Javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada

Uvjeti za donošenje i provedbu Odluke o obavljanju usluge:

 1. Područje pružanja javne usluge je područje jedinice lokalne samouprave. Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može Odlukom o načinu pružanja ove usluge ovoga članka odrediti područje pružanja te usluge na razini mjesne samouprave sukladno zakonu kojim se uređuje lokalna i područna (regionalna) samouprava.
 2. Javnu uslugu pruža davatelj javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, odnosno davatelj javne usluge prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada
 3. Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o načinu pružanja javnih usluga koja sadrži:
 • kriterij obračuna količine otpada,
 • standardne veličine i druga bitna svojstva spremnika za sakupljanje otpada,
 • najmanju učestalost odvoza otpada prema područjima,
 • obračunska razdoblja kroz kalendarsku godinu,
 • područje pružanja javne usluge.
 • odredbe propisane Uredbom o komunalnom otpadu iz članka 29. stavka 10. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (kada Uredba stupi na snagu).
 • opće uvjete ugovora s korisnicima.
 1. Javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada mogu obavljati u skladu s odredbama ovoga Zakona:
 • trgovačko društvo koje osniva jedinica lokalne samouprave i u kojem drži većinski dio dionica, odnosno udjela,
 • javna ustanova koju osniva jedinica lokalne samouprave,
 • pravna i fizička osoba na temelju ugovora o koncesiji
 1. Davatelj usluge dužan je:
 • udovoljavati uvjetima za prijevoz vrste i količine otpada kojeg prikuplja,
 • predati prikupljeni otpad osobi koja posjeduje dozvolu za gospodarenje otpadom,
 • snositi sve troškove gospodarenja prikupljenim otpadom,
 • raspolagati nužnim financijskim, ljudskim i tehničkim resursima potrebnim za obavljanje propisanih poslova
 1. Davatelj usluge može sklopiti ugovor o pružanju javne usluge s pravnom i fizičkom osobom – obrtnikom na njegov zahtjev
 2. Davatelj usluge koji osim pružanja usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, obavlja i drugu djelatnost, mora osigurati knjigovodstveno vjerodostojno praćenje prihoda i rashoda djelatnosti i organizacijsko razdvajanje obavljanja djelatnosti
 3. Direktor, odnosno fizička osoba koja upravlja davateljem usluga:
 • mora posjedovati stručna znanja i sposobnosti u vezi obavljanja poslova gospodarenja otpadom i propisa o gospodarenja otpadom,
 • odgovorna je za stručno i učinkovito obavljanje poslova i s tim u vezi provedbu propisa koji uređuju gospodarenje otpadom,
 • mora posjedovati važeću potvrdu o obavljenoj izobrazbi u gospodarenju otpadom

Kada tvrtka obavlja prikupljanje i prijevoz miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada do ovlaštenog oporabitelja ili zbrinjavatelja bez skladištenja tog otpada nije potrebno izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom, već je dovoljno da je tvrtka upisana u Očevidnik prijevoznika otpada.

Naknada:

Nema naknade (za podnošenje zahtjeva), 35 HRK (za odbijanje zahtjeva)

e-plaćanje:

Primatelj: Državni proračun Republike Hrvatske

IBAN: HR1210010051863000160

Model: HR64

Poziv na broj: 5002-47053-OIB

E-POSTUPAK za ishođenje odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti

 • Obrazac se ispuni i vlastoručno potpiše
 • Obrazac se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati pristojbe na račun – sve u skeniranom PDF obliku
 • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
 • Odobrenje/rješenje za obavljanje djelatnosti može se na zahtjev dobiti e-poštom od nadležnog postupovnog tijela. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok za izdavanje odobrenja/rješenja je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva. Pri isporuci elektroničkim putem rješenje/odobrenje postaje izvršno kad je dostava istog zabilježena na poslužitelju za primanje takvih poruka, odnosno kod dostave klasičnom poštom u trenutku vlastoručnog potpisivanja zaprimljene dostavnice uz naznaku datuma primitka.
 • Nakon dobivanja odobrenja možete započeti obavljati uslužnu djelatnost.

OBRAZAC: JAVNA USLUGA PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I PRIKUPLJANJA BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: okolis.otpad@mzoe.hr

s naslovom: e-zahtjev – Jedinstvena kontaktna točka

Nadležno tijelo i propisi:

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

Tel.: +385 (0) 1 3717-111

 okolis.otpad@mzoe.hr

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17)

Pravilnik o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 23/14, 51/14, 121/15, 132/15)

Pravilnik o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 23/07, 111/07)

Napomena: prestao važiti stupanjem na snagu Ispravka Pravilnika o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br.“, br. 51/14), osim odredbi članka 18. stavaka 2., 3. i 4. i Dodatka V, koji ostaju na snazi do dana stupanja na snagu pravilnika iz članka 51. stavka 8. Zakona

Propisi o otpadu

Odobrenje za obavljanje djelatnosti:

Rješenje kojim se donosi Odluka

Pravni lijekovi:

Protiv rješenja nije moguće izjaviti žalbu, ali se može pokrenuti upravni spor. Pravni lijek je sastavni dio svakog rješenja.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.