluge kopnenog, pomorskog ili zračnog prijevoza i slično
  4. imati osigurana parkirališna mjesta za primopredaju vozila
  5. sklopiti s putnikom ugovor o najmu vozila koji obvezno mora sadržavati podatke o pružatelju usluge i korisniku usluge, iznajmljenom vozilu, predviđenom trajanju najma i pravima i obvezama ugovornih strana
  6. upoznati putnika s općim uvjetima najma vozila te ih staviti na raspolaganje putniku u pisanom obliku na hrvatskom i/ili engleskom jeziku.

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo turizma

Propisi

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.