Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću

POSTUPAK OSNIVANJA

 1. Odrediti naziv tvrtke
 • U sudskom registru potrebno je provjeriti da li je predmetni naziv već iskorišten kod nadležnog trgovačkog suda
 • savjetujemo imati više varijanti imena prilikom podnošenja zahtjeva nadležnom sudu
 • moguća je prethodna rezervacija imena popunjavanjem prijave za upis u sudski registar rezervacije imena/naziva (Obrazac RZ, pristojba – 10,00 HRK)
 • sud odobrava rezervaciju u roku tri dana, a rezervirano ime traje 30 dana
 1. Javni bilježnik
 • sastavlja Zapisnik o osnivanju jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću, kojim se definira naziv, sjedište i djelatnost tvrtke, temeljni kapital, prava i obveze osnivača te imenuju članovi uprave (nadzornog odbora) i dr.
 • Prijavu za upis društva u sudski registar (Obrazac Po)
 • Izjavu o nepostojanju nepodmirenih dugovanja (47,50 HRK)
 1. Temeljni kapital
 • Uplata temeljnog kapitala na prolazni račun u banci/FINA-i u iznosu od minimalno 10,00 HRK
 1. Sudski registar
 • Dokumentaciju pripremljenu kod javnog bilježnika zajedno sa potvrdom o uplati temeljnog kapitala dostavlja se trgovačkom sudu radi upisa u sudski registar
 • Po izvršenju upisa trgovački sud dostavlja rješenje o upisu skupa sa OIB-om novoosnovanog društva javnom bilježniku ili FINA-i
 1. Izrada pečata
 • Potrebno je priložiti kopiju Rješenja o upisu u sudski registar
 1. Državni zavod za statistiku
 • Podnijeti zahtjev (tiskanica RPS-1) DZS za izdavanje Obavijesti o razvrstavanju poslovnih subjekata prema NKD-u 2007.
 • Zahtjevu se prilaže kopija potvrde o upisu u sudski registar, OIB-u
 • DZS izdaje poslovnom subjektu Obavijest o razvrstavanju u roku od 15 dana od dana primitka potpune prijave za razvrstavanje
 1. Otvaranje žiro – računa
 • Zahtjevu za otvaranjem prilaže se kopija Rješenja o upisu u sudski registar, Obavijest o razvrstavanju DZS-a, pečat i osobna iskaznica
 • Banka izrađuje potpisni karton na kojem su evidentirani osnovni podaci o društvu i ovlaštenim članovima za raspolaganje novčanim sredstvima po računu
 1. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
 • Podnijeti prijavu o početku poslovanja obveznika plaćanja doprinosa (M-11 P)
 • Podnijeti prijavu na mirovinsko osiguranje za osiguranu osobu (M-1 P)

Dokumentacija, rokovi za prijavu

 1. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
 • Podnijeti prijavu o obvezniku uplate doprinosa na obrascu Tiskanica 1
 • Podnijeti prijavu na osnovno zdravstveno osiguranje za osiguranu osobu – Tiskanica 2

Dokumentacija i prilozi prijavi

 1. Porezna uprava
 • Prijava nadležnoj PU prema sjedištu društva radi upisa u registar obveznika poreza na dobit (RPO obrazac). Potrebno je priložiti:
 1. Rješenje suda o osnivanju
 2. Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta
 3. Ugovor o najmu s vlasnikom prostora u kojem je sjedište firme
 4. Ugovor s knjigovodstvenim servisom
 5. Kopija potpisnog kartona
 6. Prijava društva na HZMO i HZZO
 • Prijava nadležnoj PU prema sjedištu društva radi upisa u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost (obrazac P-PDV)

KARAKTERISTIČNO ZA JEDNOSTAVNO DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

♠ ima najviše 3 osnivača i 1 člana uprave,

♠ za osnivanje se koriste obrasci koje sastavlja javni bilježnik, a prilog su Zakonu o trgovačkim društvima,

♠ Popunjeni obrazac vrijedi kao ;

 • Popis članova društva
 • Popis osoba ovlaštenih za vođenje društva
 • Izjava kojom prihvaća položaj člana uprave
 • Potpis člana uprave koji se pohranjuje u sudskom registru

♠ ulozi se uplaćuju u cijelosti u novcu

♠ najniži nominalni iznos poslovnog udjela može iznositi 1,00 kn (moraju glasiti na pune     iznose kuna).

♠ prijava za upis u sudski registar vrši se nakon uplate uloga

♠ društvo mora imati zakonske rezerve u koje se unosi ¼ iznosa dobiti iskazane u GFI, umanjene za iznos gubitka iz prethodne godine.

Zakonske rezerve smiju se upotrijebiti:

 1. za povećanje temeljnog kapitala pretvaranjem rezervi u temeljni kapital društva,
 2. za pokriće gubitka iskazanog za godinu za koju se podnose godišnja financijska izvješća ako nije pokriven iz dobiti prethodne godine i
 3. za pokriće gubitka iskazanog za prethodnu godinu ako nije pokriven iz dobiti iskazane u godišnjim financijskim izvješćima za godinu za koju se podnose.

U slučaju da temeljni kapital j.d.o.o. dosegne iznos temeljnog kapitala klasičnog društva s ograničenom odgovornošću, takvo društvo prestaje biti jednostavno, i na njega se primjenjuju pravila klasičnog društva s ograničenom odgovornošću, s tim da može zadržati tvrtku jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o).

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.