Likvidacija

U niži tekst nisu uvrštene izmjene Zakona o trgovačkim društvima objavljene u Narodnim novinama br. 40/19.

Likvidacija je postupak kojim se obračunava i dijeli imovina društva kojem su nastupili razlozi za prestanak. Uz tvrtku društva u likvidaciji mora se navesti naznaka “u likvidaciji”.

Razlozi za prestanak društva mogu biti:

  1. istek vremena za koje je osnovano
  2. odluka članova društva
  3. pravomoćna odluka suda kojom se utvrđuje da je upis društva u sudski registar bio nezakonit
  4. stečaj društva
  5. smrt, odnosno prestanak nekoga od članova društva, ako što drugo ne proizlazi iz društvenog ugovora
  6. otvaranje stečaja nad nekim od članova društva
  7. otkaz nekoga od članova društva ili njegovoga vjerovnika
  8. pravomoćna odluka suda

Izuzeci

Likvidacija se neće provesti ako članovi dogovore drugačiji način obračuna i podjele ili se nad društvom otvori stečaj.

Vjerovnik ili stečajni upravitelj mogu se usuglasiti da se likvidacija ne provodi u slučaju kada bi se ista trebala provesti po sili zakona iz razloga što je vjerovnik nekog od članova izjavio otkaz ili zbog toga što je nad nekim od članova društva otvoren stečaj.

Provedba likvidacije

Likvidaciju provode svi članovi društva kao likvidatori, ako odlukom članova ili društvenim ugovorom nije određeno da je provedu pojedini članovi društva ili druge osobe.

Na prijedlog neke od tih osoba likvidatore može zbog važnih razloga imenovati sud na čijem je području sjedište društva.

Sudionikom u imenovanju likvidatora smatra se osim članova društva i vjerovnik koji je zbog tražbina prema nekome od članova otkazao društveni ugovor.

Ako je nad nekim od članova društva otvoren stečaj, na mjesto toga člana stupa stečajni upravitelj.

Sudu se prijava za upis likvidatora u sudski registar podnosi uz prijavu za upis nastanka razloga za prestanak društva.

Likvidatori

Likvidatori moraju završiti tekuće poslove, naplatiti tražbine društva, unovčiti preostalu imovinu i podmiriti vjerovnike. Radi dovršenja poslova koji su u tijeku oni mogu sklapati i nove poslove. U granicama svog poslovnog djelovanja likvidatori zastupaju društvo.

Radnje koje se tiču likvidacije likvidatori obavljaju skupno, osim ako se odlukom upisanom u sudski registar ne odredi da ih mogu poduzeti i pojedinačno.

Bez obzira na navedeno, likvidatori mogu ovlastiti nekoga između njih da obavi određene poslove ili određene vrste poslova. Bez obzira na to tko ih je imenovao, likvidatori moraju postupati po odlukama koje glede vođenja poslova društva jednoglasno donesu članovi društva, vjerovnik koji je zbog tražbina prema nekome od članova otkazao društveni ugovor ili stečajni upravitelj nekog od članova društva.

Tijek likvidacije

Likvidatori moraju sastaviti financijska izvješća na početku i po završetku likvidacije.

Članovima se moraju vratiti stvari koje su oni dali društvu na korištenje.

Nakon što se podmire dugovi društva, likvidatori moraju preostalu imovinu podijeliti članovima razmjerno njihovim udjelima u kapitalu društva što se utvrđuje na temelju konačnih financijskih izvješća.

Za vrijeme trajanja likvidacije, ako nije potreban za podmirenje vjerovnika, novac se može privremeno podijeliti. Moraju se zadržati iznosi koji su potrebni za pokriće još nedospjelih ili spornih obveza, kao i za osiguranje iznosa koji pripadaju članovima za konačnu podjelu.

Ako imovina društva nije dostatna za to da se pokriju obveze društva i isplate udjeli u kapitalu društva, članovi društva moraju nadoknaditi manjak u razmjeru u kojemu su dužni pokriti gubitak društva.

Po okončanju likvidacije likvidatori moraju podnijeti prijavu sudu za upis brisanja društva iz sudskog registra. Društvo prestaje brisanjem iz sudskog registra. Poslovne knjige i dokumentaciju društva likvidatori će predati na čuvanje sudu na čijem području se nalazi sjedište društva.

Troškovi likvidacije

Smanjeni su troškovi likvidacije tako što je napuštena obveza objave u Narodnim novinama, što se zamijenilo objavom na mrežnoj stranici sudskog registra, kao jednako brzim i transparentnim načinom objave, koji je pritom znatno jeftiniji.

za jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću: 800 HRK

za društvo s ograničenom odgovornošću: 1.600 HRK

Javnobilježnički trošak likvidacije društva s ograničenom odgovornošću

Za sastavljanje javnobilježničkog akta koji sadrži odluku članova o prestanku društva, izjave i potpise likvidatora te za sastavljanje i ovjeru prijave za upis u sudski registar javni bilježnik ima pravo na jedinstvenu nagradu od 100 bodova. Vrijednost boda iznosi 10 HRK.

Ukupni trošak koji stranka treba platiti javnom bilježniku je 1.250,00 HRK.

Ako stranka ne prihvati obračun javnog bilježnika o visini nagrade i naknade troškova, javni bilježnik i stranka mogu zatražiti od zakonom određenog suda na području kojega je sjedište javnog bilježnika da odmjeri visinu nagrade odnosno naknade troškova. Ako javni bilježnik pokuša stranci naplatiti više od onoga na što ima pravo stranka uvijek ima mogućnost obavijestiti o tome Ministarstvo i Komoru.

Sudski troškovi likvidacije d.o.o.

U postupku pred sudovima plaćaju se sudske pristojbe prema propisanoj tarifi.

za prijavu za upis u sudski registar plaća se sudska pristojba: 100 HRK

za upis promjene podataka plaća se sudska pristojba: 150 HRK

za objavu poziva vjerovnicima: 100 HRK

Sveukupni trošak likvidacije d.o.o. iznosi 1.600 HRK (1.250 HRK javnobilježnički i 350 HRK sudski).

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.