Obrt

Osnivanje obrta

e-osnivanje

Usluga e-Obrtaplikacija za osnivanje obrta

Osnivanje obrta je moguće elektroničkim putem. Za dobivanje službenih dokumenata također neće biti potrebno odlaziti u nadležna registarska tijela, već će obrtnik svoju obrtnicu, rješenje o osnivanju u obrta i izvadak iz Obrtnog registra dobiti putem svog osobnog korisničkog pretinca.

Vrste obrta

  • slobodni obrt – za obavljanje se kao uvjet ne traži ispit o stručnoj osposobljenosti ili majstorski ispit
  • vezani obrt – za obavljanje se kao uvjet traži ispit o stručnoj osposobljenosti, odgovarajuća srednja stručna sprema ili majstorski ispit
  • povlašteni obrt – smije se obavljati samo na temelju povlastice, odnosno dozvole koju izdaje nadležno ministarstvo, odnosno drugo nadležno tijelo za određenu djelatnost

Potrebna dokumentacija

– dokaz o identitetu (preslika osobne iskaznice ili putovnice)

– dokaz o udovoljavanju posebnim zdravstvenim uvjetima (za određene djelatnosti)

– dokaz o pravu korištenja prostora (kada je za obavljanje obrta potreban prostor)

– za vezane obrte: dokaz o odgovarajućoj srednjoj stručnoj spremi, položenom majstorskom ispitu ili ispitu o stručnoj osposobljenosti (ukoliko podnositelj zahtjeva ne ispunjava poseban uvjet stručne osposobljenosti, odgovarajućeg srednjeg strukovnog obrazovanja ili položenog majstorskog ispita, može obavljati vezani obrt ako na tim poslovima zaposli osobu, u punom radnom vremenu, koja udovoljava tom uvjetu)

– dozvola za rad za strance iz trećih država (države izvan Europskog gospodarskog prostora)

– važeća potvrda o prijavi boravišta (za osobe koje imaju prijavljeno boravište)

Naknada

Osnivanje: 250,00 HRK

Izdavanje obrtnice: 200 HRK (iznimka: oslobođenje od plaćanja u 2017.)

Ukoliko se upisuje obrt bez početka obavljanja, nakon upisa u Obrtni registar obrtnik je dužan početi obavljati obrt u roku od godine dana, a najkasnije 8 dana prije početka rada obvezan je prijaviti početak obavljanja obrta.

Prijava Poreznoj upravi te na obvezna osiguranja

U roku od 8 od početka obavljanja djelatnosti, obrt je potrebno prijaviti na

– Poreznu upravu (prema sjedištu obrta)

– Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO)

– Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO)

Da bi mogli započeti obavljanje djelatnosti, ugostitelji, trgovci, prijevoznici i drugi obrtnici za koje je to posebnim propisima određeno, trebaju prije početka obavljanja obrta pribaviti rješenje o minimalnim tehničkim uvjetima za prostor odnosno koncesiju za obavljanje djelatnosti odnosno odobrenje za rad.

Dodatne informacije

Portal Obrtnog registra Republike Hrvatske

SCM metodologijom je procijenjen administrativni trošak osnivanja obrta od 710 HRK glede vremena i naknada.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.