Usluga prikupljanja određene posebne kategorije otpada

Uvjeti za donošenje i provedbu Odluke o obavljanju usluge:

 1. Uslugu sakupljanja otpada određene posebne kategorije otpada može obavljati odabrani podnositelj programa za obavljanje navedene usluge na temelju odluke Fonda za zaštitu okoliša I energetske učinkovitosti o odabiru najprihvatljivijeg programa za obavljanje usluge sakupljanja otpada određene posebne kategorije otpada za određeno područje, a sa kojim je Fond sklopio ugovor o obavljanju navedene usluge.
 1. Javni poziv za podnošenje programa za obavljanje usluge sakupljanja posebne kategorije otpada objavljuje se u Narodnim novinama, sredstvima javnog priopćavanja i na mrežnim stranicama Fonda za zaštitu okoliša I energetsku učinkovitost. Fond donosi odluku o odabiru najprihvatljivijeg programa za obavljanje usluge sakupljanja otpada određene posebne kategorije otpada za određeno područje, uzimajući u obzir sljedeće uvjete:
 • raspolaganje potrebnim brojem i stručnim profilom radnika za ostvarenje operativnog programa rada,
 • raspolaganje financijskim sredstvima ili izvorima sredstava za ostvarenje operativnog programa rada,
 • raspolaganje skladišnim prostorom, radnicima, prijevoznim sredstvima i potrebnom dodatnom opremom kojom se osigurava sakupljanje i prijevoz sakupljenog otpada od proizvođača do skladišta, odnosno osobe ovlaštene za obradu otpada zavisno od količine za koju se pretpostavlja da će nastati na području na koji se odnosi program iz javnog poziva prema raspoloživim podacima o proizvedenim količinama otpada u zadnje tri godine,
 • ponuđeni iznos troškova za obavljanje djelatnosti sakupljanja određene posebne kategorije otpada.

Potrebni dokumenti:

 1. Program za obavljanje usluge sakupljanja posebne kategorije otpada mora sadržavati sljedeće podatke:
 • matični broj, OIB, ime odgovorne osobe, broj telefona i e-adresu podnositelja programa,
 • vrste posebne kategorije otpada na koje se odnosi program,
 • ponudu cijene za obavljanje poslova sakupljanja posebnih kategorija otpada za područje na koje se odnosi program.
 1. Uz program za obavljanje usluge sakupljanja posebne kategorije otpada prilaže se:
 • dozvola za obavljanje djelatnosti sakupljanja otpada određene posebne kategorije otpada na koju se odnosi program,
 • izvadak iz sudskog odnosno obrtnog registra,
 • preslika radne knjižice ili ugovora o radu,
 • dokazi o ispunjavanju svih uvjeta za odabir najprihvatljivijeg programa za obavljanje usluge sakupljanja posebne kategorije otpada, uključujući operativni program rada i elaborat.

Daljnji uvjeti:

 1. Osoba koja namjerava sklopiti ugovor s Fondom za obavljanje usluge obrade otpada određene posebne kategorije otpada dužna je pribaviti ovlaštenje Ministarstva.
 2. Ministarstvo raspisuje javni poziv u Narodnim novinama i vlastitim mrežnim stranicama za podnošenje zahtjeva za davanje ovlaštenja.
 3. Zahtjev za izdavanje ovlaštenja sadrži:
 • matični broj, OIB, ime odgovorne osobe, broj telefona i e-adresu podnositelja zahtjeva,
 • vrste posebne kategorije otpada za koje se traži izdavanje ovlaštenja.
 1. Uz zahtjev prilaže se:
 • izvadak iz sudskog, odnosno obrtnog registra,
 • dozvola za obradu odgovarajućeg otpada,
 • preslika radne knjižice ili ugovora o radu,
 • dokazi o ispunjavanju uvjeta ovoga Zakona, uključujući operativni program rada
 1. Ministarstvo izdaje ovlaštenje osobi koja ispunjava sljedeće uvjete:
 • da raspolaže s postrojenjem i opremom koja ispunjava odgovarajuće tehničko-tehnološke uvjete za obradu otpada kada se obradom dobiva novi proizvod, energija ili sirovina koja obradom prestaje biti otpad i raspolaže organizacijskim sposobnostima za ispunjavanje godišnjeg operativnog programa rada, te raspolaže postrojenjem i opremom koja ispunjava odgovarajuće tehničko-tehnološke uvjete za zbrinjavanje otpada ako se ne može ili nije ekonomski isplativa obrada u smislu dobivanja novih sirovina, proizvoda ili energije,
 • da postrojenje i oprema može obraditi otpad u količini za koju se pretpostavlja da će nastati na području Republike Hrvatske prema raspoloživim službenim podacima o proizvedenim količinama otpada u zadnje tri godine,
 • da posjeduje godišnji operativni program rada kojim se detaljno obrazlažu mogućnosti ispunjenja potrebnih uvjeta,
 • da raspolaže potrebnim brojem i stručnim profilom zaposlenika za ostvarenje godišnjeg operativnog programa rada.

Naknada:

Nema naknade (za podnošenje zahtjeva) + 35 HRK (za odbijanje zahtjeva)

Broj računa za e-plaćanje:

Primatelj: državni proračun Republike Hrvatske

IBAN: HR1210010051863000160

Model: HR64

Poziv na broj: 5002-47053-OIB

E-POSTUPAK za ishođenje odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti

 • Obrazac se ispuni i vlastoručno potpiše
 • Obrazac se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati pristojbe na račun – sve u skeniranom PDF obliku
 • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
 • Odobrenje/rješenje za obavljanje djelatnosti može se na zahtjev dobiti e-poštom od nadležnog postupovnog tijela. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok za izdavanje odobrenja/rješenja je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva. Pri isporuci elektroničkim putem rješenje/odobrenje postaje izvršno kad je dostava istog zabilježena na poslužitelju za primanje takvih poruka, odnosno kod dostave klasičnom poštom u trenutku vlastoručnog potpisivanja zaprimljene dostavnice uz naznaku datuma primitka.
 • Nakon dobivanja odobrenja možete započeti obavljati uslužnu djelatnost.

OBRAZAC: USLUGA PRIKUPLJANJA ODREĐENE POSEBNE KATEGORIJE OTPADA

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: okolis.otpad@mzoe.hr

s naslovom: e-zahtjev – Jedinstvena kontaktna točka

Nadležno tijelo i propisi:

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

Tel.: +385 (0) 1 3717-111

okolis.otpad@mzoe.hr

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17)

Propisi iz područja gospodarenja otpadom

Odobrenje za obavljanje djelatnosti:

Rješenje kojim se donosi Ovlaštenje

Pravni lijekovi:

Protiv rješenja nije moguće izjaviti žalbu, ali se može pokrenuti upravni spor. Pravni lijek je sastavni dio svakog rješenja

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.