Kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava

Kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

Kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava u Hrvatskoj može obavljati udruga nositelja prava koja za obavljanje takve djelatnosti ima odobrenje Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (dalje: Zavod).

 

Odobrenje se izdaje samo jednoj udruzi za pojedinu kategoriju nositelja autorskog odnosno srodnih prava, i to onoj koja ima najveći broj članova na temelju dobivenih punomoći, uz primjeren broj ugovora o uzajamnom zastupanju sa stranim udrugama. Udruga može ostvarivati jednu, dvije ili više vrsta prava koja se, u pravilu, odnose na pojedinu kategoriju nositelja autorskog prava, odnosno srodnih prava.

 

Odobrenje za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja autorskog ili srodnih prava Zavod izdaje udruzi koja:

 1. ima sjedište u Europskoj uniji,
 2. ima odgovarajući poslovni prostor, opremu i stručnu službu s najmanje jednom zaposlenom osobom sa završenim pravnim fakultetom, a u stručnoj službi udruge mora biti osigurano znanje domaćeg i međunarodnog autorskog prava i njemu srodnih prava, tehnike ostvarivanja tih prava, znanje stranih jezika i računovodstveno-financijskih propisa,
 3. kolektivno ostvarivanje prava obavlja kao jedinu djelatnost, osim ako nije riječ o kulturnoj ili umjetničkoj djelatnosti te djelatnosti udruge kojom se ostvaruju stručni ili socijalni interesi članova.

 

Potrebni dokumenti

Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja autorskog ili srodnih prava koji se podnosi Zavodu treba sadržavati:

 1. naziv i sjedište udruge;
 2. izvod iz re­gistra udruga;
 3. oznaku vrste nosite­lja autorskog prava odnosno srodnog prava čija prava namjerava ostvarivati i oznaku vrste prava koja za predmetne nosite­lje namjerava ostvarivati;
 4. statut udruge;
 5. ugovore o radu te isprave i dokumentaciju kojom se dokazuje ­stručna sprema, stručno iskustvo i zna­nje jezika za osobe zaposlene u stručnoj službi udruge.

 

Zahtjevu se prilaže:

 1. popis članova na teme­lju dobivenih punomoći;
 2. ugovori o uzajamnom zastupa­nju sa stranim udrugama;
 3. ako je udruga povjerila obavljanje određenih administrativnih, tehničkih ili pomoćnih poslova drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi (prema članku 5. Pravilnika), zahtjevu se prilaže ugovor s tom fizičkom ili pravnom osobom te isprave i dokumentacija kojom se dokazuje da ta osoba udovo­ljava mjerilima iz Pravilnika;
 4. ako je udruga koja podnosi zahtjev određene poslove koji se odnose na kolektivno ostvarivanje prava iz svoje djelatnosti povjerila stručnoj službi druge udruge, koja već ima odobrenje za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvariva­nja prava (prema članku 6. Pravilnika), zahtjevu se prilaže ugovor s tom drugom udrugom.

 

Prilozi zahtjevu mogu biti priloženi i u elektronskom obliku.

 

Naknada

Upravna pristojba za zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja autorskog prava iznosi 400,00 HRK

Upravna pristojba za zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja autorskom pravu srodnih prava iznosi 400 HRK

 

Broj računa za e-plaćanje: HR1210010051863000160

Primatelj: Državni proračun

IBAN: HR1210010051863000160

Model: HR 27

Poziv na broj: 5010-610003

 

Aplikacija za generiranje svih potrebnih podataka za uplatu upravnih pristojbi

 

Nadležno tijelo i propisi

Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske

Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

Tel.: +385 (0) 1 6106-100

E-mail: info@dziv.hr

 

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03, 79/07, 80/11, 125/11 – Kazneni zakon, 141/13 i 127/14)

 

Pravilnik o stručnim mjerilima i postupku izdavanja odobrenja za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava i o naknadama za rad Vijeća stručnjaka (NN 72/04, 151/08 i 90/13)

 

Zakon o upravnim pristojbama u području prava intelektualnog vlasništva (NN 64/00, 160/04, 62/08, 30/09 i 49/11)

 

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Rješenje kojim se udruzi odobrava obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja autorskog ili srodnih prava

 

Pravni lijekovi

Protiv rješenja Zavoda o zahtjevu za izdavanjem odobrenja za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja autorskog ili srodnih prava može se pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom u Republici Hrvatskoj u roku od 30 dana od dana primitka rješenja.